Print

Na obranu Lunárního Sabatu: 3. část

V posledních letech se poznání Stvořitelova kalendáře a sedmého dne Sabatu vypočteného podle tohoto kalendáře rozrostlo a rozšířilo. Různé námitky vyvstaly vůči této pravdě. Avšak, když jsou tyto námitky pečlivě analyzované ve světle zářícího z Písma a historických záznamů, fakta dokazují, že pravý Biblický Sabat může být nalezen jen použitím luni-solárního kalendáře Stvoření. Všechny ostatní dny bohoslužby, vypočítané podle všech jiných kalendářů, jsou podvrhy.

Níže je uvedeno 9 běžných námitek vznesených proti Biblickému Lunárnímu Sabatu a odpovědi na ně.

1. NÁMITKA: „Luni-solární kalendář může dobře fungovat v dokonalém klimatu, pokud žijete poblíž rovníku. Ale nefunguje, když žijete blízko Severního nebo Jížního pólu.“

ODPOVĚĎ: Krása Stvořitelova kalendáře spočívá v tom, že je stejně tak dokonalý pro Severní a Jížní póly, jako je pro rovník.

Nový rok v luni-solárním kalendáři začíná na jaře, což je uprostřed mezi vrcholy léta a zimy, dokonce i v arktických oblastech.

severní pólJakmile jsou pochopeny astronomické principy  Luni-solárního kalendáře, může být vypočítán kalendář na celý rok od Nového Měsíce prvního měsíce na jaře.

Protože lunární měsíce jsou dlouhé 29,5 dní, člověk může počítat v průměru každý druhý měsíc po 30 dnech, se zbylými měsíci po 29 dnech. To je pravděpodobně způsob, jak to dělali první křesťané, když byli nuceni skrývat se v katakombách nebo byli otroky v dolech bez možnosti vidět oblohu.

Protože Nový Měsíc může být vypočítán s velkou přesností, bohoslužba podle Luni-solárního kalendáře v arktických oblastech taky není problém. Obdobně jako to dělají sobotní sabatisté podle Gregoriánského kalendáře: člověk zachovává svatý čas od ranního vstávání do okamžiku, než jde večer do postele.

Tento kalendář Stvoření je uživatelsky nejpříjemnější kalendář, který existuje, a může být s přesností používán všemi, bez ohledu na to, kde žijí.

2. NÁMITKA: ”Židovský Talmud zcela jasně nepodporuje Lunární Sabat. Odkazuje na modlitby, které se mají říkat, 'Pokud Nový Měsíc padne na Sabat' a má zvláštní instrukce pro Pesach, 'Pokud šestnáctého připadne na Sabat'. Takové výroky nemohly být učiněny, pokud by Židé konali bohoslužby v Lunární Sabat, protože podle Lunárního kalendáře nikdy Nové Měsíce ani 16. v měsíci nepřipadnou na týdenní Sabat.”

ODPOVĚĎ: Talmud byl napsán po zničení Jeruzaléma v roce 70. n.l. Zatímco jisté prvky mohou přesně odrážet Biblickou pravdu, takové předpoklady mohou být ustanoveny jen tehdy, když se porovnají s jinými Biblickými důkazy.

Během Spasitelova života na zemi užívali Izraelité stále původní kalendář. Velekněz, který byl vždy z vládnoucí Saducejské třídy, byl zodpovědný za vyhlášení začátku nového měsíce. Farizeové, jejichž „lidské tradice“ Spasitel tak důrazně odsuzoval, NEMĚLI kontrolu nad kalendářem.

Toto je extrémně důležitý bod, protože kalendář užívaný dnešními Židy pro výpočet jejich svátků je zkaženou změnoupůvodního kalendáře. Byl vymyšlen Farizeji a ti tuto změnu  ospravedlňují svými ústními tradicemi.

židovský rabínSe zničením Chrámu (70 n.l.) zcela vymizeli Saduceové a přenechali regulaci všech židovských záležitostí v rukou Farizeů. Od té doby byl židovský život regulován Farizeji; celá historie Judaismu byla přetvořena podle Farizejského úhlu pohledu a nový aspekt byl přidán k Sanhedrinu minulosti. Nový řetězec tradice nahradil starou kněžskou tradici (Abot 1,1). Farizeismus zformoval charakter Judaismu a život a myšlení Židů pro celou budoucnost. („Pharisees“,  The Jewish Encyclopedia, Vol. 9, [1901-1906 ed.], p. 666.)

Použít Talmud k „prokázání“ toho, že Luni-solární kalendář je falešný, nic takového nedokazuje. Všechno to ustanovené jen znamená, že tradice Farizeů zvítězily, poté co Izraelité zavrhli svého Mesiáše.

Farizeismus se stal Talmudismem . . . [ale] duch dávných Farizeů přežil nezměněn. Když Žid . . . studuje Talmud, ve skutečnosti opakuje argumenty používané v Palestinských akademiích. . . . Duch [Farizejské] doktríny zůstal rychlý a podstatný. (Louis Finklestein, The PhariseesThe Sociological Background of their Faith,   [Jewish Publication Society  of America], Vol. 4, p. 1332.)

Dnešní židovští učenci zakládají své věrouky na Talmudu, který zase přichází přímo z doktrín Farizeů. Spasitel se snažil osvobodit božský zákon a Sabat od těchto „tradic starších.“ Založit svou věrouku na Talmudu znamená založit ji na právě těch tradicích, které zavrhly Mesiáše.

3. NÁMITKA: „Slovo 'týden' pochází ze slova sedm. Je zjevné, že to odkazuje na opakující se cyklus sedmi dnů! Kromě toho  – Sobota je den, když Židé konají bohoslužbu!“

ODPOVĚĎ: Hebrejské slovo shabuwa znamená doslovně ”sedmý”, protože hebrejský týden byl sedm dní dlouhý. Do angličtiny to bylo přeloženo jako ”týden”. Rozdílné kultury v průběhu času měly týdny odlišné délky.

Různé oblasti v Africe měly tři, čtyři, pěti, šesti i osmidenní týdny, soustředěné okolo dnů trhů. Například v Kongu slovo „týden“ znamená totéž, co slovo „trh“.

Mayové z Yucatanu měli pětidenní týdny. Muyscaové z Jížní Ameriky, nazývání také Bachicaové, měli třídenní týden, zatímco Chibchaové, známí jako Muscaové nebo Moscaové, měli čtyřdenní týden.

Etruskové, moderní anglické jméno dané civilizaci davné Itálie, v oblasti okolo Tuskánska, a Římané měli osmidenní týdny, zatímco Egypťané a Revolucionářská Francie měli desetidenní týdny.

Nic však v definici slova ”shabuwa” neodkazuje na cyklus týdnů. V dávných dobách všechny týdenní cykly začínaly znovu při Novém Měsíci. Skutečnost, že dnešní týden je součástí neustálého cyklování týdnů, může být připsána různým faktorům, ale NE původnímu kalendáři Stvoření.

Jeden židovský učenec, profesor na Rutgers University, radostně  uvedl:

Neustálý sedmidenní cyklus, který probíhá dějinami a nebere ohled na měsíc a jeho fáze, je výhradně židovský vynález. Navíc, odloučení sedmidenního týdne od přírody bylo jedním z nejvýznamnějších příspěvků Judaismu pro civilizaci. . . . to usnadnilo ustanovení toho, co Jewis Mumford identifikoval jako ”mechanickou pravidelnost”, a tím v podstatě zvětšil propast mezi lidskými bytostmi a přírodou. Kvazi týdny [týdny, jejichž cykly začínají vždy s Novým Měsícem] a [neustále cyklující] týdny ve skutečnosti představují dva zásadně odlišné režimy časové organizace lidského života, kde ten bývalý zahrnoval částečné přizpůsobení se přírodě, a ten pozdější prosazuje naprosté osvobození se od ní. Vynález neustále navazujících týdnů byl proto jedním z nejvýznamnějších objevů v pokusu lidí osvobodit se z toho, být vězni přírody, a vytvořit si svůj vlastní sociální svět. (Eviatar Zerubavel, The Seven Day Circle: The History and Meaning of the Week, p. 11)  

Tento výrok není nic jiného než přiznání odpadlictví. Mělo by být pochopeno v kontextu židovských přiznání, že moderní Judaismus je duchovním následovníkem Farizeů, jejichž „tradice“, „úpravy“ a „překrucování“ Spasitel odsoudil.

4. NÁMITKA: „Je nemožné vypočítat Letnice podle Luni-solárního kalendáře.“

ODPOVĚĎ: Naopak, použití luni-solárního kalendáře je v současnosti jediný způsob, jak vypočítat dobu Letnic. Jedině za použití Biblického kalendáře jsou splněny všechny požadavky k výpočtu Letnic.

Bible poskytuje tři parametry, které se musí naplnit, aby se správně určil čas Letnic. Ty jsou jasně uvedené v Leviticus 23,15 a 16;

„Potom si odpočítáte ode dne po Sabatu, kdy jste přinesli snopek k oběti podávání, sedm Sabatů. Ty musí být úplné. Potom po sedmém Sabatu, napočítáte 50 dní . . .“ (Leviticus 23,15-16; Fenton)

Tři požadavky stanovené v Písmu jsou tyto:

  1. Začni počítat od Obětování snopku „v den po velkém Sabatu“.
  2. Sedm Sabatů musí být úplných.
  3. Napočítej padesát dnů.

pšeniceSedm úplných Sabatů představuje sedm úplných týdnů, začínajících od Obětování snopků.

Dnem po sedmém Sabatu se začíná počítání 50 dnů. Podle toho, kolik dní obsahuje Třetí měsíc (lunace), přivede tě počítání 50 dnů k 28. nebo 29. Čtvrtého měsíce. (viz obrázek níže) Celý součet od Obětování snopků dělá přibližně 100 dnů. Svátek týdnů se odehrává v době prvotin letní žně pšenice a protože pšenice potřebuje 100 až 120 dnů ke zralosti, celý proces sestává z něco okolo čtyř měsíců. (viz Leviticus 23,17-20)

„Velký prvek oslavy [Svátku týdnů] byl předložení dvou bochníků vyrobených z prvotin žně pšenice.“ (Pentecost. Smith's Bible Dictionary)

Yahushua poukazoval na tuto pravdu, když učinil tento výrok krátce po Pesachu:

„Neříkáte snad: Ještě čtyři měsíce a budou žně?“ (Jan 4,35)

Historici a bibličtí učenci se všichni shodují, že Svátek týdnů je memoriálem vydání Zákona na hoře Sinaj.

„Den Letnic byl zachováván Židy také jako slavnost k připomínce vydání Zákona na hoře Sinaj.“ (Barnes' Notes on the New Testament)

„Svátek týdnů byl zachováván jako připomínka vydání Zákona...“ (Matthew Henry Concise)

„Svátek Letnic, nebo týdnů . . . kdy prvotiny (obzvláště pšenice) byly předkládány, připominající vydání Zákona na hoře Sinaj.“ (History Of The Jewish Nation)

Kdyby člověk počítal 50 dní od Obětování snopků během Nekvašených chlebů, pak by se Letnice slavily dříve, než Izraelité došli k Sinaji. Avšak použitím Luni-solárního kalendáře vidíme časovou linii předloženou v Písmu dokazující Biblický a historický  popis Letnic jako skutečný památník pro vydání Zákona.

Počítáním Sedmi úplných [lunárních] Sabatů dojdeme vždy k 8. dni Třetího měsíce. Exodus 19,1 uvádí, že „děti Izraele dorazily ve stejný den měsíce, kdy opustily Egypt.“ – ten patnáctý. Zde máme prvních sedm dnů v našem počítání k padesáti. Exodus 19,10-16 uvádí, že „Yahuwah řekl Mojžíši, aby posvětil lid. O tři dny později sestoupil Yahuwah na horu Sinaj.“ Takto máme další tři dny přidány k našemu výpočtu, což nám dává dohromady 10 dní. V Exodus 24 žádá Yahuwah Mojžíše, aby vystoupil na horu společně se staršími. Mojžíš, Áron, Nadab, Abihu a starší pak přistoupili k hoře Sinaj. Yahuwah pak volá Mojžíše, aby vystoupil na horu. Po 40 dnech Mojžíš sestupuje s původními Deskami z kamene popsanými Yahuwahovým prstem. To přidává dalších 40 dní, celkem máme tedy 50 dní!

Graf ukazuje počet do Letnic: 7 Lunární soboty + 50 dnů, počínaje Wave snopu

Další důkaz nám poukazuje na 49. den našeho počítání. Exodus 32 nám říká, že Áron prohlašuje:

„Zítra je Svátek Yahuwahův.“ (viz Exodus 32,5)

Áron byl velekněz ustanovený samým Yahuwahem a viděl Yahuwahovu přítomnost na ”průzračném safíru” v Exodus 24. Nebyl to jen tak nějaký náhodný svátek, i když děti Izraele znesvětili tento svatý den svým modlářským chováním. Byl to Svátek týdnů nacházející se přesně 50 dnů po sedmi úplných Sabatech podle Luni-solárního kalendáře. Jen odpočítáním sedmi úplných Sabatů na Luni-solárním kalendáři a pak přidáním dalších 50 dnů dochází člověk k pravému Svátku týdnů (Letnicím). Nedochází tedy k popření lunárního Sabatu, ale naopak, biblický výpočet ke Svátku týdnů je jedním z nejpozoruhodnějších důkazů ve prospěch lunárního Sabatu!

Hlubší studium ohledně správného výpočtu ke Svátku týdnů se nachází zde: Pentecost | Calculation Restoration.

5. NÁMITKA: ”Existuje tak hodně rozporných představ o lunárním Sabatu. Bůh není autorem zmatku. Kdyby to bylo pravda, lunární Sabatisté by měli určitou jednotu ve svých naukách. Je to tak, že jsou velmi nejednotní, někteří zachovávají Nový Měsíc při konjunkci, jiní za posledního viditelného srpku Měsíce, někteří při prvním viditelném srpku, další při rohatém srpku a ještě jiní při úplňku! Všechno to je zmatek a proto je to zjevně omyl.”

ODPOVĚĎ: Toto je nesmyslný argument. Mohl by být použit proti křesťanství samotnému, které má stovky různých denominací nejednotných ohledně dne bohoslužby, přirozenosti Krista, co se stane po smrti a celá řada jiných doktrín by mohla být jmenována!

Písmo prohlašuje, že to byl Yahuwah, kdo způsobil zapomnění pravého Sabatu.

Yahuwah byl jako nepřítel, pohltil Izraele . . . Násilně strhl své zahradě oplocení, Své místo shromáždění zničil. Yahuwah přivedl na Siónu v zapomnění svátky a Sabaty. (Viz Pláč 2,5.6)

V Ozeáši 2, verš 13, Yahuwah uvádí:

„Všemu jejímu veselí učiním přítrž, jejím svátkům, jejím Novým Měsícům, jejím Sabatům, všem jejím ustanoveným svátkům.“

Tyto ustanovené časy pro uctívání jsou všechny počítány podle Luni-solárního kalendáře Stvoření.

Nicméně je dáno i ujištění, že v těchto posledních dnech bude veškerá pravda obnovena:

Yahuwah tě povede neustále . . . Co bylo od věků v troskách, vybudují ti, kdo z tebe vzejdou, opět postavíš, co založila minulá pokolení. Nazvou tě tím, jenž zazdívá trhliny a obnovuje stezky k sídlům. Jestliže v Sabat upustíš od svých pochůzek, od prosazování svých zálib v Můj svatý den, nazveš-li den odpočinku rozkošným . . . . (viz Izaiáš 58,11-13)

Proces obnovení dlouho pohřbených pravd začal během protestantské reformace a pokračuje v obnovení Biblického kalendáře a jeho Sabatu. Vykopávat dlouho zapomenuté pravdy je těžké, zabírá čas a pracné úsilí.

Nicméně různé názory mezi těmi, kteří se snaží obnovit ztracenou pravdu, nejsou argumentem proti této pravdě. Obzvláště, když bylo prorokováno, že se to stane. Všichni  by měli mít svobodu myšlení a náboženskou svobodu studovat a sami se přesvědčit o pravdě.

6. NÁMITKA: „Tato teorie lunárního Sabatu je jen obnova pradávného kultu měsíce převlečeného do nového šatu. Není to nic více než uctívání měsíce.“

ODPOVĚĎ: VŠECHEN čas je vypočítáván skrze pohyb. Kdyby nebylo pohybu nebeských těles ve vztahu k postavení země, nebylo by jak měřit čas.

Existují čtyři základní kalendáře:

hvězdy

 
Hvězdný kalendář používá zdánlivý pohyb hvězd v porovnání se zemí.

 

slunce

 
Sluneční kalendáře používají rotaci země okolo slunce pro stanovení roku a věří, že měsíce jsou nezávislé na čemkoliv v přírodě.

 

měsíc


Lunární kalendáře jsou založeny přísně na cyklech měsíce. Protože lunární rok je kratší než rok solární, lunace ”plují“ skrze solární rok, jako je to v islámském kalendáři.

 

Luni-solární kalendáře používají Slunce pro měření délky roku a cykly Měsíce pro určování měsíců neboli lunací.

Dnešní Gregoriánský kalendář je solární kalendář. Biblický kalendář je Luni-solární kalendář. To neznamená, že člověk uctívá měsíc. Znamená to prostě, že měsíc i slunce jsou obojí používány pro stanovení času. Taková byla úloha jim určená v Genesis 1.

I řekl Elohim: „Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení sezón, dnů a let. . . .“ (viz Genesis 1,14)

Používání slunce a měsíce pro měření času nedělá z člověka modloslužebníka Měsíce!

7. NÁMITKA: „Římský senátor a historik Cornelius Tacitus jasně uvedl, že Židé zachovávali Sabat v Saturday (sobotu). Skutečnost, že pohan sdružil zachovávání Sabatu se Saturnem, dokazuje, že Římský „den Saturna“ byl stejný den jako Biblický den Sabat!“

ODPOVĚĎ: Bible sama odkazuje na to, že Izraelité uctívali Saturna. Saturn byl planetární bůh.

Modlitba k planetám v jejich příslušné dny byla součástí uctívání nebeských těles. (Robert L. Odom, Sunday in Roman Paganism, p. 158.)

Saturday (sobota) je ”Saturnův den” a je pravděpodobné, že když Izraelité uctívali tohoto planetárního boha, že to dělali v jeho den: Saturday (sobotu). Nicméně k takovému uctívání docházelo vždy, když byl Izrael ve velkém odpadnutí a vzpouře proti Nebi.

První zmínka o odpadlictví Izraelitů a Saturnovi se nachází v Exodus 32, odpadnutí u Sinaje se zlatým teletem. Když bylo tele vyrobeno, řekli:

„To je tvůj bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země.“ (Exodus 32,4)

Toto zlaté tele bylo symbolem Saturna:

Apis - zlaté teleBěžný způsob, jakým bylo oblíbené egyptské božstvo Osiris mysticky prezentováno, byla forma mladého býčka nebo telete – telete Apis – z čehož si Izraelité vypůjčili to zlaté tele. Existoval důvod, proč toto tele nemělo obvykle zjevovat vhodné symboly boha, kterého představovalo, protože toto tele představovalo božstvo v charakteru Saturna, ”Toho SKRYTÉHO”, ”Apis” bylo jen další jméno pro Saturna. (Alexander Hislop,The Two Babylons, p. 45)

O staletí později, když bylo království Izraele rozděleno mezi 10 severních kmenů a dva jížní kmeny, první král severního království Izraele, Jeroboam, obnovil uctívání Saturna.

Pak si Jarobeám v srdci řekl: „Nyní by se mohlo království navrátit k Davidovu domu. Kdyby tento lid chodil slavit obětní hody do Yahuwahova domu v Jeruzalémě, obrátilo by se srdce tohoto lidu k jejich pánu, judskému králi Rechabeámovi. Mne by zabili a vrátili by se k judskému králi Rechabeámovi.“

Král se poradil a dal udělat dva zlaté býčky a řekl lidu: „Už jste se dost nachodili do Jeruzaléma. Zde jsou tvoji bohové, Izraeli, kteří tě vyvedli z egyptské země!“ Jednoho býčka postavil v Bét-elu a druhého dal do Danu. To svádělo lid k hříchu. Lid chodíval za jedním z nich až do Danu. (viz 1. Královská 12,26-30)

Ve svém milosrdenství poslal Yahuwah proroka Ámose, aby probudil Izraelity vůči nebezpečí tohoto odpadnutí. Poselství Yahuwahovo poslané skrze Ámose se ptalo:

Zdali jste mně oběti a dary obětovali na poušti za čtyřidceti let, dome Izraelský? Nýbrž nosili jste stánek Melecha vašeho a Kijuna, obrazy vaše, hvězdu boha vašeho, kteréžto věci sami jste sobě zdělali. (Ámos 5,25.26)

Podle konkordance The New Strong's Exhaustive Concordance of the Bible, slovo 'Chiun' (Kijun) je:

„Jiné jméno pro boha Saturna.“ (The New Strong's Exhaustive Concordance of the Bible, p. 194)

Podrobnosti mnoha odpadnutí Izraele, jak jsou popsány v Bibli, odhalují, že uctívání Saturna bylo dominantním prvkem v jejich náboženských vzpourách.

Den, ve kterém člověk koná bohoslužbu, uctívá boha tohoto dne! Saturn je bůh Saturday (soboty).

Yahuwah, Stvořitel, musí být uctíván v Jeho svatý den Sabat, vypočítaný skrze Jeho Luni-solární kalendář. Bohoslužba v kterýkoliv jiný den, vypočítaný podle jiného kalendáře, vzdává úctu bohu, který je jiný než Stvořitel.

8. NÁMITKA: „Různí dávní historikové, od Cassia Dia, po Frontinuse a jiné, jasně uvádějí, že Židé odmítali bojovat v 'den Saturna'. Dokonce i zkáza Jeruzaléma v roce 70 n.l. nastala v 'den Saturna'. Je tedy zřejmé, že toto byl sedmý den Sabat dokonce už tehdy.“

ODPOVĚĎ: Tato námitka je založena na domněnce, že týden v době těchto Římských historiků byl shodný s dnešním týdnem. To není pravda!

Juliánský kalendář měl původně osmidenní týden. Až když Mitraismus získal popularitu v pohanském Římě, začal být populární i planetární týden o sedmi dnech.

Zdá se, jako by nějaký duchovní génius ovládal pohanský svět a ustanovil věci tak, že pohanský planetární týden měl být zaveden právě ve správnou dobu pro [Mitraismus], nejpopulárnější sluneční kult všech dob, společně s vyvýšením dne Slunce jako dne nad a posvátnější než všechny ostatní dny. Zcela určitě to nebylo náhodné. (Robert L. Odom, Sunday in Roman Paganism, p. 157)

Historické záznamy tvrdící, že Izraelité konali bohoslužby v „den Saturna“ nedokazují, že dnešní Saturday (sobota) je Sabat Bible. Spíše dokazují jeden ze dvou faktů:

  1. Izraelité byli v odpadlictví, a proto Yahuwah dovolil aby byli poraženi.
  2. Cyklus týdnů mezi Izraelským kalendářem a Římským kalendářem byl odlišný.

Kalendář hůl shledána u lázní Tita zobrazující sobotu (nebo zemře Saturni - den Saturna), jako první den pohanského planetární týdenMezi roky 79 a 81 n.l. vystavěl císař Titus veřejné lázně při úpatí Esquiline Hill v Římě. Tyto lázně, známé jako „Titovy lázně“, měly hodně nástěnných maleb od umělce Famulluse. Na jedné stěně těchto lázní byl hůlkový kalendář. Je to jedno z nejrannějších římských zobrazení sedmidenního planetárního týdne. Tento kalendář odhaluje, že pohanský planetární týden původně začínal dnem Saturna. Saturday (sobota) v ranném Juliánském kalendáři nebyla sedmý den, ale první den, po němž následovaly Sunday (neděle), pak Monday (pondělí) a nakonec dies Veneris (den Venuše) neboli dnešní Friday (pátek).

Teprve na koncilu v Nicea ve čtvrtém století byl sedmidenní planetární týden konečně normalizován do Juliánského kalendáře tak, aby začínal v Sunday (neděli) a končil v Saturday (sobotu).

9. NÁMITKA:  „Je to prostě příliš těžké! Celý svět používá jiný kalendář. Světit podle tohoto kalendáře by mohlo znamenat přijít o práci. Není možné žít v dnešním moderním světě a světit podle tohoto kalendáře.”

ODPOVĚĎ: Jeden argument proti pravdě, který její milovníci a zastánci nebyli schopni nikdy vyvrátit, je ten, že poslušnost pravdy přináší kříž: kříž poslušnosti.

Dnešní život je řízen podle Gregoriánského kalendáře: pracovní dny, školní dny, víkendy, dovolené, všechny jsou vypočítané použitím nekončícího týdenního cyklu. Je-li světlo o pravém Sabatu přijato, nastane odloučení. To je nevyhnutné.

Zaměstnání byla ztracena, manželství zničena, když jeden člověk přijal pravdu a ten druhý ne. To však neodradí skutečné následovníky Yahushui. Ti, kdo si cení pravdy nade vše ostatní, nečekají, až se pravda stane oblíbená nebo snadná k uposlechnutí. Když jsou usvědčeni z pravdy, vědomě přijímají kříž, souhlasíc s apoštolem Pavlem, že „toto nynější lehoučké soužení naše převelmi veliké věčné slávy břímě nám působí . . . .“ (2. Korintským 4,17)

Světlo pravdy postupuje vpřed. Nauky dlouho pohřbené pod vrstvou domněnek a tradic JSOU obnovovány.

Rozhodneš se následovat?

Oceníš pravdu natolik, že ji uposlechneš, nehledě na to, co to bude stát?

Věčnost štěstí očekává všechny ty, kdo učiní tuto volbu.


Klikni zde a shlédni video!