Print

Nebeské Svátky

Mojžíš vzal stan a postavil ho daleko od tábora Izraele. Nazval tento stan Mo'edim. Nebyl to svatostánek uprostřed tábora. Svatyně ještě nebyla postavena. Stan Mo'edim byl běžný, obyčejný stan postavený stranou pro zvláštní účel: setkávat se s Yahuwahem v Jeho ustanovených časech. Mo'edim je přeloženo jako: ustanovený čas, kongregace, shromáždění, dny, znamení, synagoga, stan v pouštiobdobí a svátek. Tento seznam slov však nezachycuje plný význam tohoto hebrejského slova.

Mo'ed  je používáno v širším smyslu pro všechna náboženská shromáždění. Bylo úzce spojeno se samotným svatostánkem. . . . [Yahuwah] se tam setkával s Izraelem ve stanovené časy za účelem zjevení Jeho vůle. Je to běžný název pro bohoslužebné shromáždění . . . [Yahuwahova] lidu.”  (“Lexical Aids to the Old Testament,” Hebrew-Greek Key Word Study Bible, p. 1626.)

Z různých významů slova mo'ed je význam “ustanovený 'čas' tím nejzákladnějším.”  (Mo'ed, #4150, The New Strong's Expanded Dictionary of Bible Words.)

Stvořitel je velmi konkrétní ohledně časů, které jsou ustanovené pro bohoslužbu. Na počátku stvořil systém měření času, kalendář, skrze který jsou vypočítány Jeho ustanovené časy, Jeho mo'edim.

“I řekl Elohim: Ať jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci a byla na znamení, k určování časů [ustanovených časů], dnů a let.” (viz Genesis 1,14)

Světla na nebesích byla navržena tak, aby měřila čas pomocí svého pohybu. Bez pohybu neexistuje měření času. Slunci bylo slunce a měsícdáno, aby měřilo dny. . . a roky. Měsíc měří měsíce, neboli lunace, jako části roku. Šest dní následovaných sedmým dnem odpočinku byl vzor pro týden. Tento menší časový úsek uvnitř měsíce byl ustanoven při Stvoření.

Moderní pohansko/papežský kalendář obsahuje neustále cyklující týdny. Kalendář Stvoření restartoval týdenní cyklus při každém dni Nového Měsíce. A proto pokaždé, když je v Písmu uvedeno datum pro sedmý den Sabat, je to vždy 8., 15., 22. nebo 29. den lunárního měsíce.

Nebeský Návrhář vytvořil měsíc obzvláště pro vyměření Jeho časů ustanovených pro bohoslužbu, Jeho mo'edim.

 “Učinil jsi měsíc k určování času.” Žalm 104,19

Jinými slovy,

 “Stvořil měsíc pro mo'edim, Jeho ustanovené časy pro bohoslužbu.”

Písmo uvádí devět ustanovených časů pro bohoslužbu:

Tyto  božsky ustanovené časy je možné najít jen v kalendáři, který používá měsíc pro měření času. Leviticus 23 cituje Yahuwaha, který říká, že sedmý den Sabat a roční svátky jsou všechny Jeho mo'edim, Jeho časy určené pro bohoslužbu.

[Yahuwah] promluvil k Mojžíšovi: “Promluv k synům Izraele a řekni jim: 'Toto jsou [Yahuwahovy] svátky [ustanovené časy], které budete svolávat, svatá shromáždění -- to jsou mé svátky [ustanovené časy]:

Biblical Lunar-Solar Calendar

A proto pokaždé, když je v Písmu uvedeno datum pro sedmý den Sabat, je to vždy 8., 15., 22. nebo 29. den lunárního měsíce.

Šest dní dělati budete, dne pak sedmého Sabat odpočinutí jest, shromáždění svaté bude. Žádného díla nedělejte, neboť jest Yahuwahův Sabat ve všech příbytcích vašich.

Protož tyto jsou slavnosti [ustanovené časy] Yahuwahovy, shromáždění svatá, kteréž slaviti budete v časy jich určité [mo'edim]:

Prvního měsíce, čtrnáctého dne toho měsíce navečer je Yahuwahův pesach. Patnáctého dne toho měsíce je svátek nekvašených chlebů . . . [A kněz] zamává snopem před Yahuwahem . . . v den po Sabatu . . .

Ode dne, kdy jste přinesli snop jako mávanou oběť, ode dne po Sabatu si odpočítáte sedm Sabatů.  Musí být úplné. Pak po tom sedmém Sabatu napočítáte padesát dní a tehdy přinesete novou oběť Věčnému. . . [Fentonův anglický překlad]

Sedmého měsíce, prvního dne toho měsíce budete mít Sabat, památku troubení, svaté shromáždění . . . Desátého dne toho sedmého měsíce bude Den smíření. Budete mít svaté shromáždění . . .

Patnáctého dne tohoto sedmého měsíce je Svátek stánků po sedm dní pro Yahuwaha.

Toto jsou Yahuwahovy svátky [ustanovené časy], které budete svolávat jako svatá shromáždění . . . [navíc k] Yahuwahovým Sabatům. ' ” (viz Leviticus 23)

Leviticus 23 stanovuje, že sedmý den Sabat a roční svátky jsou všechny mo'edim: časy ustanovené k bohoslužbě. Všechny to jsou vzácné dary, kalkulované Stvořitelem určeným světelným tělesem - měsícem.

 “Ať jsou světla na nebeské klenbě . . . a byla na znamení, k určování časů [ustanovených časů].” Genesis 1,14

Kromě toho, že slouží k měření času, přiřadil Stvořitel nebeským světlům funkci znamení věrnosti, která odděluje poslušné od vzpurných.

Yahuwahův kalendářní systém je znamením, které odděluje Děti Světla od Dětí Temnoty.

Na celou věčnost se vesmír sjednotí ve slibu své věrnosti Stvořiteli tím, že Ho budou uctívat v Jeho ustanovené časy, Jeho mo'edim.

I stane se,
že od novměsíce do novměsíce,
od Sabatu do Sabatu,
přicházeti bude všeliké tělo, aby se klanělo přede mnou, praví Yahuwah.
(viz Izaiáš 66,23)

Chceš slíbit věrnost tvému Stvořiteli? Spoj se s věrnými a oddanými v nebi a na zemi. Uctívej Stvořitele v Jeho ustanovené časy, vypočítané podle Jeho hodin: podle měsíce.

ruce na měsíc


Klikni zde a podívej se na video!