Print

Novměsíce a přechodné dny


Tajemství vysvětleno

Stvořitelův kalendář má dvě kategorie dnů, které neexistují na současném papežském pohanském kalendáři: Novměsíce a Přechodné dny (Translation days). Jakmile jsou pochopeny, je snazší si představit, jak byl čas původně počítán.


Po téměř 2000 let řídí západní svět svůj čas pomocí stejného sedmidenního týdenního cyklu. To vytvořilo mezi křesťany iluzi, že novodobý týden od neděle do soboty cykluje nepřetržitě a stále od doby Stvoření. Není to však pravda. Poslední zemí, která oficiálně přijala dnešní Gregoriánský kalendář, bylo Řecko v roce 1923,

„Čas je abstrakce, ke které dojdeme prostřednictvím pohybu věcí.“

Rakouský fyzik Ernst Mach (1838-1916)

avšak teprve v roce 1949 se celý svět sjednotil v jeho používání. Poznání času a způsobu, jak se vypočítá, dovoluje člověku pochopit význam Novměsíců a Přechodných dnů, které se objevují v biblické metodě časomíry.

Čas se dá měřit jedině skrze pohyb.

Lidé vnímají a měří čas s ohledem na pohyb. Hodinové ručičky se otáčejí a udávají hodiny, minuty a sekundy. Rok je popisován podle rotace Země okolo Slunce. Měsíc je určován rotací Měsíce okolo Země. Den je určen rotací Země kolem své osy.1 [WLC v žádném případě nepodporuje podvodný heliocentrický model nebo mylnou domněnku, že je země kulatá]

Rozdíly ve výpočtu času: Zmatek okolo týdnů

srpek měsíceBez pohybu není možné změřit čas. Současný kalendář je solární kalendář, který určuje své dny a roky výhradně podle Slunce.  Na tomto novodobém kalendáři nejsou týdny ani měsíce vázány k ničemu v přírodě. Jsou určeny zcela svévolně. Tím se liší od luni-solárního kalendáře ustanoveného Yahuwahem při stvoření světa.

Kalendář stvoření je založen zcela na přírodě. Roky i měsíce, týdny i dny, to vše je založeno na pohybu. Slovo „month“ (měsíc) bylo původně „moonth“ a pochází od slova moon (Měsíc). V dávných dobách byly měsíce vždy určovány podle pohybu Měsíce. Týdny byly části měsíce neboli lunace. „Hebrejský Sabbathon … byl slaven v intervalech sedmi dnů, v souladu se změnami u fází Měsíce…“2 Skutečnost, že měsíce a týdny Biblického kalendáře jsou také založeny na pohybu v přírodě, činí největší rozdíl mezi Yahuwahovým luni-solárním kalendářem a papežským/pohanským solárním kalendářem, který se dnes používá. To také způsobuje největší zmatek.

Oba kalendáře zaznamenávají, kolik je potřeba času, než se slunce ocitne opět ve stejném místě (jeden rok). Oba rozdělují tento rok do menších, snadněji ovladatelných částí. A tím jejich podobnost končí. Současný kalendář má měsíce o délce od 28 do 31 dnů. Tyto měsíce nejsou spojeny s ničím v přírodě. A proto týden cykluje stále a nepřetržitě od jednoho měsíce k dalšímu; od jednoho roku k druhému.

„Sabat, který v kočovné periodě Izraele závisel na pozorování fází Měsíce, …nemohl být podle tohoto pohledu fixovaným dnem.“ 

jewishencyclopedia.com

Stvořitelův kalendář je odlišný, každý měsíc je založen na pohybu Měsíce. Každý měsíc začíná s Novměsícem.  Týden, jakožto součást měsíce, restartuje svůj cyklus s každým Novměsícem. „Hebrejský měsíc je lunární měsíc a čtvrtina této periody – fáze Měsíce – se jeví jako určující týden o sedmi dnech.“3 Toto je na počátku studia kalendáře Stvoření nejtěžší k pochopení: Současný solární kalendář má nepřetržitý týdenní cyklus. Kalendář Stvoření ne.

Novměsíce jsou významné komponenty Biblické metody měření času, protože jsou právě tím bodem v čase, kdy týdenní cyklus pro daný měsíc začíná. Biblická fráze „Novměsíc“ pochází z hebrejského slova Chodesh. New Strong’s Expanded Dictionary of Bible Words definuje chodesh jako „nový měsíc, implikací měsíc“. The New Strong’s Expanded Dictionary of Bible Words navazuje a vysvětluje: „Chodesh může odkazovat na měsíc nebo periodu od jednoho novměsíce k druhému. . .. V příbuzné nuanci slovo odkazuje ani ne tak k míře času jako k periodě času, nebo kalendářním měsíci.“4

Proto může „Novměsíc“ v Bibli odkazovat na:

  1. První den nového měsíce.
  2. Periodu času mezi jedním Novměsícem a tím příštím.
  3. Kalendářní měsíc.

"Tak jako Novměsíc a Sabat byly lunární svátky, Pesach (se Svátkem nekvašených chlebů), Letnice a Stánky byly solární slavnosti, které následovaly roční období."

A Dictionary of the Bible: Dealing With Its Language, Literature, and Contents Including Biblical Theology, 1898, Vol.1, p.860.

Bible obsahuje vícenásobné reference5 na Novměsíce jako dny, kdy začal nový měsíc. Extrémně úzká korelace měsíce, co by periody času, a lunace měsíce je viditelná na skutečnosti, že existuje dokonce více odkazů6, které používají slovo chodesh, kde se jedná o kalendářní měsíc, než odkazů, kde se jedná o první den měsíce. Slovo chodesh je použito v Bibli 20krát, kde odkazuje na první den nové lunace. A je použito 251krát, když označuje kalendářní měsíc, čili lunaci.

Další hebrejské slovo, které spojuje kalendářní měsíc s Měsícem je yerach (#3391). Toto slovo pro „měsíc“ neodkazuje na Novměsíc, ale spojuje kalendářní měsíc s lunací: „lunace, tzn. měsíc: -- měsíc, Měsíc.“7 Obě slova spojují měsíc na kalendáři s lunací Měsíce:

Chodesh: novměsíc; měsíc; lunace.
Yerach: měsíc; lunace, Měsíc.

Novměsíce nemají korespondující dny na Gregoriánském kalendáři, jehož měsíce jsou odloučené od čehokoliv v přírodě. Proto je mnoho lidí zmateno tím, že neví, co mají dělat, když nastane Novměsíc, nebo jak ho zachovávat. Bible odhaluje několik věcí o zachovávání Novměsíce:

  1. Novměsíce byly neobchodní dny.
  2. Novměsíce byly dny díkuvzdání.
  3. Novměsíce byly dny bohoslužby.

Novměsíce jsou neobchodní dny

Židé byli vždy známí tím, že to „umí“ s penězi: uměli využít každé příležitosti, jak vydělat peníze a jak vytáhnout velké úroky z pohanů. Židé Bible nebyli jiní. Když byli v odpadlictví, odmítali Židé zavírat své obchody o Sabatech a Novměsících. Bible zaznamenává nářek těchto chamtivých obchodníků:

muž a žena provádí obchodní transakci

„Říkajíce: Skoro-liž pomine novměsíce, abychom prodávali obilé, a Sabat, abychom otevřeli obilnice, abychom ujímali efi, a přivětšovali váhy, a faleš provodili vážkami falešnými,

Kupujíce za peníze nuzné, a chudého za pár střevíců, nadto abychom plevy obilné prodávali?

Přisáhl Yahuwah skrze důstojnost Jákobovu: Žeť se nezapomenu na věky na všecky skutky jejich.“ (Ámos 8,5-7)

Práce na svatostánku však byla povolena.

Potom mluvil Yahuwah k Mojžíšovi, řka: V den měsíce prvního, prvního dne téhož měsíce vyzdvihneš příbytek, stánek úmluvy.

I učinil Mojžíš tak. Všecko, jakž mu rozkázal Yahuwah, tak učinil.

I stalo se měsíce prvního léta druhého, prvního dne měsíce, že vyzdvižen jest příbytek. (Exodus 40,1-2. 16-17)

Je možné, ale není známo, že by jiné formy „práce“ byly povolené v době Novměsíce. Nicméně žádná práce, která přinášela zisk, žádné obchodování nesmělo být prováděno v den Nového Měsíce, ani žádná jiná běžná práce, která se mohla vykonat v jiné dny.

"V době nejranějších proroků stál Novměsíc na stejné úrovni s jiným lunárním zachováváním, Sabatem."

Scribner's Dictionary of the Bible, 1898 ed., p. 521.

Novměsíce byly dny díkuvzdání

Novměsíc byl čas k tomu, aby se rodiny scházely, sdílely své pokrmy a radovaly se z požehnání minulého měsíce, oddávajíc sami sebe Yahuwahovi pro měsíc nový. Jak Bible, tak i extra-Biblické zdroje prezentují Novměsíc jako den věnovaný rodině a přátelům a společnému jídlu. Některé zdroje uvádějí, že to byl den, kdy obzvláště ženy byly osvobozené od mnoha břemen domácí práce. Jiná místa v Bibli odhalují, že Novměsíce, podobně jako Sabaty, byly časem, kdy lidé chodili za proroky se zvláštními žádostmi.

Novměsíce byly původně dny bohoslužby

Tam, kde Bible mlčí, může pomoci historie. Rané vydání Universal Jewish Encyclopedia uvádí, že Novměsíce byly původně dny bohoslužby:

Sabat a Novměsíc (Rosh Hodesh), obojí se pravidelně vracelo během roku. Novměsíc stále je, a Sabat původně byl, závislý na lunárním cyklu. Obojí se datuje do kočovné doby Izraele. Původně byl Novměsíc slaven podobným způsobem jako Sabat; postupně se však stal méně významným, zatímco Sabat se stal více a více dnem náboženství a lidství, náboženské meditace a výuky, pokoje a potěšení duše.8

Přechodné dny

Přechodné dny, podobně jako Novměsíce, nemají žádnou přímou obdobu v současném solárním kalendáři. Je však nutné pochopit, čím jsou, abychom měli jasnou představu o Yahuwahově kalendáři.

hvězdná noční obloha„Translation day“ (Přechodný den) je astronomický termín, který se nenachází v Písmu. Nicméně skutečnost, že Biblické měsíce byly založeny na cyklech Měsíce, je dostatečným důkazem toho, že existují v Biblickém kalendáři. Podle United States Naval Observatory trvá jedna lunace 29,5 dne. Obecně to znamená, že každý druhý měsíc má 29 dnů a měsíce mezi nimi mají 30 dnů. Lunace nemá nikdy méně než 29 dnů nebo více než 30 dnů. To je demonstrovatelný astronomický fakt.

Astronomové používají termín „translation day“ (přechodný den) k označení 30. dne lunace. Připadá na konec lunárního cyklu na „černý Měsíc“, kdy Měsíc není možné vidět.

Protože čas sám plyne nepřetržitě, mnozí věřili, že systém, podle kterého je čas počítán, musí být taktéž nepřetržitý. To je bludná domněnka. Původně byly všechny dávné kalendáře luni-solární s týdenním cyklem (různé délky) opětovně začínajícím s každým Novměsícem. Chronologové řadí první kalendář s nepřetržitým týdenním cyklem k Babylonu okolo 600 př.n.l. Před tímto časem neexistoval žádný kalendář, který by měl týdenní cyklus bez přerušení. Týdenní cyklus restartoval buď na počátku měsíce/lunace nebo na začátku roku po pěti mezikalendářních dnech, které uzavíraly předchozí rok, ale nebyly součástí nějakého týdenního cyklu.9

Všechen čas se musí počítat. Proto Přechodné dny (translation days) nejsou „žádné dny“, jak se mnozí domnívají. Mají své datum: Je to 30. každého měsíce, který má třicet dní. 30. (třicátý) měsíce, podobně jako 1. (první) měsíce, nebyl součástí sedmidenního týdenního cyklu. Přesto byl počítán a má své datum.

Zmatek ohledně Přechodných dnů vedl některé lidi k tomu, že zavrhli Biblický luni-solární kalendář. Čtvrté přikázání jasně říká: „Šest dní pracovati budeš, a dělati všeliké dílo své; ale dne sedmého Sabat jest Yahuwaha tvého Eloaha.“ (viz Exodus 20,9-10) Nepochopení Přechodných dnů vedlo k falešné domněnce, že v třicetidenním měsíci se nachází celkem devět dnů mezi sedmým dnem Sabatem 29. jednoho měsíce a příštím sedmým dnem Sabatem, který je 8. nového měsíce. To se jeví jako problém, protože doba mezi těmito Sabaty je větší než šest pracovních dnů předepsaných ve čtvrtém přikázání. Ale protože Novměsíce jsou typem svatého dne, není nikdy více než šest pracovních dnů mezi dny uctívání. (Lunární měsíc nemá nikdy více než 30 dnů a nikdy není kratší než 29 dnů. Proto den, který následuje po tom 30., je Novměsíc a vždy začíná nový měsíc. Příležitostně se stane, že po sobě následují dva měsíce po 29 nebo 30 dnech, což je regulováno Měsícem.)

luni-solární kalendář

Domněnka, že mezi Sabaty bude příliš mnoho pracovních dnů, pochází z nepochopení, že Novměsíc sám je den bohoslužby, který restartuje nový cyklus čtyř týdnů: šesti pracovních dnů, následovaných sedmým dnem Sabatem. Jelikož Novměsíc začíná nový týdenní cyklus pro nový měsíc, Přechodné dny (translation days) nejsou součástí daného týdenního cyklu, přestože jsou dnem a mají své datum. Přechodné dny, které jsou vždy jen toho 30. v lunárním měsíci, nemohou být nikdy převedeny do příštího měsíce nebo počítány jako datum v novém měsíci, protože následující měsíc začíná vždy dnem Nového Měsíce (Novměsícem), který je následujícím dnem po Přechodném dnu. S Novměsícem začíná nový cyklus čtyř týdnů. Je zajímavé, že zmatek vždy nastává mezi lidmi západního světa, kteří znají jedině kalendář s nepřetržitým týdenním cyklem. Pro země, které používají lunární kalendaci pro své náboženské kalendáře, je pochopení daleko snazší.

Yahuwah vždy jasně specifikoval jménem nebo datem, které dny mají být zachovávané jako svaté. Proto všechny dny, které nejsou konkrétně určené jako svaté dny, jsou dny pracovní. Nikdy není více než šest pracovních dnů mezi odpočinky, jelikož Novměsíce jsou dny odpočinutí.

Kategorie dnů

Gregoriánský solární kalendář má odlišné kategorie dnů: Pracovní/školní dny, víkendy (kdy většina lidí nepracuje) a národní svátky. Biblický kalendář má tři kategorie dnů uctívání:

  1. Týdenní (sedmý den Sabat)
  2. Měsíční (Novměsíce)
  3. Roční (každoroční svátky)
Oběti pro den Novměsíce

Význam Novměsíce je možné vidět na skutečnosti, že oběti předepsané pro Novměsíce byly zjevně větší než oběti předepsané pro týdenní sedmý den Sabat!

Mnoho lidí, jejichž svědomí bylo usvědčeno, aby světili podle Biblického kalendáře, zachovává týdenní a roční svátky, ale měsíční svátek Novměsíc je často přehlížen. Důležitost Novměsíce však můžeme vidět na skutečnosti, že obětí předepsaných pro Novměsíce bylo podstatně více než obětí předepsaných pro týdenní sedmý den Sabat! Oběti požadované pro sedmý den Sabat byly jen dva beránci na každý den plus dva další beránci a trochu oběti z jídla a pití. Oběti pro Novměsíc však zahrnovaly dva mladé býčky, berana a sedm jehňat plus rozsáhlejší obětování z pokrmu a pití – kromě dvou beránků, kteří byli vždy obětováni každý den.

Pod systémem obětování staré smlouvy pálili kněží ranní a večerní oběť každý jediný den. Yahuwah konkrétně určil, které oběti mají být obětovány v které dny. Běžná denní oběť byla beránek. Větší a dražší oběti byly obětovány při každoročních svátcích. Kdybychom dny seřadili podle typu ustanovených obětí pro daný den, bylo by pořadí, od nejméně po nejvíce významné, následující:

4. Každé pracovní dny
3. Týdenní sedmé dny Sabaty
2. Novměsíce
1. Každoroční svátky

Kalendář: Připomínka Stvoření

Veškeré Stvoření bylo určeno k tomu, aby zjevovalo pravdy o Stvořiteli a přitahovalo srdce a mysl člověka k jeho Stvořiteli a probudilo vděčnost. Kalendář vymyšlený Yahuwahem modlící se párje právě proto ustanoven. Sedmý den Sabat musí být oddělený pro uctívání Stvořitele. Slovo „Sabat“ pochází ze slova shabath (#7673) a znamená „odpočívat, zdržet se od námahy.“10 Nebyly to však jen týdenní Sabaty, které měly být oddělené. Původně měsíční Novměsíce a samozřejmě každoroční svátky byly všechno časy, kdy si člověk měl připomínat dobrotu Stvořitele.

Čtyři fáze Měsíce jsou zjevným rozdělením měsíce… je nanejvýš významné, že ve starších částech hebrejských písem je Novměsíc a Sabat zmíněn téměř vždy společně. [Lunární] měsíc je bez pochyb staré, svaté rozdělení času, běžné pro všechny semity, dokonce i Arabové, kteří přijali týden v daleko pozdější době od Syřanů, vítali Novměsíc s náboženským provoláváním. … Nedokážeme říci [přesně], kdy se Sabat odloučil od měsíce.11

Yahuwahova svatá shromáždění, včetně Novměsíců, jsou časem pro obnovení oddanosti Stvořiteli; je to čas zastavit se, uvědomit si Otcovy dary ve formě rodiny, přátel a jiných požehnání. Novměsíce přinášejí požehnání všem, kdo oddělí tento čas k tomu, aby uznali požehnání Yahuwaha. Budou zachovávány po celou věčnost jako spásná radost v nekonečných požehnáních milujícího Stvořitele.

„I stane se, že od novměsíce do novměsíce, od sabatu do sabatu přicházeti bude všeliké tělo, aby se klanělo přede mnou, praví Yahuwah.“ (Izaiáš 66,23)


1 http://www.articlesnatch.com/Article/What-Is-Time--/137691#.VONrLDoTvjA

2 Encyclopedia Biblica, 1899 ed., p. 4180.

3 viz výše, p. 4780. 

4 #2320, The New Strong’s Expanded Dictionary of Bible Words, p. 453.

5 1 Pa 23:31; 2 Pa 2:4; 2 Pa 8:13; 2 Pa 31:3; Ezdráš 3:5; Nehemiáš 10:33; Isaiáš 1:13-14; Ozeáš 2:11; Žalm 81:4.

6 Genesis 38:24; Exodus 12:2; Numeri 10:10; Soudců 11:37-38; 1 Samuel 27:7; 2 Samuel 24:13; 2 Králů 23:31; Ester 2:12; Ezechiel 39:12-14; Amos 4:7, atd.

7 New Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible.

8 Universal Jewish Encyclopedia, p. 410.

9 Eviatar Zerubavel, The Seven Day Circle, pp. 7-8.

10 The New Strong’s Expanded Dictionary of Bible Words, p. 833.

11 Encyclopedia Biblicaop cit., pp. 4178-4179.