Print

Novměsíce, Sabaty a Gregoriánský Kalendář

Avšak Sabaty mé ostříhati budete. Nebo to znamením jest mezi mnou a vámi po rodech vašich, aby známo bylo, že já jsem Yahuwah, kterýž vás posvěcuji. Protož ostříhati budete Sabat, nebo svatý jest vám. … smlouva věčná. (viz Exodus 31,13.14.16)

Kontrakt (Smlouva)

Sabat je „věčná smlouva“, věčná dohoda mezi Yahuwahem a Jeho lidem.

Sabat je „věčná smlouva“, věčná dohoda mezi Yahuwahem a Jeho lidem. Je to znamení, které odlišuje Yahuwahovy věrné následovníky od zbytku světa. Biblický Sabat není kterýkoliv den, „ale sedmý den je Sabat Yahuwaha tvého Elohim.“ (viz Exodus 20,8) Mnoho křesťanů dnes světí neděli jako památku vzkříšení. Nazývají neděli „dnem Pána“ a věří, že sedmý den Sabat byl „přibit na kříž“. Yahuwahův zákon je věčný. Yahushua zachovával Sabat, když byl na zemi, stejně tak všichni jeho apoštolové a raní křesťané. Yahushua tvrdil, že je vlastníkem sedmého dne Sabatu, když prohlásil: „Syn zajisté člověka jestiť pánem i dne Sabatu.“ (Matouš 12,8) Skutečný „Den Pána“ podle Bible je sedmý den Sabat!

Protože pravý Sabat je konkrétní den, je životně důležité, aby byla použita správná metoda měření času k vypočítání tohoto konkrétního dne. V dějinách byly používány odlišné metody měření času. V Africe a Jížní Americe byly použity týdny o třech nebo pěti dnech. Egypťané a Francouzská republika používali solární kalendáře s týdny o deseti dnech. Moderní islámský kalendář je lunární kalendář založený vyloženě na pohybech měsíce. Lunární rok je kratší než solární rok, a tak se Ramadan přesouvá z pohledu Gregoriánského kalendáře vždy o něco zpátky. Gregoriánský kalendář je založen na délce času, který potřebuje slunce, aby dokončilo okruh na nebeské obloze, od jednoho equinoxu ke stejnému equinoxu. Je to solární kalendář.

Není nic špatného na měření času kteroukoliv z těchto metod. Všechny měří čas, jen odlišným způsobem. Podobně metrický systém používá metry a imperiální systém používá yardy: oba systémy měří délku. I měření času může používat rozdílné metody. Avšak pravý sedmý den Sabat je specifický den. Abychom zjistili, o který den se přesně jedná, musíme použít specifickou metodu měření času. Člověk, kterému se řekne, aby šel do „sedmého domu vpravo“, nebude schopen nalézt správnou adresu, pokud bude na špatné ulici. Musí být nejprve na správné ulici, než může začít počítat k sedmému domu. Jediná metoda měření času, která zjevuje pravý sedmý den Sabat, je luni-solární kalendář Stvoření. Jedině biblický kalendář může správně vypočítat přesný den, který je znamením mezi Yahuwahem a Jeho lidem.

Je pravda, že sobota je sedmý den moderního týdne. To však ještě nečiní ze soboty biblický sedmý den Sabat. Moderní týden pochází z pohanského planetárního týdne. Když byl adoptován Juliánským kalendářem, začínal sedmidenní planetární týden dnem Saturday (sobota, den Saturna)! Moderní Gregoriánský kalendář nemůže být fáze měsícepoužit k výpočtu pravého sedmého dne Sabatu, protože mu schází jeden veledůležitý prvek Biblického měření času: lunární měsíce. Stvořitelův kalendář začíná každý měsíc Novměsícem. Prvním dnem každého nového měsíce je Den Nového měsíce (Novměsíc):

I řekl David Jonatovi: „Aj, zítra bude novměsíce, kdyžto já mám obyčej sedati s králem k jídlu.“ …

I řekl mu Jonata: „Zítra bude novměsíce, a bude se ptáti na tebe, když prázdné bude místo tvé.“ …

A tak skryl se David na poli. Byl pak novměsíce, i sedl král za stůl k jídlu… a místo Davidovo zůstalo prázdné. (1. Samuelova 20,5.18.24-25)

Hebrejské slovo pro „měsíc“, chodesh, ve skutečnosti znamená:

"nový měsíc; měsíc". Chodesh může odkazovat na "měsíc", čili periodu od jednoho novměsíce k dalšímu. (Chodesh,#2320, The New Strong’s Expanded Dictionary of Bible Words.)

Protože Biblický měsíc začíná s Novměsícem, týdenní Sabaty jsou zákonitě spojeny s měsícem. Den Nového Měsíce (Novměsíc) restartuje týdenní cyklus. Yahuwah stvořil světla na nebi právě za účelem měření času.

„Buďte světla na obloze nebeské, aby oddělovala den od noci, a byla na znamení a rozměření časů, dnů a let.“ (Genesis 1,14)

Slovo „časů“ pochází ze slova mo’ed.

Mō’ĕd or mō’ādāh; shromáždění, slavnostní shromáždění, schůzka, signál... Protože se židovské festivaly konaly v pravidelných intervalech, je toto slovo s nimi úzce spojeno. Mō’ĕd je používán v širším smyslu pro všechna náboženská shromáždění. Byl úzce spojován se samotným svatostánkem... [Yahuwah] se tam setkával s Izraelem v konkrétních časech za účelem zjevení Jeho vůle. Je to běžný výraz pro modloslužební shromáždění [Yahuwahova] lidu. (#4150, Hebrew-Greek Key Word Study Bible)

měsíc a země

"Učinil [stvořil] měsíc k jistým časům [mo’ed].
(Žalm 104,19)

Kniha Žalmy utvrzuje skutečnost, že měsíc byl stvořen za určitým účelem: aby vypočítával „časy“ neboli mo’ed.

„Učinil [stvořil] měsíc k jistým časům [mo’ed].“ (Žalm 104,19)

Novměsíce jsou v celé Bibli propojené se sedmými dny Sabaty. Je to zvláštní skupina dnů uctívání.

Takto praví Yahuwah Elohim: Brána síně vnitřní, kteráž patří k východu, bude zavřená po šest dní všedních, v den pak Sabatu otevřína bude; též v den Novměsíce otvírána bude. (viz Ezechiel 46,1)

Roční svátky jsou také nerozlučně spojeny s Novměsíci, protože je nemožné stanovit je nebo cokoliv jiného bez lunárních měsíců.

Trubte trubou na novměsíce, v uložený čas, v den slavnosti naší. Nebo toť jest ustavení v Izraeli, řád Elohima Jákobova. (viz Žalm 81,4 a 5)

Den Novměsíce byl časem opětovného se odevzdání Yahuwahovi. Žádný obchod se neprovozoval v době Novměsíce. Odpadlí Izraelité byli často netrpěliví vůči omezením, která na jejich obchodní aktivity kladla náboženská nařízení.

„Skoro-liž pomine Novměsíce, abychom prodávali obilé, a Sabat, abychom otevřeli obilnice…?“ (Amos 8,5)

Protože každý lunární měsíc začíná Dnem Nového Měsíce, připadají datumy každého lunárního měsíce vždy na stejné dny týdne. Den Novměsíce je očíslován jako první každého měsíce. Je následován prvním pracovním dnem v měsíci, který je očíslován vždy jako druhý den každého měsíce. Sedmé dny Sabaty připadají na 8., 15., 22., a 29. každého lunárního měsíce. To je ilustrováno napříč Písmem.

Protože týdenní cyklus restartuje s každým Novým Měsícem, vypadá to na Gregoriánském kalendáři, že se lunární Sabat „přesouvá“. Ve skutečnosti jsou to však Gregoriánské měsíce, které se přesouvají vůči velmi stálému formátu lunárních měsíců. Když Stvořitel navrhoval Svou dokonalou metodu časomíry, použil obojí, slunce i měsíc, aby vykonstruoval přesný a krásný kalendář: luni-solární kalendář. Měsíc reguluje měsíce, slunce reguluje roky.

Sobota je padělkem pravého sedmého dne Sabatu. Gregoriánský kalendář je solární kalendář. Používá jedině slunce jako základ své časomíry. Novměsíce nejsou v Gregoriánském kalendáři ani uvedeny. Zaručeně nejsou použity k určení sedmého dne Sabatu. Zatímco může být jakýkoliv kalendář použit k měření času, jedině kombinace činnosti měsíce i slunce v luni-solárním kalendáři může být použita ke stanovení Nebeských svatých mo’ed: týdenního sedmého dne Sabatu a ročních svátků.

Satan prohlásil, že změní „časy a zákony“. (viz Daniel 7,25) Povedlo se mu to tím, že vedl svět k tomu, aby se sjednotil v užívání falešného systému měření času: solárního Gregoriánského kalendáře.

Yahuwah prohlašuje: „Já jsem Yahuwah, Já se neměním.“ (viz Malachiáš 3,6) Sabat je dnes stejně závazný, jako byl na konci týdne Stvoření, když „požehal [Elohim] dni sedmému a posvětil ho, protože v něm odpočinul od všeho díla svého, kteréž byl stvořil, aby učiněno bylo.“ (Genesis 2,3) Po celou věčnou budoucnost bude každý, kdo je věrný Království Nebe, nadále uctívat Stvořitele podle Jeho kalendáře. Novměsíce a sedmé dny Sabaty budou opět časem radosti a díkuvzdání, kdy jeden harmonický proud lásky a vděčnosti bude proudit od sjednoceného Stvoření zpět ke zdroji vší lásky, vší radosti a všeho štěstí: k Yahuwahovi Stvořiteli.

„Nebo jakož ta nebesa nová, a země ta nová, kterouž já učiním, stane přede mnou, praví Yahuwah, tak stane símě vaše a jméno vaše.  I stane se, že od Novměsíce do Novměsíce, od Sabatu do Sabatu přicházeti bude všeliké tělo, aby se klanělo přede mnou" - praví Yahuwah. (viz Izaiáš 66,22 a 23)

měsíc nad jezerem