Print

Nsabata ya Buzuba bwa Ciloba: Kubambulula Caalubila

Kubambulula kkalenda ncintu ciyandika kucitwa. Nokuba boobo, kuleka buyo kucinculula kkalenda lya poopo (lina Gregory) kuti libe muciimo cimwi, kkalenda lyamasimpe lya Mulengi wesu alyalo liyandika kujokolosyegwa kuli baabo bayandisya kukomba Nguwe. Mangwalo atwaambila kuti:

Ncobeni Nsabata Zyangu inywe muleelede kuzyibamba: nkaambo ncitondezyo akataa Ndime andinywe mumazyalane eenu woonse; kutegwa inywe mukazyibe kuti Ndime Yahuwah uumusalazya. Aboobo, inywe mweelede kubamba Nsabata; nkaambo ili setekene kuli ndinywe . . . Mumazuba aali cisambomwe, milimo yeelede kucitwa; pele mubuzuba bwaciloba, ni Nsabata yakulyookezya, ili setekene kuli Yahuwah: kufumbwa uubeleka mulimo uuli woonse mubuzuba bwa Nsabata oobo, uyoojaigwa ncobeni. 1

Ncintu ciyandika kapati kuti bantu boonse basongwaalile makani mapati boobu aayo. Kukomba munzila iitaluleme kuyandika kubelesya kkalenda litalume alyalo, alimwi Saatani ulilibambide kuzinga mizeezo yabantu anzila zyakupelengusya kumwi kuzelauka kugwalanganya kubamba ciindi. Mvwiki iibelesyegwa mazubaano, eeyo iikonzya kutobelwa kuti libe Kkalenda lya Nyika yoonse, ilibambidwe kiiyeeme akukomba mituni:

planetary gods

Septem Planatæ: Baleza bamituni ooko kwakazyila mazina aakaulikwa mazuba aamvwiki yamazubaano. Luna, leza wiiminina mwezi, ngowakali munsimunsi lyanyika kapati. Ooyo wakali kulaale wakali Saturnus/ Saturn, kali leza wakapedwe bulemu atalaa boonse akupegwa woola taanzi lyabuzuba butaanzi bwamvwiki, kali mbuli leza wabbuzuba oobo:  Mujibelo/ Saturday. Iwoola lyabili lyakapedwe kuli Jupiter alimwi kuya kumbele abaleza bamwi boonse mbweenya oobo. Iwoola licaalizya lyabuzuba butaanzi bwamvwiki lyakapedwe kuli leza wiitwa kuti Mars, aboobo woola lyabuzuba butobela bwabili, lyakapedwe kuli leza wiitwa kuti Sol, naakuti leza Zuba. Eeci ncicaamupede kuti abe leza wabuzuba bwabili bwamvwiki: Munsondo. Amwi mazuba aamvwiki akali aabaleza bamwi. Venus, leza wakuyandana, nguwakalaa woola litaanzi lyabuzuba bucaalizya bwamvwiki, buzuba bwa dies Veneris, naa kuti Friday nokuba Bwasanu mucitonga.

Eeyi mvwiki yuulikidwe mazina aabaleza bamituni, nimvwiki yalweeno iisola kusinkilila mvwiki yakasimpe yamu Bbaibbele, eeyo Mulengi njaakabikka kumatalikilo aamusela Wanyika. . . . Mbweenya buyo a Nsabata yamasimpe mbwiiyeeme cakuti tiikonzyi kwaandaana amvwiki yamu Bbaibbele, ayalo nsabata yalweeno iizyila kubukombi bwa mituni, yakali kuyandika kubaa mvwiki yiinduluka kuzinguluka. Mbombubo oobo zyintu zyalweeno zyobile eezi mbozyiswaangene . . . . Kusinikizya bantu kutobela Nsondo yamvwiki amvwiki [kumuswaangano waku Nicea mu A.D. 321-325], kwakapa kulanganya mvwiki eeyi iila mazuba aali ciloba kuti ijuzyigwe mumilawo yakkalenda lyaku Loma. Ba Loma bakabikka kkalenda eelyo lyakatusikila, alimwi muli ndilyo swebo tucilaa mazina aabaleza balweeno, mazina aabo kaaulikidwe mazuba amvwiki eeyo.2

Ikkalenda liyandika kujokolosya mazubaano, ndikkalenda lyamasimpe, eelyo litobezya ciindi camu Bbaibbele. Kuti yajokolosyegwa Nsabata, akwalo kujokolosya kkalenda kulayandika mbweenya buyo nkaambo Nsabata eeyo ijaninwa mukkalaenda eelyo.

Mulimo wakubambaulula Nsabata uyoomanizya kucitwa mumazuba aamamanino mbweenya mbuli mbukwakaambilizyigwa mucishinshimi cokwa Izaya: “Mboobu mbwaamba [Yahuwah], Webo bamba mbeta, akucita bululami; nkaambo lufutuko Lwangu lulaafwi kusika, alimwi bululami bwangu buyooyubununwa. Ulilelekedwe ooyo muntu uucita boobu, amwanaa muntu ooyo uujisilili njiyo; ooyo uubamba Nsabata akuleka kwiisofwaazya, uulesya janza lyakwe mukucita zyibyaabi.” “Bana basankwa bamweenzu, aabo balisanganya kuli [Yahuwah], kumubelekela, akuyanda zina lyokwa [Yahuwah], kuti babe batwanga bakwe, aabo boonse babamba Nsabata akulilesya kwiisofwaazya, akubamba cizuminano cangu; abalo aabo Ime njoobaleta kumulundu wangu uusetekene, akubakkomanisya muŋanda yangu yakupailila.” [Izaya 56:1, 2, 6, 7.]

Aaya majwi aambilizya musela wa bana Kristu, mbuli mbokutondezyedwe muli cilembedwe: “[Yahuwah Mupati Kampatila] ubunganya bana batandidwe bokwa Isilayeli, Pele Ime njoobunganya abamwi bantu kuli nguwe, kunze lyabaabo babungene kuli nguwe.” [Izaya 56:8.] Aawa kwaambilizyigwa kubunganya banamasi kwiinda mukubelesya mulumbe. Alimwi ali baabo balemekezya Nsabata, kuli cileleko caambidwe kale ali mbabo. Aboobo mulimo wakubamba mulawo wane ulaindilila aciindi cakukankaminwa, kubuka kuzwa kubafu, akuya kujulu kwa Kristu, kusikila kuciindi eeco batwanga bakwe nobayookambaukila masi woonse mulumbe wamakani mabotu.

[Yahuwah] ulatulailila kwiinda mumushinshimi ngweenya kuti, “Kwaangisya bumboni,  kobaanda mulawo basikwiiya bangu.” [Izaya 8:16.] Caando ca mulawo ookwa [Yahuwah] cijanwa mumulawo wane. Ulikke oou mulawo, akataa milawo iili kkumi yoonse, nguutweetela zina acuuno camulimo Wakwe ooyo Uupa milawo. Mulawo ooyu umwaamba kuti Walo ngo Mulengi wamajulu anyika, aboobo utondezya ceeco cini ncayelede kuti alemekelwe akukombwa atalaa boonse. Kuleka buyo mulawo ooyu, kunyina pe mumangwalo eeco citondezya nguzu zyakupeda mulawo. Eelyo Nsabata niyaacincigwa anguzu zya bupoopo, caando cokwa Yahuwah cakaatulwa kuzwa mumulawo. Basikwiiya bokwa Yahushua baliitidwe kuti bajokolosye caando eeco mumulawo ookwa Yahuwah, kwiinda mukusumpula Nsabata yamulawo wane akwiibikka abusena mpiiyelede kuba ciibalusyo ca Mulengi akuba citondezyo canguzu Zyakwe.

“Kumulawo akubumboni.” Nokuba kuti kuli ziiyo alusyomo lunjaanji lukazyana, mulawo ookwa [Yahuwah], pele ulikke ooyu ngomulawo uululeme aawo mpokweelede kweeleka mizeezo yabuntu, ziiyo, lusyomo amanjezyeezya aabantu kuti ainde mumusunko. Mboobu mbwaamba mushinshimi, “kuti kabataambi ceendelana ajwi eeli, nkokuti kunyina mumuni uuli muli mbabo. [Izaya 8:20.]

Alimwi, kulailila kulipedwe, “koompolola, utaleki, itisya ajwi lyako mbuli mweembo, alimwi batondezye bantu bangu kulubuzya kwabo, aŋanda ya Jakobo zinyonyoono zyabo.” Tiili nyika iisofweede, pele mbabaabo [Yahuwah] mbaita kuti “mbantu bangu” beelede kusinswa kulubila kwabo. Walo uya kumbele kwaamba kuti, “Kumwi balandiyandaula abuzuba Ime, akukkomanina kuzyiba nzila Zyangu, mbuli cisi cicita bululami, alimwi catakayaamuka akusiya cizuminano ca Eloah wabo.” [Izaya 58:1, 2] Aawa tulatondezyegwa nkamu yabantu aabo baliyeeya kuti baliluleme, alimwi balangikaanga bayandisya kucita mulimo ookwa [Yahuwah]; pele kubwentelwa kukalede kwa yooyo Uusanyangula myoyo kulabatondezya aaba bantu kuti balyatauka milawo yabulemu bwakujulu.

Mbombuboobu mushinshimi mbwatondezya mulazyo ooyo wakasukuminwa ambali: “Inywe muyooyaka musemo wamazyalane manjaanji; alimwi nywebo muyooitwa kuti, Uubambulula caalubila, Uujokolosya nzila zyakukkalila. Kuti webo wanyona maulu aako mu Nsabata, akulilesya kucita zyakulikkomanisya mubuzuba bwangu busetekene; akwiita Nsabata kuti ncintu cikondelezya, ilisetekene yokwa [Yahuwah], iilemekwa; alimwi kuti webo walemekezya Nguwe, kotalicitili nzyoliyandila, nanka kulikkomanisya, nokuba kwaambaula maambaamba mumajwi aako; nkabela webo uyoolikkomanisya muli [Yahuwah].” [Izaya 58:12, 13.] Eeci cishinshimi acalo cijatikizya ciindi ncotupona cino. Eeco caalubila mumulawo ookwa [Yahuwah] cakacitika eelyo Nsabata niyaacincigwa anguzu zyaba Loma. Pele casika lino ciindi cakuti eeyi Nsabata yabulemu bwakujulu ijokolosyegwe. Eeco cakalubila ceelede kubambululwa, alimwi musemo wamazyalane manjimanji weelede kuyakululwa.

Kiisalazyidwe akulelekwa mukulyookezya kwa Mulengi, Nsabata yakali kubambwa a Adamu awalo muciindi naakanyina kampenda mumuunda uusetekene wa Edeni; amuciindi Adamu naakawide, pele keempedwe, aleelyo naakatandwa kuzwa mumuunda uubekema cakukkomanisya. Yakali kubambwa abamatata boonse, kuzwa kuli Abela kusikila kuli Noah, Abrahamu, a Jakobo. Eelyo basale nibakali mubuzike munyika ya Ijipita, banjaanji kabali akataa kukomba mituni kwakawandide mumbali lyabo, bakasweekelwa luzyibo lwa mulawo ookwa [Yahuwah]; pele eelyo [Yahuwah] naakanununa Izilayeli, Walo wakaambilizya munzila iikankamya kumbunga yaabungene kuti bazyibe kuyanda Kwakwe akumuyoowa akumuteelela lyoonse.

Kuzwa buzuba oobo kusikila sunu, luzyibo lwamulawo ookwa [Yahuwah] lwakayobolwa kunsaa nyika, alimwi Nsabata yamulawo wane yakabambwa. Nokuba kuti “mulombwana wacinyonyoono” wakazwidilila kulyatauka buzuba busetekene bokwa [Yahuwah] kunsaa matende, pele muciindi cakulisumpula kwakwe, kwakali bamwi bakayubide mumasena aamaseseke, bazumi basyomeka aabo bakiilemekezya Nsabata. Kuzwa kuciindi ca Kubambulula, kwakali bantu mumusela uli woonse aabo bazumanana kubamba Nsabata. Nokuba kuti balapenzyegwa akutundululwa, bumboni buzyandamene bwakapegwa kuti buyungizye kuyumya mulawo ookwa [Yahuwah], amulimo wakubamba Nsabata yakumalengelo.

Ootu tusimpe, mbuli mbotupedwe mu Ciyubunuzyo 14, tujatikizya “mulumbe mubotu uuteeli”, ntotuyokwaandaanya cikombelo cokwa Kristu aciindi cakuboola kwakwe. Nkaambo mbuli mulumbe uuli muzyibeela zyotatwe mbowaambilizyigwa kuti, “

Mbaaba babamba milawo yokwa [Yahuwah], alusyomo lokwa [Yahushua].” Alimwi ooyu mulumbe nguucaalizya kupegwa muciindi kayanda kuboola [Simalelo wesu]. Mpeenya mpeenya kwaakumanizya kwaambilizyigwa mulumbe ooyu, Mwanaa muntu waabonwa amushinshimi, kaboola mubulemu bwakwe kuzyootebula nyika.3

Eeci nciiyo citakwe mpuwo akataa bantu pe. Nkasimpe katakkazyiki myoyo yabo. Kubambulula kwa Basikukazya nkokwakatalisya kujokolosya tusimpe ooto twakasowekede kumyoyo yabaabo basyomeka ncobeni kuyandaula kasimpe. Ntaamu yakutaanguna kubambulula Nsabata, yakali yakubbukizya kuti Nsondo tiiyakali buzuba bwa Nsabata bwamu Bbaibbele mbuli bantu banji mbubakali kusyoma.

Eelyo ciiyo cakubambulula Nsabata bantu banjaanji nicaabajatila maanu, basimilimo baluulwa ncobeni, bakapelengusya Jwi lyokwa [Yahuwah], akubikkila ambali boonse busanduluzi abumboni bwalyo kutegwa baumuzye mizeezo yabaabo basanyangula makani aaya. Alimwi aabo batakalivwuntauzyila lwabo mu Mangwalo, bakakkazyika myoyo yabo kutambula makani aakali kubamvwisya kabotu muciimo ncobaajisi. Kwiinda kukukazyana, kupelengusya, azilengwa zya Bamatata, munguzu zyacikombelo, banjaanji baakakatila kuvwuntamuna kasimpe. Aabo bakali kukwabilila kasimpe bakacengulukila kuma Bbaibbele aabo kuti bakwabilile bulemu bwa mulawo wane. Banalumi babombe myoyo, kabalikulaikide a Jwi lyakasimpe lilikke buyo, bakaima nji kabalwanwa abantu balaalwiyo lupati, aabo bakaile kujana kuti, nokuba kuti bakalaa bumpelenge bwakukankamusya akunyemya pele zyoonse eezyi zyakanyina nguzu kubantu batuba, aabo bapa mizeezo iilongosokede alimwi aabo bakalaa luzyibo lwa Mangwalo kapati kuleka busongo bwamuzyikolo zyaanyika.

Kakunyina bumboni bwa Bbaibbele bubatabilila, aabo banjaanji bakatonkomana kuya kumbele kukazya, akuluba kuti eeyo mizeezo yamusyobo ooyo njeenya njiyaali kulwana Kristu abasikwiiya Bakwe, kabaamba kuti- “Nkaambo nzi bapati besu ncobatateeleli makani aa Nsabata aayo ngomwaamba? Pele mbasyoonto basyoma mbuli ndinywe. Tacikonzyeki kuti nywebo mwalulama, akwaamba kuti basongo boonse bayiide munyika tabaluleme.”

Kulesya mazwanga aamusyobo ooyu, cakali cintu cilaa maanu kwiinduluka buyo kwaamba cili mu Mangwalo eeco caambilizya [Yahuwah] mbwaakali kweendelezya bantu Bakwe mumisela yansiku yoonse. [Yahuwah] ubelekela muli baabo bateelela akutobela jwi lyakwe, aabo balisungwide, kuti kacikonzyeka, kwaamba tusimpe tutaambiki, aabo batayoowi kusinsa zinyonyoono ziluulwa akataa bantu. Kaambo keni walo ncatasalili bantu bayiide kapati bakkede azyuuno zipati kuti basolwede bantu mukubambulula milazyo yakwe nkakuti aabo bantu basyoma kapati mumizeezo yabo amilazyo yazilengwa zyabo, aboobo balimvwa aanga kunyina pe ancobabulide cili coonse kuti abayiisye [Yahuwah]. Balikke aabo bakamantene a Yooyo uupa busongo mbabakonzya kuteelela nokuba kusandulula Mangwalo munzila iisalala. Bantu balaa luzyibo lusyoonto lwamuzyikolo, zimwi ziindi mbabaitwa kuti baboole kuzyi koompolola kasimpe kuleka buyo kuti nkaambo tabayiide pele nkaambo tabalisumpuli akulidunda kuti balizyi kale zyoonse nzyobayanda kubayiisya [Yahuwah]. Balaiya mucikolo cokwa Kristu alimwi bubombe bwamyoyo yabo akuteelela ncecibapa kuti babe bapati. Mukuyobozya luzyibo lwakasimpe Kakwe muli mbabo, [Yahuwah] ubapa bulemu; kuti oobo bulemu bweelanyigwa abulemu bwabantu bapati anyika, inga bulemu bwabo bwaubuka cakuti bwasikila ansi.4

Ntaamu iitobela mukujokolosya kasimpe nduzyibo lwakuzyibya bantu kuti Mujibelo teesyi Nsabata yamu Bbaibbele mbweenya buyo mbuli Nsondo ayalo. Kutegwa kukomba kube mu Nsabata, kweelede kubalilwa mazuba munzila ya kkalenda lya Bbaibbele akujana buzuba bwini bwa Nsabata munzila eeyo. Aaka kasimpe keelede kwaabanyigwa munyika yoonse kutegwa boonse aabo bayanda kubaa luzyibo lwakasimpe batacaali kabali mukutazyiba pe.

Lino mbweenya mbuli mumisela yakainda, kufumbwa kuleta kasimpe antangalala ncecintu cisinsa zinyonyoono akulubila kwaciindi cino, alimwi ciletela kukazyana. “Kufumbwa uucita cibi ulacimwa kubona mumuni, alimwi tabooli pe kumumuni, nkaambo inga milimo yakwe kiyoosinswa.” [Johani 3:20]. Bamwi bantu nobabona kuti tabakonzyi kwiimikizya mizeezo yabo kakwiina Mangwalo, balasoleka kutonkela kumbele mizeezo yabo munzila iilaa ntenda zyamusyobo uuli woonse, alimwi mumuuya wabujayi, batalika kulwana baabo balaa ciimo amakanze aakukwabilila kasimpe aako nkobatayandi kuti kamvwugwe. Ngamakani aaya aacitika mumisela yoonse. Elija wakaambilizyigwa kuti wakali muntu uupenzya cisi ca Isilayeli, Jelemiya wakali kwiitwa kuti waaba cisi, Paulu wakali uusofwaazya tempele. Kuzwa kumazuba aayo kusikila asunu, aabo bayanda kwiimina kulubazu lwakasimpe baambwa kuti mbazangi, mbasyaabupampu, mbaasikuupaupa ameso. Myeelwe myeelwe yabantu aabo batasyomi akutambula kasimpe kajwi lyacinshinshimi, balatambula kakwiina kubuzyilila cili coonse kutamikizya ooko kwaambwa ali baabo balisungula kuti basinse zinyonyoono zyicitika akataa bantu. Ooyu muya wamusyobo ooyu, uyooyungizya kumwaikila akataa bantu. Alimwi Bbaibbele lilayiisya munzila ngubauba kuti cilazya ciindi eeco milawo ya Cisi niitakeendelani amulawo ookwa [Yahuwah] cakuti kufumbwa ooyo uuteelela milawo yabulemu yoonse weelede kubwentelwa akusubulwa mbuli simucita zibi.

Mbuli mbutwalibonena aawa, ino mulimo nzi wamutumwa wakasimpe? Hena weelede kulyaambauzya kaamba kuti kasimpe takeelede kutondezyegwa, nkaambo kaletelezya mazwanga akupa kuti bantu bakake kutambula ncokaamba? Nee peepe; tajisi pe nguzu zyakulesya bumboni bwa jwi lyokwa [Yahuwah] nkaambo liletelezya mazwanga, mbweenya buyo abalo basikubambulula bansiku mbubatakeelede kucita oobo. Kweempwa mulusyomo ooko nkobacita basaante abaabo bajailwa bumboni bwa Yahushua, kwakalembwa mumabbuku kutegwa mazyalane aacizya musyule akajane cakulikwabilizya. Ooyu mukonzyanyo wabantu wakusetekana abululami wakatusikila mazubaano akukulwaizya baabo lino baitidwe kuti baimikile mbuli bakamboni bokwa [Yahuwah]. Bakatambula luzyalo akasimpe, kutali lwabo balikke, pele kuti, kwiinda muli mbabo, luzyibo lwa [Yahuwah] lumunike nyika. Hena [Yahuwah] ulipede mumuni kubatwanga Bakwe mumusela uuno? Nkokuti beelede kuulekela mumuni ooyo kuti umunikile nyika yoonse.

Nsiku lini, [Yahuwah] wakaambilizya kuli umwi wakaimikila kukanana muzina Lyakwe, “Iŋanda ya Isilayeli tiikuswiilili pe; nkaambo tabandiswiilili ime pe.” Nokuba boobo Walo wakati kumuntu ooyo, “Webo kabaambile majwi aangu, tacikwe makani naa bayookuswiilila, nanka kuuntulizyila majwi aangu.” [Ezekiya 3:7; 2:7.] Kumutwanga ookwa [Yahuwah] cino ciindi, kuli kulaililwa ooko kumwaambila kuti, “Ompolola ajwi lyako mbuli mweembo, alimwi batondezye bantu Bangu zinyonyoono zyabo, aŋanda ya Jakobo zinyonyoono zyabo.”

Mbuli luzyalo lwakwe mbolutaalukila kumuntu uuli woonse, kufumbwa ooyo wakatambula mumuni wakasimpe awalo upedwe mulimo wabulemu uuyoosya mbweenya mbuli mushinshimi wa Isilayeli, ooyo wakasikilwa jwi lya [Yahuwah] kalimwaambila kuti: “Webo Mwanaa muntu, Ime ndakubikka mbuli uulingula ŋanda ya Isilayeli; aboobo webo weelede kuteelela jwi lizwa kumulomo wangu, alimwi ubacenjezye kuli ncekwaambila. Eelyo Mebo nengamba kuli uusofweede kuti, O muntu osofweede, uyoofwa ncobeni; kuti webo tobaambili akucenjezya usofweede kuti aleke nzila zyabusofwaazyi zyakwe, ooyo muntu uyoofwa muzinyonyoono zyakwe; pele bulowa bwakwe Ime njoobuyandaula mujanza lyako. Nokuba boobo, kuti webo wamucenjezya muntu usofweede kuti aleke nzila zyabusofwaazi bwakwe; kuti walo taleki kutobela nzila eeyo, ooyo muntu uyoofwa muzinyonyoono zyakwe; pele webo wanununa muuya wako.” [Ezekiya 33:7-9.]

Cintu cipati cisinkilila kutambula akwaabanya kasimpe, nkaambo kasimpe kaletelezya kubwentelwa akutakkala kabotu. Eeci ncecintu cilikke cilwana kasimpe, eeco bantu batabilila kasimpe ncobatakonzyi kukazya pe. Pele eeci taceelede kutyompokezya basikwiiya bakasimpe bokwa Kristu. Balo tabalindili kasimpe kuti kabaa mpuwo. Kabazyi kale kuti mulimo wabo ninzi, batumwa beelede kutambula ciciingano kabaliyandila, antoomwe a mwaapositolo Paulu kabaamba kuti “kutundululwa kwesu lino nkuubauba, alimwi mukaindi kasyoonto buyo, kuyootuletela bulemu buteeli bwiinda kulema ali boobo bwa nsiku,” [2 Bakolinto 4:17], kubwentelwa nkaambo ka Kristu kutuletela buvwubi bupati kwiinda zintu ziyandisi zyaku Ijipita.” [BaHebulayo 11:26.]

Kufumbwa mulimo ngobacita, mbabaabo balikke batobelezya zyanyika bacita zintu zyeendelana amilawo yanyika kutali bweende bwakujulu. Tweelede kusala bululami nkaambo buliluleme, alimwi akusiya kufumbwa cinga catucitikila mumaanza ookwa [Yahuwah]. Bantu beenda mubululami, balaalusyomo, balisungwide, inyika ilaa cikwelete kubantu bamusyobo ooyu. Kwiinda mubantu aabo, mulimo wakubambulula kwaciindi cino weelede kuya kumbele.

Mboobu mbwaamba [Yahuwah]: “Amundiswiilile Ime, kutegwa inywe muzyibe bululami, nobantu nomulaa myoyo oomo muli mulawo Wangu; mutayoowi kubwentelwa abantu nanka kuyoowa kunongwa kwabo. Nkaambo nkalaya ilabalya mbuli cikobela alimwi mvwunyu ziyoobalya mbuli boya bwambelele; pele bululami Bwangu bunooliko lyoonse, alimwi lufutuko Lwangu lunooliko kuzwa kuzyalani kusikila kuzyalani.” [Izaya 51:7, 8.]5

Yoonse nkondo akataa Kristu a Saatani ilaa makani aakukomba. Eeci nciiyo cijatikizya muntu uuli woonse uucipona atalaa nyika. Nkaambo Mulengi wesu nguukonzya kutusalila Walo nayelede kukombwa, oobo buzuba webo nolisalila kukomba ncecitondezya kutobela Eloah wako. Oobo buzuba nokomba, buyununa kuti webo ukomba Yahuwah Mulengi nanka nguzu eezyo zyakayubununwa mubbuku lya Daniyele 7:25 kuti ziyanda kulisumpula kazyikazyana a Yahuwah “kucinca kkalenda amulawo” (Daniel 7:25, Knox Translation.)

Mulengi wesu, alimwi uyoojokolosya kasimpe kubantu Bakwe kajatikizya bwakubamba Nsabata abwakwiijana mukubalila mwezi azuba antoomwe. Caando Cakwe cijanwa mu Nsabata eeyo, nkaambo mulawo wane ulikke akataa milawo iili kkumi nguujisi zina Lyakwe a cuuno camulimo wakwe wa Bulengi. Caando cokwa Yahuwah eeco ncaakayubunwida Johani Muyubunuzi ncakuti, izina Lyakwe Mwini Yahuwah lilalembwa mukati kankumo zyabasalali: “Alimwi Ime ndakalanga, amubone, Mwanaambelele wakaliimvwi atalaa mulundu wa Ziyoni, alimwi munsi Lyakwe kwakali bali zyuulu zili mwaanda amakumi one azyuulu zyone, kabajisi zina lya Taata mukati kankumo zyabo.”6 “Boonse aabo banjila [Kujulu] banoolaa zikobela zya Kristu zya bululami, alimwi zina lyokwa Yahuwah linoolibonnya ankumo zyabo. Eeli ndezina eelyo mwaapositolo ndyaakabona mucilengaano, alimwi liiminina kulekela mizeezo yakwe muntu akutobela milawo yoonse yokwa abusongo bwa[Yahuwah].”7

Ncintu ciyandika kapati kujokolosya kkalenda. Aabo bamuyanda Mulengi bayoobambulula kkalenda lyakwe akumulemekezya kwiinda mukumukomba Walo mubuzuba bwa Nsabata yabuzuba bwa ciloba yakkalenda lyamu Bbaibbele. Ncintu ciyandika kulekela mizeezo yakwe muntu ku “busongo a kuteelela cabulemu milawo yokwa Yahuwah yoonse.

Ncicili webo ncotisale?