Print

Osmidenní týden? Historie Juliánského kalendáře

Domněnky jsou nebezpečné – obzvláště, jedná-li se o oblast náboženství. Je-li teologická nauka založena na chybné domněnce, náboženská praxe bude mylná. Nejběžnější domněnkou v křesťanství je, že sobota je Biblický Sabat a neděle je dnem, kdy byl Yahushua vzkříšen. Tyto nauky jsou postaveny na jiné domněnce: že dnešní týden se opakuje stále stejně bez přerušení již od doby Stvoření. Skutečnosti o Juliánském kalendáři však potvrzují, že tyto domněnky jsou mylné.

Juliánský kalendář byl ustanoven v roce 45 před Kristem. Stejně jako dřívější kalendář Římské republiky, měl i tento ranný Juliánský kalendář osmidenní týden! Dny týdne na republikánském a ranném Juliánském kalendáři byly označeny písmeny od A po H. Všechny ranné Juliánské kalendáře (fasti), které se dochovaly, pochází z let 63 před Kristem do 37 po Kristu.

brzy Julian kalendář

Osmidenní týden je zřetelně rozeznatelný  na těchto kamenných fragmentech.

1. století Julian kalendář s 8-denní týden

Rekonstrukce Fasti Antiates, jediného kalendáře Římské republiky, který se dochoval. 1

Když Římská říše expandovala, přišla do styku s Mitraismem, který se stal velmi rychle populárním náboženským kultem v Římě. Mitraismus s sebou přinesl sedmidenní týden s dny pojmenovanými podle planetárních bohů.

“Není pochyb, že rozšíření Iránských [Peršanských] mystérií sehrálo důležitou roli při všeobecném přijetí týdne s nedělí jako svatým dnem ze strany pohanů. Jména, která nevědomky používáme pro ostatních šest dní, se začala užívat ve stejné době, ve které získal Mitraismus své stoupence v provinciích Západu, a není přehnané se domnívat, že je zde spojitost mezi tímto triumfem a tehdejším fenoménem.” (Franz Cumont, Textes et Monumnets Figures Relatifs aux Mysteres de Mithra, Vol. I, p. 112.)

“Vyjímečnost přidělená dies Solis (dni Slunce) určitě také přispěla ke všeobecnému uznání neděle jako svátku. To je spojeno s daleko důležitější skutečností, a sice s přijetím toho týdne všemi evropskými národy.” (Franz Cumont, Astrology and Religion Among the Greeks and Romans, p. 163, emphasis supplied.)

Neděle nemůže být dnem, ve který Yahushua vstal z mrtvých, protože neděle neexistovala v osmidenním Juliánském týdnu v Jeho době. Stejně tak nemůže být sobota pravým biblickým Sabatem, protože sedmidenní planetární týden začínal původně dnem Saturna!

Titovy lázně v Římě byly postaveny v letech 79-81 nl. Byl tam nalezen kalendář, který jasně ukazuje Saturna, boha úrody, jako boha prvního dne týdne.

Roman Planetární Stick kalendář 

Římský tyčový kalendář.

Dies Solis, neboli den Slunce, je zobrazen jako druhý den týdne. Luna, bohyně měsíce, nesoucí srpek měsíce jako diadém, je třetím dnem týdne. Týdny končí dnem Venuše, dies Veneris, což odpovídá dnešnímu pátku a to byl sedmý den tehdejšího týdne.

Pohanský planetární týden, jakým je Juliánský kalendář, který to adoptoval, je nezvratně pohanský. Historické důkazy prokazují, že ani Biblický Sabat nebo Biblický první den nemůže být nalezen použitím moderního kalendáře. Je-li důležité konat bohoslužbu v určitý den, pak je také důležité používat správný, Biblický kalendář k určení tohoto dne.

Luni-solární kalendář Stvoření, užívající slunce i měsíc, je jediným prostředkem ke stanovení pravého sedmého dne Sabatu a správného dne Kristova vzkříšení.

“Učinil jsi měsíc k určování času.” Žalm 104,19

Čas: mo’edim. Bohoslužebná shromáždění Yahuwahova lidu.

Za dnů Yahushui měli Izraelité k dispozici dva kalendáře:

1. Pohanský, solární Juliánský kalendář se svým osmidenním týdnem;
2. Luni-solární Hebrejský kalendář se sedmidenním týdnem a týdenním cyklem, který se restartoval s každým novým měsícem.

Co myslíš, který kalendář používali Izraelité a Yahushua?

Stvořitelova Luni-Solar kalendář

Den, kdy konáš svou bohoslužbu, určen kalendářem, který používáš, zjevuje, koho uctíváš.

Klikni zde a podívej se na video!


1 Palazzo Massimo Alle Terme, ed. Adriano La Regina, 1998.

2 "Protože se židovské slavnosti konaly v pravidelných intervalech, bylo toto slovo s nimi úzce spojeno . . . Mo'ed se užíval v širokém smyslu pro všechna náboženská shromáždění. Byl úzce spojen se svatostánkem samotným . . . [Yahuwah] se tam setkával s Izraelem ve stanovených časech za účelem zjevení Své vůle. Je to běžný výraz pro bohoslužebné shromáždění … Yahuwahova lidu.“ (See #4150, "Lexical Aids to the Old Testament," Hebrew-Greek Key Word Study Bible, KJV.)