Print

Pagdiriwang ng Mga Anibersaryo ng Tagsibol

Ang mga anibersaryo ay tumutulong sa atin na makaalala. Ang kaarawan ay isang anibersaryo ng araw kung kailan ka isinilang. Ang mag-asawa ay ipinagdiriwang ang kanilang ika-50 anibersaryo bilang selebrasyon ng kanilang mga buhay nang magkasama. Ang mga bansa ay mayroong mga anibersaryo din: Agosto 15 ay ang araw kung kailan ipinagdiriwang ng India ang kanyang kalayaan mula sa pamumunong Britanya; Ang Quingming ay isang sinaunang okasyong Intsik, ibinalik muli noong 2008, para sa pagpaparangal sa mga ninuno, habang sa Estados Unidos at Canada, ang Pasasalamat (Thanksgiving) ay isang taunang okasyon para alalahanin ang mga kaloob ng Manlilikha na kalayaan at masaganang pagkain.

Ang Langit ay may mga anibersaryo rin. Ang mga anibersaryong ito, maingat na inilatag sa Bibliya, itinuturo ang dakila, malawak na mga patotoo tungkol sa plano ni Yahuwah na iligtas ang Kanyang bayan mula sa kasalanan. Ang mga anibersaryo ng ating kaligtasan ay nahahati sa tatlong grupo: mga anibersaryo ng tagsibol, tag-init [Pentecostes], at taglagas. Bawat grupo ay nagsisimula sa isang lubos na espesyal na Bagong Buwan na nagbibigay ng hudyat sa paparating na mga panahon ng pag-alala.

Ang Bagong Buwan ng unang buwan sa tagsibol ay ang tunay na Bagong Taon ng Langit. Ito ay sinundan ng ika-14 ng buwan na Paskua at pagkatapos ay sanlinggong selebrasyon ng pagpapalaya ni Yahuwah. Maraming tao ay ipinalagay na ang mga kapistahang ito ay ibinigay sa mga Israelita lamang, o sa paanuman ay “napako sa krus.” Gayunman, ito ay plano ng Langit na sa mga espesyal na panahon ng pag-alala na ito ay pananatilihin sa lahat ng panahon dahil sinasariwa ng mga ito ang kaisipan sa alaala ng dakilang pag-ibig at pagmamalasakit ni Yahuwah para sa mundo na kinasuklaman Siya.

Hangad ni Satanas na gawan ng huwad ang mga kapistahan ni Yahuwah. Ang mga tao sa mundo ay nagdiriwang ng paganong Kapaskuhan. Ang mga Kristyano, na dapat ay may mas mabuting nalalaman, ay nagdiriwang din ng Pasko ng Pagkabuhay at maging ang Halloween! Ang mga ito ay mga huwad na nilikha nang tiyak para ilihis ang atensyon mula sa tunay na mga Banal na Araw tungo sa mga huwad na okasyon.

Araw ng Bagong Buwan ng Bagong Taon

Ang Bagong Taon ay isang panahon ng muling pangako at paghahanap ng puso. Ito ay maaaring ipagdiwang sa iba’t-ibang paraan, batay sa kalagayan at mga pangangailangan ng pamilya.

Mga Indibidwal

Para sa mga indibidwal na nagdiriwang nang mag-isa, palaging isang katanungan kung paano ang sinuman ay panatilihin ang mga banal na anibersaryo na ito. Si Kristo, pabalik sa nakalipas na mga panahon, ay nakita ang marami na naglakad nang mag-isa para sa ngalan Niya. Siya ay nagbigay ng katiyakan na “Sapagka't kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila.” Ipinapakita ng Kasulatan na sinuman ang naging matapat kay Yahuwah ay itinalaga ng kanilang personal na anghel na tagapagbantay. Kapag ang indibidwal, sa katapatan ng puso, nais na sambahin ang Manlilikha, ang anghel na tagapagbantay na palaging nandyan ay ang ikalawang nilalang na “nagkakatipon sa ngalan [ni Kristo]” at ang Kanyang pangako ay natupad na Siya rin ay palaging nandyan din.

Gaya ng lahat ng mga Bagong Buwan, ang Bagong Taon ay isang araw na malaya mula sa pangangalakal. Ang isang indibidwal ay maaaring makatanggap ng isang dakilang pagpapala at naglaan ng araw sa paghahanap ng puso gayon din ang pagbibigay ng pasasalamat. Isang masayang bagay na gawin sa Bagong Taon ay ang paggawa ng isang listahan ng lahat ng mga bagay kung saan ang sinuman ay mapagpasalamat sa mga pagpapala mula pa noong araw ng Bagong Taon ng nakalipas na taon. Ang Aklat ng mga Awit ay puno ng mga magagandang panalangin ng dedikasyon at muling pangako. Ang pagbabasa ng mga Awit ay maaaring isang makabuluhang paraan upang ilaan ang araw na ito kapag nag-iisa. Ang paggawa ng isang listahan ng espiritwal na mga resolusyon – mga bagay na nais matutunan o pag-aralan, mga pagtatagumpay na nais mong makamit sa pamamagitan ng ganap na pagsuko sa iyong Tagapagligtas, ay mga paraan para ipagdiwang ang Bagong Taon kung ikaw ay nag-iisa.

Mga Pamilya

Gaya ng pang-indibidwal, ang mga pamilya ay dapat masaksihan ang Bagong Taon bilang isang panahon na muling mangako sa kanilang mga buhay at kanilang mga pamilya kay Yahuwah. Ang pampamilyang pagsamba ay marapat na isang espesyal na panahon ng pagsasama-sama. Ang pamilya ay maaaring balikan ang mga pagpapala ng nakaraang taon at magpakita ng pasasalamat sa Makalangit na Ama para sa mga kaloob na iyon mula sa Langit. Isang espesyal na bagay na gagawin sa pagsamba ay ang paggawa ng pampamilyang listahan ng mga espiritwal na resolusyon. Ang mga banal na araw ay isa ring kahanga-hangang panahon kung saan makikilahok sa pampamilyang panalangin.

Ang panalangin ng pamilya ay naiiba mula sa indibidwal na panalangin dahil ang lahat ng may gusto ay maaaring sumama. Ito ay hindi ang pagsasalita ng lahat sa itaas nang isa’t-isa kaya hindi mo maiisip sa sarili na hindi ka naririnig. Sa halip, isang tao ang magsisimula ng panalangin at, sa halip na magsabi ng “Amen” kapag ang kasama ay humanga nang may iniisip o nais, siya ay maaaring sunod na manalangin. Ito ay maaaring tunog na kakaiba at tila nakakahiya pa nga sa unang ilang beses na sinubukan ito, ngunit kapag ang pamilya o isang magkapares ay natutunan ang panalangin sa paraang ito, isang dakilang pagpapala ang mararanasan! Sa halip na ang iyong isipan ay maanod habang ang iba ay umugong, ang iyong isipan ay nananatiling nakatuon at maaari kang magsalita sapagkat ng Espiritu ni Kristo ay naglilimbag sa iyong puso. Ang panalangin sa ganitong paraan ay nagiging isang pag-uusap sa pagitan ng mga kalahok na tao at Ama sa Kalangitan. Dalawampung minuto, kalahating oras at marami pa sa panalangin ay hindi pambihira kapag ang mga malalapit na kaibigan o pamilya ay natutunan na manalangin sa kapana-panabik ngunit makabuluhang paraan. Habang ang mga bata ay lumalaki nang komportable sa paraang ito ng panalangin, maaari silang makilahok din at isang dakilang pagpapala ang mararanasan ng lahat.

Itinuturing ng mga Satanista ang pagdiriwang ng personal na kaarawan bilang pinakamataas na Satanikong okasyon ng taon.1 Dahil dito, isang pagdiriwang ng Bagong Taon na sinasamahan ng pagpapalitan ng mga maliliit, makabuluhang regalo ay maaaring kunin ang lugar ng mga tradisyonal na pagdiriwang ng kaarawan at isang bagay na ikinalulugod ng mga bata. Ang mga ito ay hindi dapat na napakarami o magastos. Subalit ang isang regalo na nagtataguyod ng kakayahan o mga personal na interes ng bata, sinuman na tumutulong sa kanya na gawin siyang espesyal, mahalin at pahalagahan bilang isang indibidwal ay isang lubos na pinatutunayang paraan para gawin ang araw na ito na espesyal. Sapagkat mahalaga para sa mga bata na matutunan ang kasiyahan ng pagbibigay, sila ay hindi dapat na kalimutan sa pagpapahintulot na gumawa nang sama-sama para makakuha ng maliit na regalo para sa kanilang mga magulang. Ang kasiyahan ng pagbibigay ay ginagawa ang lubos na paboritong okasyon na ito para sa mga bata sapagkat ang kanilang mga mapagmahal na puso ay ikinalulugod ang pagkakataon na maipakita ang pagmamahal din.

Mga Grupo

Gaya ng mga indibidwal, ang mga grupo ay maaaring malugod sa pagbabasa ng mga Awit. Kapag dalawa o tatlong pamilya ay nagsama-sama, maaari nitong ipahiwatig na ang bawat pamilya ay magdadala ng isang awit para ibahagi ang makabuluhan sa kanila. Pagkatapos, ang bawat kasapi ng pamilya ay mayroong pagkakataon na sabihin kung bakit ang partikular na awit na iyon ay may kahulugan sa kanila. Ang mga himno ng papuri at muling dedikasyon ay bahagi ng pagsamba gaya mismo ng panalangin. Bilang araw ng muling pangako, magiging maganda na kunin ang pagkakataon na bumisita kasama ang iba sa isang grupo tungkol sa mga paraan kung saan ang lahat ay maaaring ibahagi ang kanilang pananalig sa paparating na taon.

Ang panalangin ng grupo, gaya ng panalangin ng pamilya, ay magiging mas makabuluhan at mas masaya kapag ang lahat ay sama-samang nananalangin, sa halip na isa-isang umikot sa bilog. Ang pagsasanay ng bawat indibidwal na malayang makapagsalita kung ano ang nasa kanilang puso sapagkat ang Espiritu ni Kristo ay naglilimbag sa kanila (sa halip na maghintay hanggang siya na, at malamang ay makalimutan na sabihin ito) ay ginagawa ang oras ng panalangin na sukdulan ng okasyon. Ang pagtatapos ng Panalangin ng Panginoon ay isang lubos na magandang paraan upang dalhin ang panalangin ng grupo at pamilya para sa pangwakas.

Ang Bagong Taon ay isang kahanga-hangang araw ng pagsulong sa paparating na taon at muling dedikasyon sa sarili, buhay at pamilya ninuman para sa Manlilikha at ating mapagmahal na Ama sa Kalangitan.

Paskua

Sa unang buwan, nang ikalabing apat na araw ng buwan, sa paglubog ng araw, ay Paskua ni Yahuwah. (Levitico 23:5)

Ang Paskua (Pesach) ay isa sa pinakamalalim na mga okasyon ng buong taon. Malayo mula sa pagiging alaala lamang ng paglaya mula sa pagkaalipin sa Egipto, ito ay isang pag-alala ng paglaya mula sa kasalanan. Sa Paskua nangyari na si Kristo ay namatay para sa iyo at para sa akin bilang Kordero ni Yahuwah na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Walang ibang araw sa taon habang ang Paskua sa puso ay naaalala ang anibersaryong ito.

Ang Biblikal na araw ay nagsimula sa bukang-liwayway, kaya ang “ikatlong oras” ng araw ay tumutugma halos sa ating modernong 9:00 a.m. o kalagitnaan ng bukang-liwayway at tanghali. Ipinahayag ng Kasulatan na si Kristo ay ipinako sa ikatlong oras. Pagsapit ng 9:00 a.m, alalahanin kung ano ang ginawa kay Kristo para sa akin, nararamdaman ng sinuman ang kadakilaan ng oras. Habang umiikot na ang sumunod na oras, nalalaman na si Kristo ay nasa mental na paghihirap sa bigat ng kasalanan ng aking pagkakasala na bahagyang dama Niya ang pisikal na kirot, ang sinuman ay nagsisimulang maunawaan ang kabigatan ng kasalanan.

Alas-onse. Nananatili sa krus. Patuloy na nagsusumikap para sa hininga. Patuloy na nararamdaman ang pagtanggi ng Kanyang Ama dahil sa akin, dahil sa aking mga kasalanan, isang malalim na nais ang isinilang para ibigay ang sarili nang ganap at ganap sa ganoong Pag-Ibig.

Tanghali. Bumabalot ang kadiliman sa krus. Ang mga oras ng araw na ito ay dahan-dahang lumilipas habang ang sinuman ay natatanto na sa mismong araw na ito ang iyong Tagapagligtas ay namatay para sa iyo!

Alas-tres. Namatay si Kristo sa ikasiyam na oras, o mga 3:00 p.m. Natapos na. Ang Anak ni Yahuwah ay nagtagumpay. Ang dugo ng pagtubos, ang dugo na nagpapahintulot sa atin na maging kaisa ni Yahuwah, ay dumanak.

Ang Paskua ay hindi isang araw ng kawalang-ginagawa, gayunman. Sa panahon ng Pista ng Tinapay na Walang Lebadura (Pampaalsa) na magsisimula sa mismong susunod na araw, lahat ng pampaalsa ay tatanggalin mula sa tahanan.

Ang mga Pampaalsa (Iclick para Lumawak.)

. . . kabilang ang mga lebadura, baking soda, baking powder – anumang bagay na nag-aalsa ng masa. Para sa isang pamilya o isang indibidwal lamang, ang mga bagay na ito ay maaaring gamitin nang mas maaga, o itago sa isang panlabas na priser, garahe o ilan pang ganoong lugar.

Gayunman, kapag ang isang tao o isang pamilya ay nagkaisa, ang paghahanap ng pampaalsa sa Paskua ay nagiging isang buhay na talinghaga ng paano maingat ang lahat sa paghahanap ng kasalanan sa sariling puso ng isang tao. Kahanga-hanga kung gaano karami, maraming inihandang mga pagkain o mga panghalo ay may ilang anyo ng pampaalsa sa kanila!

Sa gabi, ang pamilya ay nagtipon-tipon para sa espesyal na hapag-kainang Paskua. Ito ay maaaring isang panahon kung kailan ang mga kaibigan ay nakasandal sa patotoo ay inimbitahan kang sumama para sa isang banal at espesyal na panahon. Walang tamang paraan, wala ring maling paraan para panatilihin ang Paskua. Syempre, sapagkat ang Kordero ni Yahuwah ay pinatay, hindi na kailangan pang magkatay ng tupa. Ang mga kordero ay ipinunto lamang tungo sa Kordero ni Yahuwah. Ang Kanyang dugo ay dumanak na, ngunit inaalala natin ang anibersaryong ito nang may pag-ibig at pasasalamat para sa Kanyang dakilang sakripisyo.

Paghuhugas ng Paa

Ang paglilingkod ng komunyon kung saan itinatag ni Kristo sa panahon ng huling hapunan bago ang Kanyang pagpapako sa krus ay isang napakagandang paraan upang sumamba sa panahon ng banal na araw na ito. Ang paghuhugas ng paa mismo ay isang napakamagandang seremonya. Ang paghuhugas ng paa ay sumisimbulo sa dugo ni Kristo na naghuhugas at nag-aalis ng ating mga kasalanan. Habang hinugasan ni Yahushua ang mga paa ng mga alagad Niya, tayo rin ay huhugasan ang paa ng iba bilang isang pagpapakita ng pag-ibig ni Kristo sa ating mga puso na pumupukaw sa atin sa gawa ng pag-ibig at paglilingkod sa ibang tao.

Kahit ang isang tao ay walang ibang kasama na makikibahagi sa makabuluhang seremonyang ito, walang dahilan kung bakit hindi niya maaaring linisin ang sarili niyang mga paa. Ito ay, ano pa man, isang paalala ng paglilinis na ibinigay sa atin ni Kristo na pang-indibidwal. Ilang pamilya ay nagsasaya sa pag-awit ng himno ng pagsasama matapos ang paghuhugas ng paa.

Hapunan ng Paskua

Iba’t ibang tao ay naghahanap ng iba’t ibang paraan ng pagdiriwang ng Paskua para maging makahulugan. Ilang pamilya ay piniling panatilihin ang lahat sa simbolikong kainang Paskua lamang. Ang mga pangunahing bahagi ng “hapag-kainan” ay katas ng ubas, mapait na lubigan, walang pampaalsang tinapay, asin at pagkaing babad. Ang mga ito ay tinitikman, ngunit hindi inuubos bilang pagkain. Ibang mga pamilya, lalo na yung may mga bata, ay piniling gumawa ng pagkain, nagdadagdag ng iba na mayroon din sa panahon ng Bibliya. Walang tama o maling paraan sa pagdiriwang ng Paskua. Ang pangunahing punto ay para hanapan ng paraan na aangkop sa iyo at iyong pamilya at iyon ay isang paalala ni Kristo, ang ating tunay na Pas-kuwa.

  • Katas ng Ubas: Ito’y sumisimbulo sa dugo ni Kristo na naglilinis ng ating mga kasalanan.
  • Mapait na Lubigan: Ang mga mapait na lubigan ay isang simbulo ng kapaitan ng kasalanan na nagdulot ng kamatayan ng ating Tagapagligtas. Ang mga sariwang lubigan ay pinakamahusay, ngunit kung wala ang mga ito, ang pinulbos ay maaari ring gamitin. Ang mga ito’y maaaring napakapait, gaya ng gintong selyo, ilang bagay na titikman lamang at gagamitin bilang isang simbulo. (Kapag ang pamilya ay piniling gawin ito, ang mga bata ay dapat balaan nang maaga. Ang punto ay para ituro, hindi para paiyakin ang bata.) Maraming nakakain na “mapapait na lubigan” ang maaaring gawin sa pinong pagpuputol ng berde at pulang dahon ng letsugas, perehil, makulot na halamang-gamot, atbp. at gumawa ng sarsa ng katas ng lemon na may kaunting dilig ng asin. Sa panahon ng kainan, ang kahulugan ng lahat ng mga simbulong ito ay dapat na ipaliwanag sa mga bata at isang kapaki-pakinabang na talakayan sa lahat ng dumalo ay maaaring ikalugod.
  • Walang Pampaalsang Tinapay: Ang Biblikal na paglalarawan ng lebadura bilang isang simbulo para sa kasalanan ay dapat na ipaliwanag nang mabuti sa mga panauhin o bata. Ang tinapay na walang pampaalsa ay kinain ng mga Israelita sa gabi bago nila lisanin ang Egipto. Inalis nila ang lahat ng mga pampaalsa sa labas ng kanilang mga tahanan bago ang kanilang paglaya. Sa kaparehong paraan, ang mga tao ng huling henerasyon ay maghangad, at sa pamamagitan ng dugo ng Kordero, matatanggal ang lahat ng kasalanan mula sa kanilang mga puso para maging handa sa mas dakilang paglaya mula sa makasalanang mundong ito. Ang tinapay na walang pampaalsa ay isang lubos na mabuti, gawa mula sa buong trigong harina o nabaybay. Ito ay simple, madaling gawin, at lubos na malasa.
  • Asin: Ang asin ay sumisimbulo sa mga luha ng pagsisisi. Kapag ang sinuman ay naranasan ang kapaitan ng kasalanan, ang nakapapawing kagandahang-loob ni Kristo ay pumapasok, nag-iimbita sa sinuman na ganap na isuko ang kalooban at maranasan ang kapayapaan at kasiyahan na tanging dumarating lamang mula sa Kanya. Para sa mga pinili lamang ang simbolikong pagkain, isang platito ng asin ang maaaring ipasa-pasa para sa lahat ng kukuha ng kakarampot na dami. Ang maliit, pang-indibidwal na mga platito ng asin ay maaaring ilagay sa bawat kinalalagyan. Ang asin mula sa dagat o malabatong asin ay mabuting gamitin alinman kung makuha ninuman.
  • Pagkaing Babad: Ito ay isang matamis na putahe. Sa huling hapunan bago ang kamatayan ni Kristo, noong sumandal si Juan at tinanong si Yahushua na tiyakan kung sino ang may nais na pagtaksilan Siya, sagot ni Kristo ay ang tao na isasawsaw ang kanyang kamay sa plato kasama Siya ay ang taksil. Ang nakababad na pagkaing ito, tinatawag rin na charoset/haroset, ay isang pandikit mula sa sariwa at pinatuyong mga prutas: datiles, igos, pasas, atbp. Iba’t ibang kultura ay ginawa itong kakaiba, batay sa kung aling prutas ang mayroon.

Para sa mga pamilya na piniling gumawa ng ganap na kainan gaya ng nagawa sa panahon ng Bibliya, mga karagdagang pagkain na maaaring pagsaluhan ay lentil na sopas, mga kahel, mga ubas, mga pili, mga igos at mga datiles. Ang mapait na lubigan, na may mga talbos ay mabuti sa walang pampaalsang tinapay.

Para sa mga piniling magkaroon ng ganap na kainan sa Paskua, matapos ang hapunan ay darating ang pinakamakabuluhang pangyayari ng gabi: paglilingkod na komunyon na may karagdagang walang lebadurang tinapay at ang pagpapasa ng kopa ni Yahushua. Habang ang walang pampaalsang tinapay ay kadalasan na isang bahagi ng hapag-kainan, isang karagdagang plato ng walang pampaalsang tinapay ang ibinigay para sa seremonyang komunyon mismo. Ang punong-abala, marahil, ay magbibigay ng isang pagbasa sa Kasulatan, karaniwang kinuha mula sa talaan ng huling hapunan. Ito ay isang sagrado at banal na oras.

alt

Ang pagpapasa ng kopa ni Yahushua ay ang sukdulang kaganapan ng gabi. Kung ang babae ng tahanan ay mayroong malaking kopa, o maaaring makahiram, ginagawa nito ang kopa ni Yahushua na mas espesyal. Sinabi ni Kristo sa mga alagad Niya, “Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin.” Ito ay isang pribilehiyo na patuloy na umiiral sa Kanyang mga tagasunod. Ang isa ay iinom mula sa kopa, pupunasan ang labi ng papel na tuwalya na ibinigay at ipapasa ito sa susunod na iinom. Gaya ng sinabi ni Kristo sa mga tagasunod Niya, “Kayong lahat ay uminom nito,” kaya wala ang maiiwanan ng “dugo ng ubas” na simbulo ng dugo ni Kristo na dumanak para sa ating mga kasalanan. Maraming pamilya ang piniling maghintay sa kanilang mga bata hanggang sa sila’y mag-12 taong gulang bago pahintulutan na makilahok, sapagkat ang 12 ay ang edad kung kailan ang bata ay may tungkulin na kay Yahuwah para sa kanilang mga kaluluwa.

Kapag natapos ang paglilingkod, isang panalangin ng muling dedikasyon ang dapat na ipanalangin at ang lahat ay dapat makilahok, magpapasalamat kay Yahushua para sa Kanyang dakilang sakripisyo, at sa Ama para sa dakilang pag-ibig na mangunguna sa Kanya na kusang ialay ang Kanyang Anak para iligtas ang mga makasalanan. Iba’t ibang paraan ng pagtatapos ng seremonya kabilang ang pagpapala, sinasabi ng lider/tagapagsalita/punong-abala/magulang sa asawa/mga bata/mga panauhin. Ito ay maaaring mabasa mula sa Bibliya, o ibinigay sa pansariling mga salita. Sinasabi ng Kasulatan na noong natapos na ang hapunan, si Yahushua at ang mga alagad Niya ay umawit ng isang himno at lumabas. Ito ay hindi isang punebre, kundi isang masayang awit. Masayang-masaya si Kristo sa kaisipan na marami, napakaraming kaluluwa ang maliligtas sa pamamagitan ng Kanyang sakripisyo. Ngayon, bagama’t nagdadalamhati tayo sa mga kasalanan natin na nangangailangan ng ganoong sakrispisyo upang maligtas tayo, maaari nating ikalugod na ang tagumpay ni Kristo ay nakamit at maaari tayong maligtas sa pananampalataya sa Kanyang katuwiran.

Mga Payo:

Bawat indibidwal, pamilya o grupo ay dapat maging malaya na lakbayin ang iba’t ibang paraan para gawin ang banal na okasyong ito na makabuluhan sa kanila. Ilan sa mga tao ay nalulugod sa paglaganap ng makulay, hinabing mga kumot sa sahig at naghahanda ng pagkain na nakalagay sa mga basket na nasa mababang mesa. Ang iba ay ikinalulugod ang paggamit ng kanilang pinakamahusay na mga pinggan at mga mantel. Ang liwanag ng kandila ay palaging nagdadagdag ng espesyal na pagbabaga, kung pormal na kandila sa kristal na lalagyan ang ginamit, o maliit na mga ipinanata sa makulay na babasaging mangkok.

Pista ng Tinapay na Walang Pampaalsa

Ang Pista ng Tinapay na Walang Pampaalsa na magsisimula ay isang espesyal na pagtitipon na palaging tumatapat sa Sabbath, ang ika-15 ng unang buwan, at para sa kadahilanang iyon, ito ay tinatawag na NATATANGING Sabbath. Ito ay isang pitong araw na kapistahan, magtatapos hanggang sa ika-21 ng buwan. Mayroong mga espesyal na mga tuntunin na natatangi sa kapistahang ito. Sa panahong ito, walang pampaalsa ang kakainin. Sa mas malaking kahulugan kaysa sa Paskua, ito ay nagpapaalala sa paglaya ng mga Israelita mula sa pagkaalipin at, syempre, ang ating paglaya mula sa kasalanan. Ang Pista ng Tinapay na Walang Pampaalsa ay hindi isang panahon na ang sinuman ay aalis sa trabaho, kundi ito ay maaaring panahon ng espesyal na pagsasama ng pamilya, parehong espesyal na mga pagsamba ng pamilya gayon din bilang araw ng pagpaplano ng mga aktibidad ng pamilya.

Sa loob ng Pista ng Tinapay na Walang Pampaalsa, mayroong tatlong pangunahing kaganapan: (1) ang unang araw ng Pista ay Natatanging Sabbath sa ika-15; (2) ang ikalawang araw ay pag-aalay ng Bigkis na Ani, tinatawag rin na Pista ng Pinakaunang Bunga (ang araw ng muling pagkabuhay ni Yahushua, sa ika-16); (3) ang huling araw ng Pista ay isang “banal na pagtitipon,” sa ika-21. Ito’y nagpapakita ng dalawang magkasunod na Sabbath sa ika-21 at ika-22 ng buwan na ito. [Lahat ng mga petsa ay nasa unang buwan ng taon ayon sa kalendaryong Luni-solar ni Yahuwah.]

“Kapag naroon na sila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, tuwing anihan ay magdadala sila sa pari ng isang bigkis ng una nilang ani. Ito'y iwawagayway niya sa harapan ni Yahuwah upang kayo'y maging kalugud-lugod sa kanya. Gagawin ito kinabukasan ng Araw ng Sabbath.” (Levitico 23:9-11)

Kinikilala ni Pablo ang simbolismo ng muling pagkabuhay ni Yahushua sa Pista ng Pinakaunang Bunga noong ipinahayag niya:

Ngunit sa katunayan, si Yahushua ay binuhay mula sa mga patay. Siya ang unang bunga ng mga namatay. . . Sapagkat kung paanong dahil kay Adan ang lahat ay namamatay, gayundin dahil kay Yahushua ang lahat ay bubuhayin. . . . Si Kristo Yahushua ang unang bunga; at pagkatapos ay ang mga kabilang kay Yahushua sa panahon ng kanyang pagdating. (Tingnan ang 1 Corinto 15:20, 22-23.)

Unang Araw ng Tinapay na Walang Pampaalsa

Sa anumang Sabbath sa loob ng taon, ang Unang Araw ng Pista ng Tinapay na Walang Pampaalsa ay ang pinakataimtim. Ito ay ang anibersaryo kung saan si Kristo ay inihiga sa libingan. Isang mahabang araw, ito ay pag-alala sa kawalan ng pag-asa na naramdaman ng mga alagad sa araw na iyon, napakaraming taon na ang lumipas! Hindi nila naunawaan na ang misyon ng Mesias ay para mamatay, kaya sa Kanyang kamatayan, ang kanilang kawalan ng pag-asa at kalungkutan, ang kanilang dalamhati at kahinaan ng loob ay nalaman nang walang hangganan.

Habang lumilipas ang mga oras ng anibersaryong ito, walang makakatulong kundi mag-isip, muli at muli, ng kapanglawan, ang sakit at ganap na kawalan ng pag-asa na nadama ng mga unang alagad. Ito ay isang memoryal ng pangungulila at kalungkutan na mararamdaman ng buong mundo kung hindi sa pag-ibig ng Ama. Kung wala ang Tagapagligtas, ang buong sanlibutan ay mapapahamak nang walang anumang pag-asa. Ito ay lubos na malungkot na panahon at ang sinuman ay nagsisimulang dakpin nang mahina ang kalawakan ng kasalanan.

Ang kautusan ni Yahuwah ay sakdal. Ito ay isinulat na sipi ng mismong kaisipan at damdamin ng Walang Hanggan. Para palitan ito ay para aminin na mayroong pagkukulang sa Dakila na ang katangian ay inilarawan rito. Ito ay kung bakit ang banal na kautusan ni Yahuwah ay hindi maaaring baguhin para ikatuwiran ang mga makasalanan. Gayunman, dahil ang banal na kautusan ay ang kautusan ng Pag-ibig, ang Walang Hanggang Pag-ibig ay nakahanap ng paraan para iligtas ang mga makasalanan: ang sakripisyo ng Anak para tubusin ang mga makasalanan.

Sa Satanas sa langit ay kinasusuklaman si Kristo Yahushua dahil sa Kanyang posisyon sa mga hukuman ni Yahuwah. Mas kinasusuklaman niya nang higit pa noong siya mismo ay pinatalsik. Kinasuklaman niya ang nanumpa na ililigtas ang lahi ng mga makasalanan. Ngunit tungo sa mundo kung saan si Satanas ay inangkin ang paghahari, si Yahuwah ay pinahintulutan ang Kanyang Anak na dumating, isang walang kayang sanggol, saklaw ng kahinaan ng sangkatauhan. Pinahintulutan Siya na makitungo sa mga kahirapan ng buhay na karaniwan sa bawat kaluluwa ng tao, upang labanan ang sagupaan sapagkat bawat bata ng sangkatauhan ay dapat labanan ito, sa panganib ng kabiguan at walang hanggang pagkawala.1

Ito ay isang tunay na labanan kung saan pinasok ni Kristo at ang sinuman na maaaring ikapahamak. Kung may Kristo, isang beses lang, pahintulutan sa kasalanan, maging sa Kanyang isipan, ang labanan ay talo na. Magwawagi si Satanas, at ang kasalanan ay kakalat sa buong sanlibutan. Si Kristo at ang Ama ay itataya ang mismong walang hanggang pag-iral ni Kristo sa labanang ito. Kung nagkasala si Kristo, tatanggapin Niya ang kabayaran ng kasalanan: walang hanggang kamatayan.

Ang puso ng ama ay nananabik sa kanyang anak. Siya ay tumingin sa mukha ng kanyang maliit na bata, at nanginginig sa kaisipan ng panganib ng buhay. Hangad niya na protektahan ang kanyang minamahal mula sa kapangyarihan ni Satanas, upang ilayo siya mula sa tukso at gulo. Upang tumungo sa mas mapait na salungatan at mas nakakatakot na panganib, ibinigay ni Yahuwah ang Kanyang bugtong na Anak, upang ang landas ng buhay ay gawing sigurado para sa ating mga bata. “Narito ang pag-ibig.” Mamangha, O kalangitan! at mabigla, O kalupaan!2

Itataya ng Ama ang lahat ng bagay upang iligtas tayong lahat. Hindi na natin makikita ang kalawakan ng kasalanan. Tayo ay komportable na. Ang Sabbath na iyon ay isang anibersaryo para sa ating pagkilala ng ano ang kabayaran para sa ating Eloah at Kanyang Anak upang iligtas tayo. Hindi nakita si Kristo sa mga lagusan ng puntod. Ang diwa ng pagkakasala mula sa pinagsama-samang bigat ng mga kasalanan ng sanlibutan ay napakadakila kaya naramdaman Niya na hindi na Siya tanggapin pang muli pabalik sa presensya ng Kanyang Ama. “Ito ay diwa ng kasalanan, magdadala ng poot ng Ama sa Kanya bilang pamalit sa tao, ang kopa na Kanyang ininom ay labis na mapait, at sumira sa puso ng Anak [ni Yahuwah].”3

Ang pag-ibig ng Makapangyarihan, Banal at Walang Hanggang Ama ay ganito kaya kusang-loob Niyang itataya ang lahat upang iligtas ang mga makasalanan na pinagtaksilan at nalinlang sa kasalanan. Ang pag-ibig ni Kristo ay ganito rin kaya kusang-loob Niyang itataya ang Kanyang sariling walang hanggang pag-iral para makipagtulungan sa Kanyang Ama sa dakila, magastos at mapanganib na pakikipagsapalaran. Ang katahimikan, ang kalungkutan ng araw kung kailan si Kristo ay ibinababa sa libingan ay isang representasyon ng ano ang mararamdaman ng buong mundo kung wala ang Tagapagligtas nito.

Ang ganitong pag-ibig, napakadakila at dalisay, ay tinutunaw ang mabato at makasalanang puso. Habang natatanto ng tao ang mga lalim at mga taas ng mapagmalasakit, banal na Pag-ibig, natatanto niya na ligtas na ganap na sumuko tungo sa kontrol ng Pag-ibig na sa halip na titigil sa pag-iral, kaysa sa umiral nang wala siya.

Narito ay Pag-ibig

Narito ay Pag-ibig – malawak gaya ng karagatan,
Mapagmahal na kabutihan gaya ng baha!
Noong ang prinsipe ng buhay,
Ating pagtubos, dinanak para sa atin
Ang Kanyang mahalagang dugo.

Sinong hindi makakaalala ng Kanyang pag-ibig?
Sinong titigil sa pag-awit ng Kanyang papuri?
Hindi Siya kailanman makakalimutan
Sa buong walang hanggan ng Langit.

Sa bundok ng pagkapako
Nagbukas ang mga balon nang malalim at mahaba.
Sa mga tarangkahan ng baha
Ng awa ni Yahuwah umaagos ang malawak
At mapagmahal na takbo ng tubig.

Pag-ibig at kagandahang-loob ay gaya ng mga ilog
Bumubuhos nang walang humpay mula sa taas!
At ang kapayapaan ng Langit
At sakdal na katarungan
Ay hinalikan ang makasalanang mundo sa pag-ibig.

Mga Payo:

Ang Pista ng Tinapay na Walang Pampaalsa ay maaaring isang espesyal na panahon ng pagsasama ng pamilya. Ang mga pagsamba ng pamilya ay makakatuon sa pag-ibig ng Ama na ipinakita sa buhay ni Yahushua. Ang espesyal na panahon ay isinantabi para sa mga aktibidad ng pamilya ay ginagawa ito na isang espesyal na sanlinggo sa buhay ng mga bata at inilalapit ang kanilang mga puso sa mga magulang nang may tanikala ng pag-ibig. Habang ang mga araw ng kapistahan ay hindi lahat mga Sabbath, ang huling araw ay pamamahinga, bagama’t ito’y tumapat sa Araw ng Paghahanda. Kaya, ang pagtatapos ng Pista ng Tinapay na Walang Pampaalsa ay nagbibigay ng isa sa dalawang makasunod na Sabbath sa buong taon.


-----------------------------------------------------------------

1 Ellen G. White, Desire of Ages, p. 49.

2 Ibid.

3 Ibid., p. 753.

Pagwawagayway ng Bigkis na Ani

Ito ang pinakamasayang panahon sa lahat ng mga Anibersaryo ng Tagsibol! Ito ang araw kung kailan ang ating Tagapagligtas ay bumangon mula sa libingan! Siya ay itinaas dahil Siya ay sakdal, walang kasalanang alay at dahil sa Kanyang sakripisyo, tayo ay maaaring mabuhay magpakailanman kasama Siya. Sa lahat ng mga araw noong ang ating pag-ibig at pasasalamat ay dapat umagos sa ating Tagapagligtas at ating Ama sa Kalangitan, ang araw na ito ay dapat na panahon ng pagsasaya, ng pasasalamat at pag-asa. “Kung hindi niya ipinagkait ang sariling Anak kundi ibinigay siya para sa ating lahat, hindi kaya kasama rin niyang ibibigay nang masagana sa atin ang lahat ng bagay?” (Roma 8:32, FSV1)

Ang paganismo na lumaganap sa modernong mga pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay ay humantong sa marami na pabayaan ang araw ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ang kadakilaan ng Paskua ay sinusunod, at marapat lang. Subalit ang muling pagkabuhay ni Kristo ay dapat na alalahanin din. Kung wala ang kamatayan ni Kristo, tayo ay walang tulong at walang pag-asa. Sa Kanyang muling pagkabuhay, ginawang sigurado ng Kanyang sakdal na buhay, bukas na ang Langit para sa atin: para sa tulong, lakas ng loob at kabuhayan rito, gayon din ang pamana ng walang kamatayan sa lahat ng walang hanggan. Ang ganitong maluwalhating tagumpay ay dapat lang na maalala. Nagtagumpay si Yahuwah! Ang Kanyang banal na kautusan ay pinanindigan at nagawa Niya ang matagal na Niyang layon na gawin: iligtas ang mga makasalanan na nalinlang at pinagtaksilan sa kasalanan.

Ang Bigkis na Ani ay isang anibersaryo na tumatanaw din sa walang hanggang hinaharap kapag ang lupa ay binago na at ang kasalanan at mga makasalanan ay wala na. Matapos ang Kanyang gawa ng pagtubos at kaligtasan, namahinga si Yahushua sa libingan sa araw ng Sabbath. Sapagkat sa loob ng anim na libong taon, ang mga tao ay nagtrabaho sa ilalim ng pasan ni Satanas at kasalanan. Kapag ang kasalanan ay tuluyan nang naglaho, ang tinubos ay magsasaya sa pamamahinga sa mga makalangit na patyo. Ang Bigkis na Ani ay nasa unang araw ng sanlinggo dahil ito ay muling pagbabago, isang panahon para magsimula uli. Ang muling pagkabuhay sa araw na ito, ang unang araw ng sanlinggo ay humaharap sa walang katapusang ikot ng panahon sa lahat ng walang hanggan kung kailan ang mga tinubos ay pupurihin ang Ama at ang Anak para sa Kanilang walang kapantay na kaloob ng sukdulang pag-ibig.

Ang Bigkis na Ani ay isang selebrasyon ng pasasalamat. Tayo ay hindi dapat magpabaya sa pagpapakita ng pasasalamat kay Kristo para sa pagbabago ng buhay na nasa atin sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan para sa atin. Magpasalamat sa Kanya para sa ating buhay at mga pagpapala gayon din sa bagong espiritwal na buhay na nilikha Niya sa ating mga puso. Ang himala ng paglaki mula sa patay na binhi ay isang talinghaga ng bagong buhay sa atin na patay sa mga pagsuway at mga kasalanan. Gaya ng sinabi ni apostol Pablo, “Namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayo'y sa pamamagitan na ng pananampalataya sa Anak ni Yahuwah na nagmahal sa akin at naghandog ng Kanyang buhay para sa akin.” (Galacia 2:20)

Ang Bigkis na Ani ay isang selebrasyon ng sukdulang kapangyarihan ng banal na pag-ibig.

Kaya ako'y mahalin mo, sa bisig mo ay ikulong.
O kay lakas ng pag-ibig, panibugho man ay gayon;
Sinlakas ng kamatayan, tumutupok, parang apoy.
Kahit baha ay di kayang pigilin itong paggiliw,
Buhusan man nitong tubig, di makuhang palamigin.
Subukin mong ang pag-ibig ay sa yaman mo daanin,
Baka nga ang mangyari ay ikaw pa ang siyang kutyain.
(Awit ni Solomon 8:6, 7, Magandang Balita Biblia)

Kasama ang pag-ibig na ito na yumayakap sa atin, tayo ay handa na sumugod sa digmaan laban sa kaaway at nang may kasiyahan ay kunin ang mensahe ng pag-ibig ni Kristo at ang nalalapit na muling pagbabalik sa bumagsak na sanlibutan.

“Mayroon bang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo Yahushua? Ang kahirapan ba, kapighatian, pag-uusig, taggutom, kahubaran, panganib, o ang tabak? Gaya ng nasusulat, 'Dahil sa iyo'y maghapon kaming nabibingit sa kamatayan; itinuring kaming mga tupa sa katayan.' Subalit sa lahat ng mga ito tayo'y lubos na nagtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat lubos akong naniniwala na kahit kamatayan o buhay, mga anghel, mga pamunuan, mga bagay na kasalukuyan, mga bagay na darating, maging mga kapangyarihan, kataasan, o kalaliman, o kahit anumang bagay na nilikha ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Yahuwah sa pamamagitan ni Kristo Yahushua na ating Panginoon.” (Roma 8:35-39)

 

Mga Mungkahing Aktibidad:

alt

Ayon sa Kaugalian, ang mga tali ng butil ay tinipon para ipakita sa Manlilikha para sa paghahandog. Para sa marami na namumuhay sa mga siyudad o masungit na klima, ito ay hindi posible. Isang alternatibong paraan para kilalanin ang himala ng bagong paglago ay pag-usbong ng ilang mga binhi. Ilang araw bago ang Pagwagayway ng Bigkis na Ani, uusbong ang ilang mais o ibang mga buto sa paglalagay sa basang kapaligiran at sinag ng araw. Ang mga lentils ay tatlong araw lamang ang kailangan para umusbong. Sa pagsamba sa araw ng pagwagayway, ang mga ito ay itataas sa panalangin bilang mga simbulo ng pagbabago ng buhay na ibinigay sa atin sapagkat pinahintulutan tayo na mamatay sa kasalanan. Ang mga malalaking bataw, gaya ng mga pintos ay isang kasiyahan at kawili-wiling karanasan ng pagkatuto para sa mga bata. Basain ang papel na tuwalya at ilagay sa loob ng malinis na baso. Siguraduhin na ang papel na tuwalya ay nahihipo ang gilid ng baso. Padulasin ang mga bataw pababa, sa pagitan ng papel na tuwalya at ang baso, at ilagay sa isang maaraw na pasimano ng bintana. Panatilihin ang tuwalya na basang-basa. Habang ang bataw ay lumalago, ang mga bata ay mapapanood ang buhay na talinghaga ng butil na namamatay upang magdala ng bagong buhay.-----------------------------------------------------------------

1 Lahat ng Kasulatan sa Pagwawagayway ng Bigkis na Ani ay mula sa Filipino Standard Version ng Bibliya maliban kung naitala. Ang mga Banal na Pangalan ng Ama at Anak ay ibinigay.

 

 

1 “Matapos ang personal na kaarawan, ang dalawang pangunahing Satanikong okasyon ay Walpurgisnacht [Mayo 1] at Halloween." Anton S. LaVey, The Satanic Bible, (New York: HarperCollins Publishers, Inc., 1992), p. 96.