Print

Palayasin ang Kadiliman: Kailan Nagsisimula ang Araw?

Si Lucifer, kaaway ni Yahuwah, ay ninakaw ang pagsamba na para lamang sa Manlilikha sa pagbabago ng kalendaryo na ginamit upang hanapin ang ikapitong araw ng Sabbath. Subalit hindi lamang ito ang binago niya. Kahit na ang pagsisimula ng araw ay binago niya rin! Ang makabagong 24 oras na “araw” ay nagsisimula sa hating-gabi. Gayunman, ipinapakita ng Kasulatan na ang araw ay hindi nagsisimula sa hating-gabi o paglubog ng araw.

Ang araw ay nagsisimula sa bukang-liwayway at nagtatapos sa takipsilim. Ang gabi ay pinasiyahan ng buwan at mga bituin, dahil dito, ang araw ay magsisimula kapag ang mga bituin ay naglaho – bago ang aktwal na pagsikat ng araw at matatapos kapag lumitaw sila matapos ang paglubog ng araw.

Ng buwan at mga bituin upang magpuno sa gabi: sapagka't ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man. (Mga Awit 136:9)

Ganito ang sabi ni Yahuwah, na nagbibigay ng araw na sumisikat na pinakaliwanag sa araw, at ng mga ayos ng buwan at ng mga bituin na pinakaliwanag sa gabi, na nagpapakilos sa dagat, na humugong ang mga alon niyaon; ang Eloah ng mga hukbo ay siyang kaniyang pangalan: (Jeremias 31:35)

Ang gabi ay nagsisimula sa takimsilim at nagtatapos sa bukang-liwayway. Ang petsa ng kalendaryo ay hindi magkasingkahulugan sa araw. Sa kaibahan ang petsa ng kalendaryo ay binubuo ng araw at gabi, ngunit nagsisimula rin sa bukang-liwayway. Ang araw ay unang kalahati lamang ng petsa ng kalendaryo, habang ang gabi ay ikalawang kalahati.

paikid na orasanAng sanlinggong Paglikha ay nagsimula nang sinabi ng Manlilikha na, “Magkaroon ng liwanag!” Ang unang araw ng unang sanlinggo ng mundong ito ay nagsimula sa paglikha ng liwanag.

At inihiwalay ng Elohim ang liwanag sa kadiliman. . . . Tinawag ng Elohim ang liwanag na Araw, at tinawag niya ang kadiliman na Gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. (Tingnan ang Genesis 1:4-5.)

Nang pinaghiwalay ni Yahuwah ang liwanag sa kadiliman, tinawag Niya ang liwanag na “Araw” at tinukoy niya ang “araw” na binubuo ng parehong hapon at umaga:

“At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw.” (Genesis 1:5, ADB)

Nang isinulat ni Moises ang aklat ng Genesis, hindi siya nagkulang ng salitang “gabi.” Sa Genesis, tinukoy niya ang araw na isama ang parehong oras, hapon at umaga. Kapag ang araw ay nagsimula sa hating-gabi o sa paglubog ng araw, hindi isusulat ni Moises na ang hapon at umaga ay bahagi lahat ng araw.

Ang Levitico 23:32 ay ang pangunahing teksto ng Bibliya na ginamit upang itaguyod ang “araw” na nagsisimula sa paglubog ng araw:

“Mula sa pagkalubog ng araw hanggang sa muling pagkalubog ng araw ay ipangingilin ninyo ang inyong sabbath.” (Levitico 23:32b, ADB)

Kapag ang teksto ay binasa sa konteksto, gayunman, naging malinaw ito na hindi maaaring gamitin sa pang-araw-araw o kahit sa ikapitong araw ng Sabbath. Naglalaman ang Levitico 23:26-32 ng pangangasiwa ni Yahuwah tungkol sa Araw ng Pagtubos. Kung bawat araw ay magsisimula sa paglubog ng araw, hindi na niya kailangang pagsabihan ang mga Israelita na simulan ang kanilang pagtalima sa Araw ng Pagtubos bago ang paglubog ng araw.

Dumangkal ang “Araw ng Pagtubos” sa dalawang petsa ng kalendaryo: ang ikasiyam at ikasampu.

“Gayon ma'y sa ikasangpung araw nitong ikapitong buwan ay araw ng pagtubos: . . . Magiging sabbath na takdang kapahingahan sa inyo, at inyong pagdadalamhatiin ang inyong mga kaluluwa sa ikasiyam na araw ng buwan sa hapon, mula sa pagkalubog ng araw hanggang sa muling pagkalubog ng araw ay ipangingilin ninyo ang inyong sabbath.” (Levitico 23:27, 32, ADB)

Kung ang araw ay magsisimula sa paglubog ng araw, isasalaysay lang ni Moises na: “Ang Araw ng Pagtubos ay ang ikasampung araw ng ikapitong buwan.” Ang araw ay nagsisimula sa pagdating ng liwanag. Ang paglubog ng araw ay hindi nagsimula sa araw ng ikasiyam. Gayon din na hindi simula ang paglubog ng araw sa ibang araw, kabilang ang ikapitong araw ng Sabbath.

kuwadranteng pang-arawAng araw ay ipinagkaloob na mamahala sa araw. Ang araw ay nagsisimula sa pagdating ng liwanag at matatapos ito kapag wala nang liwanag mula sa araw ang suminag. Ilang siglo ang lumipas, ang Tagapagligtas ay nagtanong, “Hindi baga ang araw ay may labingdalawang oras?” (Juan 11:9, ADB) Walang tumutol sa Kanya! Lahat ay nalalaman na ang araw ay nagsimula sa pagdating ng liwanag. Ang mga oras ng araw ay hinati nang pantay sa 12 bahagi, gaya ng pinakita sa kuwadranteng pang-araw. Ang mga oras ay mas mahaba sa tag-init, at mas maiksi sa taglamig, subalit bawat araw ay may 12 oras lamang.

Ang talaan ng Mabuting Balita ng pagpapako sa krus, paglibing at muling pagkabuhay ni Yahushua ay ipinakita ang pagsasaoras ng pagsisimula ng araw.

“Nang magtatapos ang araw ng Sabbath, nang nagbubukang liwayway na ang unang araw ng sanglinggo, ay nagsiparoon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan.” (Mateo 28:1, ADB)

Ang unang araw ng sanlinggo ay hindi nagsimula hanggang ang liwanag ay nagsimulang lumago sa Silangang kalangitan. Gayon din, ang gabi matapos ang pagpako sa krus, ang Sabbath ay hindi nagsimula sa paglubog ng araw. Malinaw na ipinahayag ng Kasulatan na ang mga pari at mga namumuno ay hindi nais na manatili ang mga katawan sa krus sa Sabbath:

Ang mga Judio nga, sapagka't noo'y Paghahanda, upang ang mga katawan ay huwag mangatira sa krus sa sabbath (sapagka't dakila ang araw ng sabbath na yaon), ay hiniling nila kay Pilato na mangaumog ang kanilang mga hita, at upang sila'y mangaalis doon. Nagsiparoon na ang mga kawal, at inumog ang mga hita ng una, at ng sa isa na ipinako sa krus na kasama niya: Nguni't nang magsiparoon sila kay Yahushua, at makitang siya'y patay na, ay hindi na nila inumog ang kaniyang mga hita. (Tingnan ang Juan 19:31-33.)

Ang kamatayan sa pagpako sa krus ay karaniwang tumatagal ng ilang araw. Ang kabuuang punto ay para mapabilis ang kamatayan ng mga biktima kaya maaari nilang alisin ang mga ito sa mga krus nito bago magsimula ang Sabbath sa bukang-liwayway ng susunod na araw.

At nang hapon na ay dumating ang isang mayamang mula sa Arimatea, na nagngangalang Jose, na ito'y naging alagad din naman ni Yahushua; Ang taong ito'y naparoon kay Pilato, at hiningi ang bangkay ni Yahushua. Nang magkagayo'y ipinagutos ni Pilato na ibigay yaon. At kinuha ni Jose ang bangkay at binalot niya ng isang malinis na kayong lino, At inilagay sa kaniyang sariling bagong libingan, na kaniyang hinukay sa bato: at iginulong niya ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan, at umalis. (Tingnan ang Mateo 27:57-60.)

Nangyari ito nang mahabang oras!

Bukang-Liwayway

Ang Biblikal na araw ay nagsisimula sa bukang-liwayway, sa pinakamaagang
pambungad ng sinag ng araw (bago ang mismong pagsikat ng araw).

Ito ay isang napakahabang proseso na sumaklaw sa buong gabi. Ang Sabbath ay hindi nagsimula sa “paglubog ng araw” sapagkat iyon ang mismong oras na si Jose ng Arimatea ay unang tumungo kay Pilato na hilingin ang katawan!

“At nang kinahapunan, sapagka't noo'y Paghahanda, sa makatuwid baga'y ang araw na nauuna sa Sabbath, dumating si Jose na taga Arimatea, isang kasangguni na may marangal na kalagayan, na naghihintay rin naman ng kaharian ng Eloah; at pinangahasan niyang pinasok si Pilato, at hiningi ang bangkay ni Yahushua. (Tingnan ang Marcos 15:42-43.)

Ang gawain ng pagpapalibing sa Tagapagligtas ay natapos habang ang Sabbath ay nagsimulang magbukang-liwayway.

“At ito'y ibinababa niya [Jose ng Arimatea], at binalot ng isang kayong lino, at inilagay sa isang libingang hinukay sa bato, na doo'y wala pang nalilibing. At noo'y araw ng Paghahanda, at nalalapit na ang sabbath.” (Lucas 23:53, 54, ADB)

“Ang pariralang isinalin na ‘nalalapit na’ sa tekstong ito, ay salitang Griyego, . . . (epiphosko). Ang pagpakahulugan ay kagulat-gulat: ‘upang simulang lumago ang liwanag: - simulang magbukang-liwayway.’ Ito ay isang anyo ng #2017, . . . (epiphauo), na ibig sabihin ay ‘para tanglawan . . . magbigay liwanag.’ Sapagkat sila’y naghintay sa hapon upang simulan ang proseso ng paghingi ng pahintulot na kunin ang katawan, ibaba sa krus, linisin at balutin, atbp., tumagal ito nang magdamag na gawin ang kanilang trabaho. Hindi sila natapos hanggang ang Sabbath ay nagsimula at gayon din ang paglago ng liwanag.” (eLaine Vornholt and L. L. Vornholt-Jones, The Great Calendar Controversy, p. 40.)

Ang unang bagay na ginawa ni Yahuwah matapos malikha ang liwanag ay paghiwalayin ang liwanag mula sa kadiliman, Kanyang pinangalanan ang dalawang magkaibang bahagi na pinaghiwalay Niya. Ang bahaging maliwanag ay tinawag Niyang “Araw” at ang madilim na bahagi ay tinawag Niyang “Gabi.” Ito ay isang alituntunin ng Kasulatan na ang pinagsama ni Yahuwah, ay huwag paghihiwalayin ng tao. (Tingnan ang Marcos 10:9.) Gayon din, anumang pinaghiwalay ni Yahuwah, walang sinuman ang makakapagsama ng mga ito. Angkinin ang araw na nagsisimula sa hating-gabi o sa paglubog ng araw ay pinagsama ang pinaghiwalay ng Manlilikha.

Nagmataas si Lucifer na “binago ang takdang kapanahunan at kautusan.” (Daniel 7:25) Sa pagbabago ng araw ng pagsamba, ang kalendaryong ginamit upang hanapin ang araw, at maging kung kailan ang araw ay magsisimula , ninakaw niya ang pagsamba na tangi lamang sa Manlilikha mapunta.

Humakbang nang malaya mula sa pagkakamali at tradisyon. Sumali sa lumalaking bilang ng mga naghahanap ng katotohanan sa buong mundo na nagpapanumbalik ng tunay na araw ng Sabbath.

Katotohanang ipangingilin ninyo ang aking mga sabbath; sapagka't isang tanda sa akin at sa inyo sa buong panahon ng inyong mga lahi, upang inyong makilala na ako si Yahuwah na nagpapabanal sa inyo. (Tingnan ang Exodo 31:13.)