Print

Pinatunayan ng Katolikong Iskolar na Alinman sa Araw ng Sabado o Linggo ay Hindi ang Biblikal na Sabbath

Ang mga Sabbatarian ay matagal nang sinipi ang mga Katoliko sa pagpapakita na ang Simbahang Katoliko ay inamin na pinalitan ang Sabbath ng araw ng Linggo. Isa sa pinakakilala ay nasa Great Controversy, pahina 448:

Idineklara ng mga Romanista [Katoliko] na “ang pagtalima sa araw ng Linggo ng mga Protestante ay isang parangal na kanilang ibinibigay, kahit na sa kanila mismo, para sa kapangyarihan ng [Katolikong] Simbahan.” - Mgr. Segur, Plain Talk About the Protestantism of Today, p. 213.
Noong Enero 5, 2006, isang Katolikong iskolar at tagapagtanggol, Patrick Madrid, ay gumawa ng isang kagulat-gulat na pahayag na bawat isa na nagmamahal sa tunay na Sabbath ay dapat may kamalayan. EWTN, Global Catholic Radio Network, punong-abala sa isang palabas na maaaring tumawag sa radyo na pinamagatang Open Line. Isang nakikinig ang tumawag at nagtanong tungkol sa alegasyon na ang Simbahang Katoliko ay pinalitan ang Sabbath mula sa araw ng Sabado tungo sa araw ng Linggo.

Ipinahayag ni Madrid na ang kasalukuyang araw ng Sabado ay hindi ang orihinal na Biblikal na Sabbath ngunit ang pagbabago ay ginawa ng Simbahang Katoliko ay sa katunayan isa sa kalendasyon. Ang sumusunod ay isang kopya ng kanyang pahayag.

Bweno, ang ating natatandaan ay, una sa lahat ang sinabi ni Hesus: Sinabi Niya na huwag kakalimutan na ang tao ay hindi nilikha para sa Sabbath; kundi ang Sabbath ay nilikha para sa tao. At, ang Panginoon mismo, tayo’y sinabihan, ay ang Panginoon ng Sabbath, kaya Siya ang may kapangyarihan, sa mga lugar tulad ng kung paano tayo tatalima sa kautusang iyon.

Ang hindi nauunawaan ng iyong bayaw ay ang Simbahang Katoliko ay hindi pinalitan ang kautusan. Tumalima ang Simbahang Katoliko sa kautusan na panatilihing banal ang . . . Sabbath, subalit ito ay nagagawa sa Araw ng Panginoon, at ang mga sinaunang Kristyano ay inilipat ang kanilang pagtalima ng kautusang iyon mula sa araw ng Sabado tungo sa araw ng Linggo.

Una sa lahat, sapagkat mayroong isang kakaibang pahinga sa pagitan ng mga kailangan sa Lumang Tipan: ang mga ritwal at Mosaik na tipan ay nangailangan ng pakikitungo sa pagsamba sa Sabbath at pag-aalay ng hayop, at iyong uri ng bagay. At nais nilang ipakita na ang Kristyanismo ay kakaiba mula sa Judaismo. Ito ay nagmula sa Judaismo, ngunit ito ay iba mula rito. Ah, pagdiriwang sa pagdating ng Panginoon, patawad, pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng Panginoon at kamatayan sa araw na Siya ay bumangon ay tila naging pinaka angkop.

At, ang ibang bagay na dapat nating tandaan, din, ay ang ating kalendaryo na sinusunod natin, kabilang ang Seventh-day Adventists, ay hindi lamang isang kalendaryo na isinaayos ng Simbahang Katoliko, kundi ito rin ay isang kalendaryo na batay sa taong solar, hindi ang taong lunar. At ang kalendaryong Judio na siniyasat noong panahon ni Kristo ay, sinusunod ang kalendaryong lunar, na ilang araw na mas maiksi sa kalendaryong solar.

Kaya ang dakilang kabalintunaan na kahit ang Seventh-day Adventist mismo ay hindi sumasamba sa eksakto at kaparehong araw ng Sabbath gaya ng mga Judio ng panahon ni Kristo, dahil ito ilang araw na kulang ngayon, ah, pahintulutang, ah, lumipat sa pagsunod sa kalendaryong lunar.

___________________________________________________________________