Print

Pinkster | Berekening Herstelling

Wêreld se Laaste Kans is `n span nie-dominasionele vrywilligers wat hulle self toegewy het om die 3 Engele Boodskap in hul volheid te verkondig. Toe die bewyse van die Lunar Sabbat gegee was, was dit met reël op reël , en gebod op gebod gestudeer totdat ons geen ander keuse gehad het as om dit as kosbare Lig te verkondig van Yahuwah vir Sy eindtyd volk nie. Sedertdien was ons geseën met nuwe Lig aangaande die Hemelse Vader se Heilige Naam en die Heilige naam van Sy Verheerlikte Seun, Yahushua. En toe die voorstel aan ons voorgelê was dat die “gewilde” metodes, ons eie een ingesluit, om tot die Fees van Weke (Pinkster) te tel, nie korrek was nie, het die WLK span weereens by `n vername kruispad van Bybelse Leerstelling uitgekom! Alhoewel skepties, moes ons dit bestudeer en voorwaarts reis met die magdom van bewyse, waar dit ookal mag lei. Onse Liefdevolle en Barmhartige Vader, Yahuwah is waarlik besig om al Sy goddelike instellings te herstel. Ons glo ten volle dat ons fouteer het met die aftelling na die Fees van Weke! Instede daarvan om julle met `n ellelange verhandeling van ons gevolgtrekkinge te voorsien, sal ons julle voorsien met wat ons voel genoegsame bewyse is om ons vorige insig na die aftelling tot die Fees van Weke (7 volle weke plus 1 dag) ten gunste van die berekening van 7 Volledige Sabbatte en om dan 50 dae af te tel (Lev. 23: 16), deur die Fees van Weke op die 28ste of die 29ste van die Vierde Maand op Yahuwah se Luni-Solar Kalender te plaas. Wees asseblief nes die Bereane en studeer hierdie feite vir jouself uit.

“. . . . hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. Baie van hulle het dan ook gelowig geword . . .” Handelinge 17: 11-12

Die WARE Aftelling na die Fees van Weke (Pinkster)

Hieronder is `n kaart wat die Fees Dae en hul afsonderlike datums op die Bybelse Luni-Solar Kalender illustreer.

luni-solar calendar with feast days

Neem notisie dat hierdie nuwe insig skep `n beeldskone patroon van Feeste wat in die Lente, Somer, en Herfs val; elkeen wat ooreenstem met `n oes seisoen. Die Fees van Weke is die enigste Fees wat nie `n vasgestelde Fees op Yahuwah se kalender is nie; toevalliglik, is dit ook die enigste Fees waarin ons gevra word om te tel om die dag te kry (Sien Levitikus 23: 16).

Hier is `n meer gedetailleerde kaart wat die berekeninge verduidelik van hoe om tot by die Fees van Weke (Pinkster) te tel. Die berekening is baie eenvoudig en jy het net 2 opsies.

Pentecost Calculation Chart

Vanaf die Dag van die Eersteling Gerf (Abib 16), word ons geleer om 7 Volle Weke te bereken. Dit sal ons altyd na die 8 ste van die Derde Maand bring. Skrifte deel ons duidelik mee dat vanaf die dag na die 7 Volle Sabbatte, sal ons 50 dae aftel, (Sien weereens vir Levitikus 23:16) Dus op die dag na die 8ste van die Derde Maand, moet ons dan 50 dae tel; dag 1 begin die 9 de van die Derde Maand. As die Derde Maand 30 dae het, sal die 50 ste dag op die 28ste van die Vierde Maand val. As die Derde Maand 29 dae het, sal die 50 ste dag op die 29 ste van die Viede Maand val. Baie Eenvoudig.

Bewyse Ten Gunste Van: 7 Volle Weke + 50 DAE

Verandering van Leerstellings is GEEN netelige saak nie, en dit is `n ernstige aangeleentheid vir enigeen by WLK. As opregte Bybel studente, moet ons nietemin altyd toegee aan die magdom van bewyse, selfs as dit nie harmonieer met ons geliefkoosde tradisies en voorafopgestelde idees nie.As ons meer lig wil ontvang, moet ons gehoorsam wees aan die lig wat voor vlak voor ons verskyn.

“Terwyl die pad van die regverdiges is soos die lig van die moreglans, wat al helderder word tot die volle dag toe.”  (Prediker 4: 18, OV)

Met dit gesê, is hier nou verskeie waterdigte punte van bewyse ten gunste van die aftelling na die Fees van Weke wat 7 Volle Sabbatte is (of 7 Volle Weke) Plus 50 Dae:

alt

 “Die fees van weke moet jy ook hou, die fees van die eerstelinge van die koringoes; en die fees van die insameling by die wisseling van die jaar.”(Exodus 34: 22)

(1) Yahushua se Stelling:

“Sê julle nie: Dit is nog vier maande, dan kom die oes nie? ”(Johannes 4: 35, OV)

`n Ondersoek van Johannes se verhaal dui daarop dat Yahushua moes dit waarskynlik kort na die Pasga(bv. in die Vierde Maand). Dit het beteken dat die koring nie gereed sou wees vir die oes tot aan die einde van die Vierde Maand nie (mid Somer). Niemand het met Hom gestry nie!

Om vol te hou dat die 9de van die derde maand die korrekte datum vir die Pinkster Fees vieringe is, sal ons moet glo dat die toneel by die put (Johannes 4) in die winter plaasgevind het. Dit blyk nie redelik te wees nie, omdat die tydperk van Johannes se vertelling en die konteks van Yahushua se gesprek met die vrou by die put uitdruklik voorstel dat `n pelgrims fees op hande was. 

Fenton se letterlike vertaling van die Griekse teks, is iets waarmee rekening gehou moet word. Fenton stel voor dat Yahushua eintlik duidelik sê dat die graan oes in die "vierde maand" plaasgevind het. 

"Sê julle nie: 'Die oes kom met die vierde maand'?  Kyk! Ek sê vir julle, slaan julle oë op en aanskou die lande dat hulle al wit is vir die oes." ( Johannnes 4: 35, Fenton)

(2) Die Egiptiese Plae | Die Hael:

“Toe sê Yahuwah vir Moses: Steek jou hand na die hemel uit en daar sal hael wees in die hele Egipteland, oor die mense en diere en oor al die plante van die veld in Egipteland . . .En die vlas en die gars was weggeslaan, want die gars was in die aar en die vlas in die knop. Maar die koring en die spelt was nie weggeslaan nie, want hulle is later (het nog nie uitgeskiet nie) [Strong`s H648]”. [Exodus 9: 22-32]

Toe die hael in die vroeë deel van Abib (Maand 1) geval het, was die koring nie vernietig nie, omdat dit nie ryp was nie (dit het nie eens ontkiem nie) Die Tyndale Bybel staaf hierdie punt:

“maar die koring en die gars was nie weggeslaan nie, want hulle was laat gesaai.”(Ex. 9: 22-32, Tyndale Vertaling)

Vir die koring om ryp om geoes te word teen die 9 de dag van die derde maansomwenteling (Sivan 9), moet dit van saaityd tot oestyd in omtrent net twee maande gaan! Dit is eenvoudig onmoontlik. Koring neem oor die algemeen 100-120 dae tot wisdom (omtrent 3 ½ - 4 maande).

(3) Israel se Aankoms te Sinaï:

Uit die kalendriese besonderhede wat opgeteken is in Exodus, kan ons sonder enige twyfel tot die gevolgtrekking kom dat Moses van die Sinaï- gebergte  met die Tien Gebooie Wet van Yahuwah afgeklim het, presies 50 dae na die sewe volle Sabbatte. Toevallig, stem baie Bybelse Geleerdes saam dat die Pinkster Fees `n gedenk dag [herdenking] is van die gee van die Wet.

Commentary Quotations

Dit sou nie enige sin gemaak het indien Pinkster gevier was op Sivan 6 of 91 (die 6de of 9de van die Derde Maand nie). Israel moes nog aankom by die Berg Sinaï op die 9de van die Derde Maand, nog minder die Wet ontvang! Hier is die besonderhede van die aftelling tot die 50 dae:

In Exodus 19:1 lees ons: “In die derde maand ná die uittog van die kinders van Israel uit Egipteland, op dieselfde dag, het hulle in die woestyn Sinaï gekom-” Hieruit leer ons van Israel se aankoms by die Sinaï- gebergte op die 15 de dag van die Derde Maand was. Ons kan dit weet omdat Moses ons meedeel dat hulle op dieselfde dag van die maand daar aangekom het as toe hulle Egipte verlaat het, wat die 15de was. (Num. 33:3). Dit beteken dat Israel aan die Sinaï-gebergte aangekom het presies 7 dae ná die “sewende volle Sabbatte” wat altyd die 8ste dag van die Derde Maand is (Sien die kaart hierbo).

As ons voort gaan om die gedeelte te lees, sien ons dat die Israeliete deur Moses aanbeveel is om hulleself te heilig en hulle klere te was omdat hulle Yahuwah – in drie dae sou ontmoet. “Want op die derde dag sal Yahuwah voor die oë van die van die hele volk op die berg Sinaï afdaal.” (Ex. 19: 10-11). Met dit kan ons tot die slotsom kom dat Yahuwah afgedaal het oop die berg Sinaï in aanskoue van die hele volk presies tien dae ná die “sewe volle Sabbatte” (8ste dag van die Derde Maand + 7 dae + 3 dae).

In Exodus 20:18 -21, lees ons dat die Israeliete bevrees was vir die teenwoordigheid van Yahuwah, daarom het hulle Moses aangestel om op hulle onthalwe met Yahuwah te praat.Moses het toe op die berg geklim, waar hy “veertig dae en veertig nagte” was. (Ex. 24: 18). Ná 40 dae, het Moses van die berg Sinaï afgekom met die Tien Gebooie Wet van Yahuwah (Deut. 9: 9-12). Hieruit kan ons die gevolgtrekking met sekerheid maak dat dat Moses van die berg Sinaï afgekom het met die Gebooie PRESIES 50 dae na die “sewe volle Sabbatte” (8ste dag van die Derde Maand + 7 dae + 3 dae + 40 dae). Verbasend! Daarom stem ons beslis saam dat die Fees van Weke `n herdenking is van die geskenk van die Wet! En nou kan ons dit op die regte dag vier! Loof Yahuwah!

Dit is die moeite werd om ook te noem dat Aäron, (die hoë priester), een dag vroeër, op een of ander wyse geweet het om die “fees van Weke”aan te kondig op die einste dag – PRESIES 50 dae ná die “sewe volle Sabbatte.”

“En toe Aäron dit sien, het hy daarvoor `n altaar gebou. En Aäron het uitgeroep en gesê: Môre is daar fees [Strong`s H2282] tot eer van Yahuwah.” (Ex. 32:5)

“ fees” = Strong`s H2282 [khag]; Khag word voortdurend in die Skrifte gebruik om `n pelgrims fees aan te dui. (Sien The New Strong`s Expanded Dictionary of Bible Words) Die Fees van Weke is een van drie pelgrims feeste  [khags] wat deur Yahuwah aanbeveel word – Deut.16: 16.

Nota: Yahuwah gee nie `n teregwysing aan die hoë priester [Aäron] omdat hy die fees op die verkeerde dag aankondig nie; maar liewers spreek Yahuwah afgodery aan as die rede  vir Sy toorn. (Ex. 32: 7-9 ; Deut. 9:16, 20)

Moses het met die Tien Gebooie Wet van Yahuwah die berg afgekom op dieselfde dag dat Aäron (die hoë priester) op een of ander wyse geweet het om die “fees van Yahuwah” aan te kondig. Dit het Presies 50 DAE NÁ DIE “SEWE VOLLE SABBATTE” plaasgevind! Dit is eenvoudig maar NET NIE redelik om al hierdie dinge as toevallig af te maak NIE.

By gesê is dit een van die merkwaardigste bewyse vir die lunar Sabbat! Want slegs deur die aftelling van “sewe volle Sabbatte”op `n luni-solar kalender, en om dan 50 dae te tel, kan jy die Bybelse Fees van Weke vasstel! Dit beteken dat net hulle wie die luni-solar kalender gebruik om die Sewende Dag Sabbatte te bereken (addisioneel met die ander fees dae) kan Yahuwah se ingestelde Fees van Weke bepaal – die fees wat die meeste geassosieer word met die uitstorting van die Heilige Gees en die laatreëns!

Die parrallelle tussen hierdie gebeurtenisse en dié van Handelinge 2 is verbassend in omvang!

Yahuwah wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van `n nuwe testament nie deur die letter nie maar deur die gees; want die letter maak dood, maar die gees maak lewend. En as die bediening van die dood met letters op klippe gegraveer, in heerlikheid was, . . .hoeveel te meer sal die bediening van die Gees dan nie in heerlikheid wees nie?” 2 Kor. 3:6-8

(4) Die Beloofde Land:

Yahuwah sê dat die eerstelinge van die koringoes van die land, sal dít wees wat Israel gesaai  het.

“.  .  . verder die fees van die oes [Fees van Weke], van die eerstelinge van jou werk van wat jy op die land saai; .  .  . Die beste van die eerstelinge van jou grond moet jy in die huis van Yahuwah jou Elohim bring.” Exodus 23: 16, 19)

Volgens Joshua, het hulle nie in die “beloofde land”aangekom voor Abib nie (Sien Joshua 3-5). Vir die kinders van Israel om by magte te wees om `n “nuwe [koring]” offer op die Fees van Weke te gee van dit wat hulle self in die land gesaai het, sou hulle lente koring moes gesaai het [wat ryp word in die Somer] nadat hulle in die land in die Eerste Maand aangekom het. Dit is fisies onmoontlik dat koring binne 50 dae ryp kan word. Die VROEGSTE dat die Israeliete koring kon hê wat hulleself gesaai het sou laat in die Vierde Maand wees.   

(5) Handelinge 2 | “Nuwe Wyn”:

Die Skrifte assossieer voortdurend die koringoes met die druiwe oes, met beide wat plaasvind in die Somer. Die “nuwe wyn” waarvan in Handelinge 2 gepraat word sou nie beskikbaar gewees het in die Derde Maand (Lente) nie.

“Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulleself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek.  .  .  .Maar [ander] het gespot en gesê: Hulle is vol soetwyn. [Strong`s G1098]’” (Handelinge 2:3-4, 13)

 

  * “ soetwyn” = Strong`s G1098 = dui op nuwe “soet wyn” (The Strong`s Dictionary of Bible Words)

Maar Petrus het opgestaan en sy stem verhef op Pinkster en hulle toegespreek: Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is; En in die laaste dae, spreek Yahuwah, sal Ek My Gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. En ook op al My diensknegte en al My diensmaagde sal Ek in die dae van My Gees uitstort, en hulle sal profeteer.  .  .” (Handelinge 2:16-18, OV)

Petrus haal uit die volgende gedeelte aan: “Dan sal die dorsvloere vol koring wees, en die die parskuipe van mos en olie oorloop.  .  .  . En daarna sal Ek my Gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien. En ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal Ek in dié dae my Gees uitgiet.” (Joël 2: 24, 28-30, OV)

Gedurigdeur assosieer die Skrifte die koring oes en die wyn oes met mekaar, beide vind in die Somer plaas. (Sien Neh. 13:15; 2 Kron. 31:5; Jer. 8:20; Jer. 40:10; Dan 2:35; Miga 7; 1; Rigters 15: 1-5; Hag. 1: 11; Joël 2: 24-28 ) Nota: Graan voere (bv. koring) word dikwels vertaal as “somervrugte.”

(6) Om Insig te hê in die Woord Keuses van Yahuwah .  .  .   

Hierdie nuwe insig verduidelik waarom ons deur Yahuwah onderrig word om te “tel” (Sien Lev. 23: 16) – en waarom ons nie net eenvoudig instruksies gegee is om `n vasgestelde datum te onderhou nie (bv. Sivan 6 of 91) nie.

“ Tel” = Strong`s H5608 = “om te tel, herbereken, inverband bring met, om (dinge) te tel, om `n getal te gee, berekeninge te maak, uitreken, . . . om presies en noulettend te bereken” (BDB Lexicon)

(7) Levitikus 23: 16 | Vertaling:

Wanneer ons die eintlike Hebreeus van Levitikus 23:16 ondersoek, kom ons voor `n probleem te staan. Wanneer ons die Engelse vertaling met die Hebreeuse vergelyk, sal jy opmerk dat die vertalers na gelaat het om een van die karakters/woorde te vertaal!

alt

Uit bogenoemde lexicon kaarte kan ons duidelik sien dat ‘ad’ – min –mocharoth akkurater vertaal is as “Tot die dag ná”.

Neem notisie dat in die rooi reghoek hierbo dui dit wanneer ‘ad’ met min is, beteken dit “Ná”.

alt

Tot die dag ná die sewende Sabbat moet jy vyftig dae tel; dan moet jy `n nuwe spysoffer aan Yahuwah bring.” Lev. 23: 16

alt

Dit is waarom ons glo dat dat die Ferrar Fenton Vertaling `n akkurater weergawe van hierdie vers gee:

alt

Onder geen omstandighede is WLK `n voorstaander van die Fenton vertaling in sy geheel nie. Maar Mnr. Fenton was duidelik net getrou aan die Hebreeuse teks met sy vertaling van Levitikus 23:15-17, waar ander vertalers nie was nie.

Dus, Verklaar die Skrifte:

Die aftelling na die Fees van Weke = 7 Volle Sabbatte + 50 dae

 

Opsomming:

Na `n deeglike en gebedvolle ondersoek van Skriftelike en historiese bewyse, het WLK geen ander opsie as om te verkondig dat die aftelling na die Fees van Weke 7 Volle Sabbatte + 50 dae is nie. Ons het die bewyse van ons oortuiging voorsien. Nou versoek ons jou met alle nederigheid, in die teenwoordigheid van Yahuwah, om hierdie feite vir jouself uit te studeer.

“Strenge integriteit moet deur elke student gekoester word. Elke wese moet met eerbiedwaardige aandag gekeer word na die bekendgemaakte woord van Yahuwah. Lig en genade sal aan diegene gegee word wat Yahuwah sodanig gehoorsaam. Hulle sal wonderlike dinge uit Sy woord sien. Groot lig wat verontagsaam en ongesiens was sedert die dae van Pinkster, moet skyn vanuit Yahuwah se woord in hul oorspronklike reinheid. Aan diegene wie Yahuwah in opregtheid liefhet sal die Heilige Gees waarhede openbaar wat van die verstande vervaag het, en sal ook waarhede bekend maak wat totaal en al nuut is.” - - Fundamentals of Christian Education, bl.473*


Vrae & Dinge wat saak maak:

Wanneer gekonfronteer met onbekende leerstelling, is dit natuurlik om met voorbehoud te kom, vrae en/bekommernisse te hê. As ernstige Bybelstudente en liefhebbers van die Waarheid, moet ons alle voorgestelde lig met die uiterste sorg, versigtigheid en gebed nader. Hier is sommige bekommernisse wat ons moet aanspreek om ten volle en manmoediglik hierdie Nuwe Lig te aanvaar!

Vraag: In die heraftelling van die Wet in Deuteronómium 16: 9-10, is daar geen verwysing na die addisionele berekening van 50 dae nie. As ons veronderstel is om 50 dae by die sewe volle Sabbatte te tel, sou dit nie notisie van geneem word in hierdie verse nie?”

Antwoord: Jy sal agter kom dat daar baie besonderhede uitgelaat is uit Deuteronómium 16. Soos byvoorbeeld, daar is geen datums gegee wat die Pasga, die Fees van Ongesuurde brood, of die Tabernakel Fees, verskaf nie. Dan, aangaande die Tabernakel Fees, is daar ook geen aanduiding van die vyftigste dag (of die dag die sewende volle week/Sabbat), nie. As ons net sou kyk na hierdie hoofstuk, sal ons nie met sekerheid kan sê wanneer om enige van die Feeste te vier nie. Die afwesigheid van besonderhede in hierdie hoofstuk is inderwaarheid baie verwarrend, maar bewys as uitsluitsel nie enigiets nie. Weggelate besonderhede is nie die ekwivalent om `n kontrasterende verklaring te maak nie. Elke bewysstuk moet in ag geneem word. Soos met alle Bybel studies moet dit wees: gebod op gebod en reël op reël (Jesaja 28:10).

Vraag: “Sê die Skrifte nie dat koring in die Lente afgeoes was nie?

Antwoord: Waarin die Skrifte word dit gestaaf dat die koringoes wat saamval met die Fees van Weke plaasgevind het in die Lente?

Die Skrifte maak voortdurend die verbintenis tussen die druiwe oes en die koring oes, wat albei in die SOMER plaasgevind het. (Deur te tel van Eersteling Gerf, 7 Volle Weke + 50 dae = einde van Julie / begin van Augustus in die MIDDEL van SOMER)

Neem notisie van die volgende verse:

“In dié dae het ek in Juda mense gesien wat op die Sabbbat die PARSKUIPE TRAP en VRAGTE KORING, op esels gelaai, inbring, en ook WYN, en vye, en allerhande vragte met goed, en dit op die sabbatdag in Jerusalem inbring; en ek het hulle gewaarsku op die dag toe hulle lewensmiddelle verkoop het.” (Neh. 13: 15)

“En toe die bevel verbrei is, het die kinders van Israel baie EERSTELINGE van [H1715 dagan, “graan”] KORING,MOS/WYN, en olie en heuning en van elke opbrengs van die land ingelewer en die tiendes van alles in  menigtes ingebring.” 2 Kronieke 31: 5)

“Die oes is verby, die SOMER is ten einde en ons is nie gered nie.” (Jeremia 8: 20)

“Samel julle dan WYN, en SOMERVRUGTE, en olie in en gooi dit in julle bakke, en woon in julle stede wat julle in besit kan neem.” (Jer. 40:10)

“Toe is tegelykertyd die yster, die klei die koper, die silwer en die goud fyngestamp, en dit het soos kaf geword op die DORSVLOERE VAN DIE SOMER, wat die wind weggeneem het, sodat daar geen spoor van gevind is nie.” Dan. 2:35)

“Wee my, want ek het geword soos ná die insameling van SOMERVRUGTE, soos die NATROSSIES van die WYNOES, geen tros om te eet nie, my siel begeer VROEË VYE. (Miga 7:1)

“Maar `n tyd daarná het Simson in die dae van die KORINGOES sy vrou besoek . . .  . . . En hy (Simson) steek die fakkels aan die brand en los hulle in die ONGESNYDE GRAAN (koring) van die Fillistyne, en hy het die miede sowel as die ongesnyde graan , met die WINGERDE en olyfbome aan die brand gesteek.” (Rigters 15: 1, 5)

“En ek het `n droogte oor die land geroep, en  oor die berge en oor die [Hebr. “graan”] KORING, en oor die MOS en oor die olie en oor alles wat die grond oplewer, en oor die mense en oor die diere en oor alle arbeid van die hande.” (Hag. 1: 11)

“Dan sal die dorsvloere VOL KORING wees en die parskuipe van MOS en olie OORLOOP.  .  .  . En daarna sal Ek my Gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense sal drome droom, julle jongelinge gesigte sien.” (gedeelte deur Paulus aangehaal in Handelinge 2 – Joël 2:24 – 28)

VRAAG: “Ek het gehoor dat die aftelling na die Jubel Jaar `n volmaakte weerspieëling is van die aftelling na die Pinkster Fees, wat `n aftelling is van 49 jaar + 1 jaar = 50 jaar.”

Antwoord: Nêrens in die Skrifte sê dit dat die aftelling na die Jubel Jaar “`n volmaakte spieëlbeeld is van die aftelling na die Pinkster Fees nie, met `n berekening van 49 + 1, nie. Die magdom van bewyse ten gunste van die berekening van Pinkster 50 dae na die sewende volle Sabbat weeg baie swaar op teen enige verbintenis met die Jubel Jaar en die Pinkster Fees.

VRAAG: “As Die Fees van Weke eintlik 99 of 100 dae na Abib 16 is, hoe kan daarna verwys word as “Pinkster”, wat Grieks is vir die 50ste ?”      

ANTWOORD: Ja, Pinkster beteken “vyftigste” in Grieks, maar dit bewys niks hoe dit ookal sy. Die punt is weens hierdie nuwe insig,  jy eintlik 50 dae “aftel” ná afloop van die sewende volle Sabbat, is meer as net `n regverdiging om na die FEES as “Pinkster” te verwys.


1Sivan 6: Populêre teologie leer dat Pinkster op Sivan 6 val. Dit is weens die geloofsoortuiging dat Sivan 6 altyd presies 50 Dae na die Dag van Eerstelinge (Abib 16) is. Hierdie metode veronderstel verkeerdelik dat die moderne Gregoriaanse kalenderweek en die Bybelse week eenders is. Dit is van waarde om op te let dat dit ook `n self- vernietigende aftelling is omdat dit erkenning gee dat Abib 16 (die begin punt vir die aftelling) altyd “die dag ná die sewende Sabbat”, is. (Lev. 23: 16) Dit is net moontlik op die luni-solar kalender. Dit is onmoontlik dat die Abib 16 sal saamval met “die dag ná die sewende Sabbat” wanneer tyd bereken word deur `n voortdurende weeklikse siklus. (Abib 16, erken deur proponente van hierdie metode, is altyd die dag ná die Sabbat. Dit beteken dat die 15de altyd `n Sabbat sal wees, en gevolglik, is die 8ste, 22ste, & 29ste ook sewende-dag Sabbatte. Dit is net nog `n merkwaardige bewys vir die luni-solar kalender. Betreurenswaardig, dat baie, maar nog steeds liewers blindeling daaraan kleef as om met noukeurigheid en opregtheid die leerstelling wat hulle belei, te ondersoek.)

Sivan 9: Sommige, nes WLK eens gedoen het, glo dat Pinkster op Sivan 9 is. Daar word by hierdie datum uitgekom deur sewe volle Sabbatte te bereken, en dan een dag by te tel. Nuwe Maan Dae en Oorplasings dae word nie getel nie, (omdat hulle nie deel van die week is nie.) en die begin punt is altyd Abib 16 (die Dag van die Eerstelinggerf), die dag ná die Sabbat. WLK glo dat die metode om die “sewe Sabbatte” te tel (Lev. 23:16) korrek is. Die enigste verskil is dat WLK nou glo dat die dag ná die sewende Sabbat eintlik net `n beginpunt is vir die aftelling van 50 dae (b.v. Pinkster = 7 Sabbatte + 50 dae).


Ons het alle paganistiese name en titels van die Vader en die Seun uit die oorspronklike aanhaling verwyder, en dit vervang met die oorspronklik gegewe name. Verder het ons in die aangehaalde Skrifte die oorspronklike name van die Vader en die Seun, soos hulle oorspronklik geskryf was deur die geïnspireerde skrywers van die Bybel, reggestel. – WLK Span