Print

Podvod datové hranice: Co to je a proč to je důležité! [Adventisté, čtěte]

Důsledné prozkoumání Mezinárodní datové hranice nezvratně dokazuje, že novodobý týdenní cyklus necykluje bez přerušení od doby Stvoření. Tvrdit opak znamená klanět se tradici a domněnce a nebrát přitom ohled na důkazy.


Co to je Mezinárodní datová hranice?

Mezinárodní datová hranice je vymyšlená linie, která probíhá od severu na jih uprostřed Pacifického oceánu. Oficiálně1 byla ustanovena v roce 1884 na International Meridian Conference ve Washingtonu za účelem rozlišení dnů na Gregoriánském kalendáři.

Mezinárodní datová hranice funguje jako "demarkační linie" oddělující od sebe dvě kalendářní data. Když překročíš tuto datovou hranici, jsi něco jako cestující v čase! Překroč na západ a je o den více, překroč zpět a "navrátil ses v čase".2

Většina této datové linie běží po 180° poledníku, který je protějškem Greenwich poledníku (primární poledník) v Londýně v Anglii.3 Tato linie není zdaleka rovná, protože je na ní několik vymyšlených odchylek, které vychází vstříc politickým a ekonomickým vztahům v oblasti linie. Umístění Mezinárodní datové hranice je smyšlené, její lokace je věc výhod a nemá žádný vztah k ničemu v přírodě.

180. poledník byl zvolen [pro Mezinárodní datovou hranici], protože probíhá většinou otevřeným mořem uprostřed Pacifiku, přičemž obsahuje několik vybočení, aby národy žijící v blízkosti linie mohly mít tentýž den a datum. Volba 180. poledníku byla tedy svévolná a přesto ustanovila IDL (Mezinárodní datovou hranici), kterou dnes používáme.4

Mezinárodní datová hranice může být kdekoliv . . . Ale nejvhodnější je, aby byla 180° od definujícího poledníku, který prochází skrze Greenwich v Anglii. Je také šťastné, že se jedná o oblast, kde je převážně jen oceán. Přesto tam byly vždy nějaké cikcak odklony díky místním okolnostem.5

Mezinárodní datová hranice a mapa světa s časovými zónami 

"180. poledník byl vybrán jako Mezinárodní datová hranice, protože většinou prochází málo obydleným prostorem centrálního Pacifického oceánu. Rozhodlo se o tom na International Meridian Conference ve Washingtonu v roce 1884, kde bylo zastoupeno 26 zemí."
(https://www.timeanddate.com/time/dateline.html, použito z 20. května 2017.)

Shrnutí o Mezinárodní datové hranici (MDH):

Co to je Luni-solární datová hranice?

Luni-solární datová hranice je demarkace na zemi skrze slunce a měsíc při luni-solární konjunkci.6 Tento fenomén nastává při počátku každého lunárního cyklu a je dobře předvídatelný. Na rozdíl od člověkem vytvořené datové hranice, Luni-solární datová hranice není svévolná. Naopak, je založena na pohybech nebeských těles dle záměru Yahuwah.

Opět řekl Elohim: Buďte světla na obloze nebeské, aby oddělovala den od noci, a byla na znamení a rozměření časů [časů uctívání7], dnů a let. (Genesis 1,14)

Povšimni si, že Genesis neříká...

"A Elohim řekl: Nechť výbor lidí (okolo 6000 let ode dneška zpět) vytvoří nějakou pomyslnou čáru dle vlastní volby, která rozdělí den od noci; a nechť je na znamení  a pro časy [časy uctívání], a pro dny a roky."

Proč je Luni-solární datová hranice tak význačná? Protože nám dovoluje rozlišovat kalendářní dny bez lidských výmyslů (např. Mezinárodní datové hranice).8 Když se stanoví Den Novměsíce s prvním svítáním po luni-solární konjunkci, celý svět je zajedno v zachovávání nejen svátků a Sabatů, ale i běžných dnů. To znamená, že každý na zemi začíná tentýž den v rozmezí 24 hodin.

Jak Luni-solární datová hranice funguje

První úsvit po luni-solární konjunkci označuje počátek datové linie. Svítání se pak pohybuje vpřed a přináší Den Novměsíce do celého světa. Pak následuje šest pracovních dnů a poté sedmý den Sabat (Lunární Sabat). Ačkoli se Yahuwahova datová hranice, která by mohla být nazvána i Jeho "hranice svítání", mění geograficky od jedné lunace k příští, ustanovení Dne Novměsíce svítáním po konjunkci zabezpečuje, že každý na zemi začíná svůj den v průběhu 24 hodin. A proto ani není zapotřebí jakéhokoliv lidského padělku datové hranice.

Kdyby Otcovy svaté dny nebyly nikdy zapomenuty a Jeho kalendář nikdy opuštěn, neexistoval by žádný důvod pro to, aby lidé vyčarovali vlastní Mezinárodní datovou hranici.

Srovnání Mezinárodní datové hranice a Luni-solární datové hranice:

(1a) Je Mezinárodní datová hranice založena na pozorování?

Ne. MDH je 100% vymyšlená a svévolná.

(1b) Je Luni-solární datová hranice založena na pozorování?

Ano. Je založena na pohybech nebeských těles (v souladu s Gen. 1,14).

(2a) Může člověk pohnout s Mezinárodní datovou hranicí?

Ano. Lidé MDH posunuli několikrát kvůli politickému/ekonomickému prospěchu.

(2b) Může člověk pohnout s Luni-solární datovou hranicí?

Ne. Protože je Luni-solární datová hranice určena nebeskými tělesy, je mimo dosah lidí. Luni-solární datová hranice je pod přímým dozorem Otce Yahuwaha, který moudrostí založil zemi, utvrdil nebesa opatrností. (Přísloví 3,19)

(3a) Kdo vytvořil Mezinárodní datovou hranici?

MDH vytvořil výbor lidí ve Washingtonu.

(3b) Kdo vytvořil Luni-solární datovou hranici?

Luni-solární datová hranice byla ustanovena Yahuwahem. Je určena počátkem každé lunace skrze pohyby nebeských těles (v souladu s Gen. 1,14).

(4a) Kdy byla ustanovena Mezinárodní datová hranice?

MDH byla ustanovena v roce 1844.

(4b) Kdy byla ustanovena Luni-solární datová hranice?

Luni-solární datová hranice byla ustanovena při Stvoření se zavedením slunce a měsíce.

Co myslíš, kterou datovou hranici Nebe schvaluje?

 

Mezinárodní datová hranice

Luni-solární datová hranice

Imaginární a svévolná

Skutečná, objektivně ustanovena skrze pozorování oblohy.


Může být lidmi posunuta (MDH byla několikrát posunuta pro politické/ekonomické výhody).

Lidé s ní nemohou pohnout (Protože je Luni-solární datová hranice orčena nebeskými tělesy, je mimo dosah lidí. Luni-solární datová hranice je pod přímým dozorem Otce Yahuwaha.)


Je spikleneckým výtvorem výboru lidí shromážděných ve Washingtonu.

Ustanovena Stvořitelem (Luni-solární datová hranice je ustanovena při počátku každé lunace skrze pohyby nebeských těles v souladu s Genesis 1,14)

Ustanovena v roce 1844

Ustanovena při Stvoření


Probuzení...

Mnoho lidí se probouzí z polopravd a jasných lží, kterými byli krmeni uvnitř organizovaných církví a navracejí se k závazku tóry. Jsou osvíceni věčnou povahou Yahuwahových svatých dnů a horlivě propagují návrat k oddělenému životu a zachovávání všeho, co Yahuwah přikázal. Často je přehlíženo to, že kalendář, který se používá k výpočtu svátků, je neodlučitelně pohanský. A nejen to - je také naprosto závislý na Mezinárodní datové hranici. To je velký problém pro ty, kteří vyznávají, že se drží jen a jen Písma. Horlivě prohlašovat sola scriptura9 a přitom činit Yahuwahovy svátky podřízeny lidskému výmyslu Mezinárodní datové hranice je zcela rozporuplné. Zastav se na minutku a popřemýšlej o tom. Jak mohou být Sabaty a každoroční svátky závislé na 130 let starém lidském vynálezu?

Horlivě prohlašovat sola scriptura a přitom činit Yahuwahovy svátky podřízeny lidskému výmyslu Mezinárodní datové hranice je zcela rozporuplné.

Církev ASD a Mezinárodní datová hranice: Viditelný nesoulad

Církev Adventistů sedmého dne byla požehnána bohatstvím Biblické pravdy. Obzvláště jedna oblast - jejich rozpoznání ohromné důležitosti zachovávat Sabat jako svatý den. Přesto je smutnou skutečností, že CASD neoblomně odmítla plnost tří andělských poselství a rostoucí světlo o Biblické kalendaci. Proto nadále slepě tíhne k nahnuté teologii velebící papežskou gregoriánskou sobotu (určenou člověkem stanovenou MDH), zatímco tvrdí, že Bible je jediné pravidlo víry a povinnosti.

Bližší pohled na teologii CASD

Pokud jsi člen CASD, pak tě pokorně vyzýváme, aby ses zastavil a na chvíli o tom přemýšlel: Jestliže je závěrečný konflikt jednoduše o sobotě versus neděle, jak je možné, že jediný rozdíl mezi těmito dvěma dny určuje imaginární linie vymyšlená výborem lidí ve Washingtonu?

Adventisté sedmého dne horlivě tvrdí, že sobota je Biblický Sabat ("pečeť Yaha") a že neděle je pohanský den bohoslužby ("znamení šelmy"). Přesto ignorují skutečnost, že je to jedině člověkem vymyšlená datová hranice, která odděluje tyto dva dny. Rozpoznávají důležitost zachovávání Sabatu a vážný omyl ve vyvýšení pohanské neděle (den slunce), a přesto nemají problém dovolit člověku, aby určoval, kdy sedmý den končí a následující den začíná (pomocí Mezinárodní datové hranice). To nedává žádný smysl. Jediným rozdílem mezi "pečetí Yaha" a "znamením šelmy" v CASD teologii je lidmi vytvořená datová hranice. Pokud jsi člen CASD, pak tě pokorně vyzýváme, aby ses zastavil a na chvíli o tom přemýšlel: Jestliže je závěrečný konflikt jednoduše o sobota versus neděle, jak je možné, že jediný rozdíl mezi těmito dvěma dny určuje imaginární linie vymyšlená výborem lidí ve Washingtonu? A je-li sobota dávným Sabatem Bible, proč je určována výhradně výmyslem z roku 1844?

V pohybu

Mezinárodní datová hranice byla přemístěna několikrát od doby svého zavedení. A nejen to, dokonce i neoficiální linie, která předcházela MDH, byla posunuta nejméně dvakrát:

Mezinárodní datová hranice z roku 1888

Zde je vidět změna datové linie po Aljašské úpravě z roku 1867, ale není tam Filipínská změna z roku 1844/85, jak je publikovaná ve 4. vydání (1885-90) Meyers Konversationslexikon (zeměpisné délky jsou počítány od poledníků z Ferro a Paříže). Zdroj: https://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/idl/idl_philippines.htm

Filipíny: V roce 1844 odstranily Filipíny (společně s Mariana Islands, Guam a Caroline Islands) ze svého kalendáře úterý 31 prosince, aby tak posunuly vymyšlenou datovou hranici na východ. To, co bylo původně pátek, se stalo sobotou, a co bylo původně sobotou, se stalo nedělí. Adventisté na Filipínách si tohoto faktu vůbec nevšímají, světí v novou sobotu a přitom tvrdí: "Naše sobota je Sabat Nového Zákona."11 Teologie CASD standardně tvrdí, že ti, kdo vyvyšují to, co bylo dříve sobota (nově neděle), jsou v nebezpečí přijetí "znamení šelmy". To je ale nelogické a rozporuplné. Jak může upřímný hledač pravdy nadále tíhnout k mylné nauce o nepřetržitém týdenním cyklu navzdory tak jasnému důkazu?

Aljaška: Když Spojené Státy koupily od Ruska v roce 1867 Aljašku, byla provizorní linie posunuta na západ. Proto měla tehdy Aljaška dva pátky po sobě.

Na podnět amerického ministra zahraničí Williama Sewarda schválil senát USA dne 9. dubna 1867 koupi Aljašky od Ruska za 7.200.000 dolarů a americká vlajka byla vztyčena 18. října téhož roku (nyní nazván Den Aljašky). Současně se změnou vlastnictví byla také posunuta Mezinárodní datová hranice směrem na západ a Aljaška přešla od Juliánského kalendáře na Gregoriánský. Proto pro obyvatele Aljašky následoval po pátku 6. října 1867 pátek 18. října 1867: dva pátky hned po sobě kvůli posunu datové hranice.12

To znamená, že den, který byl dříve uznáván jako sobota, se stal pátkem, a co bylo dříve uznáváno za neděli, se stalo sobotou. Zamysli se nad tím: Sobotní sabatisté na Aljašce dnes konají bohoslužbu v den, který byl ještě před 150 lety nedělí. Opět jsou zde následky pro Církev ASD obrovské, protože jejich teologie trvá na tom, že ti, kteří zachovávají neděli, ponesou nakonec znamení šelmy. Jak je to možné, když jen 150 let nazpět byl jejich den bohoslužby (sobota) nedělí? Ucelenost vyžaduje, aby Yahuwahovi věrní uznali tento ohavný klam, kde jsou Nebeské svaté dny podřízeny lidskému výmyslu datové hranice.

Samoanské ostrovy a Tokelau: V roce 1892 byla MDH posunuta na západ od Samoanských ostrovů. Toho bylo dosaženo tak, že pondělí 4. července trvalo na těchto ostrovech dva dny po sobě. O 119 let později, v roce 2011 posunula Samoa MDH opět na východ tím, že ze svého kalendáře odstranila pátek 30. prosince tohoto roku. Tokelau, blízký ostrov náležící k Novému Zélandu, provedl taktéž tuto změnu. Dnes MDH prochází mezi Samoanskými ostrovy a American Samoa.

Většina Adventistů sedmého dne na Samoa nyní světí v současnou neděli, protože tvrdí, že přednost má nepřetržitý týdenní cyklus. A přesto ignorují skutečnost, že změna v roce 2011 navrátila Samoa ke kalendáři, který byl platný před rokem 1892. Opět je to něco, co nedává smysl a ukazuje na klamné tvrzení, že novodobý týden cykloval nepřetržitě a bez přerušení od doby Stvoření.

Podle teologie CASD musí být tedy pečeť Yaha (zachovávání sedmého dne Sabatu) a znamení šelmy (zachovávání neděle) na Samoa jedno a totéž. Tento samotný fakt by měl stačit upřímnému adventistovi, aby přehodnotil to, čemu věří. (Doporučujeme přečíst: Změna Mezinárodní datové hranice: Sabat nezměněn?

Podle teologie CASD musí být tedy pečeť Yaha (zachovávání sedmého dne Sabatu) a znamení šelmy (zachovávání neděle) na Samoa jedno a totéž. Tento samotný fakt by měl stačit upřímnému adventistovi, aby přehodnotil to, čemu věří. (Doporučujeme přečíst: Změna Mezinárodní datové hranice: Sabat nezměněn?)


Kwajalein Atoll: V roce 1993 odstranil Kwajalein (jeden z Marshall Islands) sobotu 21. srpna ze svého kalendáře, čímž byla MDH posunuta na východ. To přivedlo Kwajalein do souladu s ostatními ostrovy, které měly do té doby odlišný den.

Východní Kiribati: V roce 1995 Kiribati posunula MDH na východ kvůli "administrativním výhodám".13 (Předtím byla Republic of Kiribati rozdělena datovou hranicí.)

Současní "Židé" přiznávají problém

Uvnitř současného Judaismu existují čtyři hlavní názory14 na toho, kde by měla být datová hranice:

  1. 90° východně od Jeruzaléma
  2. 180° východně od Jeruzaléma
  3. Uprostřed Pacifiku: obdobně jako Mezinárodní datová hranice
  4. Neexistuje žádná konkrétní datová hranice (světí podle místních)

I když by se upřímný hledač pravdy neměl učit cokoliv od Ashkenazi "Židů", skutečnost, že existuje debata na toto téma mezi samozvanými rabíny, poukazuje na daleko větší problém.

Patriarchové a proroci

Jak tedy patriarchové a proroci určovali čas? Máme věřit, že předpotopní Yahovi lidé a popotopní patriarchové/proroci používali zikzak pokřivenou pomyslnou datovou hranici uprostřed toho, co je nyní Pacifickým oceánem, aby určili, kdy Sabaty a svátky přicházejí? To je naprosto absurdní. Opět: novodobá datová hranice byla vytvořena v roce 1884 za účelem světového obchodu.

Noeho potomci

Zamysli se na chvíli: Když se Noeho rodina rozrůstala a zalidňovala po potopě zemi, někteří zajisté putovali na východ a jiní na západ. Nakonec se tyto dvě skupiny musely potkat na opačné straně světa. Nyní zvaž toto: Pokud Noeho potomci zachovávali nepřetržitý týdenní cyklus, museli být o jeden den od sebe, když se potkali na opačné straně země (tzn. že jedna skupina by zachovávala šestý den, zatímco druhá skupina sedmý den). Důvodem pro to je, že jedni cestovali na východ směrem k vycházejícímu slunci (začínajíc své dny stále dříve s tím, jak postupovali na východ), zatímco druzí cestovali na západ směrem k západu slunce (začínajíc své dny stále později, jak postupovali na západ). Když by se následně tyto dvě skupiny potkaly na opačné straně světa, byli by ti, kteří cestovali na východ, o den napřed před těmi, kteří cestovali na západ. Kdo by tedy měl pravdu? Čí kalendář by byl správný? Odpověď: Pokud by obě skupiny zachovávaly nepřetržitý týdenní cyklus, měly by obě skupiny správný kalendář, což je ale nemožné. To opět demonstruje podvod nepřetržitého týdenního cyklu.

Otázka: Pokud dávní muži a ženy Yahuwaha nepoužívali moderní padělek datové hranice k měření času, co tedy používali?

Opět řekl Elohim: Buďte světla na obloze nebeské, aby oddělovala den od noci, a byla na znamení a rozměření časů, dnů a let. (Genesis 1,14)

Odpověď: Používali Luni-solární datovou hranici, která je ustanovena každou lunací skrze "světla na obloze nebeské". Kdyby chybující lidé neopustili Nebeský kalendář a neopomíjeli Yahuwahovy svátky, nebyl by žádný padělek datové hranice nikdy zapotřebí. Lidmi vymyšlená MDH je výsledkem otevřené vzpoury proti Nebi.

Výzva pro všechny sobotní sabatisty (včetně učitelů a kazatelů):

ustaraný mužOtázka: Jak dokážeš pravidelně zachovávat sobotní Sabat, aniž bys použil člověkem vytvořenou Mezinárodní datovou hranici?

Odpověď: Nedokážeš. Je naprosto nemožné užívat římskopapežský Gregoriánský kalendář bez použití lidmi vytvořené datové hranice - protože právě tato linie ti říká, kdy dochází k přechodu od jednoho dne k dalšímu; právě tato linie ti říká, který den máš považovat za svatý a který za běžný. To možná nic neznamená pro instituční neděli světící církve, které vyučují nezákonnost, ale pro ty, kteří jsou horliví pro věci Yahuwahovy a kteří rozpoznávají věčnou hodnotu Jeho Sabatů a svátků, pro ty to znamená největší rozdíl na světě!

Pokud máme sloužit Otci bez kompromisů, musíme dovolit jedině Jeho slovu, aby pro nás rozhodlo, co je svaté a co běžné. To znamená, že musíme použít Nebeský kalendář a Nebeskou datovou hranici, abychom určili, kdy přijdou Sabaty a svátky, ne lidský padělek - datovou hranici, která si klikatí svou cestu Pacifickým oceánem pouhých posledních 130 let.

Pokládej otázky

Pokud jsi sobotní sabatista, zeptej se kazatele: "Jak můžeme spolehlivě zachovávat sobotní Sabat aniž bychom použili 130 let starý lidský vynález zvaný Mezinárodní datová hranice?" Pokud je kazatel upřímný, bude muset připustit, že to je nemožné. Svět nemůže být prostě sjednocen v zachovávání nějakého Gregoriánského dne/data bez použití Mezinárodní datové hranice. Otázka, která logicky následuje, tedy zní: "Jak může být sobota Nebem ustanovený sedmý den Sabat?" To se nedá obejít: pokud záleží na konkrétním dnu, pak záleží i na metodě používané k výpočtu onoho dne. Obojí není možné: nemůžeš říci, že sedmý den Sabat je nanejvýš důležitý pro našeho Otce v Nebi, a přitom také tvrdit, že je přijatelné, aby mužové světa určovali, kdy tento sedmý den Sabat začne a skončí (díky Mezinárodní datové hranici).


Přijmi pravdu s otevřenou náručí

Nyní, když tvé oči byly otevřeny a ty vidíš podvod novodobého kalendáře, co uděláš? Uposlechneš ihned a začneš studovat/zachovávat Nebeský kalendář? Nebo si tvrdohlavě zacpeš uši a oči a obrátíš se zády vůči světlu? Pozvedneš svůj kříž a budeš následovat Beránka, kamkoliv jde? Nebo couvneš před pozváním a vrátíš se k sebeuspokojení a temnotě, ze které jsi byl povolán? Je naší modlitbou, aby jsi setřásl Laodicejského ducha a utekl z Babylona, dokud je ještě čas.

Prosím, neudělej onu chybu, kdy člověk věří, že jistota je v počtu lidí. Tvůj pastor si může zvolit zůstat v temnotě. Tvá církevní rodina může preferovat pohodlí církevní židle před nepohodlím nést kříž. Každý, koho znáš, může zavrhnout pozdní déšť a rostoucí světlo o Otcově kalendáři. To tě však neomlouvá z tvé zodpovědnosti přijmout pravdu. Yahuwah ti ji oznámil. Nepředstavitelná požehnání čekají na ty, kteří důvěřují a poslouchají.

Ale stezka spravedlivých jako světlo jasné, kteréž rozmáhá se, a svítí až do pravého dne. (Přísloví 4,18)Související obsah:

 


1 "Mezinárodní datová hranice nebyla oficiálně zavedena dříve než v letech okolo 1880, ale potřeba takovéto linie na Zemi pro nastavení dne byla nedopatřením odhalena Magellanovou posádkou, která od roku 1519 do 1521 jako první obeplula svět." (Peterson, James F., Sack, Dorthy., Gabler, Robert E.. “Physical Geography.” 11th ed. Cengage Learning, Feb. 4, 2016. Education. 672 pp. p. 34. https://tinyurl.com/kps2efn, retrieved on May 11, 2017.)

2 National Oceanic and Atmospheric Administration,  https://oceanservice.noaa.gov/facts/international-date-line.html, ze dne 29. dubna 2017.

3 Greenwich poledník (Prime Meridian) byl ustanoven v roce 1851 sirem George Biddel Airy, anglickým matematikem a astronomem. Je to právě Greenwich meridian, který dnes určuje koordinovaný universální čas (UTC). Zvolení Greenwich jako kotvícího bodu pro měření času "bylo svévolné. Bylo založeno více na národní pýše a výhodě." (https://www.livescience.com/44292-international-date-line-explained.html, ze dne 29. dubna 2017.)

4 https://www.livescience.com/44292-international-date-line-explained.html, ze dne 29. dubna 2017.

5 Astronomical Applications Department of the U.S. Naval Observatory, https://aa.usno.navy.mil/faq/docs/international_date.php, ze dne 8. května 2017.

6 Slunce se pohybuje trochu rychleji než měsíc, předbíhá ho denně o 12,2°. Slunce předbíhá měsíc tak, že ho opět dožene za přibližně 29,5 dnů (12.2° x 29.5 = 360° = celý okruh). Luni-solární konjunkce je přesný okamžik, kdy je slunce opět na stejné úrovni s měsícem (stejná astronomická délka), než ho opět začne předbíhat na počátku nového lunárního cyklu. Čas konjunkce je často popisován jako astronomický "nový měsíc".

7 Slovo překládané jako "časy" v Genesis 1,14 je mo'ed. "SlovoMo'ed je v širším smyslu používáno pro všechna náboženská shromáždění. Bylo úzce spojeno se samotným svatostánkem. . . . [Yahuwah] se tam setkával v konkrétních časech s Izraelem za účelem zjevení Jeho vůle. Je to běžný výraz pro bohoslužebné shromáždění . . . [Yahuwahova] lidu. ("Lexical Aids to the Old Testament," Hebrew-Greek Key Word Study Bible, p. 1626.)  

8 I když využíváme moderní technologie k určení přesného okamžiku konjunkce, nepoužíváme lidmi vymyšlenou datovou hranici; raději používáme nebeská tělesa k určení času, jak jsme nabádáni v Genesis 1,14. Naši dávní předchůdci byli daleko chytřejší a v souladu s nebesy, než jsme my dnes. To je evidentní z nespočtu dávných struktur po celém světě, které dokážou přesně předpovídat zatmění, rovnodennosti i slunovraty, atd. Proto byli schopni přesně předpovídat nebeské jevy bez použití moderních vymožeností.

9 Sola Scriptura byl uzdravující křik Protestantské reformace. Je to latinská fráze, která znamená "Jedině Písmo."

10 "Nezbytnost kalendářní datové hranice byla popularizovaná skrze geografy 13. století, kteří se podivovali nad tím, jak může člověk putující kolem světa paradoxně získat nebo ztratit nějaké datum v závislosti na směru svého putování. . . . Různí papežové a císařství následně prohlašovali kalendářní datové hranice v souladu s jejich potřebami." (The Jerusalem Post [emphasis supplied], https://www.jpost.com/Jewish-World/Judaism/Ask-the-Rabbi-A-matter-of-time-167236, ze dne 18. května 2017)

11 https://adventist.ph/philippines-profile, ze dne 18. května 2017)

12 https://en.wikipedia.org/wiki/Department_of_Alaska, ze dne 12. května 2017)

13 BBC News cituje Michael Walsh, the Kiribati Honorary Consul to the UK, https://www.bbc.com/news/world-13334229, ze dne 13. května 2017)

14 https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/1736567/jewish/The-Sabbath-the-International-Date-Line-and-Jewish-Law.htm, ze dne 18. května 2017)