Print

Rozptýlení temnoty: Kdy začíná den?

Lucifer, Yahuwahův nepřítel, ukradl bohoslužbu, která náleží Stvořiteli, tím, že změnil kalendář, podle kterého se dal najít sedmý den Sabat. Ale to není vše, co pozměnil. Dokonce změnil i to, kdy den začíná! Moderní 24-hodinový “den” začíná o půlnoci. Židé a světitelé soboty začínají své Sabaty v pátek večer při západu slunce. Přesto Písmo odhaluje, kdy den začíná a není to půlnoc ani západ slunce.

spiral clockStvořitelský týden začal tehdy, když Stvořitel řekl: “Buď světlo!” První den prvního týdne tohoto světa započal se stvořením světla.

“A Elohim oddělil světlo od tmy. . . . Elohim nazval světlo “den” a tmu “noc”. Byl večer a bylo ráno, den první.” (viz Genesis 1,4.5)

Když Yahuwah oddělil světlo od tmy, nazval světlo “den” a pak definoval, že “den” se skládá ze dvou částí – večera a rána:

“Byl večer a bylo ráno, den první.” (Genesis 1,5)

Když Mojžíš psal knihu Genesis, nechybělo mu slovo “noc”. V Genesis definoval den, který obsahoval oba přechodné časy, večer a ráno.

Pokud by den začínal o půlnoci nebo při západu slunce, Mojžíš by nenapsal, že večer a ráno byly všechno součástí dne.

Leviticus 23,32 je hlavní Biblický text používaný na podporu “dne” začínajícího při západu slunce:

“Od večera až do druhého večera držeti budete Sabat svůj.” (Leviticus 23,32)

Když však je tento text čten v kontextu, je zřejmé, že to nemůže být aplikováno na každý den nebo dokonce na sedmý den Sabat. Leviticus 23,26-32 obsahuje Yahuwahovy instrukce ohledně Dne Smíření. Pokud by každý den začínal večerem, nemusel by Izraelitům říkat, že mají začít zachovávání Dne Smíření o večer dříve.

“Den Smíření” zahrnuje dva kalendářní dny: devatý a desátý.

“Desátý pak den každého měsíce sedmého den očišťování jest. . . . Sabat odpočinutí míti budete, když ponižovati budete duší svých, devátého dne téhož měsíce večer, od večera až do druhého večera zachovávati budete Sabat svůj.” (Leviticus 23,27)

Pokud by den začínal večer, Mojžíš by prostě řekl: “Den Usmíření je v desátý den sedmého měsíce.” Den začíná s příchodem světla. To je demonstrováno skutečností, že “devátého dne téhož měsíce večer” je závěr devátého dne. Večerem nezačíná devátý den. Večerem nezačíná ani žádný jiný den, včetně sedmého dne Sabatu.

sundialSlunci bylo dáno, aby vládlo nad dnem. Den začíná s příchodem světla a končí, když již není dostatek světla na to, aby slunce vládlo. O staletí později Spasitel řekl: “Nemá den dvanáct hodin?” (Jan 11,9) Nikdo se s Ním nepřel! Každý věděl, že den začíná, když přichází světlo. Hodiny dne byly rovnoměrně rozděleny na dvanáct částí, jak je vidět na slunečních hodinách. Hodiny byly delší v létě a kratší v zimě, ale každý den měl jen 12 hodin.

Záznamy Evangelia o ukřižování, pohřbení a vzkříšení Yahushui dokazují, že den začíná za úsvitu.

“Když skončil Sabat a svítalo na první den týdne, přišla se Marie Magdaléna a ta druhá Marie podívat na hrob.” (Matouš 28,1)

První den týdne nezačal, dokud nezačalo svítat na východní obloze. Stejně tak ten večer po ukřižování, Sabat nezačal západem slunce. Písmo jasně hovoří o tom, že kněží a vůdcové nechtěli, aby těla zůstala na kříži přes Sabat:

Bylo to v den příprav na obzvlášť významný Sabat. Židovští představení nechtěli, aby těla zůstala na křížích až do Sabatu, a tak požádali Piláta, aby odsouzeným nechal zlámat nohy a dal je sejmout z křížů. A tak přišli vojáci a zlámali nohy jednomu i druhému, kteří byli ukřižováni s ním. Když ale přišli k Yahushuovi a uviděli, že je již mrtev, nelámali mu nohy. (viz Jan 19,31-33)

Umírání na kříži obvykle trvalo několik dní. Záměrem urychlení smrti těchto obětí bylo, aby mohli být sejmuti z jejich křížů dříve, než začne Sabat za svítání dalšího dne.

V podvečer přišel bohatý člověk z Arimatie jménem Josef, který se také stal Yahushuovým učedníkem. Tento muž šel požádat Piláta o tělo Yahushuovo. A Pilát mu nechal tělo vydat. Josef tělo vzal, zavinul do čistého plátna a pochoval do svého nového hrobu a odešel. (viz Matouš 27,57-60)

Toto zabralo dlouhý čas!

Dawn

Biblický den začíná za úsvitu, s prvními paprsky
slunečního světla (před východem slunce)

Toto byl velmi zdlouhavý proces, který zabral celou noc. Sabat nezačal “večer”, protože to byla teprve chvíle, kdy šel Josef z Arimatie za Pilátem požádat ho o tělo!

Nadcházel večer dne příprav (to jest dne před Sabatem). Josef z Arimatie, ctihodný člen Rady, který sám také očekával Boží království, se osmělil, přišel za Pilátem a požádal o Yahushuovo tělo. (viz Marek 15,42-43)

Práce pohřbení Spasitele byla ukončena až těsně před počátkem Sabatu za svítání.

“A [Josef z Arimatie] sňal je, zavinul do plátna a pochoval ho do vytesané hrobky, do níž ještě nebyl nikdo pochován. Byl den příprav a blížil se začátek Sabatu.” (Luke 23,53.54)

“Fráze překládaná v tomto textu jako 'blížil se začátek', pochází z řeckého slova, . . . (epiphosko). Definice tohoto slova je překvapující: 'začátek nabývání světla: - začátek svítání. ' Je to forma #2017, . . . (epiphauo), což znamená 'osvítit . . . dát světlo.' Protože čekali do večera, než vůbec začali proces získání povolení vzít si tělo, sundat ho dolů, očistit a zabalit, atd., potřebovali na celou tu práci noční hodiny. Neskončili dříve než Sabat začínal, za úsvitu.” (eLaine Vornholt and L. L. Vornholt-Jones, The Great Calendar Controversy, p. 40.)

První věcí, kterou Yahuwah učinil poté, co stvořil světlo, bylo rozdělení světla od tmy. Pak pojmenoval tyto dvě části, které oddělil. Část světla nazval “Den” a část tmy nazval “Noc”. Je to biblický princip, že to, co Yahuwah spojil, člověk nerozdělí. (viz Marek 10,9) Stejně tak to, co Yahuwah rozdělil, nemá žádný člověk spojovat. Tvrdit, že den začíná o půlnoci nebo při západu slunce, znamená spojit to, co Stvořitel oddělil.

Lucifer se vychloubal, že “změní časy a zákony.” (Daniel 7,25) Tím, že změnil den bohoslužby, kalendář, podle kterého lze nalézt tento den, a dokonce i to, kdy ten den začíná, ukradl bohoslužbu, které právem náleží Stvořiteli.

Vysvoboď se z mylných nauk a tradic. Připoj se k rostoucímu počtu hledačů pravdy po celém světě, kteří obnovují pravý den Sabat.

Zachovávejte Mé Sabaty, neboť to je znamení mezi Mnou a vámi po všechna vaše pokolení, abyste věděli, že já jsem Yahuwah, váš Posvětitel. (viz Exodus 31,13)
 


Klikni zde a shlédni video!