Print

Sicikolo muna Katolika Wakonkezya kuti Mujibelo niiba Nsondo Tiili Nsabata yamu Bbaibbele

Kwaciindi cilamfu BasiNsabata bakalikwiinduluka kwaamba caambwa aba Katolika ba Roma kuti batondezya kuti Cikombelo ca Katolika cilazumina kuti ncicaacinca buzuba bwa Nsabata kuya ku Nsondo. Cimwi  ncobaamba cizyibidwe kapati cili mu Great Controversy, akubala 448;

Ba Roma baamba kuti “Ooko kubamba Nsondo nkobacita Basikukazya nkulemekezya nguzu zya Cikombelo [ca Katolika] nokuba kuti balakazya.” - Mgr Segur, Plain Talk About the Protestantism of Today, p. 213.

Mubuzuba bwa Mukubwekaangala 5, 2006, sicikolo muna Katolika wa Roma, Patrick Madrid, wakaamba kaambo kagambya kalo muntu uli oonse uuyandisya Nsabata ya Kasimpe nkayelede kuzyiba. Baku EWTN, Global Catholic Network, bakajulila ŋanda yakapepele kubantu kuti baumine luwaile ooko akwaamba  twaambo aciindi ca Open Line. Umwi  waali kuswiilila wakatumina mulomo amubuzyo uujatikizya kutamikizya Cikombelo ca Katolika kuti caacinca buzuba bwa Nsabata kuzwa Mujibelo kuya mu Nsondo.

Mulombwana Madrid wakaamba kuti buzuba bwa Mujibelo bwamazubaano tabuli Nsabata ya Bbaibbele yakumatalikilo pe pele kucinca kwaacitwa a Cikombelo ca Katolika kwaali kwakucinca kkalenda. Ntootu twaambo tutobela ntobakaamba.

Iiyi, ncotweelede kwiibaluka, kutaanguna ncakaamba Jeesu: Wakati mutalubi kuti muntu taakabambilwa Nsabata; Nsabata njiyaabambilwa muntu. Alimwi Simalelo mwini, mbuli mbotwaambilwa, nguwaali Simalelo wa Nsabata, nkabela ngu Wakalaa nguzu, munzila njotweelede kulanganya mulawo ooyu.

Mulamwaako ncatakonzi kuteelela ncakuti Cikombelo ca Katolika ticaacinca mulawo ooyu pe. Cikombelo ca Katolika cicitobela mulawo ooyu wakusetekanya... iNsabata, pele cicita boobu mubuzuba bwa Simalelo, alimwi bana Kristu bakusaanguna bakapindula mbubaali kutobela mulawo ooyu kuzwa Mujibelo kuya mu Nsondo.

Cakutaanguna, nkaambo kwaali cibeela cikosozya zintu zyaali kucitwa mu Cizuminano Cakaindi: zituuzyo azizuminano zya Muusa zyalo zyaali kuyandika kucitwa mukukomba mu Nsabata akupaizya banyama, azimwi. Lino bakayandisya kutondezya kuti buna Kristu buliimpene abu Juuda. Buna Kristu bwakazyila ku buJuuda, pele bwakaliimpene. Ee, kusekelela kuboola kwa Simalelo, amundijatile, kusekelela kubuka kuzwa kubafu akufwa kwa Simalelo mubuzuba Mbwaakabuka kuzwa kubafu caalibonya kuti nceciluleme.

Ee, acimwi cintu ncotweelede kwiibaluka, acalo, ncakuti kkalenda ndyotutobela, kusanganya aBalangila Kuboola mubuzuba bwa Ciloba (SDA) talili  biyo kkalenda lyaabambwa a Cikombelo ca Katolika, pele ndikkalenda  liyeeme a kweenda kwa zuba, kutali kweenda kwa mwezi. Alimwi kkalenda lyaba Juuda lyalo lyaali kutobelwa muciindi ca Kristu, ndelitobela kweenda kwa mwezi, lilaa mazuba masyoonto kulezya a kkalenda litobela kweenda kwa zuba.

Nkabela cintu cikopa, ncakuti abalo lwaboBalangila Kuboola mu Buzuba bwa Ciloba (SDA) tabacikombi mubuzuba bwini bwa Nsabata mbuli bwaali kucita bama Juuda ba ciindi ca Kristu, nkaambo lino oobo buzuba bulaalaale  kwamazuba mangaye, ee, kabupindudwe [kuzwa] mukutobela kkalenda litobela kweenda kwamwezi.