Print

Skaparens Kalender

"Tänk på Sabbatsdagen, så att du håller den helig. Sex dagar skall du arbeta och göra alla dina sysslor. Men den sjunde dagen, är Yahuwahs, din Eloahs Sabbat."  Exodus 20:8-10

För människor som önskar lyda Bibelns budord är frågan "Vilken är den första dagen?" Alla kan räkna till sju, men var börjar räkningen?  Hur kan du veta vilken den rätta sjunde dagen?  ung pojke håller upp sju fingrarSkaparen Som skapade veckan designade också månaden i vilken veckan placerades.  Skapelsens börjar med Nymånadsdagen åtföljt av fyra hela veckor.  Varje vecka innehåller sex arbetsdagar och en sjundedags Sabbatsvila.

I begynnelsen, ämnade Skaparen att solens och månens rörelser skulle beräkna tiden.

"Yahuwah sade: Varde ljus på himlavalvet för att skilja dagen från natten. De skall vara tecken för årstider [H41501; religiösa sammankomster], dagar och år. … två stora ljus [sattes ut] … på himlavalvet … för att råda över dagen och natten."  (1 Mos. 1:14, 16-18)

Tid kan endast beräknas av rörelse. Solens rotation mäter en dag. På 365 och en kvarts dag, så återvänder solen och jorden till samma relativa position. Detta är ett solår. Månens 29 och en halv dags rotation mäter en synodisk månad, vilket utgör månadens grund. Tolv och en tredjedels månmånader har samma längd som ett solår.

Det finns tre grundläggande kalenderformat som använder solens och månens rörelser:

  1. Solar: mätandet av jordens och solens rörelse.

    Solarkalendrar använder solen för mätandet av årets längd endast. Månader av ovidkommande längd har ingen koppling till naturen. På den Gregorianska solarkalendern, rullar veckorna kontinuerligt. Inte ens skottdagen, vart fjärde år, avbryter den kontinuerliga veckocykeln.

  2. Lunar: mätandet av månens rotation.

    Lunarkalendrar är strikt baserade på månens cykler.  Månader, som börjar vid första gryningen efter konjunktionen, rullar kontinuerligt utan justering till solåret.  Eftersom 12 synodiska månader är 11 dagar kortare än ett solår, så flyter lunarmånaden genom årstiderna.

  3. Lunisolar: synodiska månader förankrade till solåret.

    Solen och månen fungerandes tillsammans utgör lunisolarkalendarn. Månvarven justeras mot det längre solåret med adderandet av en 13:e månad sju gånger på 19 år.  Den veckoliga cykeln börjar om vid varje nymåne.  Varje månvarv har fyra kompletta veckor.

Kalendern som etablerades vid Skapelsen är lunisolar. Det är den mest exakta och precisa av alla system för tidshållning.

I Skrifterna börjar varje månvarv med firandet av en särskild dag för tillbedjan: Nymånadsdagen.  Nymånadsdagen börjar med den första gryningen efter den astronomiska nymånen, också känd som konjunktionen. Sex arbetsdagar följer och sen en sjundedags Sabbat på månadens åttonde. Ytterligare tre veckor följer, slutandes på den 29:e. Genom mätande och beräkning av dagarna som leder upp till den 29:e, så utröns tiden för konjunktionen så att man kan fastställa om månaden har 29 eller 30 dagar. Ingen månad har någonsin mer än 30 dagar. 

Den sanna lunisolarkalendern är väldigt användarvänlig. Veckodagarna infaller alltid på samma datum i månaden.  Varje gång en sjundedags Sabbat i Skrifterna tilldelas ett datum, så faller Skaparens Luni-solkalenderndet alltid på den 8:e, 15:e, 22:e och 29:e dagen på månaden.

Skrifterna uppger att månen skapades speciellt för mätandet av tider för tillbedjan. 

"Han utsåg [skapade] månen för säsongerna [H41501; tillbedjelsetider]."  (Psalm 104:19)

Skapelseveckan nådde sin kulmen i en Sabbatsdags vila.  Andra Moseboken 31 uppger att Sabbaten ska hållas genom alla generationer. 

Sannerligen, Mina Sabbater skall ni hålla: för det är ett tecken mellan Mig och er genom alla era generationer; att ni må veta att Jag är Yahuwah som helgar er. (Se Andra Moseboken 31:13)

Sjundedags Sabbaten var ämnad av Skaparen att vara ett tecken på lojalitet mellan Han Själv och Hans folk.  Fienden, Lucifer, har ändrat den civila kalendern och stulit den tillbedjan ämnad åt Skaparen. Genom tradition och antaganden, så har Lucifer enat världen i användandet av en solarkalendar med en kontinuerligt cyklerande veckorNär man tillber visar vem man tillber. Alla som använder en solarkalender för att beräkna deras dagar för tillbedjan ger, ovetandes, deras trohet och dyrkan till den store Bedragaren. 

De som önskar visa sin trohet till Skaparen kommer dyrka Honom på dagen Han har utsatt utsett. För att finna den rätta dagen för tillbedjan, måste lunisolarkalendern etablerad vid Skapelsen användas. 

Skrifterna avslöjar att kalendern som används för tillbedjan genom hela evigheten kommer vara baserad på nymånen:

"Och det skall så ske, att från en nymåne till en annan, och från en Sabbat till en annan, skall allt kött komma att tillbe inför Mig."  (Jesaja 66:23)

Vem tillber du? Åt vem ger du din trohet? Kalendern du använder att mäta tid för tillbedjan visar vilken gudom du tillber.

Klicka här för att titta på videon!


1 "Eftersom de Judiska festhögtiderna inträffade vid regelbundna intervaller, kom detta ord att nära identifieras med dem … Mo’ed används i vid bemärkelse för alla religiösa sammankomster. Det är nära associerat med tabernaklet självt . . . [Yahuwah] mötte Israel där vid särskilda tider för ändamålet att uppenbara Sin vilja. Det är en vanlig term för . . . [Yahuwahs] folks tillbedjande församling." (See #4150, "Lexical Aids to the Old Testament," Hebrew-Greek Key Word Study Bible, KJV.)