Print

Stvořitelův kalendář

“Pamatuj na Sabat den, abys ho posvětil. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je Sabat.“ (Exodus 20,8)

Pro lidi, kteří chtějí zachovávat Biblická přikázání, vyvstává otázka: “Který den je ten první?” Všichni umí počítat do sedmi, ale kde to počítání začíná? Jak můžeš vědět, který je ten young boy holding up seven fingerspravý sedmý den? Stvořitel, který stvořil týden, určil také měsíc, do kterého umístil tento týden. Kalendář Stvoření začíná dnem Nového Měsíce, po kterém následují čtyři kompletní týdny. Každý týden obsahuje šest pracovních dní a sedmý den Sabatního odpočinku.

Na počátku ustanovil Stvořitel pohyb slunce a měsíce k měření času.

„Ať jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci a byla na znamení, k určování časů [H4150; náboženských shromáždění], dnů a let. … dvě veliká světla [byla ustavena] … na nebeské klenbě … aby ovládala den a noc.” (Genesis 1,14.16-18)

Čas se dá měřit jen skrze pohyb. Pohyb slunce vyměřuje den. Za 365 ¼ dní se slunce a země ocitnou opět ve stejném postavení. Toto je jeden solární rok. Rotace měsíce trvá 29 ½ dní a určuje lunaci, která je základem pro kalendářní měsíc. 12 ⅓ lunací má stejnou délku jako Solární rok.

Existují tři základní kalendářní formáty užívající pohyby slunce a měsíce:

  1. Solární: vyměřuje pohyb země a slunce

    Solární kalendáře používají slunce jen pro měření délky roku. Měsíce jsou libovolně zvoleny a nemají žádnou spojitost s přírodou. V Gregoriánském Solárním kalendáři probíhá neustále se opakující cyklus týdnů. Dokonce ani přechodný den, každé čtyři roky, nenarušuje tento opakující se týdenní cyklus.

  2. Lunární: vyměřuje rotace měsíce

    Lunární kalendáře jsou založeny striktně na cyklech Měsíce. Měsíce, které začínají prvním svítáním po konjunkci, mají neustálý cyklus měsíců bez přizpůsobení se k Solárnímu roku. Protože je 12 lunací o 11 dní kratších než Solární rok, nenavazují lunární měsíce na roční období.

  3. Luni-Solární: Lunární měsíce jsou ukotveny k Solárnímu roku

    Slunce a měsíc fungují společně a vytváří Luni-Solární kalendář. Lunace jsou přizpůsobeny k delšímu Solárnímu roku přidáním 13. měsíce sedmkrát v průběhu 19 let. Týdenní cyklus se restartuje s každým Novým Měsícem. Každá lunace má 4 kompletní týdny.

Kalendář ustanovený při Stvoření je Luni-Solární. Je to ten nejpřesnější a nejpreciznější ze všech čas určujících systémů.

V Písmu Svatém začíná každá lunace oslavou speciálního dne bohoslužby: dnem Nového Měsíce (Novměsíce). Pak následuje šest pracovních dní a po nich, v osmý den měsíce, sedmý den Sabat. Po něm pak přichází další tři týdny končící 29. dnem měsíce. Skrze měření a výpočet dní vedoucích k 29. dni je možné určit, jestli má měsíc 29 nebo 30 dní. Žádný měsíc nemá více než 30 dní.

Stvořitelův kalendářPravý Luni-Solární kalendář je velmi jednoduchý. Dny týdne spadají vždy na stejné datum měsíce. Pokaždé, když je v Písmu uvedeno u sedmého dne Sabatu i datum, vždy připadne na 8., 15., 22. nebo 29. den měsíce.

Písmo Svaté uvádí, že měsíc byl stvořen zvlášť proto, aby vyměřil čas pro bohoslužbu.

“Učinil jsi [stvořil] měsíc k určování času [H41501; času bohoslužby].“ (Žalm 104,19)

Týden stvoření končil Sabatním dnem odpočinku. Exodus 31 uvádí, že Sabat se má zachovávat po všechny generace.

Jistě budete zachovávat mé Sabaty, neboť to je znamení mezi Mnou a vámi po všechny vaše generace, abyste věděli, že Já jsem Yahuwah, který vás posvěcuje. (viz Exodus 31,13)

Sedmý den Sabat byl navržen Stvořitelem, aby byl znamením věrnosti mezi Ním a Jeho lidem. Nepřítel Lucifer, změnil civilní kalendář a okradl Stvořitele o uctívání, která mu náleží. Skrze tradice a domněnky sjednotil Lucifer svět v užívání Solárního kalendáře s neustále se opakujícími týdny. Čas bohoslužby zjevuje, koho kdo uctívá. Všichni, kteří používají Solární kalendář pro výpočet svých dnů bohoslužby, nevědomě oddávají svou věrnost a uctívání velkému podvodníkovi.

Ti, kdo chtějí prokázat svou věrnost Stvořiteli, Jej budou uctívat v den, který On ustanovil. Abychom našli správný den bohoslužby, musí být použit Luni-Solární kalendář ustanovený při Stvoření.

Písmo zjevuje, že kalendář používaný pro bohoslužbu bude po věčnost založen na Novém Měsíci.

“I stane se, že od novměsíce do novměsíce, od Sabatu do Sabatu přicházeti bude všeliké tělo, aby se klanělo přede mnou…” Izaiáš 66,23

Koho uctíváš? Komu oddáváš svou věrnost? Kalendář, který používáš k určení času pro bohoslužbu, zjevuje taky, jaké božstvo uctíváš.


Klikni zde a shlédni video!