Print

Varování! Poselství Pro Dobu Konce

Komunikace je vždy životně důležitá, když je nějaké království ve válce. Je nesmírně nutné udržet komunikaci s vlastními vojáky v tajnosti. Stejně tak je důležitá schopnost dešifrovat tajné kódy nepřítele a poznat jeho tajemství. Během 2. světové války byly dva tajné kódy tak dobře vypracovány, že nebyly nikdy rozluštěny. Německý stroj Enigma byl mechanický přístroj, který byl tak obsáhlý, že spojenci nebyli nikdy schopni dešifrovat jeho zprávy.(1) Jen po sérii událostí, kdy spojenci získali tento přístroj i současný šifrovací kód, byli schopni číst tajné německé vojenské komunikace.(2)

Tím druhým nerozluštitelným kódem byl kód mluvících Navajů. Tito mladí američtí indiánští námořníci pracovali v párech a komunikovali skrze komplikovaný kód-uvnitř-kódu. Protože moderní vojenské názvy neexistovaly ve slovníku Navajů, tito mladí muži vypracovali tajný kód, který odkazoval na různá postavení důstojníků, různé typy letadel, lokalit, atd. Druhým kódem byla samotná navajština, která má tónový jazyk obsahující zvuky, které němčina, italština a japonština nemají.

Japonci, kteří byli velice schopní luštitelé kódů, zůstali bezradní nad navajským jazykem . . . Mluvčí navajským kódem dokonce zmátli i navajského vojáka, který se stal vězněm v Bataan . . . Tento navajský voják, donucen poslouchat pomíchaná slova přenosů navajského mluvčího, řekl mluvčímu kódem po válce: „Nikdy jsem nepřišel na to, co jste vlastně říkali, když jste mne do toho všeho dostali.“(3)

I Nebe má svůj kód. Mnoho studentů Bible v průběhu času koumalo nad božími tajnými kódy obsaženými v Danieli a Zjevení. Tak jako tajné kódy používané vládami k ochraně citlivých informací před nepřítelem, i Nebeskému tajnému kódu nebylo možné plně rozumět. Jedna důležitá část informace scházela: Stvořitelův kalendář. Proroctví je Nebeský způsob předávání vitální informace věrným vojákům Krista. Avšak teprve nyní, když bylo získáno poznání o pravém kalendáři, je možné plně pochopit poselství pečlivě uchovaná pro poslední generaci.

Danielova proroctví poskytují rozsáhlý pohled na boj o kalendář napříč historií. Různé prvky kalendace, které zahrnují dnešní kalendář, jsou nastíněny stejně tak, jako to, že Stvořitelův kalendář nakonec zvítězí. Daniel také předpovídá uzákoněné kalendářní změny, které budou mít vliv na Yahuwahův věrný lid.(4) Podobně jako šifrovací přístroj Enigma, i knihu Daniel bylo nemožné plně rozkódovat bez šifrovacího kódu kalendáře.

Kniha Zjevení expanduje knihu Daniele. Proroctví ve Zjevení jsou kódem-uvnitř-kódu, jako to měli mluvčí navajským kódem. Použitím symbolů zavedených v Danieli, se Zjevení posouvá o krok dále a poskytuje podrobné informace o závěrečném konfliktu: o bitvě tak strašlivé, že i Kristus varoval, že kdyby to bylo možné, byli by i vyvolení oklamáni.(5)

Podmínky pro věčný život jsou stejné dnes, jaké byly vždy: poslouchej a žij; neposlouchej a zemři. Milost Yahuwahova skrze víru v zásluhy Jeho Syna uschopňuje všechny, kteří chtějí poslouchat, aby toho byli schopni. Abychom však mohli poslouchat, spravedlnost vyžaduje, aby měl každý šanci jasně rozumět požadavkům. Stvořitel, Ten který řekl „Já jsem Yahuwah; Já se neměním“(6), nikdy nezměnil Svůj den bohoslužby, ani nikdy nedal nikomu povolení tvrdit, že Ho zastupuje, aby tak učinil. V souladu se Svým laskavým a milostivým charakterem, zakódoval jediný živý Eloah v knize Zjevení v pečlivých podrobnostech milosrdné varování. Nyní je možné plně pochopit toto poselství, užitím kalendáře, který poskytuje klíč k odšifrování kódu. Toto varování vysvětluje vše, co člověk potřebuje znát, aby byl připraven na poslední bitvu ohledně uctívání.(7)

Varování je obsaženo ve třech částech.

První andělské poselství

Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu. Volal mocným hlasem: „Bojte se Yahuwaha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“ (8)

Je to pozvání každého na zemi, aby ctil svého Stvořitele skrze uctívání Ho v den, který nařizuje Jeho kalendář, ustanovený při Stvoření. Slovosled tohoto andělského poselství je velmi podobný slovosledu ve čtvrtém přikázání. „Pomni na den Sabat, abys jej světil. Šest dní pracovati budeš, a dělati všeliké dílo své, ale dne sedmého odpočinutí jest Yahuwaha Eloaha tvého. Nebudeš dělati žádného díla . . . Neboť v šesti dnech učinil Yahuwah nebe a zemi, moře a všecko, což v nich jest . . .“ (9) Ze všech deseti přikázání, toto je jediné, které obsahuje jméno, titul a území Zákonodárce: On je Yahuwah Eloah, Stvořitel, který stvořil vše a vládne všemu. To ustanovuje Jeho autoritu, Jeho právo nařídit tento požadavek.

Když člověk uposlechne toto přikázání ctít Sabat, slibuje svou věrnost boží vládě Nebes. Sabat je tedy znamením nebo znakem věrnosti Stvořiteli. Nepřetržitý týdenní cyklus není zakotven k ničemu ze Stvořeného. Nemůže být tedy památníkem Stvoření. Jen tehdy, když je Sabat spojen s tím, co bylo stvořeno, tedy skrze měsíc, může být skutečným památníkem Stvoření.

Slova tohoto andělského poselství jsou plná významu.

Boj se Yahuwaha - Slovo „boj se“ pochází z řeckého slova phobeo, což znamená vážit si Nebeského Otce a mít Ho v úctě. Myšlenkou zde je, aby Mu byl člověk naprosto věrný a podřídil se Jeho vůli. Jak bylo dříve ukázáno, je-li bohoslužba konaná v dny vypočítané podle pohanského kalendáře, bohoslužba je nabízena pohanskému božstvu, ve skutečnosti Satanovi. Naprostá podřízenost vůle je nezbytná dříve, než je člověk ochoten vystoupit z řady a být odlišný od zbytku světa, světit podle pravého kalendáře ustanoveného pro tento účel.

Vzdej čest Yahuwahovi - Jen ti, kteří plně podřídí svou vůli, jsou schopni skutečně vzdát čest: poctu, chválu a věrnost svému Stvořiteli, protože On je opravdu oslaven jen tehdy, když Jeho lid žije v poslušnosti vůči Jeho vůli. Když člověk nabízí z upřímného srdce lásku a bohoslužbu Stvořiteli v neděli nebo sobotu v nevědomosti, ve víře, že toto je ten pravý den bohoslužby, milující srdce Věčného Eloaha to přijímá jako jeho nejlepší snahu. Avšak s větším světlem přichází větší výsady i zodpovědnosti. Když člověk ví, že luni-solární kalendář je jediným pravým měřítkem času a všechny ostatní jsou padělky určené ke svedení bohoslužby k skrytému bohu, takový člověk je zodpovědný za to, že jedná podle svého poznání. Jeho poslušnost (nebo neposlušnost) pak vzdává (nebo nevzdává) slávu svému Stvořiteli.

Hodina Jeho soudu přichází - Jedno z Luciferových obvinění Yahuwahovy vlády je to, že zákon, který je svatý a dokonalý, nelze zachovávat. Dříve než může být velký spor mezi Kristem a Satanem dokončen, toto obvinění musí být zodpovězeno. Takto je věčný Yahuwah Sám posuzován podle životů Jeho svatých. Pokud se člověk snaží ustoupit stranou od povinností božího zákona, poskytuje podporu Satanovu obvinění. Poslední generace bude uznávat svrchovanost svatého Yahuwahova zákona a skrze víru v zásluhy jejich Spasitele bude uschopněna zachovávat tento zákon, dokonce i za cenu ztráty vlastního života. Otec je takto ospravedlněn, když ti, kteří tvrdí, že jsou Jeho lidem, odloží stranou všechny své světské zájmy, podřídí Jemu svou vůli a zachovávají Jeho zákon.

Uctívej Stvořitele - Jak již bylo ukázáno, den, v který člověk světí, směřuje tuto bohoslužbu k Božstvu/božstvu, které vyžaduje bohoslužbu v tento den. Vytvořením sporu sobota versus neděle zůstal Saturn/Sheitan/Satan skrytý a přijímá bohoslužbu v oba dva dny. Aby bylo možné skutečně uctívat Stvořitele, musí člověk odložit všechny falešné, pohanské kalendáře. Sedmý den Sabat, vypočítaný podle pravého luni-solárního kalendáře Stvoření, je jediný pravý den bohoslužby a uctívání, požadovaný Stvořitelem. Všechny ostatní jsou padělky, které vzdávají uctívání, slávu a čest Luciferovi, jehož prohlášeným cílem je sedět na Hoře Shromáždění a obdržet úctu, která náleží jedině Stvořiteli.

Takto je první andělské poselství naprostou výzvou odložit stranou všechny padělky kalendáře a vzdát čest Stvořiteli tím, že Ho budeme uctívat v den, který On určil a nařídil skrze Jeho kalendář. Toto poselství je dáno hlasitým hlasem, což znamená, že to je naléhavé poselství, které všichni uslyší.

Druhé andělské poselství

A jiný anděl letěl za ním, řka: Padl, padl Babylon, město to veliké, nebo vínem hněvu smilství svého napájelo všecky národy. (10)

Povšimněme si, že toto poselství není dáno s hlasitým voláním. Důvod je prostý: Jen ti, kteří přijali první andělské poselství, přijmou druhé andělské poselství a budou mít z něj užitek.

Babylon je padlý, je padlý - Babylon padá, když je jeho základ zničen. Domněnka, že Kristus byl vzkříšen v neděli, vytvořila základ pro bohoslužbu v tento den. Když je prokázáno, že ten První Den, ve který byl Kristus vzkříšen, byl prvním dnem Biblického týdne a ne neděle, Babylon padá. Lucifer se od počátku chvástal, že změní časy a zákony. Babylon padne podruhé, a ještě dále, když je jeho identita odhalena jakožto toho skrytého boha, Saturna/Satana, nárokujícího si veškeré uctívání v pohanské dny uctívání kteréhokoliv padělaného kalendáře.

To velké město - Již od doby Irenaeua (okolo 130 – 202 n.l.) spojovali studenti Bible Římské impérium s prorockými symboly uvedenými v Danieli a Zjevení.(11) Michael z Cesena a Johannes De Rupescissa,(12), oba mnichové 14. století, byli mezi prvními, kteří otevřeně spojovali pohanství vycházející z Římské církve s „nevěstkou Babylonu, opilou krví svatých.“(13) John Milicz (1374), vlivný kněz, vysoce postavený v politice i církvi, připevnil na dveře původní baziliky Sv. Petra v Římě plakát, který hlásal: „Antikrist přišel, má své místo v této církvi.“(14) Teprve v současných letech se stalo politicky nesprávným spojovat pohanství Římsko-katolické církve s apokalyptickým symbolismem knihy Zjevení. Tento symbol by však neměl být omezen jen na papežství. Všichni, kdo objímají Babylonské křesťanství nebo světí podle Babylonských kalendářů, spadají pod pohanství.

Vínem hněvu smilství svého napájelo všecky národy - Smilství znamená spojit se s tím, co je nezákonné. Použitím občanských zákonů k zavedení pohanského kalendáře pro náboženské svátky, nasměroval skrytý bůh veškeré uctívání k sobě samému, okrádajíc tak o to Stvořitele. Křesťanští misionáři pak roznesli v nevědomosti nejprve Juliánský a později Gregoriánský kalendář do všech částí světa. Oni pak vyučovali tomuto padělanému systému měření času lidi, kteří byli často daleko blíže pravému kalendáři, než sami misionáři, ale upadli do pohanství v jiných oblastech života.

Víno je opojné. Zatemňuje mysl, způsobuje to, že je složité uvažovat. Vínem Babylona byl pohanský systém kalendáře, který způsobuje tak obtížným pro dnešní lidi pochopit kalendář, který nemá neustálý týdenní cyklus. Již od roku 1949, kdy se svět sjednotil v užívání Gregoriánského kalendáře,(16) je celý svět opilý vínem tohoto opojného klamu. Církev Adventistů sedmého dne dlouho učila, že „vínem Babylonu je vyvýšení falešného a podvrženého sabatu nad Sabat, který [Panovník Yahuwah] požehnal a posvětil. . . .“(17)

[Yahuwah] odsuzuje Babylon, „protože vínem hněvu smilství svého napájelo všecky národy“. To znamená, že pohrdal právě tím přikázáním, které poukazuje pravého [Eloah], a zboural Sabat, [Yahuwahův] památník Stvoření.(18)

Římští katolíci a neděli světící protestanté jsou zvyklí slýchat Židy a sobotu světící protestanty, jak jim vytýkají, že konají bohoslužby ve špatný den. Pravdou je, že všichni, kdo světí dny podle pohanského kalendáře, uctívají pohanská božstva (ďábly) v pohanské svaté dny. To je to víno, kterým je opilý celý svět. Druhé andělské poselství není dáno s hlasitým voláním, protože jen ti, kteří přijali a uposlechli první andělské poselství, rozpoznají pravdu druhého andělského poselství.

Třetí andělské poselství

A třetí anděl letěl za nimi, pravě velikým hlasem: Bude-li se kdo klaněti šelmě a obrazu jejímu, a vezme-li znamení její na čelo své aneb na ruku svou, I tenť také bude píti víno hněvu Yahuwahova, víno, pravím, kteréž jest vlito do kalichu hněvu jeho; a trápen bude ohněm a sirou před obličejem andělů svatých a před obličejem Beránka. A dým muk jejich vstoupíť na věky věků, a nebudouť míti odpočinutí dnem i nocí ti, kteříž se klanějí šelmě a obrazu jejímu, a jestliže kdo přijme znamení jména jejího.(19)

Nejstrašlivější hrozba je obsažena v tomto poselství. Aby mohl být vynesen takový soud, něco ohavně špatného muselo být spácháno. Abychom pochopili toto poselství, musíme nejprve dekódovat použité symboly. V proroctví jsou šelmy symboly pro světové politické mocnosti, které bojují proti Yahuwahovu lidu.(20) Ta šelma a její obraz, na které odkazuje třetí andělské poselství, jsou poprvé popsány ve Zjevení 13.

Šelma z moře

I stál jsem na písku mořském. I viděl jsem šelmu vystupující z moře, kteráž měla sedm hlav a deset rohů. A na rozích jejích deset korun, a na hlavách jejích jméno rouhání. Byla pak šelma ta, kterouž jsem viděl, podobná pardovi, a nohy její jako nedvědí, a ústa její jako ústa lvová. I dal jí drak sílu svou, a trůn svůj, a moc velikou. A viděl jsem, ano jedna z hlav jejích jako zbitá byla až na smrt, ale rána její smrtelná uzdravena jest. Tedy divivši se všecka země, šla za tou šelmou. A klaněli se drakovi, kterýž dal moc šelmě; a klaněli se šelmě, řkouce: Kdo jest podobný té šelmě? Kdo bude moci bojovati s ní? I dána jsou jí ústa mluvící veliké věci a rouhání . . . Protož otevřela ústa svá k rouhání se Bohu, aby se rouhala jménu jeho . . . .(21)

Opakované užití slova rouhání odhaluje, že toto, stejně jako každá jiná záležitost v tomto sporu, se týká uctívání. Tak jako Socha v Danieli 2, různá zvířata, která tvoří tuto splynutou šelmu, reprezentují odlišné principy kalendáře, které formují dnešní kalendář. Sedm hlav představuje sedm planetárních bohů, tři z nich mají dvojité rohy. Rohy jsou starodávným symbolem moci, pocházející od Nimroda.(22) Hlavy s dvojitými rohy představují Pátek, Sobotu a Neděli. Toto jsou dny tří hlavních světových náboženství: Islám, judaismus a křesťanství. Každá hlava mající roh, kopíruje padělaný systém až k jeho počátkům: Nimrod.

Babylonské křesťanství má dva dny bohoslužby: neděli pro nezasvěcené masy lidí a sobotu pro neznalé i zasvěcené. Právě bohoslužba v neděli, založená na domněnce, že Kristus byl vzkříšen v neděli, podporovala Babylon. Neděle poskytla „zástěrku“, která umožnila Saturnovi, skrytému bohu, aby zůstal skrytý. Proto je rozumné, že ta hlava/den, která obdržela smrtelnou ránu, byla neděle. To se odehrálo v sérii událostí, které kulminovaly v roce 1798 se zákony, které zavedly povinně kalendář mající 10-denní týden.(23) Babylonská podpora pro nedělní uctívání padla, když týdenní nastavení bylo změněno a neděle byla odstraněna z týdne.

Šelma ze země

Potom viděl jsem jinou šelmu vystupující z země, a měla dva rohy, podobné rohům Beránkovým, ale mluvila jako drak. Kterážto všecku moc první šelmy provozuje před tváří její; a působí to, že země i ti, kteříž přebývají na ní, klanějí se šelmě té první, jejížto rána smrtelná uzdravena byla. . . .A svodí ty, jenž přebývají na zemi . . . říkající obyvatelům země, aby udělali obraz šelmě, kteráž měla ránu od meče, a ožila zase. I dáno jí, aby dáti mohla ducha tomu obrazu šelmy, aby i mluvil obraz šelmy, a aby to způsobila, kteřížkoli neklaněli by se obrazu šelmy, aby byli zmordováni. A rozkazuje všechněm, malým i velikým, bohatým i chudým, svobodným i v službu podrobeným, aby měli znamení na pravé ruce své, aneb na čelích svých, a aby žádný nemohl kupovati ani prodávati, než ten, kdož má znamení aneb jméno té šelmy, anebo počet jména jejího. Tuť jest moudrost. Kdo má rozum, sečtiž počet šelmy. Nebo jest počet člověka, a jestiť počet ten šest set šedesáte a šest [666].(24)

Hodně peněz bylo vyděláno v Hollywoodu a knihami spekulujícími o „znamení šelmy“. Upřímní lidé se domnívali, že znamení šelmy je všechno od národní ID karet, přes Social Security čísla ve Spojených Státech,(25) až k nano-technologii, která dokáže implantovat počítačové čipy pod kůži. Všechny tyto spekulace jsou mylné, protože jim chybí ono základní porozumění toho, že konečná válka je, stejně jako vždy byla, ohledně bohoslužby a uctívání.

Obraz šelmy (Zjevení 13,14) je také obrazem šelmy (verš 15). Abychom tedy chápali, čím obraz šelmy je, musíme chápat, čím původní šelma je, která pochází z moře. Tato šelma, jak je představená v tomto článku, je světová velmoc, která prvně zavedla pohanský kalendář pro náboženské účely na tomto světě. První šelma -velmoc, (splynutý pohanský/papežský Řím) - tak učinila na koncilu v Nicea za Konstantina, kdy byl Biblický kalendář zakázán.

Je logické se domnívat, že čin první šelmy - zavedení padělaného kalendáře, bude zopakován skrze obraz šelmy. V současnosti existuje oživená snaha o reformu Gregoriánského kalendáře.(26) Tato reforma byla poprvé probuzena se širokou podporou v letech 1930 - 1940,(27) než opět upadla v letech okolo 1950.(28) 31. prosince 2009 uveřejnil the Wall Street Journal dobře prozkoumaný článek o reformě kalendáře, který prezentoval několik možností kalendářní reformy.(29) The World Calendar Organization(30) a the Benedictine Perpetual Calendar(31) jsou dvě z mnoha navrhovaných kalendářních reforem, kde každá z nich začíná rok nedělí. Cílem je zavést nový kalendář v roce 2012, protože tento rok začíná v neděli. Kalendářní reforma by taky „opravila“ Velikonoce - podle dlouhodobého přání papežství.(32)

Třetí andělské poselství je naléhavé varování proti uctívání šelmy skrze použití jejího kalendáře. „Bude-li se kdo klaněti šelmě a obrazu jejímu, a vezme-li znamení její na čelo své aneb na ruku svou, i tenť také bude píti víno hněvu Božího.“(33) Skutečnost, že existuje rozdíl mezi „šelmou“ a jejím „obrazem“, poukazuje na to, že existují dvě odlišné entity, které nesou povrchní podobnost. Pečeť pravého Eloaha, znamení věrnosti Jemu, je v zachovávání Jeho svatého Sabatu, vypočítaného podle Jeho kalendáře. Znamení šelmy je stejnou věcí: slib věrnosti skrytému bohu skrze zachovávání jeho dne nebo dnů bohoslužby, vypočítaných podle jeho kalendáře. Obraz tedy poukazuje ještě na jiný, nový kalendář.

Třetí anděl varuje všechny před dvojím kalendářem: Gregoriánským i jeho příštím nástupcem. Skutečnost, že znamení šelmy je možné přijmout jak na čelo nebo na ruku, odhaluje další odlišnost. Ti, kteří přijmou znamení šelmy na čelo, podobně jako ti, kdo přijmou pečeť Yahuwahovu na čelo, jsou skutečně přesvědčeni o legitimnosti kalendáře. Ti, kteří obdrží znamení na ruku, jsou lidé, kteří se drží kalendáře pro pro své vlastní bezpečí. Příkladem pro tu druhou skupinu je jeden kazatel Adventistů sedmého dne, který řekl: „Máš pravdu. Když je Sabat vypočítán podle Biblického kalendáře, dopadá různě. Ale vše, co Bůh vyžaduje, je to, abychom světili sedmý den kteréhokoliv kalendáře, který společnost používá.“(34)

Toto je strašný klam, kterému člověk nesmí uvěřit. Třetí anděl výslovně uvádí, jaký bude trest za přijetí znamení šelmy skrze jeho uctívání:

Bude-li se kdo klaněti šelmě a obrazu jejímu, a vezme-li znamení její na čelo své aneb na ruku svou, I tenť také bude píti víno hněvu Yahuwahova, víno, pravím, kteréž jest vlito do kalichu hněvu jeho; a trápen bude ohněm a sirou před obličejem andělů svatých a před obličejem Beránka. A dým muk jejich vstoupíť na věky věků,(35) a nebudouť míti odpočinutí dnem i nocí ti, kteříž se klanějí šelmě a obrazu jejímu, a jestliže kdo přijme znamení jména jejího.(36)

Hned další kapitola, Zjevení 15, nám přesně říká, čím tento „Yahuwahův hněv“ je, a je to nestrašnější hrozba, která kdy byla člověku představena. V kontrastu k tomu, ti, kteří uctívají Stvořitele dle Jeho kalendáře, jsou popsáni takto: „Tuť jest trpělivost svatých, tu jsou ti, kteříž ostříhají přikázání Yahuwahovy a víry Yahushuovy.“(37) Všichni, kteří touží uctívat svého Stvořitele a vyhnout se trestu pro bezbožné, si zvolí uctívat Ho v den, který se nikdy nezměnil: sedmý den Sabat, vypočítaný podle Jeho kalendáře, ustanovený od počátku.

Proroctví je vždy pochopeno v době svého naplnění. Pravý kalendář Stvoření poskytuje klíč k odemčení proroctví Daniele a Zjevení. Každý student Bible by měl znovu prozkoumat tyto prorocké knihy, protože velké světlo je nyní dostupné. Skutečnost, že tato proroctví jsou konečně dekódována a otevřená k porozumění všem, odhaluje, že doba jejich úplného naplnění nadešla.


Související články a videa:


(1) David Kahn, Seizing the Enigma, (Barnes & Noble, 2009).

(2) viz Charles Cooper, „The Enigma Machine,” U.S. Naval Academy, April 16, 2002, for a brief overview.

(3) „Navajo Code Talkers,” United States Navy, www.history.navy.mil.

(4) viz „The Prophet Warns of the Counterfeit Calendar.”

(5) Matouš 24:24

(6) Malachiáš 3:6

(7) Omezený prostor pro tento článek vyžaduje jen povrchní nástin těchto hlubokých pravd. WLC tým urguje každého čtenáře, aby sám pro sebe důkladně studoval tato proroctví.

(8) Zjevení 14:6-7

(9) Exodus 20:8-11

(10) Zjevení 14:8

(11) L. E. Froom, Prophetic Faith of Our Fathers, (Washington, D.C.: Review & Herald Publ. Assoc., 1950), Vol. I, pp. 243-245.

(12) Někdy je nazýván Jean Roquetaillardes.

(13) John Foxe, Acts and Monuments, (1684 ed.), Vol. 1, p. 445.

(14) Ezra H. Gillett, The Life and Times of John Huss, (Boston: Gould and Lincoln, 1863), Vol. 1, p. 23.

(15) Není překvapující, že Milicz byl uvězněn. „Před velkým shromážděním prelátpů a učených lidí, v kostele Sv. Petra, přednesl řeč v latině, které zanechala velký dojem.“  (Augustus Neander, General History of the Christian Religion and Church, trans. Joseph Torrey, [Boston: Crocker & Brewster, 1856] Vol. 5, p. 181.)  Nakonec byl propuštěn kadinálem Albano, ale jeho dílo pokračovalo i po něm, ovlivnilo Matthiase z Janova (d. 1394) a skrze něj Jana Husa, Johna Wycliffa a později Martina Luthera.

 (16) Řecko bylo poslední evropskou zemí, která přijala Gregoriánský kalendář v roce 1923. Ačkoliv Čína ho přijala v roce 1912, války, které následovaly, tak rozvrátily zemi, že teprve až poté, kdy komunisté sjednotili Čínu a používání Gregoriánského kalendáře bylo vynuceno, mohla se Čína připojit ke zbytku světa a řídit se podle stejné metody měření času.

 (17) E. G. White, Selected Messages, (Washington D.C.: Review and Herald Publ. Assoc.), Vol. 2, p. 68.

(18) E. G. White, Letter 98, 1900; Seventh-day Adventist Bible Commentary, Vol. 7, p. 979.

(19) Zjevení 14: 9-11

(20) viz Daniel 7:17, 19, 23; 8:20-22.

(21) Zjevení 13:1-6

(22) „Kronos znamená Ten Rohatý. Protože roh je dobře známý Orientální emblém pro moc, Kronos – Ten Rohatý – byl podle mystického systému jen synonymem pro . . . Nimroda . . . Jméno Kronos, jak klasický čtenář dobře ví, je aplikováno na Saturna jakožto Otce bohů. . . . Význam tohoto jména Kronos – Ten Rohatý – jak aplikováno na Nimroda, plně vysvětluje původ tohoto významného symbolu.“ Alexander Hislop, The Two Babylons, (New Jersey: Loizeaux Brothers, Inc., 1959), pp. 32-33.

(23) viz „French Republican Calendar.”

(24) Zjevení 13:11-18

(25) O tom se spekuluje už od doby zavedení prvních Social Security karet v roce 1936.

(26) viz „Jeden Svět, Jeden Kalendář.”

(27) Mezi 26. srpnem 1929 a 26. červnem 1940 Sovětský Svaz ve skutečnosti zreformoval Gregoriánský kalendář, změnil délku týdnů z důvodu útoku na Muslimsko/Židovsko-Křesťanská náboženství. viz Appendix F.

(28) viz „The World Calendar.”

(29) Charles Forelle, „Time and Again, the Calendar Comes Up Short,” Wall Street Journal, December 31, 2009.

(30) I když ne všechny navržené kalendářní náhrady přerušují neustálý týdenní cyklus, The World Calendar tak činí. See www.theworldcalendar.org.

(31) viz www.ipswich.qld.gov.au/about_council/mayor_and_councillors/division_2/perpetual_calendar/.

(32) V roce 1937 provedl Dr. Jean Nussbaum sérii rozhovorů s vedoucími katolickými preláty a učenci v Paříži a Římě. Po rozhovoru s Rektorem Biblického institutu v Římě, Nussbaum vzpomínal, že „nevidí žádný problém v přijetí kalendářní reformy . . . Cítí, že Římsko-katolická církev má potřebnou moc k prosazení této změny.“ O poznámkách Nussbaumova rozhovoru je možné se dočíst zde: www.4angelspublications.com/mcrm.php.

(33) Zjevení 14:9-10

(34) Osobní rozhovor, 16. srpen, 2007, Spokane, Washington.

(35) Toto není učení o nesmrtelnosti ztracených duší, hořících věčně v pekle. Bible jasně uvádí, že odplatou za hřích není věčný život v utrpení. Ale „odplata za hřích jest smrt, ale milost Boží jest život věčný v Kristu Ježíši, Pánu našem.“ (Římanům 6,23) Třetí andělské poselství jasně uvádí, že délka trestu smrti je navěky, ne že někdo bude hořet a věčně žít. Viz také Kazatel 9,5: „Nebo živí vědí, že umříti mají, mrtví pak nevědí nic, aniž více mají odplaty, proto že v zapomenutí přišla památka jejich.“

(36) Zjevení 14: 9-11. 

(37) Zjevení 14:12