Print

Ang Kahulugan ng Elohim: Hindi ito ang naiisip mo!

Ang parehong salita ni Yah at ang banal na pangalan ay naglalaman
ng kapangyarihan na tumawag sa sanlibutan tungo sa pag-iral.
Nalalaman ni Satanas ito at kaya niya ikinubli ang pangalan sa ilalim ng mga panlahatang titulo.


Kapangyarihan ng Pangalan

Si Moises at ang Nasusunog na Palumpong ni FosterAng pinakamakapangyarihang pangako sa Kasulatan ay nakakabit sa banal na pangalan: Yahuwah. Ang walang hanggang Nag-Iisang Umiiral sa Sarili ay tinatawagan Siya sa isang pandiwa ng pagiging Siya: Maging.

At sinabi ni Moises sa Diyos, Narito, pagdating ko sa mga anak ni Israel, at sasabihin ko sa kanila, Sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang; at sasabihin nila sa akin: Ano ang kaniyang pangalan? anong sasabihin ko sa kanila?

At sinabi ng Diyos kay Moises, AKO YAONG AKO NGA; at kaniyang sinabi, Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, Sinugo ako sa inyo ni AKO NGA. (Exodo 3:13-14, ADB)

AKO NGA” ay nagmula sa Hebreo, Hayah. “Ang pandiwang ito ay nangangahulugang para umiral, para maging; para maging ganito, para matupad, para magawa, para mangyari, para matapos.”1 Sa ibang mga salita, anumang pandiwa ng pag-iral ay maaaring maging pangalan ng Manlilikha: ay, maging, naging—lahat ng ito’y kapwa naaangkop sa Makapangyarihan.

Kapag sinabi ni Yahuwah ang sanlibutan sa pag-iral, sinabi Niya ito sa pagsasalita ng Kanyang sariling pangalan at ang hininga na ibinuga Niya ay naglalaman ng kapangyarihan na gawin ang sinabing salita.

Magkaroon (Hayah) ng liwanag!” (Genesis 1:3, ADB) At nagkaroon ng liwanag.

Sa pamamagitan ng salita ng Yahuwah ay nayari ang mga langit; at lahat ng natatanaw roon ay sa pamamagitan ng hinga ng Kaniyang bibig.” (Awit 33:6, ADB)

Ang salita ni Yah ay naglalaman ng kapangyarihan na gawin kung ano ang sinasabi nito!

Sapagka't kung paanong ang ulan ay lumalagpak at ang niebe ay mula sa langit, at hindi bumabalik doon, kundi dinidilig ang lupa, at pinasisibulan at pinatutubuan ng halaman, at nagbibigay ng binhi sa maghahasik at pagkain sa mangangain;

Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko: hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko, at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. (Isaias 55:10-11, ADB)

Ang Banal na Kasulatan ay paulit-ulit na hinihimok ang mga mananampalataya na tumawag sa pangalan ni Yahuwah nang tiyakan dahil ang banal na pangalan ay naglalaman ng banal na kapangyarihan! Kapag sinabi sa pagsasama ng iyong kinakailangan, ang banal na pangalan ay nagiging pinakamakapangyarihang pangako sa sanlibutan. Ito ay isang pangako na anuman ang kailangan mo, ang banal na pag-ibig ay magbibigay.

Ang paggamit (at maling paggamit) ng mga titulo

Nalalaman ni Satanas ito. Sadya niyang itinago ang pangako ng banal na pangalan sa pamamagitan ng pagbabaon nito sa ilalim ng mga panlahatang titulo. Halimbawa, karamihan sa mga modernong pagsasalin ay sinipi ang 1 Cronica 16:8 bilang: “Oh kayo'y mangagpasalamat sa Panginoon, magsitawag kayo sa Kaniyang pangalan; Ipakilala ninyo sa mga bayan ang Kaniyang mga gawa.” Ngunit hindi ganito ang sinasabi nito sa anuman. Hindi ka maaaring tumawag sa pamamagitan ng isang panlahatang titulo. Ang orihinal na Hebreo sa katunayan ay sinasabing: “Oh kayo'y mangagpasalamat sa Yahuwah, magsitawag kayo sa Kaniyang pangalan …”

Ang mga titulo ay hindi naglalaman ng kapangyarihan na ipinamana para sa banal na pangalan. Ito ay tiyakan kung bakit, bagama’t ang orihinal na Hebreo ay paulit-ulit na binanggit si Yahuwah sa pangalan, karamihan sa mga mananampalataya ngayon ay kinikilala Siya lamang bilang “Diyos” o “ang Panginoon.” Sila’y walang kamalayan ng napakadakilang kapangyarihan at kagandahan ng pangalan ng Ama.

Ang mga titulo ay mayroong mga lugar, gayunman. Ang mga ito’y kapaki-pakinabang kapag gumuguhit ng paghahambing sa pagitan ni Yahuwah (ang tanging totoo at nabubuhay na Diyos) at lahat ng ibang huwad na diyos.2 Halimbawa, ang unang kautusan ay nagpapahayag: “Huwag kang magkakaroon ng ibang mga dios sa harap ko.” (Exodo 20:3, ADB) Si Pablo rin ay ipinahayag ang pagkakaiba ng isang tunay na diyos mula sa lahat ng huwad ng diyos: “Sapagkat kahit may tinatawag na mga diyos, sa langit man o sa lupa, gaya ng pagkakaroon ng maraming ‘mga diyos’ at maraming ‘mga panginoon,’ ngunit para sa atin ay may iisang Diyos, ang Ama, na siyang pinagmulan ng lahat ng mga bagay, at para sa kanya tayo'y nabubuhay, at may iisang Panginoon, si Kristo Yahushua, na sa pamamagitan niya ay nagkaroon ng lahat ng mga bagay, at sa pamamagitan niya, tayo'y nabubuhay.” (1 Corinto 8:5-6, FSV)

Ang Hebreo ay may mga panlahatang titulo rin. Ang mga titulo na lumitaw sa Hebreo ay el at eloah. Ang mga ito’y katumbas ng salitang Tagalog na “diyos.” Sa Kasulatan, maliban sa pagtukoy kay Yahuwah, ang mga titulong ito ay ginamit rin sa mga huwad na diyos na sinamba ng mga Israelita sa panahon ng pagtalikod. Ang maramihang anyo ng el ay elohim at narito ang maraming pagkalito ay lumitaw.

lalaking nalitoAng Deuteronomio 6:4 ay ipinahayag na mayroon lamang isang diyos, at iyo ay si Yahuwah: “Dinggin mo, Oh Israel: si Yahuwah nating Diyos [Elohim] ay isang Yahuwah.”

Nakikita mo ang problema? Ang “Elohim” ay maramihan, ngunit sinasabi ng teksto na Siya ay isa! At hindi lamang ito ang sipi na nagbibigay ng pagkalito sa mga tao.

Sa buong talaan ng Paglikha, ang maramihang anyo ng salita ay paulit-ulit na lumitaw. “Nang pasimula ay nilikha ng Diyos [Elohim] ang langit at ang lupa … at sinabi ng Diyos [Elohim], Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag …” (Genesis 1:1 at 3, ADB)

Ang pagkalitong ito ay humantong maging sa ilang hindi trinitaryan na ipalagay na ang Tagapagligtas ay banal at kapwa walang hanggan na umiiral kasama ang Ama. Ang pagpapalagay na ito, gayunman, ay hindi tama. Ang maingat na pag-aaral ng Kasulatan ay pinapatunayan na hindi lamang ang Tagapagligtas ay ganap na tao, kundi siya ay hindi pa umiiral bago ang paglikha noon. Dahil dito, mayroong ibang paraan para ipagkasundo ang malinaw na magkasalungat na mga pahayag na si Yahuwah na ating elohim [mga diyos] ay isa.

At narito. Sinasabi ng The New Strong’s Expanded Dictionary of Bible Words tungkol sa “elohim”:

Ang mga diyos sa karaniwang diwa; ngunit tiyak na ginamit (sa maramihan) ng kataas-taasang Diyos; paminsan-minsan na ginamit sa paraan ng paggalang sa mga hukom; at minsan pa nga ay bilang isang panukdulan.

Sa ibang mga salita, ang paggamit ng maramihang anyo ng salita para iangkop sa iisang personahe ay isang karaniwang pampanitikang kasangkapan sa sinaunang Hebreo. Ito’y ginamit kung kailan ang manunulat ay nais na palakihin ang kahalagahan ng tao na isinangguni. Ito ay kung paano ang salita ay madalas na lumilitaw sa Kasulatan. Si Yahuwah ay ang Kataas-taasan. Siya ang Makapangyarihan. Ito ay tangka para ipabatid ang Kanyang kahalagahan at kadakilaan na humantong sa mga manunulat ng Bibliya na para tukuyin Siya, ginagamit ang maramihang elohim. Ito’y ipinapakilala ang Kanyang kamahalan at walang hanggang kapangyarihan sa bawat antas ng walang hanggang pag-iral.

Ang maramihang titulo ay hindi ipinapakilala ang isang maramihang diyos at ito’y tiyak na hindi ipinapahiwatig ang isang sanggunian sa banal na Ama/Anak na pares.

elohim

Tumawag sa Pangalan ni Yahuwah

Ang mga mananampalataya ay patuloy na hinihimok na tumawag sa pangalan ni Yahuwah, “Sapagkat ang bawat tumatawag sa pangalan ni Yahuwah ay maliligtas.” (Roma 10:13, FSV) Habang ang mga titulo ay kapaki-pakinabang para ipabatid ang mga konsepto at ideya, ang mga ito’y hindi naglalaman ng kapangyarihan na taglay ng pangalan ni Yah.

Noong ang Tagapagligtas ay malapit nang isilang, nagpadala si Yahuwah ng anghel kay Jose sa isang pangitain, nagtuturo sa kanya na ibigay sa bata ang isang tiyak na pangalan; isang pangalan na, mismong sinamahan ng banal na pangalan.

Subalit habang pinag-iisipan niya ang mga bagay na ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ni Yahuwah na nagsasabi, “Jose, anak ni David, huwag kang mangambang pakasalan si Maria, sapagkat ang nasa sinapupunan niya ay mula sa Banal na Espiritu.

Magsisilang siya ng isang lalaki at ang ipapangalan mo sa kanya ay Yahushua, sapagkat ililigtas niya ang kanyang sambayanan mula sa kanilang mga kasalanan.” (Mateo 1:20 at 21, FSV)

Ang Yahushua ay nangangahulugan, literal na, “kaligtasan ni Yahuwah!” Isang pangalang nakapupukaw ng pag-asa na ibinigay sa Mesias! Ang ganap at kumpletong kaligtasan ay ibinigay sa kaloob ng ganap na tao, tanging bugtong na anak ni Yah.

Ang kanyang pangalan ay hindi “Yahuwah nagliligtas at aking pagsisikap” o “Yahuwah nagliligtas at aking tulong”. Ito ay kaligtasan ni Yahuwah; isang ganap na kaloob.

Tumawag sa pangalan ni Yahuwah. Ang kaligtasan ay nasa iyo na! Wala nang ibang bagay na gagawin pa. Si Yahuwah ay nagliligtas. At iyon ay sapat na para sa lahat.

Para mas maraming matutunan tungkol sa banal na pangalan, ang tama at hindi tamang paggamit ng mga titulo, at ang kahulugan ng “elohim”, hanapin sa Radyo WLC ang darating na programang pinamagatang “Sino (o ano) ang Elohim?”


1 Lexical Aids to the Old Testament, the Key-Word Study Bible.

2 Dahil sa pagkalat sa mga Kristyano ng paghahalili ng mga titulo para sa lugar ng banal na pangalan, ang WLC ay hindi sinusulat sa malaking titik ang anumang titulo kapag tinutukoy si Yahuwah. Ang “diyos” at “panginoon” ay mga titulo lamang; ang mga ito’y hindi ang Kanyang pangalan.