Print

Ceeleko ca Busikwiiya ca Messiah

Eeci cibalo tacili ca WLC. Eelyo notubelesya zilembedwe aabalembi balaanze lya nkamu, tusimba buyo zyeezyo zyeendelana 100% a Bbaibbele a lusyomo lwesu cino ciindi munkamu ya WLC. Aboobo eezyo zibalo inga zyalanganyigwa kuti nzya nkamu ya WLC. Twakalelekwa kapati amulimo wabalanda ba Yahuwah banjaanji. Pele tatukulwaizyi ndinywe nobeenzuma kutalika kubala zyaalembwa abantu aabo. Eezyo nzibaalemba, twakazigwisya mumalembe eesu nkaambo kanjaanji zililubide akubaa tumpenda. Cintu cuusisya ncakuti tucilangaula mbungano yamilimo iitakwe kampenda. Ikuti konyandidwe nkaambo ka [zibalo/milumbe] iitali ya WLC, kobikkila maanu ku Tusimpi 4:18. Kuteelela kwesu nkwakuti kasimpe Kakwe kalazyokoloka, eelyo mumuni nuuyaa kumwesya munzila yesu. Tulakayandisya kasimpe kwiinda buumi, nkanko tulavwuntauzya kufumbwa nkokakonzya kujanwa.

jeesuulavwuna

Yahushua utwaambila cigaminina cakutabembeleka mumbali mbotweelede kuba basikwiiya bakwe. Kunyina Bunakristu bwakaindi kasyoonto buyo nokuba butazukide mumeso aa Yahushua. Munyika yamazubaano yakubinzya kubambabamba zintu akupelengusya zintu cabucenjezu, zimwi ziindi tuswaanganya “nzila zitoongelezya” kuti tufwamvwaanye kufutulwa kakwiina kulyaaba moyo woonse. Bakambausi tabalibonyi kufundumana mbuli Yahushua mbwaakalondolweda mukubusi mwaalumi ooyo wakali kuyanda “buumi butamani.” Balo baide kuti “tambika biyo maanza aako amutwe nokuba kukotamika mutwe wako akusyoma kuti Ime ndaafwida nduwe.” Pele Yahushua wakati, “Ikuti koyanda kufutulwa, kobamba milawo.” “Tabali boonse baamba kuti Mwami, Mwami kuli ndime bayoofutulwa.” Mpoonya cakufwamba tumvwa mwiyi Mufutuli wesu kapunda malailile mayumu nta. Kuteelela Yahushua ngomusemo wa lufutuko. Ooyo mukubusi alakwe wakeelede kuleka cakuliyandila ciyanza cakwe cakuyandisya buvwubi, eeco cakali kumudyaaminina kuti atazwidilili mu moza.

“Yahuwah upa muuya wakwe kuli baabo bamuteelela” (Milimo 5:32). “Yahushua ndi tinti lya lufutuko lutamani kuli boonse bamuteelela” (BaHebulayo. 5:9). “Ikuti kakuli muntu uutajatilili majwi aapa buumi, ookwa Simalelo Yahushua Messiah,” ooyo muntu kwiina ncazyi pe (langa muli 1 Timoteo. 6:3). “Ikuti kakuli muntu uuboola kuli ndinywe uutaleti lwiiyo lwa Messiah...” (Langa muli 2 Johane 9, 10). “Ooyo uusyoma mu Mwana, ulaa buumi; pele ooyo uutateeleli Mwana....bukali bwa Yahuwah buli ali nguwe” (Johane 3:36).

Ono kakwiina akudonaika, “kusyoma” inga takuli kusyoma kwini ikuti tiikwazumanana kuya kumbele kuteelela. Yahushua wakasalazyila limwi kaambo aaka naakati: “Tabali boonse baamba ndime kuti ‘Mwami, Mwami,’ bayoonjila mu Bulelo [akufutulwa], pele mbabaabo bacita kuyanda kwa Yahuwah. Banjaanji mubuzuba oobo bayokwaamba kuti, ‘Mwami, Mwami, twakali kukambauka mbuli Banakristu muzina lyako; twakatanda madaimona muzina lyako alimwi twakacita maleele aagambya muzina lyako.’” Mpoonya majwi aatontozya mumagondo ayoomvwika kuti: “Ime nsyeekamuzyiba; amunditantamuke, inywe nobabelesi batakwe mulawo ” (Mateyo. 7:21-23).

Muntu uusunga ntolongo mu Filipo awalo wakapegwa malailile. Walo wakabuzya kuti, “Nobapati, ninzi nceelede kucita kutegwa ndikafutuke?” “Kosyoma mu Mwami Yahushua Messiah nkabela uyoofutulwa,” mbobwakali bwiinguzi bwa baapositolo (Milimo 16:30, 31). Pele kuli zinjaanji kutali buyo “kusyoma muli Yahushua” — kuyandika kuteelela “ciindi coonse” akupona buumi bwa sikwiiya uutobela mumukondo wa matende ookwa Yahushua, akubweza ciciingano cakupenzyegwa aabasinkondonyoko balaa luciso, akuzumanana kakwiiina kuleyaleya kusikila ku lufu.

Ncuubauba kapati kufwiinsya Mulumbe mubotu (mbuli mbobaamba bamayi balwiiyo lwa buleza), akucumbulula magunyugunyu aali waawo mpuumvwika kuminya kuteelela — ooko nkuluba majwi ookwa Yahushua akuliiba kuyaamina kukasimpe kakuti wakatufwida akubuka. Ncuuba kapati kwaamba kampango kazwa mubbuku lya Paulu (munzila iiteeleli) akulubila limwi majwi ookwa Yahushua aalufutuko. Pele ooko nkweenguluka Mulumbe mubotu. Inzya muntu inga walijanina tumpango twakwe tumuumbulizya. I Bakolinto 15:1-3 nkampango kalanganyigwa kuti kaambilizya Mulumbe mubotu mubuzwide, nokuba kuti Paulu ucita caali kwaamba kuti kufwa akubuka kwa Yahushua “nzintu zitaanzi kubaa bulemu [kotois]” mu Mulumbe mubotu, pele kutali biyo mu Mulumbe mubotu woonse pe. Kwaamba kuti Yahushua wakafwa akubuka, ooyo Mulumbe mubotu uutakazyigwi. Kusyoma mbwaakaboola mumaleele akumitwa ku muumbulu, acalo ncibeela ca lusyomo mu Cizuminano Cipya. Kutobela nguwe mukuteelela majwi ngakambauka, awalo ooyo mulimo uutacincwi. Aboobo aawa mpampawo mpotweelede kutalikila.

Yahushua wakati, “Tabali boonse bandiita kuti ‘Mwami, Mwami’ bayoofutulwa.” Paulu wakati, “Kufumbwa wiita Zina lya Mwami uyoofutulwa.” Hena nkwiimpana ooku na? Pe ma nee peepe. Paulu wakali mulanda wa Yahushua uuyandwa. Pele hena ootu tumpango inga twabelesyegwa cabweeleenzi na? Inzya mbombubo. Kapati mukulubizya kulemba ncayiminina cini Paulu mutumpango twakwe akulesya Yahushua kuti amvwugwe.

Aawo mpaali ntenda ncobeni. Yahushua ulakonzya “kucesyegwa” nokuba kuzimaanyigwa. Mbubuti mbocicitigwa eeci? Tacikatazyi kucita eeco. Nkuleka biyo kukambauka jwi aziiyo zya Yahushua wamisela ya Bbaibbele. Yebo nkukambauka buyo kuzwa mumagwalo ookwa Paulu, ani tokubwene kuti Paulu wakali kuulembela basyomi bakali kale aalusyomo kuzwa kumulimo wa bavangeli bakasolwede. Magwalo ookwa Paulu akalembelwa kubambulula mapenzi amwi aanjide zikombelo. Akali kugantauka zinjaanji. Akalembwa aanga swebo twakuumvwisyide kale Mulumbe mubotu mbuli mbwaakali kuukambauka Yahushua, kuuli Mulumbe mubotu wa Bulelo bwa Yahuwah.

Yahushua wakalomya kucenjezya kapati kuti. “Ooyo uuteelela jwi lyangu akusyoma yooyo wakandituma” uli munzila kuya kulufutuko (Johane 5:24). Atumvwe bupya alimwi mbocilembedwe mubupanduluzi bwamazubaano: “Ndimwaambila masimpe inywe kuti, ooyo muntu uujula matwi ku jwi lyangu alimwi uulaa lusyomo muli nguwe wakandituma, ulaa buumi butamani; takabetekwi, pele wazwa ku lufu kuzya ku buumi” (BBE).

Ino nkucita buti kuteelela akusyoma jwi lyakwe? Kaamba nzi kaambo katakwe kampenda aaka? Lino twajokela ku kuteelela kwini. Aboobo eeco caambilizya kuteelela cabusongo akutobela mukutambula Mulumbe wa Yahushua wa Bulelo. Ijwi lyangu, mbwaamba Yahushua, ncecijuzyo ca zintu zyoonse, ncijuzyo ca kuteelela kwako a lufutuko lwako. Ibbala ndyotubuzyigwa ono ndya “ijwi lya Bulelo” (Mateyo. 13:19). Eelyo bbala lili mbuli nseke yomwe (Luuka 8:11). Lijisi nsasi iilesya kufwa. Lilanjila mubuumi bwako mbuli Mulumbe wa Bulelo. Ndelitalisya lweendo lwa kuzyalululwa (1 Petulo. 1:23-25). Zyoonse eezi Yahushua wakazyaamba mubufwaafwi naakati, “Yebo weelede kuzyalululwa alimwi... akuzyalululwa mu moza” (Johane 3:5, 7).

Ijwi lya Mulumbe wa Bulelo lilasyangwa mumoyo wako eelyo noyandide omwini alimwi anolitambula cabusongo. Kuzwa waawo lyeelede kusyuuka akukomena muli nduwe akuzyala micelo ya moza yeelede, micelo ya Mulumbe mubotu uulengulula. “Ijwi lya Yahuwah,” takweelede kukatalwa kwiinduluka kulyaamba, talili buyo “Bbaibbele.” Ijwi ngo Mulumbe uukkomanisya mbuli mulumbe wa Yahushua, walo ngo Mukambausi waatalisya Mulumbe ooyo (BaHebulayo. 2:3), mbwaakali kuukambauka. Mulumbe uufutula, Mulumbe “uukuyumyayumya” webo moli mukati muli nduwe” mbuli bwakaamba Paulu mu I Batesalonika 2:13, naakuti nzyenguzu zyamaleele, eezyo zipa kuti mubisyi uufwide mucibi asanduke abe siciiya uupempenukide: “Ime nsekwe nsoni kumakani aamulumbe wa Yahuwah” (Mulumbe wa Bulelo, langa muli Maako 1:14, 15). Nkaambo nzi ncocili boobo? Nkaambo Mulumbe ooyo “nzyenguzu zya Yahuwah zisolweda ku lufutuko” (BaLoma. 1:16). Yahushua taakali kusayasaya eelyo naakazuunyene kwaamba ncociyandika kuzyiba jwi lyakwe amajwi aalufutuko: “Kufumbwa uuyanda kuvwuna buumi bwakwe, buyoomusweka, pele kufumbwa uuswekelwa buumi mukaambo ka Mulumbe mubotu uyoovwunwa” (Maako 8:35). Yahushua wakayungizya atalaa makani aayo naakati: “Kufumbwa uufwa nsoni mukaambo kangu a majwi aangu akataa bantu aaba bamamambe azinyonyoono, awalo Mwanaa Muntu uyoomufwida nsoni ooyo muntu eelyo aakuboola mubulemu bwa Wisi antoomwe abangele basetekene.” (Maako 8:38).

Paulu wakali teelede kabotu kuyiisya kwa Yahushua eelyo naakati, “Ime nsyefwide nsoni ku Mulumbe mubotu, nkaambo nzyenguzu zya Yahuwah zisolweda ku lufutuko kufumbwa uusyoma” (BaLoma. 1:16). Ino nguuli Mulumbe waambwa waawa? Paulu wakapandulula boobu: “Mulumbe mubotu wa Yahuwah” (BaLoma. 1:1). Ino waamba nzi mulumbe ooyo? Yahushua wakatwaambila. Walo wakaboola “kazyaa kukambauka Mulumbe mubotu wa Yahuwah akwaamba kuti, ‘Bulelo bwa Yahuwah bwaboola. Amweempwe akusyoma mu Mulumbe ooyo’” (Maako 1:14, 15).

Ngaaya maseseke ono twaajana. Mulumbe mubotu ngwa Bulelo, inzya kusanganya amakani aayandika woonse aaguminizya Yahushua naakafwa akubuka, nzyenguzu zyeenzya buumi bwa Bunakristu. Tacigambyi, aboobo kuti, “dyabooli ulilibambide kutukwempa jwi lisyangwa mumoyo, kutegwa muntu atasyomi [Mulumbe wa Bulelo ooyo] akufutuka” (Luuka 8:12).

Lufutuko zilijatene cakutaandanyika amajwi aafutula ookwa Yahushua mbuli mbwaakalembedwe mubufwaafwi kuti Mulumbe mubotu wa Bulelo. Pele hena yebo kuli nookamvwa bupanduluzi bwa Mulumbe ooyo mazubaano?

bbaibbele

Mulumbe wa Bulelo ngumwi ngweenya kubantu Boonse

Eelyo bamaJuuda nibaapapa akutalika bulwani kuli Paulu a Banabasi, balo bakalekela lyo mulimo wabo waandeene akataa BamaJuuda akuya kubantu Bamasi (Milimo 13:50). Majwi ookwa Paulu kuli bamaJuuda akalitonkomene kululamika twaambo. Bakeelede kutambula Messiah Yahushua ooyo wakaboola: “Akuzyibwa ndinywe, nobasazima, kuti kwiinda mumuntu ooyu kulekelelwa zinyonyoono kwakaambilizyigwa kuli ndinywe. Alimwi kwiinda muli nguwe boonse basyoma balilulamikidwe [kunembo lya Yahuwah] kweendelanya azintu zyoonse, eezyo zyatakalulamikwa mu Mulawo wa Mozesi” (Milimo 13:38, 39).

“Buumi Buteeli” caambilizya “Buumi buciboola mumusela wa Bulelo buzya.” Kunyina aawo Bbaibbele mpolisyomezya “julu” ku basyomi — nokuba asyoonto ku muuya uutakwe mubili nokuba mizimo yabafwa. IBbaibbele lisyomezya biyo kubusyigwa kuzwa kulufu (kwa muntu mbwabede mubili woonse) aciindi cakuboola kwa Yahushua kumbelaa mazuba (1 Bakolinto. 15:23) mpoonya Walo nguyoolumbula Banakristu “baakubusyigwa kuzwa kubafu baluleme” (Luuka 14:14). Aabo bayoobalwa kweelela kupona mumusela uuboola mu Bulelo bubambuludwe anyika. “Pele aabo banoolangwa kweelela kunjila musela ooyo [kutali ‘kuya kujulu’!] baakubusyigwa kuzwa kubafu tabakwati nokuba kukwatwa” (Luuka 20:35).

Nkaambo nzi muntu ncalipenzya kusyoma basicikombelo kuti kasyoma zisyomyo eezi zyuubauba boobu? “Kukona nyika.” Hena eeco ncuubauba kumvwisyisya naa pe? Nziindi zyongaye makani aaya naakasumpulwa nokuba kumvwigwa akataa bantu baunka kuzikombelo? Mbangaye bakkede muzyuuno zya zikombelo baswiilizya? Banakristu tabaunki kujulu pe, pele balindizya kukona nyika. Inzya, bulumbu bwabo buliyobwedwe cino ciindi, kuli Yahuwah kujulu. Pele eelyo Yahushua aakuboola oobo bulumbu buyoozyila kujulu kuzya anyika antoomwe anguwe Yahushua. Ikuti Ime ndaamba kuti ndinoo kuyobweda bbodela lya bukoko mucaanda mutontola kusikila notiikaswaye, mbwaamba mwiyi mupati uusolwede munyika uuyiisya buleza bwa Leza, Bishopo Tom Wright, hena eeco caambilizya kuti weelede kutanta kuya kujulu kuyoosika aawo mpeyobwede kuti ukanywe na? Hena ulaunka kukukkalila muganda lyakusungila mali ngookali kuyobozya myaka yoonse eelyo noleka kubeleka milimo na?

Yahushua wakalulamika makanze aa Bunakristu cakusalazyila limwi, pele kunyina mucikombelo uulibonya kweendela mumajwi aakwe: “Balelekwa babombe moyo; bayookona nyika” (Mateyo. 5:5). “Bayoolela mbuli bami anyika” (Ciyubunuzyo. 5:10). Koonse ooko kusendekezya kuya “kujulu” njenzila iifwamba kuzinga maanu eelyo nobala Bbaibbele.

Lufutuko Lujatikizya Kusala Kwesu

Iswe tweelede kweendela antoomwe a Yahuwah kuti tubaa lufutuko. Tatukonzyi kwiide kuyumbya mulimo ooyo akutaminizya Yahuwah a Yahushua kuti mbabalondokede alimwi balikke mbabalaa mulimo wakutufutula. Kuti kakuli boobo nkaambo nzi Yahuwah ncaambila mukowa wabantu kuti “kamusala”? Ikuti Yahuwah naakatusalila kale nzila nkobugama buumi bwesu kakwiina kujokolosya, nkokuti mumabala amwi Walo utusobanya biyo. Peepe, Walo utulailila kuti “kamusala buumi” kuleka lufu (Ciibalusyo. 30:19). Nkaambo nzi muntu umwi ncanga wasala lufu kakuli walo inga wasala kupona, aawo nateelela akutobela Mutumwa ookwa Yahuwah, Simalelo Messiah? “Belekela lufutuko lwako omwini,” ooko nkokwaambilizya kwa baapositolo kuli ndiswe (BaFilipo. 2:12). Yahuwah uyookugwasya ncobeni eelyo Walo nabeleka mulimo anduwe, ayebo Anguwe.

Saa Yahushua taakeelede kwaambila mwaalumi mukubusi kuti, “Kwiina mpindu mukubuzya makanaa buumi buteeli, nkaambo tosalidwe kuya kubuumi oobo”? Naa wakali kunga wamwaambila kuti, “Yebo kunyina ncoyelede kundibuzya, nkaambo ulisalidwe kale kuya kubuumi buteeli.” Walo taakapa bwiinguzi buli boonse, pele wakatamba biyo mukubusi kuti asale camaanu. Kumvwana akataa mazwanga aa “kusalilwa kwakuya buumi”

a “luzyalo lwakupegwa buyo” inga eezyo zyabambululwa munzila ngubauba. Swebo tulasala nkwaageme maumi eesu alimwi Yahuwah ulabeleka antoomwe andiswe kuti tukazwidilile mukusala kwesu. Boonse bayanda balakonzya kuboola. Yahuwah uliyandisyide kuti boonse bakafutulwe. Ilikke nzila yakuzwidilila kuboola kuli nguwe njakulilekela kunguzu zya Mulumbe wa Bulelo mbwaakaumbauka Yahushua a Paulu (Langa mu Milimo 8:12; 19:8; 20:24, 25; 28:23, 31). Kunyina nzila pe yakutambula Yahuwah pele kwiinda biyo muli Yahushua a Mulumbe wakwe. Eeyo nzila yakaambwa kale. Cili kuli ndiswe mubusongo bwesu kuti tweendele mumundando omwe a Makanze aayo akulyaaba kuyanda kwesu kuli njiyo. Luzyalo lwa Yahuwah luboolelezya aa Mulumbe uulaa luzyalo Lwakwe wa lufutuko mu Bulelo buboola. Swebo tweelede kusala kutambula milazyo ya lufutuko.

Inzya, aabo batalisumpuli nokuba kulekelela kucita zikondelezya zimwi ziindi mbabacita mulimo weebeka wakutambula Mulumbe. “Yahuwah wakasala zintu zyabufubafuba zyanyika kuti zisampuzye basongo, alimwi Yahuwah wakasala zintu zitakwe nguzu munyika kuti awusye bweemya zintu zilaa nguzu, azintu zisaukide zyaanyika azyeezyo zisulaikidwe aa Yahuwah, izintu zitako, kutegwa awubauzye zintu ziliko, kutegwa kutabi muntu uulisumpula kunembo lya Yahuwah” (1 Bakolinto. 1:27-29).

Kufumbwa mbulwaatalikila buyo, lubilo lwa kwiindilana kuya ku Bulelo bwa Yahuwah lucizumenene “kwiinda mukupenzyegwa kunjaanji tulikanzide kuyoonjila Bulelo” (Milimo 14:22). Mu BaFilipo 3:13, 14 Paulu ulandabika kaambo kacokacoka basyomi: “Nobeenima anobacizyi, Ime nsyelilangi aanga ndamanizya musinzo wangu: pele eeci cintu comwe buyo ndizyi...Ime ndizuunyene kutandila bulumbu bwa mulimo mupati wakubelekela Yahuwah muli Messiah Yahushua.” Paulu uyandisyide “kuzyiba nguwe, anguzu zya bubuke bwakwe, akupenzyegwa kwakwe, mbozyeendelana alufu lwakwe; njandakuba mbwaakabede mulufu lwakwe, kuti ambweni ambebo njoobaa bubuke kuzwa kubafu” (BaFilipo. 3:10, 11). Eeci tacimvwiki aanga ncintu citaleyekeki cigantidwe mumulazyo uutacinci. Paulu weelede kubeleka canguzu kusikila kumamanino.

Muzeezo wakuti kwiina ceelede kucitwa (nkweempwa akusyoma mu Mulumbe mubotu nceceelede kucitwa) kutegwa babisyi batambulike kuli Yahuwah kabataninga tambula Kristu, kufumbwa nokuba kuti kabalutide buti kuzumanana zinyonyoono, eeyi nintenda mpati. Cipa kulikwaya alimwi mukuya kwaciindi inga casika akubaa buyamba kuzyibila zibi. Ikuti Ime nkefutukide, bamwi balati, ndivwunwa aamulazyo uutamani nguundilesya kuzanga, nkaambo nzi ncenoolipenzya kuzundanina kuwina cipego? Petulo kunyina ncaakazyi ciguminizya bulangizi buna Calvin. Tulipedwe “alimwi mulinzinzyo mwaakatupa zisyomyo ziyandisi kapati, kutegwa kwiinda muli zyeezi mube acaabilo cabulemu, akuvwunwa kubusofwaazi bwaansi aano buzwa muzisusi” (2 Petulo. 1:4). “Nkaambo kaako nobakwesu, amusungwaale akulomya kusimpizya; nkaambo naa mwacita makani aaya tamukooyoolebwa kabili” (2 Petulo. 1:10). Kunyina pe Bunakristu butakwe masunko, nokuba kusyoma kukonzya kuzwidilila mucintu cimwi kakwiina cakulyaaba, ziyume zitete.

Kunyina Bunakristu butakwe manyongwe

Kunyina cipasauka aanga ninsasi zya mulilo nokuba muzimo uukkalilide kukabe kutamani muli ndiswe mbotubambidwe buntu. Kutafwa kweelede kujanwa mumajwi ookwa Yahushua aafutula, ngeenya aayo ngamajwi ookwa Yahuwah ooyo wakamutuma. Tukulwayizyigwa kuyandaula buumi bwa kutafwa. Oobo buumi tatuna bujana pele tulaa ciindi cakusweekelwa buumi oobo. Kusweekelwa lufutuko taali makani aabujula aayo balembi ba Cizuminano Cipya ngubaageme, pele ntenda nkwiili kiitucenjezya kuti “ooyo uuyeeya kuti uliimvwi” (1 Bakolinto. 10:12) weelede kulizeeza kuti inga wadenuka. Kucita zibotu cakukkazyika moyo nceciyandika mumulimo wa Bunakristu alimwi tweelede kuzuunyana kusikila kumamanino. “Lufutuko lino lulaafwaafwi kwiinda nitwakataanguna kusyoma” (BaLoma. 13:11) — aaka nkampango kavwuzya kwiindwa ambali akataa Bunakristu amalembe aabo.

Lusyomo lumvwikaanga mulimo uuminya kubeleka: “Lino amusungwaale camoyo woonse antoomwe kulomya kubambulula zyoonse, kulusyomo lwanu amuyungizyizye bubotu; akububotu muyungizyizye luzyibo; akuluzyibo muyungizyizye kulyeendelezya; akukulyeendelezya lukakatilo; akulukakatilo kulemekezya leza; akukulemekezya leza kuyandana mubunyina; akukuyandana mubunyina moyo waluzyalo [luyando]. Nkaambo kuti eezi zintu zyakkala muli ndinywe, alimwi zyakkalilila, inga zyamulesya kubula micelo muluzyibo lwa Mwami Yahushua Messiah (2 Petulo. 1:5-8).

Ooku “kuyumya zintu” boobu kuyiisya lufutuko luzwa mumajwi ookwa Yahushua abaapositolo ncecipa kuti lukakwe abantu aabo balibonya kukwelelezyegwa aanga “bakazyondolwa” cakuti cilikke cibateteetela nkusala “kusyoma biyo muli Yahushua,” kakwiina kuyungizya zinjaanji aawo nokuba kupandulula. Ikampango nkobavwuzya kulikumbatizya akulemba mumalembe aabo (aayo aanyina ncaamba cijatikizya majwi ookwa Yahushua aa kufutulwa), nka BaLoma 10:9: “Ikuti yebo waamba amulomo wako kuti Yahushua ngo Mwami, akubaa lusyomo mumoyo wako kuti Yahuwah wakamubusya kuzwa kubafu, yebo uyoojana lufutuko.”

Aaka kampango kalibotela keelede kubikkwa ambaakani yako kalikke. Paulu wakazwaa kukanana makani aa “lufutuko, oolo ndotukambauka” (kampango. 8). Kutegwa cijanwe eeco ncaakali kwaamba, muntu weelede kulangaula malembe ookwa Paulu aa milimo ya evangeli mu Milimo 19:8, 20:24, 25 a 28:23, 31. Lino amulangisye acimwi ncaamba Paulu mu BaLoma 10 kampango 14 kabala kuti: “Mbubuti ono mbobanga boompolweda yooyo ngobatasyomi? Mbubuti mbobanga basyoma nguwe ooyo ngobataninga mvwide? Alimwi mbubuti mbobanga bamvwa kakwiina mukambausi?”

Paulu uzumanana kuti kutegwa ufutulwe, yebo weelede kumvwa kutali buyo nkani zya Yahushua, pele weelede kumuteelela walo, nkokuti kumuswiilizya kakambauka Mulumbe wakwe mubotu. Paulu, wakalomya kusandulula aawa, kuyiisya kuti kuswiilizya Yahushua ncintu ciyandika ku lufutuko. Tacili cintu ciminya, mbwaanga Yahushua ngowakali mukambausi mutaanzi kukambauka Mulumbe mubotu (BaHebulayo. 2:3). Lino camamanino amulangisye Paulu mbwakosozya ciiyo cakwe mu BaLoma 10. Kampango 17: “Aboobo lusyomo [kusyoma masimpe] lulaboola kuzwa mukuteelela, alimwi ooko nkuteelela jwi lya Kristu.” Ijwi, Mulumbe mubotu, nkokuti, ooyo Yahushua ngwaakakambauka wa lufutuko.

Aboobo tumpango tobile tuvwuzya kubelesyegwa cabweelenzi, twa BaLoma 10:9, 10, tatutondezyi Yahushua a Paulu mubwini. Lusyomo lwa masimpe luyakilwa atalaa Mulumbe mubotu wa Bulelo ngwaakaleta Yahushua, ooyo wakalaililwa mu Mulimo Mupati wa Batumwa alimwi ngwaakali kukambauka lyoonse Paulu. Nomubala mweelede kucenjelela Mulumbe uucesyedwe nokuba uufwiinsyidwe, ooyo uuyeeme buyo atumpango tongaye tupelengusyidwe. Cijuzyo cini nkuzyokela kuli Yahushua a Mulumbe wakwe wa Bulelo. Mpoonya, azyalo nkani zya, Paulu inga tiizyayinduluka kwaambwa munzila yakupelengusya.

mupailo

Kutegwa mujane makani manji aaciiyo cipati eeci, mukaswaye kubusena bwa WLC Content Directory: Yahuwah's Eternal Earthly Kingdom


Eeci cibalo citali ca-WLC cakazyila mumalembe aakuti: Focus on the Kingdom, Vol. 9 No. 10, Kunkumuna masamu 2007.

Twakagwisya mucibalo citaanzi mazina aabakomba mituni ngobayita Taata a Mwana, akubikka mucibaka cangawo mazina mataanzi ngubaapedwe. Kuyungizya waawo twakajokolosya mutumpango ntotulembulude akubikka mazina aa Taata a Mwana, mbuli mbwaakalembedwe kutaanguna abalembi bamu Bbaibbele bakayoyelwa moza. Nkamu ya-WLC