Print

Frälsningens hemlighet

Ord och fraser läses eller hörs ibland i predikningar som man inte klart och tydligt förstår. Rättvisa genom tro är en sådan fras; ofta använd, sällan förstådd. Det är mycket viktigt att alla som önskar leva ett evigt liv med Yahuwah har en klar förståelse av exakt vad “rättfärdighet genom tro” är eftersom det är det enda sättet någon ska räddas på.

begrundande ung man som läser BibelnAtt vara “rättfärdig” är att vara överens med den gudomliga lagen:

"Tillämpad på personer betecknar den en som är helig i hjärtat och iakttar de gudomliga buden i praktiken; som en rättfärdig man." (Noah Webster, American Dictionary of the English Language, 1828.)

Skriften uppmanar: “Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.” (1 Timotheosbrevet 6:11) Endast de som följer rättfärdighet, de som i sina innersta tankar och känslor är överens med Yah, kommer bli räddade.

Problemet är:

Ingen rättfärdig finns, inte en enda; ingen förståndig finns, ingen finns som söker Yah. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. (Se Romarbrevet 3:10-12)

Det är för att alla är syndare som rättfärdighet genom tro är en så dyrbar gudomlig gåva. Med hänvisning till Frälsaren förklarar Skrifterna:

"Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid." (Hebreerbrevet 4:15, 16)

Yahuwahs Son är en gåva som omfattar mycket mer än befrielse från synd. Det inkluderar också en nyskapelse av de innersta tankarna och känslorna i den gudomliga avbilden. Mänsklighetens Förlösare frestades på varje punkt du kan frestas på, men Han syndade aldrig. Därför kan Han genom sin död för dig ge dig sin egen rättfärdighet så att du kan stå inför Yahuwah som om du aldrig hade syndat.

leende kvinna som håller BibelnAlltså, om någon är i Yahushua är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. Allt kommer från Yah, som har försonat oss med sig själv genom Yahushua och gett oss försoningens tjänst. Ty Yahuwah var i Yahushua och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och Han har anförtrott åt oss försoningens ord. Den som inte visste av synd, Honom har Yah i vårt ställe gjort till synd, för att vi i Honom skulle stå rättfärdiga inför Yah. (Se 2 Korinthierbrevet 5:17-19, 21)

Yahuwahs gåva är total regenerering från syndens symptom för alla som tror. Detta är Yahuwahs rättfärdighet och det kan endast erhållas genom tro eftersom det är en gåva. Ingen kan uppnå Yahushuas rättfärdighet genom sina egna ansträngningar eller verk:

"Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför Honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd." (Romarbrevet 3:20)

Det är först när den botfärdige syndaren fattar tag om de dyrbara löftena genom tro som Han blir rättfärdig.

“Se, uppblåst och oärlig är hans själ i honom. Men den rättfärdige skall leva genom sin tro.” (Habackuk 2:4)

Paulus förklarade för de troende i Galatien:

Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Yahushua, så har också vi satt vår tro till Yahushua för att vi skall stå som rättfärdiga genom tro på Yahushua och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. (Se Galaterbrevet 2:16)

"Ty så älskade Yahuwah världen att Han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på Honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv." (Johannes 3:16) Men för att ta emot denna stora gåva och alla fördelar det medför så måste du utöva tro. Likväl förstås inte “tro” för vad det faktiskt är. Tro är tro, men det är också mycket mer.

"Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser." (Hebreerbrevet 11:1)

Enkelt uttryckt är tro:

"Medvetandets samtycke till sanningen om vad som förklaras av en annan, vilande på dennes auktoritet och sannfärdighet, utan andra bevis; bedömningen att vad en annan säger eller vittnar är sanningen." (Noah Webster, American Dictionary of the English Language, 1828.)

För att acceptera den rättfärdighet som Yahushua genomförde genom sitt perfekta liv måste man utöva tro för “utan tro är det omöjligt att behaga Yahuwah. Ty den som kommer till Yahuwah måste tro att Han är till och belönar dem som söker Honom.”. (Hebreerbrevet 11:6) Sann tro är inte känslor. Det är snarare det stilla beslutet att lita på Yahuwahs löfte på grund av vem och vad Han är, som inte behöver något annat bevis för att tro. Många människor väntar tills det att de känner starka känslor innan de anser att de har tro. Detta är ett misstag. Tiden det är absolut viktigast att utöva tro på är när du känner dig mest berövad av Yahuwahs kärlek och närvaro.

Många påbörjar sin Kristna vandring och utövar tro på Frälsaren att acceptera och förlåta dem. De tror till en början att Yahs Ande kommer att ges till dem och de döps gladeligen och litar på sin Förlossare. Men med tiden börjar många leva som om de kommer att räddas genom sina egna ansträngningar att lyda lagen. Detta var den fälla som galaterna föll in i. Paul frågade trubbigt:

Ni dåraktiga galater! Vem har förhäxat er, ni som har fått Yahushua framställd för era ögon som korsfäst? Endast det vill jag veta: tog ni emot Anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? Är ni så dåraktiga? Ni som började i Anden, skall ni nu sluta i köttet? (Se Galaterbrevet 3:1-3)

Det finns inget som någon kan göra för att på något sätt få frälsning. Det är en gåva som accepteras av tron på Yahuwahs löften.

Det finns inget som någon kan göra för att på något sätt få frälsning. Det är en gåva som accepteras av tron på Yahuwahs löften. Det första steget till att acceptera Yahushuas rättfärdighet genom tro är helt enkelt att göra valet att tro att det Han har sagt kommer Han att göra. Han har lovat dig:

"... den som kommer till Mig skall Jag aldrig någonsin kasta ut." (Johannes 6:37)

För att inte tveka, uppmanar Han vidare:

"Kom till Mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall Jag ge er vila. Ta på er Mitt ok och lär av Mig, ty Jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty Mitt ok är milt, och Min börda är lätt." (Matteus 11:28-30)

Det andra steget är att med tro acceptera att varningen till laodikéerna också gäller för dig.

Skriv till församlingens ängel i Laodicea: Så säger Han som är Amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Yahuwahs skapelse: Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall Jag spy ut dig ur Min mun. Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Jag råder dig att av Mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se. (Se Uppenbarelseboken 3:14-18)

man som stirrar på sig själv i spegelnDu kan inte se dina synders djup i ditt eget hjärta. Därför är det nödvändigt att i tro acceptera att det laodikeiska löftet och villkoret gäller för dig själv. Då och först då kommer den stora Läkaren att kunna tillhandahålla det gudomliga botemedlet. Detta mottas i tro på de stora och värdefulla löftena. Be med David:

"Yahuwah, var mig nådig enligt Din godhet, utplåna mina överträdelser enligt Din stora barmhärtighet. Två mig ren från min missgärning, rena mig från min synd. Rena mig med isop, så att jag blir ren, två mig, så att jag blir vitare än snö. Skapa i mig, Yahuwah, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande." (Psalm 51:3, 4, 9, 12)

Välj att tro att Han har gjort detta eftersom Han har lovat att Han skall göra det.

"När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Yahushua, trons upphovsman och fullkomnare ..." (Hebreerbrevet 12: 1, 2)

Yahushua kom för att uppenbara att gudomlighet i kombination med mänsklighet inte begår synd. De som accepterar Yahushuas rättfärdighet genom tro kommer att upptäcka att när de gör Yahuwahs vilja så följer de bara sina egna önskningars uppmaningar.

"Detta har ni blivit kallade till. Yahushua led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni skulle följa i Hans fotspår. Han hade inte begått någon synd, och svek fanns inte i Hans mun. Och våra synder bar Han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom Hans sår har ni blivit botade." (1 Petrusbrevet 2:21, 22, 24)

leende ung kvinna som läser BibelnRättvisa genom tro är mer än en inställning i sinnet. Det är ett resultat av sinnets inställning. Rättvisa genom tro är att göra rätt genom tro på Yahushuas kraft. Den renade viljan är ETT med Yahuwah. Yahushua, som lever ut sitt liv i den troende, håller perfekt Yahs lag. Detta är verkligen rättfärdighet genom tro och det medför gudomlig frid och en vila som är okänd för dem som försöker nå Himlen genom sina egna ansträngningar. Sabbaten är en symbol för vilan som väntar på alla som upphör från sina egna ansträngningar för att bli räddade och istället litar på vår uppståndne Frälsares meriter.

Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Yahs folk. Den som har kommit in i Hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Yahuwah vilade från sina. (Se Hebreerbrevet 4: 9, 10)

De som accepterar Yahushuas rättfärdighet genom tro kommer att vilja hålla den gudomliga lagen. Det är skrivet på deras hjärtan och är därför inte längre en börda utan en glädje! Kvarlevan, de som översätts till himlen utan att ha dött, är de som har valt att acceptera Yahushuas rättfärdighet genom tro. De beskrivs i Uppenbarelseboken:

Här är de som håller Yahuwahs bud och Yahushuas tro. (Se Uppenbarelseboken 14:12)

Välj idag att ta Yahuwah vid Hans ord. Acceptera frälsningen fritt erbjuden dig. Tro på att Han kommer att göra vad Han har sagt. "Vi skall leva det nya livet" (Rom 6: 4) med Honom.