Print

Genocidní maniak nebo milující Stvořitel? Průzkum polemiky o Nefilimech

Stále znovu přicházejí ateisté a agnostici s obviněním proti Yahuwahovi a Jeho slovu:

Bůh Starého Zákona je genocidní maniak! Libovolně a bezdůvodně vyplenil mnohé národy Starého Zákon! To zajisté není Bůh lásky!

Následující pasáž je často citována jako základ tohoto zvláštního obvinění. V ní Yahuwah přikazuje Izraelitům, aby zcela zničili sedm národů:

Když pak tebe uvede Yahuwah Elohim tvůj do země, do kteréž ty již vcházíš, abys vládl jí, a vypléní národy mnohé od tváři tvé, Hetea, Gergezea, Amorea, Kananea, Ferezea, Hevea a Jebuzea, sedm národů větších a silnějších, nežli jsi ty, a dá je Yahuwah Elohim tvůj tobě, abys je pobil: jako proklaté vypléníš je, nevejdeš s nimi v smlouvu, aniž slituješ se nad nimi. Nikoli nespřízníš se s nimi; dcery své nedáš synu jejich, a dcery jejich nevezmeš synu svému. Neboť by odvedla syna tvého od následování mne, a sloužili by bohům cizím, pročež popudila by se prchlivost Hospodinova na vás, a zahladila by tě rychle. Ale raději toto jim učiňte: Oltáře jejich zbořte, modly jejich stroskotejte, háje také posekejte, a rytiny jejich ohněm spalte. (Deuteronomium 7,1-5)

Nations of Canaan Before the Israelite Invasion

Národy Kanaánu před Izraelskou invazí
http://www.bible-history.com

Sedm národů, které měly být zničeny:

  1. Hetejští
  2. Gergezejští
  3. Amorejští
  4. Kananejští
  5. Ferezejští
  6. Hevejští
  7. Jebuzejští

V následujícím textu Yahuwah jasně uvádí rozdíl mezi národy, které měly být zničeny (Kanaánské národy), a těmi, kterým měla být prokázána milost.

Prokázání milosti:

Když přitáhneš k některému městu, abys ho dobýval, podáš jemu pokoje. Jestliže pokoj sobě podaný přijmou a otevrou tobě, všecken lid, kterýž by nalezen byl v něm, pod plat uvedeni jsouce, tobě sloužiti budou. Pakli by v pokoj s tebou nevešli, ale bojovali proti tobě, oblehneš je; A když by je Yahuwah Elohim tvůj dal v ruku tvou, tedy zbiješ v něm ostrostí meče všecky pohlaví mužského. Ženy pak, dítky a hovada, i cožkoli bylo by v městě, všecky kořisti jeho rozbituješ sobě, a užívati budeš kořistí nepřátel svých, kteréž by dal tobě Yahuwah Elohim tvůj. Tak učiníš všechněm městům daleko vzdáleným od tebe, kteráž nejsou z měst národů těchto. (Deuteronomium 20,10-15)

Naprosté zničení:

Z měst pak lidu toho, kterýž Yahuwah Elohim tvůj dává tobě v dědictví, žádné duše živiti nebudeš, Ale dokonce vyhladíš je: Hetea, Amorea, Kananea, Ferezea, Hevea a Jebuzea, jakož přikázal tobě Yahuwah Elohim tvůj, Aby vás neučili činiti vedlé všech ohavností svých, kteréž činí bohům svým, i hřešili byste proti Yahuwahu Elohimu svému. (Deuteronomium 20,16-18)1

Proč udělal Yahuwah rozdíl mezi Kanaánskými a jinými národy? Proč nařídil jejich naprosté zničení? Bible jasně uvádí nakažlivé modlářství Kanaánských (Deut. 7,4) jako základní důvod, ale jedná se o více, než je na první pohled vidět. Abychom mohli vidět hlouběji, musíme se vrátit do dnů Noeho. Genesis 6 nabízí klíč k pochopení:

Stalo se pak, když se počali množiti lidé na zemi, a dcery se jim zrodily, že vidouce synové Elohima dcery lidské, any krásné jsou, brali sobě ženy ze všech, kteréž oblibovali. . . . Obrové pak byli na zemi v těch dnech; ano i potom, když vcházeli synové Elohima k dcerám lidským, ony rodily jim. To jsou ti mocní, kteříž zdávna byli, muži na slovo vzatí. (Genesis 6,1-2. 4)

perplexed man reading the BiblePravý význam této pasáže byl dlouho pohřben a je často přehlížen učenci i studenty Bible. Abychom odkryli význam tohoto textu, musíme nejprve určit, kdo jsou ti "synové Elohima". Hebrejský výraz pro "synové Elohima" je B'nai HaElohim. Tato fráze se nachází jen ve třech dalších textech Starého Zákona. Všechny tři texty se nacházejí v knize Jób.2

Jednoho pak dne, když přišlisynové Elohima, aby se postavili před Yahuwahem, přišel také i Satan mezi ně. (Jób 1,6)

I stalo se opět jednoho dne, že když přišli synové Elohima, aby se postavili před Yahuwahem, přišel také i Satan mezi ně, aby se postavil před Yahuwahem. (Jób 2,1)

Tedy odpověděl Hospodin Jobovi z vichru, a řekl: Kdož jest to, jenž zatemňuje radu řečmi neumělými? Přepaš nyní jako muž bedra svá, a nač se tebe tázati budu, oznam mi. Kdes byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, jestliže máš rozum. Kdo rozměřil ji, víš-li? Aneb kdo vztáhl pravidlo na ni? Na čem podstavkové její upevněni jsou? Aneb kdo založil úhelný kámen její, Když prozpěvovaly spolu hvězdy jitřní, a plésali všickni synové Elohima? (Jób 38,1-7)

Ve všech výše zmíněných textech autor3 dává naprosto jasně znát, že "synové Elohima" jsou andělé. Co nám tedy říká Mojžíš v Genesis 6? Prostě řečeno: Mojžíš nám říká, že andělé soužili s ženami a že jejich potomci byli obři (hebrejsky Nefilimové). Jakkoliv zvláštní se to může zdát, přesto je to to, co říká text.

Podivné události zaznamenané v Genesis 6 byly chápány starodávnými rabínskými zdroji stejně jako překladateli Septuaginty, odkazujíc na padlé anděly plodící s lidskými ženami hybridní potomky - známé jako "Nefilimové". Stejně tak to chápali i ranní církevní otcové. Tyto bizarní události se odrážejí také v legendách a mýtech každé dávné kultury na zemi: starodávní Řekové, Egypťané, Hinduisté, South Sea Islanďané, Američtí indiáni a prakticky všichni další.4


Než budeme pokračovat, pojďme krátce zmínit některé problémy s populárním "Setovským" výkladem Genesis 6.

Setovská teorie předpokládá, že "synové Elohima" byli potomci Seta a "dcery lidské" potomci Kaina. Tato teorie se domnívá, že skrze manželské svazky spravedlivých potomků Seta a zkažených potomků Kaina se stal svět nenapravitelně zkaženým. Proto byl Yahuwah donucen přivodit na svět potopu a začít opět se spravedlivým Noem a jeho rodinou.

Problém č.1: Nikde v Písmu nejsou potomci Seta uváděni jako "synové Elohima" (B'nai HaElohim).  Fráze B'nai HaElohim je výhradně použita k označení andělů ve Starém Zákoně. Jób 38 obzvláště jasně uvádí, že B'nai HaElohim jsou andělé, neboť kdo z lidí byl přítomen, když Yahuwah položil základy země?

Tedy odpověděl Yahuwah Jobovi z vichru, a řekl: . . . Kdes byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, jestliže máš rozum. Kdo rozměřil ji, víš-li? Aneb kdo vztáhl pravidlo na ni? Na čem podstavkové její upevněni jsou? Aneb kdo založil úhelný kámen její, když prozpěvovaly spolu hvězdy jitřní, a plésali všickni synové Elohima [B'nai HaElohim]? (Jób 38,1-7)

Neexistuježádný Biblický důkaz pro dedukci, že "synové Elohima" v Genesis 6 jsou potomci Seta.

Neexistuje žádný Biblický důkaz pro dedukci, že "synové Elohima" v Genesis 6 jsou potomci Seta.

Výklad "Synové Seta a dcery Kaina" zatemňuje zamýšlený gramatický protiklad mezi Syny Božími a dcerami Adama. Pokus o nějaký jiný výklad protiřečí tomu, jak v ranných staletích chápali hebrejský text učenci rabínů i ranné církve. Lexikografický protiklad zjevně zamýšlí poukázat na kontrast mezi "anděli" a ženami Země.

Pokud by měl tento text za cíl kontrast mezi "syny Seta a dcerami Kaina", proč to tak není řečeno? Set nebyl Bůh a Kain nebyl Adam. (Proč ne "synové Kaina" a "dcery Seta?" - Neexistuje důvod, proč omezit tento text na nějakou skupinu Adamových potomků. Navíc není nikde psáno o dcerách Elohima.)

A jak ten "Setovský" výklad přispívá ke zdánlivému důvodu pro Potopu, která je primárním důsledkem tohoto textu? Celý pohled je založen na sérii předpokladů bez Biblické podpory. . . .

Pokus použít frázi "Synové Elohima" v širším smyslu nemá žádný textový základ a zatemňuje preciznost svého vlastního pojmenování. To dokazuje domněnku, která je antagonistická vůči jednotnému Biblickému užití této fráze.5

Dalším bodem ke zvážení je skutečnost, že Bible ani neuvádí, že potomci Seta byli spravedliví.

Setovi pak také narodil se syn, a nazval jméno jeho Enos. Tehdáž začalo se vzývání jména Yahuwahova. (Genesis 4,26)

Zatímco je tento text často uváděn jako důkaz spravedlnosti Seta a jeho potomků, existují dva rozdílné problémy s tímto tvrzením: (1) Tento text říká, že "tehdáž začalo se vzývání jména Yahuwahova." Není zde řečeno, že "potomci Seta začali vzývání jména Yahuwahova." (2) Kromě toho mnoho učenců tvrdí, že tento text není přesně přeložen. Daleko přesnější překlad by měl být: "Setovi pak také narodil se syn, a nazval jméno jeho Enos. Tehdáž začali lidé znesvěcovat jméno Yahuwahovo."

Nesmíme tajit, že mnoho prominentních lidí bojovalo za to, aby slovo הוחל  huchal, které překládáme jako "začalo", by mělo být překládáno jako "začalo se znesvěcovat" nebo "tehdy znesvěcování začalo", a že od tohoto okamžiku se datuje počátek modlářství. Mnoho židovských doktorů bylo tohoto názoru a Maimonides o tom obsáhle diskutoval ve svém Treatise on Idolatry, které je zvláštním dílem a podává nejpravděpodobnější vysvětlení počátku a pokroku modlářství. . . (Adam Clarke's Commentary on the Bible)

Kniha Jasher, která je samotným Písmem doporučována (Jozue 10,13; 2. Samuel 1,18), podepírá toto tvrzení.

A Set žil sto a pět let a zplodil syna, a Set ho pojmenoval Enoš, říkajíc: Protože se v této době synové lidí začali rozmnožovat a trápit své duše a srdce přestupováním a vzpourou proti [Elohimovi]. A stalo se za dnů Enoše, že synové lidí pokračovali ve vzpouře a přestupování proti [Elohimovi], aby navršili hněv [Yahuwahův] proti synům lidským. A synové lidí šli a sloužili jiným bohům, a zapomněli na [Yahuwaha], který je stvořil na zemi: a v těchto dnech si synové lidí vyráběli sošky z bronzu a železa, dřeva a kamene, klaněli se jim a sloužili jim. A každý člověk si vytvořil svého bůžka a klaněli se jim, a synové lidí opustili [Yahuwaha] po všechny dny Enoše a jeho dětí; a hněv [Yahuwahův] byl roznícen kvůli jejich činům a ohavnostem, které konali na zemi. (Jasher 2,2-5)

Problém č. 2: Neexistuje naprosto žádný důvod věřit, že výraz "dcery lidské" znamená konkrétní odkaz na potomky Kaina. Dle kontextu jsou "dcery lidské" prostě pozemské ženy, tzn. dcery, které se narodily lidem, když se začali množit na zemi.

Stalo se pak, když se počali množiti lidé na zemi, a dcery se jim zrodily, že vidouce synové Elohima dcery lidské, any krásné jsou, brali sobě ženy ze všech, kteréž oblibovali. (Genesis 6,1-2)

Problém č. 3: Neexistuje naprosto žádný důvod věřit, že spojení potomků Seta a potomků Kaina mělo za následek narození obrů [Nephilim].

Spárování rodičů odlišných náboženských názorů neprodukuje nepřirozené potomstvo . . . . Právě nepřirozené zplození mělo za následek abnormální stvoření, která byla hlavním důvodem pro soud Potopy.

Samotná absence nějakého takového znehodnocování lidského rodokmenu v případě Noeho je také doložena v Genesis 6,9: Rodokmen Noeho byl výrazně neposkvrněný.6

Angels expelled from HeavenProblém č. 4: Nový Zákon obhajuje porozumění, že se andělé nějakým způsobem sbližovali s ženami za dnů Noeho, dokonce je uvedeno i odsouzení za tento velký hřích. V následujícím textu nám Petr říká, že před Potopou andělé hřešili a proto byly svrženi do pekla [hebrejsky Tartarus], aby očekávali na soud.

Nebo poněvadžť Yahuwah andělům, kteříž zhřešili, neodpustil, ale strhna je do žaláře, řetězům mrákoty oddal, aby k odsouzení chováni byli, I onomu prvnímu světu neodpustil, ale sama osmého Noé, kazatele spravedlnosti, zachoval, když potopu na svět bezbožníků uvedl. (2. Petrova 2,4-5)

V následujícím textu Juda podporuje Petrovo svědectví ohledně andělů, kteří hřešili. Juda přirovnává hřích těchto andělů k Sodomě a Gomoře, uvádějíc výslovně, že se sami "v smilstvo vydali a odešli po těle cizím".

A ty anděly, kteříž neostříhali svého knížetství, ale opustili příbytek svůj, k soudu velikého toho dne vazbou věčnou pod mrákotou schoval. Jako Sodoma a Gomora, a okolní města, když podobným způsobem, jako i tito, v smilstvo se vydali a odešli po těle cizím, předložena jsou za příklad, pokutu věčného ohně snášejíce. (Juda 1,6-7)

Daleko více by mohlo být o tom řečeno, ale dále to tady rozebírat by bylo přebytečné. Prostě bylo ukázáno, že "synové Elohima" v Genesis 6 jsou padlí andělé, ne lidé (tzn. potomci Seta). Trvat na tom, že "synové Elohima" jsou skutečně "synové Seta", neodpovídá textu. Pokud jsme upřímní studenti Bible, musíme nechat promlouvat samotné Písmo. V tomto, jako ve všelikém studiu, musíme bez předsudků následovat důkazy, kamkoliv vedou.

Pro ty, kteří berou Bibli vážně, jsou argumenty podporující "andělský náhled" zjevně usvědčující.
Pro ty, kteří jsou ochotni nebrat jasnou prezentaci textu tak vážně, neexistuje žádná konečná obrana.

Pro ty, kteří berou Bibli vážně, jsou důkazy, že se jedná o anděly, přesvědčivé. Pro ty, kdo jsou ochotni nedržet se přímé prezentace textu, není žádný důkaz dostačující.7

Poznámka: Někteří lidé namítají vůči andělskému výkladu Genesis 6, že "se andělé nemohou ženit". Verše, které ke své námitce používají, se týkají výslovně andělů v nebi a manželství (Matouš 22,30; Marek 12,25; Lukáš 20,34-36). V Bibli není nic, co říká, že rebelující "andělé, kteří si nezachovali své vznešené postavení, ale opustili určené místo" (Juda 1,6), nejsou schopni se reprodukovat.


Pojďme nyní prozkoumat hlubší implikace tohoto pochopení a jakou to má souvislost s Yahuwahovým příkazem ke zničení Kanaánských národů.

Stručně řečeno: Yahuwah přikázal zničení Kanaánských národů, protože byly zcela kontaminované Nefilimskou (hybrid anděla s člověkem) genetikou. To bylo v rozporu s Jeho plánem pro lidskou rasu, která byla na počátku stvořena k Jeho obrazu. Pokud by to bylo ponecháno bez vyřešení, pak by se tato genetická kontaminace stala tak všudypřítomná, že by bylo nemožné, aby se Mesiáš narodil čistý a bez poskvrny8. Kdyby Yahuwah nezakročil skrze meč Izraele, všechny pokrevní linie by byly nakonec kontaminovány Nefilimskými geny. Veškerá naděj spásy skrze zaslíbeného Mesiáše by byla ztracena.

Protože Písmo neuvádí druhou andělskou invazi9, musíme vyjít z toho, že Nefilimská genetika přežila Potopu na arše pravděpodobně skrze ženy Noeho synů. Po Potopě se Nefilimské geny opět objevily, když se Noeho rodina rozmnožovala a začala rozrůstat po zemi. O tom svědčí Nefilimské národy, které žily v zemi Kanaánské za dnů Mojžíše a Jozueho. I když může být tato představa pro mnohé šokující, je to ten nejrozumější závěr založený na Biblických důkazech.

Genesis 6 a sled událostí po Potopě:

(1) Padlí andělé se spojují s lidmi (pozemskými ženami).

"Obrové [Nefilim] pak byli na zemi v těch dnech; ano i potom, když vcházeli synové Elohima [andělé]  k dcerám lidským, ony rodily jim. To jsou ti mocní, kteříž zdávna byli, muži na slovo vzatí. (Genesis 6,4)

Stalo se pak, když se počali množiti lidé na zemi, a dcery se jim zrodily, že vidouce synové Elohima [andělé] dcery lidské, any krásné jsou, brali sobě ženy ze všech, kteréž oblibovali. Pročež řekl Yahuwah: Nebude se nesnaditi duch můj s člověkem na věky, proto že také tělo jest, a bude dnů jeho sto a dvadceti let. Obrové [Nefilim] pak byli na zemi v těch dnech; ano i potom, když vcházeli synové Elohima [andělé] k dcerám lidským, ony rodily jim. To jsou ti mocní, kteříž zdávna byli, muži na slovo vzatí.(Genesis 1-4)

Protože mnozí andělé [Elohima] se spojili s ženami a zplodili syny, kteří byli nespravedliví a pohrdali vším, co bylo dobré, kvůli důvěře, kterou vkládali do své vlastní síly; neboť tradice uvádí, že tito lidé činili, co připomínalo skutky těch, které Řekové nazývají obry. (Flavius Josephus, Antiquities of the Jews, Book 1, Chapter 3, 1.3.1, http://www.biblestudytools.com/history/flavius-josephus/antiquities-jews/book-1/chapter-3.html)

Chápání, že rebelující andělé se spojovali s ženami před Potopou (Genesis 6), bylo všeobecné chápání v prvním století, jak můžeme vidět ve výše uvedeném citátu Flávia Josepha. Teprve v 5. století se objevil výklad Genesis 6 hovořící o "potomcích Seta".

Bylo to v pátém století, kdy se "andělský" výklad Genesis 6 stával stále více překážejícím a napadán kritiky. . . .

Celsus a Julian the Apostate používali tradiční "andělskou" nauku, aby napadali křesťanství. Julius Africanus se uchýlil k Setovskému výkladu jako pohodlnějšímu základu. Cyril z Alexandrie také zavrhl ortodoxní "andělskou" pozici a přiklonil se k výkladu "linie Seta". Augustin také přijal Setovskou teorii a ta tak přetrvala až do Středověku.10

(2) Jako důsledek andělské invaze zmíněné v Genesis 6,1-4 se lidské srdce stalo neúprosně polapené ve zlých myšlenkách.

Ale když viděl Elohim, an se rozmnožuje zlost lidská na zemi, a že by všeliké myšlení srdce jejich nebylo než zlé po všecken čas, litoval Yahuwah, že učinil člověka na zemi, a bolest měl v srdci svém. (Genesis 6,5-6)

(3) Yahuwah říká, že zahubí člověka z povrchu země.

Tedy řekl Yahuwah: Vyhladím z země člověka, kteréhož jsem stvořil, od člověka až do hovada, až do zeměplazu, až i do ptactva nebeského; nebo líto mi, že jsem je učinil. (Genesis 6,7)

Povšimni si, že Yahuwah říká, že musí taktéž vyhladit "zvěř, zeměplazy i ptactvo nebeské". Proč muselo zemřít i tolik zvířat? Kniha Jasher nám říká, že poté, co "soudci a vládci" (pravděpodobně reference na anděly) ukradli "dcery lidské" jejím manželům, začali se lidé mísit s různými druhy zvířat. Následkem toho byla i zvířata zkažená.

A jejich soudci a vládci vešli k dcerám lidí a násilně si je vzali za ženy od jejich mužů podle své vlastní volby, a synové lidští v oněch dnech vzali ze skotu země, šelem na poli a ptáků nebeských a učili se křížit tato zvířata jednoho druhu s jiným druhem, aby tak popudili [Yahuwaha]; a [Elohim] viděl, že celá země je zkažená, neboť veškeré tělo zkazilo své způsoby na zemi, všichni lidé a všechna zvířata. (Jasher 4,18)

historical depictions of chimeras


Klikni na obrázek
12, aby se zvětšil.
Lidé, zvířecí hybridy a Chiméry v Bibli? (Ne-WLC video)

To vysvětluje Mojžíšovo opakované užívání fráze "dle jeho/jejich druhu", když se odvolává na zvířata umístěná v Noemově arše. Tato zvířata byla geneticky čistá, každé podle svého vlastního druhu, jak Yahuwah zamýšlel a jak je stvořil na počátku (Genesis 1,20-25).

S tebou však učiním smlouvu svou; a vejdeš do korábu, ty i synové tvoji, žena tvá i ženy synů tvých s tebou. A ze všech živočichů všelikého těla, po dvém z každého uvedeš do korábu, abys je živé zachoval s sebou; samec a samice budou. Z ptactva podlé pokolení jeho, a z hovad podlé pokolení jejich, ze všelikého také zeměplazu podlé pokolení jeho, po dvém z každého vejdou k tobě, aby živi zůstali. (Genesis 6,18-20)

Toho dne všel Noé, Sem a Cham i Jáfet, synové Noé, žena Noé, a tři ženy synů jeho s ním do korábu. Oni i všeliký živočich podlé pokolení svého, i všeliké hovado podlé pokolení svého, a všeliký zeměplaz, kterýž se hýbe na zemi, podlé pokolení svého, i všeliké ptactvo vedlé pokolení svého, všelijací ptáci, všecko, což křídla má. (Genesis 7,13-14)

Nejenže byla zvířata, která vešla do archy, geneticky čistá, Bible také uvádí, že Noe byl geneticky čistý.

(4) Je řečeno, že Noe byl geneticky čistý.

Ale Noe našel u Yahuwaha milost. Toto je rodopis Noeho: Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení; Noe chodil s Elohimem. (Genesis 6,8-9)

Slovo zde překládané jako "bezúhonný" je slovo tamiym [Strong's H8549]. Dle kontextu toto slovo odkazuje nejen na Noeho chování, ale i na jeho genetickou čistotu. Obětní Pesach beránek a rudá jalovice musely být ku příkladu tamiym (bez fyzického poskvrnění), jako i všechny oběti za hřích. (viz Exodus 12,5 a Leviticus 4,3)

Skutečná absence takového znehodnocení v lidském rodopise v případě Noeho je také dokumentovaná v Genesis 6,9: Rodokmen Noeho byl výrazně bezúhonný. Použitý výraz - tamiym - je používán pro fyzická poškození.13

Hebrejské slovo tamim znamená bez vady, poskvrny a je to technické slovo pro tělesnou a fyzickou dokonalost, ne morální. Z toho důvodu je používáno pro obětní čistotu zvířat. Ta měla být bez poskvrny, vady v Exodus 12,5; 29,1. Leviticus 1,3.10; 3,1.6; 4,3.23.28.32; 5,15.18; 6,6; 9,2.3; 14,10; 22,19; 23,12.18. Numeri 6,14; 28,19.31; 29,2.8.13.20.23.29.32.36. Ezechiel 43,22.23.25; 45,18.23; 46,4.6.13. Numeri 19,2; 28,3.9.11; 29,17.26. Bez úhony - Žalm 119,1. To dokazuje, že Genesis 6,9 nemluví o morální dokonalosti Noeho, ale říká nám, že jedině on a jeho rodina si uchovali svůj rodokmen čistý, navzdory převládající zkaženosti způsobené padlými anděli. [emphasis original]14

(5) Noe zplodil tři geneticky čisté syny.

Zplodil pak Noé tři syny: Sema, Chama a Jáfeta. (Genesis 6,10)

Podle knihy Jasher si Noe vzal za ženu jednu z Enochových dcer.

. . . Noe šel a vzal si ženu, vybral si Naamah, dceru Enocha a ona měla pět set osmdesát let. A Noemu bylo čtyřista devadesát osm let, když si vzal Naamah za ženu. (Jasher 5,15-16)

Když vezmeme v úvahu Enochův nenapadnutelný záznam o jeho spravedlnosti (Genesis 5,18-24), je logické se domnívat, že Noeho žena (Enochova dcera) byla geneticky čistá a pak tedy i Noeho synové.


(6) Je uvedeno, že země a všechno tělo bylo zkaženo.

Ale země byla porušena před Elohimem, a naplněna byla země nepravostí. Viděl tedy Elohim zemi, a aj, porušena byla, nebo bylo porušilo všeliké tělo cestu svou na zemi. (Genesis 6,11-12)

(7) Yahuwah prohlásil, že vyhubí všechno tělo.

Protož řekl Elohim k Noé: Konec všelikého těla přichází přede mne, nebo naplněna jest země nepravostí od nich; z té příčiny, hle, již zkazím je s zemí. (Genesis 6,13)

(8) Noemu je nařízeno, aby postavil archu.

Učiň sobě koráb z dříví gofer; příhrady zděláš v tom korábu, a oklejuješ jej vnitř i zevnitř klím. A na tento způsob uděláš jej: Tří set loktů bude dlouhost toho korábu, padesáti loktů širokost jeho a třidceti loktů vysokost jeho. Okno uděláš v korábu, a svrchkem na loket vysokým zavřeš jej; dvéře také korábu v boku jeho postavíš, a pokoje spodní, druhé i třetí zděláš v něm. Já pak, aj, já uvedu potopu vod na zemi, aby zkaženo bylo všeliké tělo, v němž jest duch života pod nebem. Cožkoli bude na zemi, umře. (Genesis 6,14-17)

(9) Bible zmiňuje poprvé ženy Noeho synů.

S tebou však učiním smlouvu svou; a vejdeš do korábu, ty i synové tvoji, žena tvá i ženy synů tvých s tebou. (Genesis 6,18)

Je kriticky důležité si zde uvědomit, že Mojžíš zmiňuje ženy Noeho synů až poté, co:

To vše silně napovídá, že ženy Noeho synů nebyly geneticky čisté. Pravděpodobně v sobě nesly přinejmenším stopy genů Nefilimů. To je prokázáno třemi skutečnostmi: (1) Obři se znovu objevili po Potopě, aniž by došlo k druhé invazi andělů. (2) Noe byl geneticky čistý a podle kontextu také jeho synové. (3) Ženy synů nejsou zmíněny dokud není řečeno, že všeliké tělo je zkaženo. (Kniha Jasher podporuje toto porozumění popisem, že ženy nebyly zvoleny, dokud nebyla archa postavena. viz Jasher 5,33-35).

Opět říkáme, že zatímco tyto myšlenky mohou být pro mnohé šokující, je to nejlogičtější úvaha na základě Biblických důkazů.

[Poznámka: Mít v sobě Nefilimský gen (jako každý jiný gen) neznamená zákonitě, že musí být přenesen na potomka. V případě Hamových synů, obzvláště Kanána, to bylo jasné. Historické záznamy napovídají, že Jáfetův syn Magog mohl také zdědit tento gen. Ale není žádný důkaz, že by se tento gen projevoval v potomku Šema. Je také důležité si zde uvědomit, že člověk nemůže činit pokání za to, kdo jsou jeho rodiče. Ženy Noeho synů by nebyly automaticky odsouzené, pokud se narodily se stopami Nefilimské DNA.]

(10) Yahuwah sesílá Potopu na zemi. (viz Genesis 7-8)

Noah's Ark


(11) Obři (Nefilimové) se znovu objevují po Potopě.

Amalech bydlí v kraji poledním, a Hetejský, Jebuzejský a Amorejský bydlejí na horách, Kananejský pak bydlí při moři a při břehu Jordánském.

I krotil Kálef lid bouřící se proti Mojžíšovi, a mluvil: Jděme předce, a opanujme zemi, nebo zmocníme se jí.

Ale muži ti, kteříž chodili s ním, pravili: Nikoli nebudeme moci vstoupiti proti lidu tomu, nebo silnější jest nežli my.

I zhaněli a zošklivili zemi shlédnutou synům Izraelským, mluvíce: Země, již jsme prošli a spatřili, jest země taková, ješto hubí obyvatele své; a všecken lid, kterýž jsme viděli u prostřed ní, jsou muži postavy vysoké velmi.

Také jsme tam viděli obry, syny Enakovy, kteříž jsou větší než jiní obrové, ješto se nám zdálo, že jsme proti nim jako kobylky,a takoví jsme se i jim zdáli. (Numeri 13,29-33)

Všimněme si, že národy "obrů" (Nefilimů) zde uvedených jsou všechny Kananejské národy (všichni pochází z Noeho vnuka Kanána) a jsou těmi, které Yahuwah přikázal Izreali naprosto zničit. I když zde zvědové zmiňují jen čtyři ze sedmi Kananejských národů, mělo by být chápáno, že zbývající tři národy (Gergezejští, Ferezejští, Hetejští) byli zahrnuti, protože byli součástí Kanaánu. Je pravděpodobné, že zvědové nezmínili jmenovitě Gergezejské, Ferezejské a Hetejské kvůli cestě, kterou procházeli při svým výzvědách země. Zvědové do země skrze poušť Tsin na jihu a pak postupovali severně až po Rohob.

Odšedše tedy, prohlédli tu zemi od pouště Tsin až do Rohob, kudy se jde do Emat. I šli stranou polední, a přišli až do Hebronu, kdežto byli Achiman a Sesai a Tolmai, synové Enakovi. Hebron pak o sedm let prvé ustaveno jest, nežli Soan, město Egyptské. Potom přišli až do údolí Eškol, a tu uřezali ratolest s hroznem jedním jahodek plným, a nesli jej na sochoře dva; též i jablka zrnatá i fíky té země. I nazváno jest to místo Nehel Eškol, od hroznu, kterýž tu uřezali synové Izraelští. Navrátili se pak zase, prošedše zemi, po čtyřidcíti dnech. (Numeri 13,21-25)

Putování zvědů Numeri 13

Klikni na obrázek pro jeho zvětšení.

Zatímco Kananejské národy nebyly jediné národy obrů (Nefilimů), byly největším a nejvíce kolektivně okupovaným územím, než nějaké malé kmeny.

Níže jsou některé z jiných kmenů obrů uvedených v Bibli:

Podle International Standard Bible Encyclopedia: "Je pravděpodobné, že oni [Refaimové, Enakové, Zamzomimové a Emimové] byli ze stejného rodu, jen získali odlišná jména skrze různé kmeny, které přišli s nimi do kontaktu." Biblické i geografické spojení Horitů s těmito jinými kmeny napovídá, že i oni byli součástí většího rodu.

Poznámka: Všechny tyto kmeny byly zapojeny do války popsané v Genesis 14. To nebyl běžný konflikt, to byla bitva mezi lidmi a obry (Nefilim)! Tento výklad podporují spisy historika prvního století Flavia Josefuse, který uvádí, že "potomci obrů" byli v této bitvě poraženi.17

 

(12) Yahuwah říká Izraeli, aby zničil Nefilimské národy, zatímco mají prokázat milost druhým.

Prokaž milost:

Když přitáhneš k některému městu, abys ho dobýval, podáš jemu pokoje. Jestliže pokoj sobě podaný přijmou a otevrou tobě, všecken lid, kterýž by nalezen byl v něm, pod plat uvedeni jsouce, tobě sloužiti budou. Pakli by v pokoj s tebou nevešli, ale bojovali proti tobě, oblehneš je; A když by je Yahuwah Elohim tvůj dal v ruku tvou, tedy zbiješ v něm ostrostí meče všecky pohlaví mužského. Ženy pak, dítky a hovada, i cožkoli bylo by v městě, všecky kořisti jeho rozbituješ sobě, a užívati budeš kořistí nepřátel svých, kteréž by dal tobě Yahuwah Elohim tvůj. Tak učiníš všechněm městům daleko vzdáleným od tebe, kteráž nejsou z měst národů těchto. (Deuteronomium 20,10-15)

Znič Nefilimské národy:

Z měst pak lidu toho, kterýž Yahuwah Elohim tvůj dává tobě v dědictví, žádné duše živiti nebudeš, Ale dokonce vyhladíš je: Hetea, Amorea, Kananea, Ferezea, Hevea a Jebuzea, jakož přikázal tobě Yahuwah Elohim tvůj, Aby vás neučili činiti vedlé všech ohavností svých, kteréž činí bohům svým, i hřešili byste proti Yahuwahu Elohimu svému. (Deuteronomium 20,16-18)

Když pak tebe uvede Yahuwah Elohim tvůj do země, do kteréž ty již vcházíš, abys vládl jí, a vypléní národy mnohé od tváři tvé, Hetea, Gergezea, Amorea, Kananea, Ferezea, Hevea a Jebuzea, sedm národů větších a silnějších, nežli jsi ty, A dá je Yahuwah Elohim tvůj tobě, abys je pobil: jako proklaté vypléníš je, nevejdeš s nimi v smlouvu, aniž slituješ se nad nimi. Nikoli nespřízníš se s nimi; dcery své nedáš synu jejich, a dcery jejich nevezmeš synu svému. Neboť by odvedla syna tvého od následování mne, a sloužili by bohům cizím, pročež popudila by se prchlivost Yahuwahova na vás, a zahladila by tě rychle. Ale raději toto jim učiňte: Oltáře jejich zbořte, modly jejich stroskotejte, háje také posekejte, a rytiny jejich ohněm spalte. (Deuteronomium 7,1-5)

ALT TEXT

Encyklopedie Obrů, Stephen Quayle

Ochrana semene...

Povšimni si Yahuwahova jasného příkazu, aby se neženili s Nefilimskými národy:

Nikoli nespřízníš se s nimi; dcery své nedáš synu jejich, a dcery jejich nevezmeš synu svému. (Deuteronomium 7,3)

To jasně vypovídá, že Otec Yahuwah ochraňoval semeno, skrze které měl přijít Mesiáš. Absolutně zakázal Izraelitům, aby se spojovali s Kanaánskými národy. Další přesvědčivý důkaz pro tento úsudek je skutečnost, že Yahushuův pozemský rodokmen vznikl skrze Judovo spojení s jeho snachou Tamar, a ne skrze děti, které měl se svou Kanaánskou ženou!

I uzřel tam Juda dceru muže Kananejského, kterýž sloul Sua; a pojav ji, všel k ní. . . . A po mnohých dnech umřela dcera Suova, manželka Judova. Kterýžto potěšiv se zas, šel do Tamnas k těm, kteříž střihli ovce jeho, a s ním Híra Odolamitský, přítel jeho. I oznámeno jest Támar těmito slovy: Aj, tchán tvůj vstupuje do Tamnas, aby střihl ovce své.

Tedy ona složivši s sebe šaty své vdovské, zavila se v rouchu, a oděla se a seděla na rozcestí, kudy se jde do Tamnas. . . . Kteroužto uzřev Juda, za to měl, že jest nevěstka; nebo zakryla tvář svou. Protož uchýliv se k ní s cesty . . . . a všel k ní; a počala z něho. . . . Stalo se pak, že když přišel čas porodu jejího, aj, bliženci v životě jejím. A když rodila, jeden z nich vyskytl ruku, kteroužto chytivši baba, uvázala na ni červenou nitku, řkuci: Ten vyjde prvé. Když pak vtáhl ruku svou zase, hle, vyšel bratr jeho. I řekla: Jak jsi protrhl? Tvéť jest protržení. I nazváno jest jméno jeho Fáres. A potom vyšel bratr jeho, kterýž měl na ruce nitku červenou. I nazváno jest jméno jeho Zára. (viz Genesis 38)

Kniha (o) rodu Yahushui Pomazaného, syna Davidova, syna Abrahamova. Abraham zplodil Izáka. Izák pak zplodil Jákoba. Jákob zplodil Judu a bratří jeho. Judas pak zplodil Fáresa a Záru z Támar. Fáres pak zplodil Ezroma. Ezrom zplodil Arama... (Matouš 1,1-3; viz také Lukáš 3,33)

Závěrečný důkaz o Yahuwahově záměru ochránit Izraelovo semeno před nakažením genetikou Kanaánských Nefilimů, se nachází v Jeho shromáždění Izraele v zemi Egyptské, kde mohl izolován růst v síle i počtu. Více než 400 let před vyjitím z Egypta řekl Yahuwah Abrahamovi, že jeho potomci budou cizinci v jiné zemi (Egypt), ale že se navrátí (do Kanaánu), jakmile se "nepravost Amorejských" naplní.

Řekl tedy Yahuwah Abramovi: To zajisté věz, že pohostinu bude símě tvé v zemi cizí, a v službu je podrobí, a trápiti je budou za čtyři sta let. Však národ, jemuž sloužiti budou, já souditi budu; a potom vyjdou s velikým zbožím. Ty pak půjdeš k otcům svým v pokoji; a pohřben budeš v starosti dobré. A čtvrté pokolení sem se navrátí; neboť ještě není doplněna nepravost Amorejských. (Genesis 15,13-16)

Bezprostředně poté čteme, že Yahuwah učinil smlouvu s Abrahamem, ve které Mu zaslíbil, že dá jeho potomkům zemi obývanou Amorejci a jinými Nefilimy.

I stalo se, když zapadlo slunce, a tma bylo, a aj, ukázala se pec kouřící se, a pochodně ohnivá, kteráž šla mezi díly těmi. V ten den učinil Hospodin smlouvu s Abramem, řka: Semeni tvému dám zemi tuto, od řeky Egyptské až do řeky té veliké, řeky Eufraten: Cinejské, Cenezejské, Cethmonské, A Hetejské, Ferezejské, a Refaimské, Amorejské, i Kananejské také, a Gergezejské a Jebuzejské. (Genesis 15,17)

Vypadá to, že Otec Yahuwah dovolil Kananejským národům (Nefilimům) vyrůst do síly i počtu, aby pak v Jeho přesném načasování mohl vymýtit semeno vzpoury a ukázat, jak je Sám mocný skrze ruku Izraelitů, kteří zůstali věrní.

Otcův příkaz zničit Kananejské národy nebyl žádným libovolným aktem. Nebyl to žádný náhodný čin genocidy. Vyhlazení Kananejců bylo pozoruhodným aktem nevídané prozřetelnosti a nezištné lásky.

Závěr:

Otcův příkaz zničit Kananejské národy nebyl žádným libovolným aktem. Nebyl to žádný náhodný čin genocidy. Vyhlazení Kananejců bylo pozoruhodným aktem nevídané prozřetelnosti a nezištné lásky. Kdyby Otec Yahuwah dovolil modlářským Nefilimským národům nadále pokračovat, celá země by byla opět zkažena, krevní linie zaslíbeného Mesiáše by byla znečištěna a nikdo by nemohl být spasen.

Dává to dokonalý smysl, proč [Yahuwah] mohl dovolit mikroskopickým genetickým kódům (pozůstatkům genetické informace) přežít - jen tak dlouho, než je Jeho lid vyhubí. Proč? Protože . . . skrze hrdinské činy Hebrejského lidu se jich a YHWH, jejich Elohima, začal bát celý popotopní svět - jediného pravého [Elohima] Abrahama, Izáka a Jákoba. [Yahuwah] získal slávu skrze Jeho vyvolený lid a tento nový národ "zabíjáků obrů" zde stál jako svědectví pro všechny ostatní národy o úžasné síle a pravdě živého Stvořitele nebes a země.

Prvé pak, než usnuli špehéři, vstoupila k nim ona na střechu,a řekla mužům těm: Vím, že Yahuwah dal vám zemi tuto, nebo připadl na nás strach váš, tak že oslábli všickni obyvatelé země před tváří vaší.Slyšeli jsme zajisté, jak vysušil Yahuwah vody moře Rudého před tváří vaší, když jste vyšli z Egypta, a co jste učinili dvěma králům Amorejským, kteříž byli za Jordánem, Seonovi a Ogovi, kteréž jste zahladili jako proklaté.Což když jsme uslyšeli, osláblo srdce naše, aniž zůstává více v kom duše před tváří vaší, nebo Yahuwah Elohim váš jest Elohim na nebi svrchu, i na zemi dole. (Jozue 2,8-11)

Když zvážíš, co tento maličký národ učinil celým kulturám masivních popotopních obrů, je snadné vidět, proč Yahuwah "dovolil" , aby Nefilimská genetika přetrvala - dostatečně dlouho na to, aby byla vymýcena Jeho lidem. Takto Yahuwah demonstroval pro celý svět a padlé anděly, co dokážou lidé ve správném vztahu s ním.18

Buď chváleno Yahuwahovo nesrovnatelné jméno nyní a provždy. On, který zná konec od počátku, je spravedlivý ve všech Svých cestách!


Mnohem více by mohlo být řečeno ohledně detailů andělské invaze z Genesis 6, ale není předmětem tohoto konkrétního studia jít dále, než co již bylo uvedeno. Pointa byla stručně shrnuta ve výše sepsaném závěru.


Kniha Enochova

Mnozí se přou o to, jestli Kniha Enochova o pozorovatelích je důvěryhodný zdroj pohledu na andělskou invazi. WLC není advokátem ani nepopírá tuto možnost, ale snaží se ukázat z Písma samotného pravou povahu sporu v Genesis 6. I když byla při studiu použita občas i Kniha Jasher, není naprosto nezbytné prokázat realitu andělské invaze a s tím spojených dopadů. Bible sama je nezvratně dostačující.

Dny Noeho

Ale jakož bylo za dnů Noé, takť bude i příchod Syna člověka. (Matouš 24,37)

Když se na tento výrok podíváme v tomto novém světle, důsledky tohoto prorockého varování získávají ještě větší význam.

Za dnů Noeho se všeliké tělo zkazilo skrze ohavnou a zakázanou praxi křížení nestejných druhů. Nefilimové/obři (Genesis 6,4) a chiméry (Jasher 4,18) jsou výsledkem nesvatých spojení a panovité vzpoury. Dnes opět vidíme tyto odporné činy! "Vědci" domýšlivě manipulují a kazí lidskou a zvířecí genetiku; bez omluvy maří to, co Yahuwah prohlásil na počátku jako "velmi dobré" (Genesis 1,31).My skutečně žijeme jako "za dnů Noeho".

Zde jsou jen některé z úděsných podniků moderní věd.

Nejenže křížení lidí a zvířat se stává běžnou praxí, ale GMO (Geneticky Modifikované Organismy) se rychle stávají standardem pro produkci a spotřebu potravin. GMO je zajisté urážkou Yahuwahovi! Lidé, kteří se falešně nazývají "vědci", se chvástají tím, že mohou vylepšit to, o čem Yahuwah prohlásil, že je to "velmi dobré". Jejich jednání je pošetilé a je jasným znamením doby, ve které žijeme.

Mnoho studentů Bible a badatelů Nefilimů je dnes přesvědčeno, že v těchto posledních dnech uvidíme návrat Nefilimů. To je zajisté možné a všechno tomu nasvědčuje. "A jakož se dálo za dnů Noé, tak bude i za dnů Syna člověka." (Lukáš 17,26) Kéž Yahuwah posilní naše srdce a dá nám moudrost ve dnech, které jsou před námi.


1 Gergezejští se nevyskytují v seznamu Kanaánských národů z Deut. 20, ale jsou uvedeni v následujících textech: Deuteronomium 7, Jozue 3,10 a Jozue 24,11

2 Výraz "Synové Elohima" (B'nai HaElohim) se nachází v 5 starozákonních textech: Genesis 6,2; Genesis 6,4; Jób 1,6; Jób 2,1; Jób 38,7

3 Mojžíš je všeobecně považován za autora knihy Jób.

4 Chuck Missler, Textual Controversy: Mischievous Angels or Sethites?http://www.khouse.org/articles/1997/110/.

5 viz výše

6 viz výše

7 viz výše

8 Yahushua, coby antitypický "Beránek Yahuwahův" musel být bez vady. "Beránka (Pesachu) bez vady, samce ročního míti budete, kteréhož z ovcí aneb z koz vezmete." (Exodus 12,5) "Vědouce, že ne těmi porušitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, vykoupeni jste z marného vašeho obcování podle ustanovení otců, Ale drahou krví jakožto Beránka nevinného a neposkvrněného, Krista..." (1.Petrova 1,18-19)

9 Někteří se domnívají, že došlo k druhé andělské invazi, což znamená, že andělé se spojili se ženami před Potopou i po Potopě. Důkazy Písma však uvádí, že k tomu došlo pouze jednou. Více o tom v:Archon Invasion: The Rise Fall and Return of the Nephilim by Rob Skiba, pp. 31-64.

10 Chuck Missler, Textual Controversy: Mischievous Angels or Sethites?  http://www.khouse.org/articles/1997/110/.

11 Legendy o chimérách (organismy obsahující směs geneticky odlišných tkání, např. lidé zkřížení se zvířaty, odlišné druhy zvířat zkřížené dohromady, atd.) se nachází v předních záznamech historie. Zatímco mnozí odvrhli tyto příběhy jako fikci, pravou je, že chiméry byly (a nejspíš jsou) skutečností. (Jasher 4:18; 36:32; 61:25) "Human,animal hybrids and Chimeras in the Bible?"

12  (1) Broznová "Chimera of Arezzo" je jednou z nejznámějších příkladů z umění Etrusků. (4000 pnl.)
(2) "Kentaur..." od Laurenta Marqueste (French, 1850–1920). Marble, 1892. In the Tuileries Gardens, Paris.
(3) Velká sfinga v Gize.
(4) Socha Chiméry v Fontaine Saint Michel, Paříž, Francie.
(5) Egyptský Griffin
(6) Griffin na váze, trefoil-mouth oinochoe, 420BC-400BC, Made in: Attica (Europe, Greece, Attica (Greece))
(7) Theseus bojující s Minotaurem od: Étienne-Jules Ramey (French, 1796–1852). Marble, 1826. V the Tuileries Gardens, Paris.
(8) Černý obelisk Shalmanesera III je vápencová Neoasyrská reliéfová deska z Nimrud (dávné Kalhu), v severním Iráku, připomíná činy krále Shalmanesera III (vládl 858-824 pnl.). Detailní pohled na dva různé sádrové odlitky.
(9) Asyrský Šedu.

13 Chuck Missler, Textual Controversy: Mischievous Angels or Sethites?, http://www.khouse.org/articles/1997/110/.

14 Dr. E. W. Bullinger, Appendixes To The Companion Bible, Appendix 26, http://www.markfoster.net/rn/companion_bible_appendices.pdf.

15  Je možné, že "Raphah byl kmenovým otcem Refaimu, dávného kmene gigantického vzhledu, ze kterého zbylo jen pár rodin dokonce i v časech Mojžíše." Keil & Delitzsch, Commentary on the Old Testament, Volume 2, Joshua, Judges, Ruth, 1 and 2 Samuel, 2006, p. 680.

16 Postel Oga byla 13,5 stop dlouhá a asi 6 stop široká. To je konzervativní odhad podle 18" kubitu.

17 Flavius Josephus, Antiquities of the Jews, Book 1, Chapter 9, 1.9.1, http://www.biblestudytools.com/history/flavius-josephus/antiquities-jews/book-1/chapter-9.html

18 Rob Skiba, Archon Invasion: The Rise Fall and Return of the Nephilim, 2012, pp. 157-158.