Print

Kutambula Bululami bwa Yahuwah

Mumulumbe Wakwe naakali kulaya, Yahushua wakalailila basikwiiya Bakwe kuti “kamuya munyika yoonse mukakambauke mulumbe mubotu kubantu boonse. Kufumbwa uyoosyoma akubbizyigwa uyoofutulwa; pele ooyo uutasyomi uyoosinganyigwa.” (Maako 16:15)

Ino mulumbe nzi ooyo wakeelede kukambaukwa kucilengwa leza cili coonse?

Paulu, umwi wabasikwiiya Bakwe wakatumwa kuyookambauka mulumbe ooyu, wakalomya kwaamba kuti mulumbe ookwa Yahushua “ninguzu zyokwa Yahuwah zya kufutula kufumbwa uusyoma .” (BaLoma 1:16)

Mbubuti mulumbe ookwa Yahushua mbowaambilizya nguzu zya Yahuwah zyakufutula boonse?

kabunga kabantu bakkomenePaulu uyubununa maseseke aaya kuti: “Nkaambo mu [mulumbe] bululami bwa Yahuwah buliyubunudwe kuzwa kulusyomo kuya kulusyomo; mbweenya mbokulembedwe kuti 'Baluleme bayoopona kwiinda mukusyoma.’ ” (BaLoma 1:17) Aabo basyoma mulumbe ooyu bayoofutulwa. Aabo batasyomi mulumbe mubotu ooyu, bayoosinganyigwa.

Yahushua wakakulwaizya ndiswe tobantu kuti, “Amuyandaule bulelo bwa Yahuwah abululami Bwakwe, mpoonya zyoonse zintu eezi muyooyungizyilwa.” (Mateyo 6:33) Mulumbe mubotu uyubununa nzila yakutambula bululami bwa Yahuwah, mpoonya eelyo notulaa bululami Bwakwe, kunyina ncotunoobulide!

“Koteelela Ndime webo, webo oozyi bululami, inywe nobantu nomulaa myoyo oomo muli Mulawo Wangu: Mutayoowi kufubaazyigwa aabantu, nokuba kuyoowa matusi aabo.” (Izaya 51:7)

"Nceeci cizuminano nceyoopangana ambabo aakwiinda mazubaayo, mbwaamba Yahuwah: Ime njoobikka milawo Yangu mumyoyo yabo, akwiilemba mumizeezo yabo . . . Zibi zyabo amicito iitakwe mulawo nsyekiiyibaluki kabili." (BaHebulayo 10:16-17)

Bululami bwa Yahuwah’buyooyubununwa mu Mulawo Wakwe. Aabo banooluleme banoolaa Mulawo Wakwe mumyoyo yabo, aboobo banikweenda mubululami kunembo Lyakwe.

Ino mbubuti mbotukonzya kucita milimo yokwa Yahuwah? Inga twabujana buti bululami Bwakwe?

Kwiinda mukusyoma mu Mwanaakwe.

"Mpoonya bakati kuli Nguwe, 'Ninzi ncotunga twacita, kutegwa tubeleke milimo yokwa Yahuwah?' Yahushua wakabaingula akubaambila kuti, 'Ooyu ngomulimo ookwa Yahuwah, wakuti inywe musyome muli Yooyo ngwaakatuma.'" (Johane 6:28-29)

Kwiinda mukusyoma nzila ya lufutuko yokwa Yahuwah iiyeeme mu Mwanaakwe, swebo inga twajana nguzu ziyandika kubeleka milimo Yakwe. Mumajwi amwi ooku nkwaamba kuti, iswe tulajana nguzu zya kubamba Mulawo Wakwe.

Hena kuli notunga twabaa bululami kunembo Lyakwe kwiinda mumilimo yesu tobeni?

milawo iili kkumiPe, nokuba asyoonto pe.

“Balulami [baluleme] bayoopona kwiinda mulusyomo.” (BaLoma 1:17)

Ikuti twayeeyela kuti milimo yesu ilaa mpindu mukutambula bululami bwa Yahuwah, nkokuti inga twatalika kuyungizya atalaa mulumbe mubotu Wakwe. Alimwi tulicenjezyedwe cakusinizya kuti tatweelede kuyungizya ku jwi Lyakwe.

“Utayungizyi kumajwi Aakwe, Nkaambo inga Walo wakukalalila, alimwi wajatwa kuti ulimubeji.” (Tusimpi 30:6)

Coonse ncayanda Yahuwah kuti alonzye bululami Bwakwe muli ndiswe, nkusyoma buyo mumulumbe ookwa Yahushua. Bululami Bwakwe bulikke mbobutupa kubamba Mulawo Wakwe. Kunyina cibeela ncotunga twabikka milimo yamaanza eesu mumulumbe mubotu Wakwe.

"Pele toonse swebo tuli mbuli cintu citasalali, alimwi bululami bwesu boonse buli mbuli magamba aanunka tombe; toonse tulayuminina mbuli tuvwu, alimwi zibi zyesu, mbuli muwo, zilapepauka (Izaya 64:6)

Nkaambo nzi ba World's Last Chance ncobazuunyene kusumpula Nsabata iitobezya mwezi-azuba aziiyo zijatikizya ciimo cabafwide, cuulu ca myaka azimwi zinjaanji …?

Kubamba akuteelela ziiyo zya Bbaibbele eezi, ncintu ciimvwi mucintu comwe buyo: bululami bwa Yahuwah bukkalilila mukati, oobo bukonzya buyo kujanwa kwiinda mu kusyoma mulumbe walufutuko ookwa Yahushua.

"Nkaambo Walo wakabamba Nguwe watakazyi cibi kuti atubede cibi mucibaka cesu, kutegwa swebo tukakonzye kubaa bululami bwa Yahuwah kwiinda mbuli Nguwe." (2 Bakolinto 5:21)

Kufumbwa mulumbe uukambauka kuti lufutuko lulajanwa kwiinda mukusanganya zintu zimwi antoomwe alusyomo, ooyo mulumbe walweeno.

Kutembaula – mwaalumi utambikide maboko kalungumene kujuluMakani aayinda kubota aakonzya koompololwa mumazuba aakujala musela wa Nyika ngakuti bululami bwa Yahuwah bulaabidwe kakwiina muulo ku muntu woonse KUFUMBWA uusyoma kuti Yahushua, mbuli mbwali Mufutuli wesu, ulakonzya kutupa nguzu zyakubamba Mulawo Wakwe CIINDI COONSE, kuti twalyaaba cakumaninina maumi eesu kuli Nguwe.

Tatubambi Mulawo kutegwa tukafutulwe pe; pele tubamba Mulawo nkaambo twakafutulwa! HalleluYAH!

Eelyo notubamba mulawo ookwa Yahuwah kwiinda muluzyalo Lwakwe lutugwasyilila, tulanganyigwa kuti tuli balulami, nkaambo Mulawo Wakwe ncimbonimboni ca bululami Bwakwe. Ncecaambwa eeci mumulumbe mubotu, aayo nga makani aayinda kubota aapedwe nyika iiyaa kuloba mumazuba aamamanino aanoo.

Tacigambyi kuti Paulu wakamwantauka kumwi kaambilizya kuti:

"Mebo nsyuusi nsoni a Makani Mabotu aa Yahushua, nkaambo ninguzu zya Yahuwah zyakufutula baabo basyoma boonse, . . . Nkaambo Makani aaya ngaatuyubunwida Yahuwah mbwatondezya bululami. Nzila eeyi njalusyomo kuzwa kumatalikilo kusikila kumamanino. Mbuli mbokulembedwe kuti, “Ooyo uululeme kwiinda mukusyoma uyooba aabuumi.' " (BaLoma 1:16-17)