Print

Nephilim (Mga Higante) sa Bibliya: Si Yahuwah ba ay Baliw na Mamamatay-Lahi o Mapagmahal na Manlilikha?

Paulit-ulit, ang mga ateista at mga agnostiko ay dinala ang hatol na may pag-aalipusta laban kay Yahuwah at Kanyang salita,

Ang Diyos ng Lumang Tipan ay isang baliw na mamamatay-lahi! Hindi makatuwirang winasak Niya ang maraming bansa sa Lumang Tipan nang walang malinaw na dahilan! Tiyak na hindi Siya ang Diyos ng pag-ibig!

Ang sumusunod na sipi ay madalas sipiin para patunayan ang kakaibang paratang na ito. Narito, inutos ni Yahuwah sa mga Israelita na lubos na lipulin ang pitong bansa:

“Pagka ipapasok ka [Yahuwah na iyong Elohim] sa lupain na iyong pinaroroonan upang ariin, at palalayasin ang maraming bansa sa harap mo, ang Hetheo, at ang Gergeseo at ang Amorrheo, at ang Cananeo, at ang Pherezeo, at ang Heveo, at ang Jebuseo, na pitong bansang lalong malalaki at mga lalong makapangyarihan kay sa iyo; At pagka sila'y ibibigay sa harap mo [Yahuwah na iyong Elohim], at iyong sasaktan sila; ay lubos mo ngang lilipulin sila; huwag kang makikipagtipan sa kanila, ni huwag mong pagpakitaan ng kaawaan sila: Ni magaasawa sa kanila; ang iyong anak na babae ay huwag mong papag-aasawahin sa kaniyang anak na lalake, ni ang kaniyang anak na babae, ay huwag mong papag-aasawahin sa iyong anak na lalake. Sapagka't kaniyang ihihiwalay ang iyong anak na lalake sa pagsunod sa akin, upang sila'y maglingkod sa ibang mga dios: sa gayo'y magaalab ang galit ng Panginoon laban sa iyo, at kaniyang lilipulin kang madali. Kundi ganito ang inyong gagawin sa kanila; inyong igigiba ang kanilang mga dambana, at inyong pagpuputolputulin ang kanilang mga haligi na pinakaalaala at inyong ibubuwal ang kanilang mga Asera, at inyong susunugin sa apoy ang kanilang mga larawang inanyuan.” (Deuteronomio 7:1-5, ADB)

Mga Bansa ng Canaan Bago ang Paglusob ng mga Israelita

Mga Bansang Canaan (Mga Higante / Nephilim) Bago ang Paglusob ng mga Israelita
http://www.bible-history.com

Ang pitong bansang nawasak:

  1. Hetheo
  2. Gergeseo
  3. Amorrheo
  4. Cananeo
  5. Pherezeo
  6. Heveo
  7. Jebuseo

Sa sumusunod na sipi, gumawa ng malinaw na pagkakaiba si Yahuwah sa pagitan ng mga bansang wawasakin (ang mga bansang Canaan) at ang mga bansang kaaawaan.

Kaaawaan:

“Pagka ikaw ay lalapit sa isang bayan upang makipaglaban, ay iyo ngang ihahayag ang kapayapaan doon. At mangyayari, na kung sagutin ka ng kapayapaan, at pagbuksan ka, ay mangyayari nga, na ang buong bayang masusumpungan sa loob ay magiging sakop mo, at maglilingkod sa iyo. At kung ayaw makipagpayapaan sa iyo, kundi makikipagbaka laban sa iyo, ay kukubkubin mo nga siya: At pagka ibinigay [ni Yahuwah na iyong Elohim] sa iyong kamay ay iyong susugatan ang bawa't lalake niyaon ng talim ng tabak: Nguni't ang mga babae, at ang mga bata, at ang mga hayop, at ang buong nasa bayan, pati ng buong nasamsam doon, ay kukunin mong pinakasamsam; at kakanin mo ang samsam sa iyong mga kaaway na ibinigay sa iyo [ni Yahuwah na iyong Elohim]. Gayon ang iyong gagawin sa lahat ng bayang totoong malayo sa iyo, na hindi sa mga bayan ng mga bansang ito.” (Deuteronomio 20:10-15, ADB)

Lipulin:

“Nguni't sa mga bayan ng mga taong ito na ibinibigay sa iyo [Yahuwah na iyong Elohim] na pinakamana, ay huwag kang magtitira ng may buhay sa anomang bagay na humihinga: Kundi iyong lilipulin sila; ang Hetheo, at ang Amorrheo, ang Cananeo, at ang Pherezeo, ang Heveo, at ang Jebuseo; gaya ng iniutos sa iyo [Yahuwah na iyong Elohim]. Upang huwag kayong turuan nilang gumawa ng ayon sa lahat nilang karumaldumal, na kanilang ginawa sa kanilang mga [el]; na anopa't kayo'y magkasala laban [kay Yahuwah na iyong Elohim].” (Deuteronomio 20:16-18, ADB)1

Bakit gumawa si Yahuwah ng pagkakaiba sa pagitan ng mga bansang Canaan at ibang mga bansa? Bakit Niya ipinag-utos ang kanilang sukdulang pagkawasak? Ipinahayag ng Kasulatan nang malinaw na ang nakakahawang pagsamba sa mga diyus-diyosan ng mga Canaan (Deuteronomio 7:4) ang saligang dahilan, ngunit mayroon pa ritong dapat makita ng mga mata. Upang maunawaan ang mas malaking larawan rito, dapat nating balikan at itaguyod ang mga araw ni Noe. Hawak ng Genesis 6 ang susi:

“At nangyari, nang magpasimula na dumami ang mga tao sa balat ng lupa, at mangagkaanak ng mga babae, Na nakita ng mga anak ng [Elohim], na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao; at sila'y nangagsikuha ng kanikaniyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. Ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na yaon, at pagkatapos din naman na makasiping ang mga anak ng [Elohim] sa mga anak na babae ng tao, at mangagkaanak sila sa kanila: ang mga ito rin ang naging makapangyarihan nang unang panahon na mga lalaking bantog.” (Genesis 6:1-2, 4, ADB)

natatarantang lalaki na nagbabasa ng BibliyaAng tunay na kahulugan ng siping ito ay matagal nang nakabaon, at madalas na nakakaligtaan ng mga iskolar at mga mag-aaral ng Bibliya. Upang mabuksan ang kahulugan ng siping ito, dapat muna nating malaman kung sino ang mga “anak ng Elohim.” Ang mga “anak ng Elohim” sa Hebreo ay B'nai HaElohim. Ang pariralang ito ay matatagpuan lamang sa tatlong iba pang sipi sa Lumang Tipan. Lahat ng ito’y umiral sa Aklat ni Job.2

“Isang araw nga nang ang mga anak ng [Elohim] ay magsiparoon na magsiharap [kay Yahuwah], na si Satanas ay naparoon din naman na kasama nila.” (Job 1:6, ADB)

“Nangyari uli na sa araw nang pagparoon ng mga anak ng [Elohim] upang magsiharap [kay Yahuwah], na nakiparoon din si Satanas. . .” (Job 2:1, ADB)

“Nang magkagayo'y sumagot [si Yahuwah] kay Job mula sa ipoipo, at nagsabi, 'Sino ito na nagpapadilim ng payo sa pamamagitan ng mga salita na walang kaalaman? Bigkisan mo ngayon ang iyong mga balakang na parang lalake: sapagka't tatanungin kita at magpapahayag ka sa akin. Saan ka nandoon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Ipahayag mo, kung mayroon kang unawa. Sinong naglagay ng mga sukat niyaon, kung iyong nalalaman? O sinong nagunat ng panukat diyan? Sa ano nalagay ang kaniyang mga patibayan? O sinong naglagay ng batong panulok niyaon; Nang magsiawit na magkakasama ang mga bituin pang-umaga. At ang lahat ng mga anak ng [Elohim] ay naghihiyawan sa kagalakan?’” (Job 38:1-7, ADB)

Sa lahat ng mga siping nabanggit, ang may-akda3 ay ginawang malinaw na ang mga “anak ng Elohim” ay mga anghel. Anong ipinahayag ni Moises para sa atin ukol sa Genesis 6? Malinaw na ipinahayag, sinabi ni Moises na ang mga anghel na kinakasama ng mga kababaihan at ang kanilang mga supling ay mga higante (Nephilim sa Hebreo). Habang kakaiba ang maaaring tunog nito sa iba, narito ang sinasabi ng tekstong ito.

“Ang kakaibang pangyayari na naitala sa Genesis ay naunawaan ng mga sinaunang rabinikong pinagmulan, gayon din ang mga tagasaling Septuagint, tinukoy ang mga bumagsak na anghel na nakalikha ng nakapangingilabot na supling sa mga kababaihang tao – tinatawag na “Nephilim.” Kaya ito rin ay naunawaan ng mga naunang ama ng simbahan. Ang mga kakaibang pangyayaring ito ay umalingawngaw sa mga alamat at katha-katha ng bawat sinaunang kultura dito sa mundo: ang sinaunang mga Griyego, ang mga taga-Ehipto, ang mga Hindu, ang mga tagapulo ng Katimugang Dagat, ang mga Amerikanong Indiyano, at sa katunayan, lahat ng iba pa.”4


Bago tayo sumulong, daglian nating banggitin ang ilan sa mga problema sa tanyag na interpretasyong “Sethite” ng Genesis 6.

Ang teoryang Sethite ay ipinalagay na ang mga “anak ng Elohim” ay mga inapo ni Set at ang “babaing anak” ay mga inapo ni Cain. Ang teoryang ito ay nagpahiwatig na sa pamamagitan ng pag-aasawa ng mga matuwid na inapo ni Set at mga masamang inapo ni Cain, ang mundo’y naging napakasama. Dahil dito, napalitang bahain ni Yahuwah ang mundo at magsimulang muli kasama ang mga matuwid na sina Noe at ang kanyang pamilya.

Problema #1: Wala sa Kasulatan na magpapatunay na ang mga inapo ni Set ay tumutukoy sa mga “anak ng Elohim” (B'nai HaElohim). Ang B'nai HaElohim ay eksklusibong ginamit upang mangahulugan sa mga anghel ng Lumang Tipan. Tiyak na malinaw ang Job 38 na ang B'nai HaElohim ay mga anghel, sapagkat naroon ba ang tao nung nilikha ni Yahuwah ang mga patibayan ng lupa?

“Nang magkagayo'y sumagot si Yahuwah kay Job mula sa ipoipo, at nagsabi, . . . 'Saan ka nandoon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Ipahayag mo, kung mayroon kang unawa. Sinong naglagay ng mga sukat niyaon, kung iyong nalalaman? O sinong nagunat ng panukat diyan? Sa ano nalagay ang kaniyang mga patibayan? O sinong naglagay ng batong panulok niyaon; Nang magsiawit na magkakasama ang mga bituin pang-umaga. At ang lahat ng mga anak ng Elohim [B'nai HaElohim] ay naghihiyawan sa kagalakan?’ ” (Job 38:1-7)

Walang karapatan sa pangunguna sa Kasulatan ang magpapatibay na ang mga “anak ng Elohim” sa Genesis 6 ay mga inapo ni Set.

Walang karapatan sa pangunguna sa Kasulatan ang magpapatibay na ang mga “anak ng Elohim” sa Genesis 6 ay mga inapo ni Set.

Ang interpretasyon ng mga “Anak ni Set at mga babaing anak ni Cain” ay pinilit at pinalabo ang nilalayong pambalarilang katumbalikan sa pagitan ng mga Anak ng Diyos at mga babaing anak ni Adan. Ang pagtatangkang ibintang ang anumang ibang pananaw sa teksto ay lumilipad sa mukha ng mga naunang siglo ng pagkakaunawa ng tekstong Hebreo sa parehong rabiniko at sinaunang iskolarship ng simbahan. Ang leksikograpikong katumbalikan ay malinaw na inilaan upang magtatag ng paghahambing sa pagitan ng mga “anghel” at kababaihan ng Daigdig. 

Kapag ang teksto ay inilaan upang ihambing ang mga “anak ni Set at mga babaing anak ni Cain,” bakit hindi nito nasabi sa gayon? Si Set ay hindi Diyos, at si Cain ay hindi si Adan. (Bakit hindi ang mga “anak ni Cain” at mga babaing “anak ni Set?” Walang basehan upang takdaan ang teksto sa sinumang subset ng mga inapo ni Adan. Isa pa, walang umiral na nabanggit ng mga babaing anak ng Elohim.) 

At paano nag-ambag ang interpretasyong “Sethite” sa lantarang dahilan ng Pagbaha, na pangunahing tarak ng teksto? Ang buong pananaw ay nilikha sa isang serye ng mga pagpapalagay na hindi itinataguyod ng Kasulatan. . . .

Ang tangkang gamitin ang terminong mga “Anak ng Elohim” sa isang malawak na kahulugan ay walang tekstuwal na batayan at pinapalabo ang katiyakan ng nangangahulugang paggamit. Ito ay nagpapatunay ng isang pagpapalagay kung saan ay mapanlaban sa anyo ng Biblikal na paggamit ng termino.5

Isa pang puntong dapat isaalang-alang rito ay ang Kasulatan ay hindi sinabi kailanman na ang mga inapo ni Set ay matutuwid.

“At nagkaanak naman si Set ng isang lalake; at tinawag ang kaniyang pangalan na Enos. Noon ay pinasimulan ng mga tao ang pagtawag sa pangalan [ni Yahuwah].” (Genesis 4:26, ADB)

Habang ang siping ito ay madalas na nababanggit upang patunayan ang pagiging matuwid ni Set at kanyang mga inapo, mayroong dalawang magkaibang problema sa badyang ito: (1) Ang sabi ng teksto ay “Noon ay pinasimulan ng mga tao ang pagtawag sa pangalan [ni Yahuwah].” Hindi nito sinabi na “Noon ay pinasimulan ang mga inapo ni Set ang pagtawag sa pangalan [ni Yahuwah].” (2) Bilang karagdagan para rito, maraming mga iskolar ang nagpahiwatig na ang berso na ito ay hindi tiyak na isinalin. Ang mas tiyak na pagsasalin ay: “Si Set ang ama ni Enos. Noon nagsimulang tumawag nang papusong sa pangalan ni Yahuwah ang mga tao sa kanilang pagsamba.”

“Ito ay hindi dapat maglingid na maraming bantog na tao ang nagtalo ukol sa הוחל  huchal, kung saan nagsimula tayong magsalin, ay dapat gawaran nang papusong, o ang kapusungan ay nagsimula, at mula sa panahong ito kanilang binigyang petsa ang pinagmulan ng pagsamba sa mga diyus-diyosan. Karamihan sa Hudyong doktor ay nasa sa opinyong ito, at si Maimonides ay tinalakay ito sa ilang haba sa kanyang Sanaysay sa Idolatrya; ang akdang ito ay mausisa, at nagbibigay ng pinakaposibleng talaan sa pinagmulan at pagsulong ng idolatrya . . .” (Adam Clarke's Commentary on the Bible)

Ang Aklat ni Jasher, na inirekomenda mismo ng Kasulatan (Josue 10:13; 2 Samuel 1:18), ay pinatunayan ang pagkakaunawang ito.

“Nabuhay si Set nang isangdaan at limang taon, at nagkaroon ng anak; at tinawag ni Set ang kanyang anak na Enosh, nagsasabi na, Sapagkat sa panahong ang mga anak ng tao ay nagsimulang magparami, at magpahirap sa kanilang mga puso’t kaluluwa sa pagsalangsang at paghihimagsik laban sa Elohim. At ito ay sa panahon ni Enosh na ang mga anak ng tao ay patuloy sa paghihimagsik at pagsalangsang laban sa Elohim, upang palakasin ang poot ni Yahuwah laban sa mga anak ng tao. At ang mga anak ng tao ay tumungo at naglingkod sa ibang diyos, at kanilang kinalimutan si Yahuwah na lumikha sa kanila sa lupa: at sa panahong iyon ay gumawa ang mga anak ng tao ng mga larawang tanso at bakal, kahoy at bato, na kanilang niyukuan at pinaglingkuran. At ang bawat tao ay gumawa ng kanilang diyos at yumuko sila, at sa mga anak ng tao na tinalikuran si Yahuwah sa lahat ng panahon ni Enosh at kanyang mga anak; at ang poot ni Yahuwah ay sumiklab sa talaan ng kanilang mga gawa at mga kasuklam-suklam na kanilang ginawa dito sa lupa.” (Jasher 2:2-5)

Problema #2: Walang dahilan para maniwala na ang mga “babaing anak ng tao” ay isang tiyak na sanggunian sa mga inapo ni Cain. Sa konteksto, ang mga “babaing anak ng tao” ay nangangahulugan lamang sa mga kababaihan ng lupa, iyon ay mga babaing anak na isinilang ng mga tao habang sila’y nagsimulang magparami rito sa lupa.

At nangyari, nang magpasimula na dumami ang mga tao sa balat ng lupa, at mangagkaanak ng mga babae, Na nakita ng mga anak ng [Elohim], na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao; at sila'y nangagsikuha ng kanikaniyang asawa sa lahat ng kanilang pinili.” (Genesis 6:1-2, ADB)

Problema #3: Walang dahilan para maniwala na ang pag-iisa ng mga inapo ni Set at mga inapo ni Cain ay magreresulta sa higante [Nephilim].

“Ang pagpapadami ng mga magulang ng magkakaibang pananaw na pangrelihiyon ay hindi magbubunga ng kakila-kilabot na supling. . . . Ito ay kakila-kilabot na pagpapadami at nagbubungang abnormal na mga nilalang ang itinalaga bilang pangunahing dahilan para sa paghuhukom ng Pagbaha.

“Ang mismong kawalan ng anumang ganung pagbabanto ng talaangkanan ng tao sa kaso ni Noe ay naitala rin sa Genesis 6:9: Ang puno ng pamilya ni Noe ay katangi-tanging walang dungis.”6

mga Anghel na pinatalsik sa LangitProblema #4: Ang Bagong Tipan ay pinatunayan ang pagkakaunawa na ang mga anghel sa paanuman ay nagparami sa mga kababaihan sa panahon ni Noe, at nagbigay din ng komento sa kanilang hatol para sa dakilang pagkakasalang ito. Sa sumusunod na sipi, ipinahayag ni Pedro na bago pa ang pagbaha, ang mga anghel ay nagkasala at dahil dito’y itatapon sila sa impyerno [Tartarus sa Griyego] na malaan sa paghuhukom.

“Hindi pinatawad [ni Yahuwah] ang mga anghel na nagkasala. Sila'y itinapon sa impyerno kung saan sila'y iginapos sa kadiliman upang doon hintayin ang Araw ng Paghuhukom. Dahil sa kasalanan ng tao noong unang panahon, ginunaw [ni Yahuwah] ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Wala siyang iniligtas maliban kay Noe na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay, at ang pito niyang kasama.” (2 Pedro 2:4-5, MBB)

Ang kasunod na sipi, umalingawngaw ang patotoo ni Pedro kay Judas ukol sa mga anghel na nagkasala. Inihambing ni Judas ang pagkakasala ng mga anghel sa Sodoma at Gomorra, malinaw na ipinahayag na sila’y “nalulong sa kahalayan” at tumungo sa “di-likas na pagnanasa ng laman.”

“Alalahanin din ninyo ang mga anghel na hindi nanatili sa kanilang dating kalagayan at kapangyarihan, sa halip ay iniwan ang kanilang tahanan. Kaya't sila'y ginapos ng [Elohim] ng di mapapatid na tanikala at ibinilanggo sa malalim na kadiliman, hanggang sa sila'y hatulan sa dakilang Araw ng Paghuhukom. Alalahanin din ninyo na ang Sodoma at Gomorra at mga karatig-lungsod ay nalulong sa kahalayan at di-likas na pagnanasa ng laman, kaya't sila'y pinarusahan sa apoy na hindi namamatay bilang babala sa lahat.” (Judas 1:6-7, MBB)

Mas marami pa ang maaaring sabihin tungkol dito, subalit hindi na kailangan kung lalong palalawigin ito. Ang punto rito ay simple lang; ang mga “anak ng Elohim” sa Genesis 6 ay mga bumagsak na anghel, hindi mga tao (mga inapo ni Set). Upang igiit na ang mga “anak ng Elohim” ay sa katunayan mga “anak ni Set” ay hindi talaga magiging totoo sa tekstong ito. Kapag tayo’y naging mga matapat na mag-aaral ng Bibliya, hayaan natin ang Kasulatan na magsalita ukol rito. Sa paraang ito, gayon din sa ibang pag-aaral, tayo nang walang masamang palagay ay susundin ang ebidensya saan man ito patungo.

Para sa mga seryosong kinuha ang Bibliya, ang mga argumentong nagtataguyod sa “Angel View” ay lumabas na nakakahimok. Para sa mga nagpapakasawa sa kagustuhan na angkinin ang mga kalayaan sa matapat na paghaharap ng teksto, walang pagtatanggol ang maaaring makapagpatunay nang pangwakas.

Para sa mga seryosong kinuha ang Bibliya, ang mga argumentong nagtataguyod sa “Angel View” ay lumabas na nakakahimok. Para sa mga nagpapakasawa sa kagustuhan na angkinin ang mga kalayaan sa matapat na paghaharap ng teksto, walang pagtatanggol ang maaaring makapagpatunay nang pangwakas.7

Tandaan: Ilang bagay sa anghelikong paglusob na interpretasyon ng Genesis 6 sa mga batayan na ang mga “anghel ay hindi maaaring makapangasawa.” Ang mga bersong inilabas upang itaguyod ang pagsalungat na ito, gayunman, tiyak na tumukoy sa mga anghel ng langit at ang pag-aasawa (Mateo 22:30; Marcos 12:25; Lucas 20:34-36). Wala sa Kasulatan na nagsasabi ang mga mapanghimagsik na “ang mga anghel na hindi nanatili sa kanilang dating kalagayan at kapangyarihan, sa halip ay iniwan ang kanilang tahanan” (Judas 1:6) ay walang kakayahang magparami.


Ngayon, ating siyasatin ang mas malaking pahiwatig ng pagkakaunawang ito at paano ito nagkaugnay sa utos ni Yahuwah na lipulin o wasakin ang mga bansang Canaan.

Simpleng ipinahayag, inutos ni Yahuwah ang pagkawasak ng mga bansang Canaan sapagkat sila’y ganap na nahawaan ng (paghahalo ng anghel at tao) genetika ng Nephilim. Ito ay salungat sa Kanyang plano para sa sangkatauhan, kung saan sa simula ay nilikha ayon sa Kanyang larawan. Kapag iniwang malaya, ang genetikong paghahawa na ito ay magiging talamak at magiging imposible para sa Mesias na isinilang nang dalisay at walang dungis8. Kapag hindi mamagitan si Yahuwah sa tabak ng Israel, lahat ng lahi ay tuluyang mahahawaan ng gene ng Nephilim. Lahat ng inaasahan ng kaligtasan sa pamamagitan ng ipinangakong Mesias ay maglalaho.

Sapagkat ang Kasulatan ay hindi nabanggit ang ikalawang anghelikong paglusob9, dapat na matanto na ang genetikang Nephelim ay malamang nakaligtas sa baha sa pamamagitan ng mga asawa ng mga anak ni Noe sa Arko, Kasunod ng pagbaha, ang gene ng Nephilim ay muling nagpaibabaw habang ang pamilya ni Noe ay nagsanga at nagsimulang magparami sa lupa. Ito ay patunay sa mga bansang Nephilim na umunlad sa lupain ng Canaan sa panahon nina Moises at Josue. Habang ang paksang ito ay maaaring ikagulat ng karamihan, ito ang pinakamakatuwirang pag-aawas batay sa mga maka-Kasulatang ebidensya.

Ang Genesis 6 at ang Kaayusan ng mga Pangyayari matapos ang Pagbaha:


(1) Ang mga Bumagsak na Anghel ay nakipagtalik mga tao (mga kababaihan sa lupa.)

Ang mga higante [Nephilim] ay nasa lupa ng mga araw na yaon, at pagkatapos din naman na makasiping ang mga anak ng [Elohim (mga Anghel)] sa mga anak na babae ng tao, at mangagkaanak sila sa kanila: ang mga ito rin ang naging makapangyarihan nang unang panahon na mga lalaking bantog.” (Genesis 6:1-4, ADB)

“At nangyari, nang magpasimula na dumami ang mga tao sa balat ng lupa, at mangagkaanak ng mga babae, Na nakita ng mga anak ng [Elohim (mga Anghel)], na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao; at sila'y nangagsikuha ng kanikaniyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. At sinabi [ni Yahuwah], Ang aking Espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailan man, sapagka't siya ma'y laman: gayon ma'y magiging isang daan at dalawang pung taon ang kaniyang mga araw. Ang mga higante [Nephilim] ay nasa lupa ng mga araw na yaon, at pagkatapos din naman na makasiping ang mga anak ng [Elohim] sa mga anak na babae ng tao, at mangagkaanak sila sa kanila: ang mga ito rin ang naging makapangyarihan nang unang panahon na mga lalaking bantog. (Genesis 6:1-4, ADB)

Sapagkat maraming mga anghel ng [Elohim] ang kasama ng mga kababaihan, at nagkaroon ng mga anak na napatunayan na masasama, at kinasusuklaman ang lahat ng mabuti, sa salaysay ng katapangan sila sa kanilang kalakasan; sapagkat ang tradisyon na, ang mga nilalang na ito ay nagawa ang anumang katulad ng mga nagawa ng tinatawag ng mga Griyego na mga higante.” (Flavius Josephus, Antiquities of the Jews, Book 1, Chapter 3, 1.3.1, http://www.biblestudytools.com/history/flavius-josephus/antiquities-jews/book-1/chapter-3.html)

Ang pagkakaunawa na ang mga mapanghimagsik na anghel na nakipagtalik sa mga kababaihan bago ang pagbaha (Genesis 6) ay laganap noong unang siglo, gaya ng sipi sa ibabaw ni Flavius Josephus. Ito ay hindi hanggang noong ikalimang siglo na ang interpretasyong “Sethite” ng Genesis 6 ay nagsimulang humawak nito.

Noong ikalimang siglo A.D., ang interpretasyong “anghel” ng Genesis 6 ay lumaganap na nakikita bilang kahihiyan kapag inatake ng mga kritiko. . . .

Sina Celsus at Julian ang Tumalikod ay ginamit ang tradisyonal na paniniwalang “anghel” upang atakihin ang Kristyanismo. Dumulog sa interpretasyong Sethite si Julius Africanus bilang mas komportableng batayan. Itinakwil ni Cyril ng Alexandria ang kinikilalang posisyong “anghel” sa interpretasyong “Sethite.” Niyakap ni Augustine ang teoryang Sethite at kaya ito namayani sa Gitnang Panahon.10

(2) Bilang resulta ng anghelikong paglusob na nabanggit sa Genesis 6:1-4, ang puso ng sangkatauhan ay naging walang tinag na nakalubog sa napakasamang isipan.

“At nakita [ni Yahuwah] na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa, at ang buong haka ng mga pagiisip ng kaniyang puso ay pawang masama lamang na parati. At nagsisi [si Yahuwah] na kaniyang nilalang ang tao sa lupa, at nalumbay sa kaniyang puso.” (Genesis 6:5-6, ADB)

(3) Sinabi ni Yahuwah na lilipulin Niya ang lahat ng tao na nilikha sa lupa.

“At sinabi [ni Yahuwah], Lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa; ang tao at gayon din ang hayop, at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid; sapagka't pinagsisisihan ko na aking nilalang sila.” (Genesis 6:7, ADB)

Tandaan na sinabi ni Yahuwah na lilipulin Niya rin ang lahat ng “hayop, at ang mga umuusad at ang mga ibon.” Bakit kasama rin ang napakaraming hayop sa paglipol? Sinalaysay ng Aklat ni Jasher na matapos ang mga “hukom at pinuno” (malamang tinukoy ang mga anghel) ay kinuha ang mga “babaing anak ng tao” mula sa kanilang mga asawa, nagsimula ang mga tao na paghaluin ang iba’t-ibang uri ng mga hayop. Dahil dito, maging ang mga hayop ay naging masama rin.

“At ang kanilang mga hukom at pinuno ay tumungo sa mga babaing anak ng tao at kinuha nila ang mga ito nang sapilitan mula sa kanilang mga asawa ayon sa kanilang kagustuhan, at ang mga anak ng tao sa panahong iyon ay kinuha mula sa mga baka ng lupa, mga hayop ng kaparangan at mga ibon ng himpapawid, at itinuro ang pagsasama ng mga hayop11 ng isang lahi sa iba, na nagbunsod kay [Yahuwah]; at nakita ng [Elohim] ang buong mundo at ito ay napakasama, sapagkat ang lahat ng nabubuhay ay nagpakasama sa kanilang mga gawa sa lupa, lahat ng mga tao at mga hayop.” (Jasher 4:18)

mga makasaysayang paglalarawan ng mga kimera, mga higante, at nephilim 

I-click ang larawan12 upang mas makita. 
Paghahalo ng tao, hayop, at mga Kimera sa Bibliya? (non-WLC video)
 

Ipinaliwanag nito ang paulit-ulit na paggamit ni Moises ng pariralang “kanikanilang uri” kapag tinukoy ang mga hayop na nakasakay sa Arko. Ang mga hayop na ito ay genetikong dalisay, bawat uri nila gaya ng nilalayon ni Yahuwah, at nilikha Niya sa simula pa lang (Genesis 1:20-25).

“Datapuwa't pagtitibayin ko ang aking tipan sa iyo; at ikaw ay lululan sa sasakyan, ikaw, at ang iyong mga anak na lalake, at ang iyong asawa, at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. At sa bawa't nangabubuhay, sa lahat ng laman ay maglululan ka sa loob ng sasakyan ng dalawa sa bawa't uri upang maingatan silang buhay, na kasama mo; lalake at babae ang kinakailangan. Sa mga ibon ayon sa kanikanilang uri, at sa mga hayop ayon sa kanikanilang uri, sa bawa't nagsisiusad, ayon sa kanikanilang uri, dalawa sa bawa't uri, ay isasama mo sa iyo, upang maingatan silang buhay.” (Genesis 6:18-20, ADB)

“Nang araw ding yaon, ay lumulan sa sasakyan si Noe, at si Sem, at si Cham, at si Japhet, na mga anak ni Noe, at ang asawa ni Noe, at ang tatlong asawa ng kaniyang mga anak na kasama nila; Sila, at ang bawa't hayop gubat ayon sa kanikanilang uri, at lahat ng hayop na maamo ayon sa kanikanilang uri, at bawa't umuusad sa ibabaw ng lupa ayon sa kanikanilang uri, at bawa't ibon ayon sa kanikanilang uri, lahat ng sarisaring ibon.” (Genesis 7:13-14, ADB)

Hindi lamang ang mga hayop na pinapasok sa Arko ang mga genetikong dalisay, pati rin si Noe ay sinasabi ng Kasulatan na genetikong dalisay.

(4) Nabanggit na si Noe ay genetikong dalisay.

“Datapuwa't si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata [ni Yahuwah]. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal noong kapanahunan niya: si Noe ay lumalakad na kasama ng [Elohim].” (Genesis 6:8-9, ADB)

Ang salitang isinalin bilang “sakdal” sa siping ito ay tamiym [Strong's H8549]. Sa konteksto, ang salitang ito ay lumitaw na isang pagtukoy hindi sa asal ni Noe, kundi sa kanyang genetikong kalinisan. Ang kordero ng Paskua at ang pulang baka, halimbawa, ay mga tamiym (walang pisikal na dungis), gayon din ang lahat ng mga pag-aalay. (Tingnan ang Exodo 12:5, Mga Bilang 19:2 at Levitico 4:3.)

Ang mismong kawalan ng anumang pagbabanto sa talaangkanan sa kaso ni Noe ay naitala sa Genesis 6:9: Ang puno ng pamilya ni Noe ay bukod tanging walang dungis. Ang terminong ginamit, tamiym, ay ginamit sa pisikal na kalinisan.13

Ang salitang Hebreo na tamiym ay nangangahulugang walang dungis, at ito ang maalintuntuning salita para sa pangkatawan at pisikal na pagkasakdal, at hindi sa moral. Kaya ginamit ang mga hayop na dalisay para sa pag-aalay. Ito ay inilarawan nang walang dungis sa Exodo 12:5; 29:1. Levitico 1:3, 10; 3:1, 6; 4:3, 23, 28, 32; 5:15, 18; 6:6; 9:2, 3; 14:10; 22:19; 23:12, 18. Mga Bilang 6:14; 28:19, 31; 29:2, 8, 13, 20, 23, 29, 32, 36. Ezekiel 43:22, 23, 25; 45:18, 23; 46:4, 6, 13. Walang kapintasan. Mga Bilang 19:2; 28:3, 9, 11; 29:17, 26. Sakdal. Mga Awit 119:1. Ipinapakita nito na ang Genesis 6:9 ay hindi nagsasabi ng moral na pagkaperpekto ni Noe, ngunit sinasabi na siya at ang kanyang pamilya lamang ang nag-alaga ng kanilang angkan at pinanatiling dalisay, sa kabila ng naghaharing kasamaan na dulot ng mga bumagsak na anghel. [orihinal na pagbibigay-diin] 14

(5) Nagkaanak si Noe ng tatlong genetikong dalisay na mga anak.

“At nagkaanak si Noe ng tatlong lalake: si Sem, si Cham, at si Japhet.” (Genesis 6:10, ADB)

Ayon sa Aklat ni Jasher, nagkaroon si Noe ng asawa na isa sa mga babaing anak ni Enoc.

. . . Tumungo si Noe at nagkaroon ng asawa, at pinili niya si Naamah ang babaing anak ni Enoc, at siya ay limang daan at walumpung taon. At si Noe ay apat na raan at siyamnapu’t walong taon, nang napangasawa niya si Naamah. (Jasher 5:15-16)

Ibinigay ang mahirap dapitang katuwirang talaan ni Enoch (Genesis 5:18-24), ito ay makatuwiran na pagtibayin na ang asawa ni Noe (babaing anak ni Enoc) ay genitikong dalisay at, dahil dito, gayon din ang mga anak ni Noe.

3d render ng balangkas ng DNA, basal na likuran 

(6) Ipinahayag na ang lupa at ang lahat ng mga tao ay naging masama.

“At sumama ang lupa sa harap ng [Elohim], at ang lupa ay napuno ng karahasan. At tiningnan ng [Elohim] ang lupa, at, narito sumama; sapagka't pinasama ng lahat ng tao ang kanilang paglakad sa ibabaw ng lupa.” (Genesis 6:11-12, ADB)

(7) Sinabi ni Yahuwah na lilipulin Niya ang lahat ng tao.

“At sinabi ng [Elohim] kay Noe, Ang wakas ng lahat ng tao ay dumating sa harap ko; sapagka't ang lupa ay napuno ng karahasan dahil sa kanila; at, narito, sila'y aking lilipuling kalakip ng lupa.” (Genesis 6:13, ADB)

(8) Inutusan si Noe na gumawa ng Arko.

“Gumawa ka ng isang sasakyang kahoy na gofer; gagawa ka ng mga silid sa sasakyan, at iyong sisiksikan sa loob at sa labas ng sahing. At ganitong paraan gagawin mo: tatlong daang siko ang haba ng sasakyan, limang pung siko ang luwang, at tatlong pung siko ang taas. Gagawa ka ng isang durungawan sa sasakyan; at wawakasan mo ng isang siko sa dakong itaas; at ang pintuan ng sasakyan ay ilalagay mo sa tagiliran; gagawin mong may lapag na lalong mababa, pangalawa at pangatlo. At ako, narito, ako'y magpapadagsa ng isang baha ng tubig sa ibabaw ng lupa, upang lipulin sa silong ng langit ang lahat ng laman na may hininga ng buhay; ang lahat na nasa lupa ay mangamamatay.” (Genesis 6:14-17, ADB)

(9) Nabanggit ng Kasulatan ang mga asawa ng mga anak ni Noe sa unang pagkakataon.

“Datapuwa't pagtitibayin ko ang aking tipan sa iyo; at ikaw ay lululan sa sasakyan, ikaw, at ang iyong mga anak na lalake, at ang iyong asawa, at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo.” (Genesis 6:18, ADB)

Napakahalagang tandaan rito na si Moises ay hindi nabanggit ang mga asawa ng mga anak ni Noe hanggang matapos sabihin na:

Malakas na nagpahiwatig ito na ang mga asawa ng mga anak ni Noe ay hindi genetikong dalisay. Sila’y marahil may dala kahit man lang isang bakas ng Nephilim gene. Ito ay nagpatotoo sa tatlong katunayan: (1) Ang mga higante ay lumitaw muli matapos ang pagbaha, nang walang ikalawang anghelikong paglusob. (2) Si Noe ay genetikong dalisay, at ang kontekstong patunay ay nagpahiwatig na ang mga anak niya rin ay dalisay. (3) Walang nabanggit na mga asawa hanggang matapos ipinahayag na ang lahat ng mga tao ay naging masama. (Ang Aklat ni Jasher ay pinatotohanan ang pagkakaunawang ito sa pahayag na ang mga asawa ay hindi pa napipili matapos magawa ang Arko. Tingnan ang Jasher 5:33-35.)

Isa pa, habang ang paksang ito ay maaaring ikagulat ng karamihan, ito ang pinakamakatuwirang pag-aawas batay sa mga maka-Kasulatang ebidensya.

[Tandaan: Ang pagdala sa gene ng Nephilim (gaya ng anumang gene) ay hindi umaako na ito ay naipapasa sa supling. Sa kaso ng mga anak ni Cham, lalo na si Canaan, ito ay malinaw. Ang makasaysayang talaan ay nagpahiwatig na ang anak ni Japhet, Magog, ay marahil namana rin ang gene. Walang ebidensya, gayunman, na ang gene ay nagpakita sa supling ni Sem. Napakahalaga ring tandaan rito na sinuman ay hindi maaaring makapagsisi kung anuman ang kanilang mga magulang. Ang mga asawa ng mga anak ni Noe ay hindi awtomatikong paparusahan kung sila’y ipinanganak nang may isang bakas ng DNA ng Nephilim.]

(10) Binaha ni Yahuwah ang lupa. (Tingnan ang Genesis 7-8.)

Arko ni Noe


(11) Lumitaw muli ang Nephilim (mga higante) matapos ang baha.

“Si Amalec ay tumatahan sa lupain ng Timugan: at ang Hetheo, at ang Jebuseo, at ang Amorrheo ay tumatahan sa mga bundok: at ang Cananeo ay tumatahan sa tabi ng dagat, at sa mga pangpang ng Jordan.

“At pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moises, at sinabi, Ating akyating paminsan, at ating ariin; sapagka't kaya nating lupigin.

“Nguni't sinabi ng mga lalaking nagsiakyat na kasama niya, Hindi tayo makaaakyat laban sa bayan; sapagka't sila'y malakas kay sa atin.

“At sila'y nagdala ng masamang balita tungkol sa lupaing kanilang tiniktikan, sa mga anak ni Israel, na sinasabi, Ang lupain na aming pinaroonan upang tiktikan ay isang lupain na kinakain ang mga tumatahan doon; at lahat ng bayan na aming nakita roon, ay mga taong malalaki.

At doo'y aming nakita ang mga [higante (Nephilim sa Hebreo: ang kaparehong salitang ginamit ni Moises sa Genesis 6:4)], ang mga anak ni Anac, na mula sa mga [higante]: at kami sa aming sariling paningin ay naging parang mga balang, at gayon din kami sa kanilang paningin.” (Mga Bilang 13:29-33, ADB)

Tandaan na ang mga bansa ng mga “higante” (Nephilim) na nakalista rito ay mga bansang Canaan lahat (ibig sabihin ang mga ito’y nagmula sa apo ni Noe na si Canaan) at ang mga bansang inutos ni Yahuwah sa mga Israelita na lipulin. Habang apat lamang sa pitong bansang Canaan ang nabanggit rito ng mga espiya, naunawaan rin na ang natitirang tatlo (ang Gergeseo, ang Pherezeo, at ang Heveo) ay kabilang rin, sapagkat parte rin ng Canaan. Marahil ang mga espiya ay hindi nabanggit ang Gergeseo, ang Pherezeo, at ang Heveo sa pangalan dahil sa rutang tinahak nila nang tiktikan ang lupain. Ang mga espiya ay galing sa kaparangan ng Zin sa katimugan at nagpatuloy pahilaga hanggang Rehob.

“Sila nga'y umakyat, at kanilang tiniktikan ang lupain mula sa ilang ng Zin hanggang sa Rehob, sa pagpasok sa Emath. At sila'y umakyat sa dakong Timugan, at sila'y dumating sa Hebron; at si Aimen, si Sesai at si Talmai, na mga anak ni Anac, ay nangaroon. (Ngayon ang Hebron ay natayong pitong taon bago ang Zoan sa Egipto). At sila'y dumating sa libis ng Escol, at sila'y pumutol doon ng isang sangang may isang kumpol na ubas, at dinala sa isang pingga ng dalawa; sila'y nagdala rin ng mga granada, at mga igos. Ang dakong yaon ay tinawag na libis ng Escol, dahil sa kumpol na kinitil ng mga anak ni Israel doon. At sila'y nagbalik pagkatiktik sa lupain, sa katapusan ng apat na pung araw.” (Mga Bilang 13:21-25, ADB)

Landas na tinahak ng mga espiya nung siniyasat ang Canaan (lupain ng mga Nephilim) sa Mga Bilang 13 

I-click ang larawan upang mas makita.

Habang ang mga bansang Canaan ay hindi lamang mga bansa ng mga higante (Nephilim), sila ang pinakamalaki at may mas maraming nasasakupang lupain kaysa sa mga maliliit na tribo.

Narito ang ilan sa ibang mga tribo ng mga higante na nabanggit sa Kasulatan:

pinanatiling higanteng Irish

Pinanatiling higanteng Irish ang nadiskubre sa pagmimina sa kondehan ng Antrim, Ireland (circa 1876): Siya ay 12’2” ang taas at may 6 na daliri sa kanang paa. May nabanggit ang Kasulatan na mga higante (Rephaim) na may 6 na bilang: “At nagkaroon uli ng pakikipagbaka sa Gath, na doo'y may isang lalaking lubhang mataas, na mayroon sa bawa't kamay na anim na daliri, at sa bawa't paa'y anim na daliri, na dalawang pu't apat sa bilang: at siya ay ipinanganak din sa higante [H7498: râphâ'].” (2 Samuel 21:20, ADB; Tingnan rin ang 1 Cronica 20:6.)

Ayon sa International Standard Bible Encyclopedia, “Posible na silang [ang Rephaim, ang Anaceo, ang Zozims, at ang Emimeo] lahat ay galing sa kaparehong angkan, nabigyan ng iba’t-ibang pangalan ng iba’t-ibang mga tribo na nakasama nila.” Ang maka-Kasulatan at heograpikong pagkakaugnay ng mga Horeo sa ibang tribo ay nagpahiwatig na sila rin ay parte ng mas malaking angkan.

Tandaan: Lahat ng mga nabanggit na tribo ay kabilang sa digmaan sa Genesis 14. Ito ay hindi isang ordinaryong sagupaan; ito ay laban ng mga tao at mga higante (Nephilim)! Ang pagkakaunawang ito ay nagpatotoo sa mga kasulatan ng unang siglong mananalaysay, Flavius Josephus, na naghayag na ang “supling ng mga higante” ay pinatalsik sa labanang ito.17


(12) Ipinahayag ni Yahuwah sa Israel na lipulin ang mga bansang Nephilim, habang ipakita ang awa sa iba.

Ipakita ang Awa:

“Pagka ikaw ay lalapit sa isang bayan upang makipaglaban, ay iyo ngang ihahayag ang kapayapaan doon. At mangyayari, na kung sagutin ka ng kapayapaan, at pagbuksan ka, ay mangyayari nga, na ang buong bayang masusumpungan sa loob ay magiging sakop mo, at maglilingkod sa iyo. At kung ayaw makipagpayapaan sa iyo, kundi makikipagbaka laban sa iyo, ay kukubkubin mo nga siya: At pagka ibinigay [ni Yahuwah na iyong Elohim] sa iyong kamay ay iyong susugatan ang bawa't lalake niyaon ng talim ng tabak: Nguni't ang mga babae, at ang mga bata, at ang mga hayop, at ang buong nasa bayan, pati ng buong nasamsam doon, ay kukunin mong pinakasamsam; at kakanin mo ang samsam sa iyong mga kaaway na ibinigay sa iyo [ni Yahuwah na iyong Elohim]. Gayon ang iyong gagawin sa lahat ng bayang totoong malayo sa iyo, na hindi sa mga bayan ng mga bansang ito.” (Deuteronomio 20:10-15, ADB)

Lipulin ang mga bansang Nephilim:

“Nguni't sa mga bayan ng mga taong ito na ibinibigay sa iyo [Yahuwah na iyong Elohim] na pinakamana, ay huwag kang magtitira ng may buhay sa anomang bagay na humihinga: Kundi iyong lilipulin sila; ang Hetheo, at ang Amorrheo, ang Cananeo, at ang Pherezeo, ang Heveo, at ang Jebuseo; gaya ng iniutos sa iyo [Yahuwah na iyong Elohim]. Upang huwag kayong turuan nilang gumawa ng ayon sa lahat nilang karumaldumal, na kanilang ginawa sa kanilang mga [el]; na anopa't kayo'y magkasala laban [kay Yahuwah na iyong Elohim].” (Deuteronomio 20:16-18, ADB)

“Pagka ipapasok ka [ni Yahuwah na iyong Elohim] sa lupain na iyong pinaroroonan upang ariin, at palalayasin ang maraming bansa sa harap mo, ang Hetheo, at ang Gergeseo at ang Amorrheo, at ang Cananeo, at ang Pherezeo, at ang Heveo, at ang Jebuseo, na pitong bansang lalong malalaki at mga lalong makapangyarihan kay sa iyo; At pagka sila'y ibibigay sa harap mo [ni Yahuwah na iyong Elohim], at iyong sasaktan sila; ay lubos mo ngang lilipulin sila; huwag kang makikipagtipan sa kanila, ni huwag mong pagpakitaan ng kaawaan sila: Ni magaasawa sa kanila; ang iyong anak na babae ay huwag mong papag-aasawahin sa kaniyang anak na lalake, ni ang kaniyang anak na babae, ay huwag mong papag-aasawahin sa iyong anak na lalake. Sapagka't kaniyang ihihiwalay ang iyong anak na lalake sa pagsunod sa akin, upang sila'y maglingkod sa ibang mga dios: sa gayo'y magaalab ang galit [ni Yahuwah] laban sa iyo, at kaniyang lilipulin kang madali. Kundi ganito ang inyong gagawin sa kanila; inyong igigiba ang kanilang mga dambana, at inyong pagpuputolputulin ang kanilang mga haligi na pinakaalaala at inyong ibubuwal ang kanilang mga Asera, at inyong susunugin sa apoy ang kanilang mga larawang inanyuan.” (Deuteronomio 7:1-5, ADB)

Ensiklopedya ng mga Higante, ni Stephen Quayle

Ensiklopedya ng mga Higante, ni Stephen Quayle


Bantayan ang binhi...

Tandaan ang malinaw na utos ni Yahuwah na huwag mag-asawa sa mga bansang Nephilim:

“Ni magaasawa sa kanila; ang iyong anak na babae ay huwag mong papag-aasawahin sa kaniyang anak na lalake, ni ang kaniyang anak na babae, ay huwag mong papag-aasawahin sa iyong anak na lalake.” (Deuteronomio 7:3, ADB)

Malinaw itong nagpahiwatig na si Amang Yahuwah ay binabantayan ang binhi kung saan darating ang Mesias. Ipinagbawal Niya nang lubos ang Israel na makisama sa mga bansang Canaan. Isa pang nakakahimok na patunay ng hinuhang ito ay nakita sa katunayan na ang makalupang angkan ni Yahushua ay tumungo sa pag-iisa ni Judah sa kanyang manugang na babae, si Tamar, sa halip na sa mga anak niya sa asawang Canaan!

“At nakita roon ni Juda ang anak na babae ng isang Cananeo, na tinatawag na Sua; at kinuha niya at kaniyang sinipingan. . . . At nagdaan ang maraming araw; at namatay ang anak na babae ni Sua, na asawa ni Juda; at nagaliw si Juda, at umahon sa Timnath sa mga manggugupit sa kaniyang mga tupa, siya at ang kaniyang kaibigang si Hira na Adullamita. At naibalita kay Thamar [manugang na babae ni Juda], na sinasabi, Narito, ang iyong biyanang lalake ay umaahon sa Timnath upang pagupitan ang kaniyang mga tupa. At siya'y nagalis ng suot pagkabao, at nagtakip ng kaniyang lambong, at pagkapagtakip ay naupo sa pasukan ng Enaim, na nasa daan ng Timnath; . . . Nang makita siya ni Juda ay ipinalagay siyang patutot, sapagka't siya'y nagtakip ng kaniyang mukha. At lumapit sa kaniya, sa tabi ng daan, . . . Nang siya'y ilabas, ay nagpasabi siya sa kaniyang biyanan. Sa lalaking may-ari ng mga ito, ay nagdalangtao ako: . . . At nangyari, na sa pagdaramdam niya, na, narito, kambal ang nasa kaniyang tiyan. At nangyari, nang nanganganak siya, na inilabas ng isa ang kamay: at hinawakan ng hilot at tinalian sa kamay ng isang sinulid na mapula, na sinasabi, Ito ang unang lumabas. At nangyari, na pagkaurong ng kaniyang kamay, na, narito, ang kaniyang kapatid ang lumabas. At kaniyang sinabi, Bakit nagpumiglas ka? kaya't tinawag ang pangalan niyang Phares. At pagkatapos ay lumabas ang kaniyang kapatid, na siyang may sinulid na mapula sa kamay: at tinawag na Zara ang kaniyang pangalan.” (Tingnan ang Genesis 38.)

“Ito ang talaan ng mga ninuno ni [Yahushua ang Tagapagligtas] na mula sa angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham. Mula kay Abraham hanggang kay Haring David, ang mga ninuno ni [Yahushua] ay sina: Abraham, Isaac, Jacob na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid; Juda na ama ni Fares [Phares] at Zara kay Tamar; Fares, Esrom, Aram, . . .” (Mateo 1:1-3, MBB; Tingnan din ang Lucas 3:33.)

Isang huling ebidensya ng intensyon ni Yahuwah upang iwasan ang binhi ng Israel mula sa pagiging madungis ng genetika ng Cananeong Nephilim ay nakita sa Kanyang kaloob na pagtitipon ng Israel sa lupain ng Ehipto kung saan, nakabukod, maaari silang dumami sa lakas at bilang. Mahigit 400 taon bago ang Exodo (Ang Dakilang Pagtakas), ipinahayag ni Yahuwah kay Abraham na ang kanyang mga inapo ay magiging dayuhan sa iba pang lupain (Ehipto), ngunit babalik dyan (sa Canaan) kapag ang “ang pagkakasala ng mga Amorrheo” ay sukdulan na.

“At sinabi [ni Yahuwah] kay Abram, Tunay na pakatalastasin mo, na ang iyong binhi ay magiging taga ibang bayan sa lupaing hindi kanila, at mangaglilingkod sa mga yaon; at pahihirapang apat na raang taon. At yaon namang bansang kanilang paglilingkuran ay aking hahatulan: at pagkatapos ay aalis silang may malaking pag-aari. Datapuwa't ikaw ay payapang pasa sa iyong mga magulang; at ikaw ay malilibing sa mabuting katandaan. At sa ikaapat na salin ng iyong binhi, ay magsisipagbalik rito: sapagka't hindi pa nalulubos ang katampalasanan ng mga Amorrheo.” (Genesis 15:13-16, ADB, binigyang-diin)

Kaagad pagkatapos nito, nabasa natin na si Yahuwah ay gumawa ng tipan kay Abraham kung saan nangako Siya na ibibigay ang lupaing nasasakupan ng mga Amorrheo at iba pang Nephilim sa kanyang mga inapo.

“At nangyari, na paglubog ng araw, at pagdilim, na narito, ang isang hurnong umuusok, at ang isang tanglaw na nagniningas na dumaan sa gitna ng mga hinating hayop. Nang araw na yaon, ang Panginoon ay nakipagtipan kay Abram, na nagsabi, Sa iyong binhi ibinigay ko ang lupaing ito, mula sa ilog ng Egipto hanggang sa malaking ilog, na ilog Eufrates. Ang mga Cineo, at ang mga Ceneceo, at ang mga Cedmoneo, at ang mga Heteo, at ang mga Pherezeo, at ang mga Refaim, at ang mga Amorrheo, at ang mga Cananeo, at ang mga Gergeseo, at ang mga Jebuseo.” (Genesis 15:17-21, ADB)

Lumantad rito na si Amang Yahuwah ay pinahintulutan ang mga bansang Canaan (Nephilim) na dumami sa lakas at bilang rin, kaya sa Kanyang sakdal na pagsasaoras, maaari Niyang lipulin ang binhi ng paghihimagsik at ipakita Siya na makapangyarihan sa kamay ng mga Israelita na nananatiling matapat.

Ang utos ng Ama na lipulin ang mga bansang Canaan ay anumang bagay kundi nagkataon lang. Malayo mula sa pagiging walang tiyak na gawa ng pagpatay sa lahi, ang pagkawasak ng mga Cananeo ay isang kapansin-pansing gawa ng walang kapantay na kalinga at walang pag-iimbot na pag-ibig.

Pagwawakas:

Ang utos ng Ama na lipulin ang mga bansang Canaan ay anumang bagay kundi nagkataon lang. Malayo mula sa pagiging walang tiyak na gawa ng pagpatay sa lahi, ang pagkawasak ng mga Cananeo ay isang kapansin-pansing gawa ng walang kapantay na kalinga at walang pag-iimbot na pag-ibig. Kung hahayaan ni Amang Yahuwah ang ma-idolatrya na mga bansang Nephilim na magpatuloy nang malaya, ang buong mundo ay magiging masama muli, at ang angkan ng ipinangakong Mesias ay magiging madungis, gagawin itong imposible para sa atin na tayo’y maligtas.

Ito’y naging perpektong pagpapahalaga kung bakit [si Yahuwah] ay pinahintulutan ang mikroskopiko genetikang kowd (iyon ay nalalabing genetikang impormasyon) na mabuhay – nang may sapat na katagalan para sa Kanyang bayan na lipulin silang lahat. Bakit? Dahil . . . ito ay sa pamamagitan ng magiting na gawa ng bayang Hebreo na ang buong mundo matapos ang Pagbaha ay kinatatakutan sila at si YHVH, ang kanilang [Elohim] – ang nag-iisa at totoong [Elohim] nina Abraham, Isaac at Jacob. Nakamit ni [Yahuwah] ang karangalan sa Kanyang bayang hinirang at ang bagong bansang ito ng “mamamatay-higante” ay tumindig bilang isang patotoo sa lahat ng ibang bansa sa kahanga-hangang kapangyarihan at katotohanan ng nabubuhay na Manlilikha ng langit at lupa.

“At bago sila nahiga, ay sinampa niya sila sa bubungan. At sinabi niya sa mga lalake, Talastas ko na ibinigay sa inyo [ni Yahuwah] ang lupain, at dinatnan kami ng pangingilabot sa inyo at ang lahat na nananahan sa lupain ay nauupos sa harap ninyo. Sapagka't aming nabalitaan kung paanong tinuyo [ni Yahuwah] ang tubig sa Dagat na Mapula sa harap ninyo, nang kayo'y lumabas sa Egipto; at kung ano ang inyong ginawa sa dalawang hari ng mga Amorrheo, na nangasa dako roon ng Jordan, kay Sehon at kay Og, na inyong lubos na pinuksa. At pagkabalita namin, ay nanglumo ang aming puso, ni walang diwa na naiwan sa kanino mang tao, dahil sa inyo; sapagka't [si Yahuwah] ninyong [Elohim], ay siyang [Elohim] sa langit sa itaas, at sa lupa sa ibaba.” (Josue 2:8-11, ADB)

Kapag isinaalang-alang mo kung ano ang nagawa ng maliit na bansa sa buong sibilisasyon ng malalaking higante matapos ang Pagbaha, ito ay napakadaling makita kung bakit “pinahintulutan” [ni Yahuwah] ang genetikang Nephilim na mamuhay – nang may sapat na katagalan upang lipulin sila ng Kanyang bayan. Sa paggawang ito, ipinakita ni [Yahuwah] sa buong mundo at sa mga bumagsak na anghel kung ano ang magagawa ng bayan na mayroong tamang relasyon sa Kanya.18

Purihin ang walang katapat na pangalan ni Yahuwah ngayon at magpakailanman. Siya na nakakaalam ng katapusan mula sa simula ay makatarungan at matuwid sa lahat ng Kanyang paraan!


Mas marami pang maaaring sabihin ukol sa mga detalye ng anghelikong paglusob sa Genesis 6, subalit ito ay wala na sa saklaw ng partikular na pag-aaral na ito na tumungo nang lagpas sa napaliwanag na. Ang punto rito ay maikli ngunit masaklaw na ipinahayag sa nabanggit na pagwawakas.


Ang Aklat ni Enoch

Maraming pagtatalo na ang Aklat ng mga Tagabantay ni Enoch ay isang mapagkakatiwalaang pinagkukunan ng kaalaman ukol sa anghelikong paglusob. Ang World’s Last Chance ay hindi itinataguyod at hindi rin tinatanggihan ang posibilidad, subalit nagsisikap na ipakita mula sa Kasulatan lamang ang tunay na kalikasan ng kontrobersiya sa Genesis 6. Habang ang Aklat ni Jasher ay pana-panahong ginamit sa pag-aaral na ito upang liwanagin ang ilang punto, ito ay hindi na kailangan na patunayan ang patotoo ng anghelikong paglusob at ang mga pag-igkas nito. Ang Bibliya, bukod-tangi lamang, ay sapat nang magpapatunay.

Ang Panahon ni Noe

“Ang pagdating ng Anak ng Tao ay tulad noong panahon ni Noe.” (Mateo 24:37, MBB)

Kapag nakita sa bagong liwanag ito, ang mga pahiwatig ng propetikong babala na ito ay tutungo sa mas malaking kahulugan.

Sa panahon ni Noe, lahat ng mga nabubuhay ay naging masama sa pamamagitan ng kasuklam-suklam at ipinagbabawal na pagsasagawa ng pagsasama ng mga magkaibang uri. Ang mga Nephilim/higante (Genesis 6:4) at kimera (Jasher 4:18) ay resulta mula sa masamang pagsasama at sukdulang paghihimagsik. Ngayon, makikita uli natin ang mga kasuklam-suklam na gawang ito! Ang mga “dalub-agham” ay pagpapalalong minamanipula at pinapasama ang mga genetika ng tao at hayop; sila ay, nang walang pagsisisi, sinisira ang ipinahayag ni Yahuwah na “mabuti” sa simula pa lang (Genesis 1:31). Tunay nga, tayo’y nabubuhay na sa “panahon ni Noe.”

Narito ang ilang sa mga napakasamang pagsasagawa ng modernong agham.

Hindi lamang ang pagsasama ng mga tao at hayop ang nagiging karaniwang isinasagawa, gayon din ang GMOs (Genetically Modified Organisms) ay mabilis na nagiging batayan para sa pagpaparami ng pagkain at pagkonsumo nito. Ang mga GMOs ay siguradong pagdusta kay Yahuwah! Ang mga tao, isinasagawa ang pasinungaling na tinatawag na “agham,” nagmataas na maaari nilang mas mapabuti ang ipinahayag ni Yahuwah na “mabuti” ay isang kabaliwan at malinaw na tanda ng panahon kung kailan tayo nabubuhay.

Maraming mga mag-aaral ng Bibliya at mananaliksik ng Nephilim ngayon ang nakumbinsi na makikita nating muli ang pagbabalik ng Nephilim sa mga huling araw. Ito ay tiyak na posible, at ang lahat ng bagay na isinaalang-alang, ay mas marahil. “Ang pagparito ng Anak ng Tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe.” (Lucas 17:26, MBB) Nawa’y palakasin ni Yahuwah ang ating mga puso at bigyan tayo ng karunungan sa mga araw na paparating.


*Lahat ng siniping Kasulatan ay mula sa Ang Dating Biblia (ADB) at Magandang Balita Biblia (MBB) na binigyang ng sagradong mga Pangalan.

1 Ang Gergeseo ay tinanggal mula sa Deuteronomio 20 na listahan ng mga bansang Canaan, ngunit kabilang sa mga sumusunod: Deuteronomio 7, Josue 3:10, at Josue 24:11.

2 Ang mga “Anak ng Elohim” (B'nai HaElohim) ay makikita sa 5 sipi ng Lumang Tipan: Genesis 6:2; Genesis 6:4; Job 1:6; Job 2:1; Job 38:7

3 Si Moises ay karaniwang pinaniwalaan sa pag-akda ni Job.

4 Chuck Missler, Textual Controversy: Mischievous Angels or Sethites?, http://www.khouse.org/articles/1997/110/.

5Ibid.

6Ibid.

7Ibid.

8 Si Yahushua, bilang antitipikong “Kordero ni Yahuwah,” ay walang kapintasan. “ Ang inyong korderong pipiliin ay yaong walang kapintasan, isang lalake, na iisahing taon: inyong kukunin sa mga tupa, o sa mga kambing.” (Exodo 12:5, ADB) “Alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira, tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni [K]risto. Siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan.” (1 Pedro 1:18-19, MBB)

9 Ang ilan ay ipinalagay na mayroong ikalawang anghelikong paglusob, ibig sabihin na ang mga anghel ay nakipagtalik sa mga kababaihan bago at pagkatapos ng pagbaha. Ang ebidensya, gayunman, ay nagpahiwatig na nangyari lamang ito nang isang beses (bago ang pagbaha). Para sa mas marami pa ukol rito, tukuyin sa Archon Invasion: The Rise Fall and Return of the Nephilim by Rob Skiba, pp. 31-64.

10 Chuck Missler, Textual Controversy: Mischievous Angels or Sethites?, http://www.khouse.org/articles/1997/110/.

11 Mga alamat ng mga kimera (mga nilalang na mayroong paghahalo ng magkaibang genetikong tisiyu, hal. mga tao hinaluan ng mga hayop, iba’t-ibang uri ng hayop na pinagsama-sama, atbp.) ay kilala sa naitalang kasaysayan. Habang ang karamihan ay itinuturing ang mga kwentong ito bilang piksyon, ang katunayan ay ang mga kimera ay (at marahil) isang katotohanan. (Jasher 4:18; 36:32; 61:25) “Paghahalo ng tao at hayop at mga kimeras sa Bibliya?

12  (1) Ang tansong “Kimera ng Arezzo” ay isa sa pinakakilalang halimbawa ng sining ng mga Etruscans. (400 BC)

(2) “Kentawra...” ni Laurent Marqueste (Pranses, 1850-1920). Marmol, 1892. Sa Hardin ng Tuileries, Paris.

(3) Ang Dakilang Sphinx ng Giza.

(4) Rebultong kimera sa Fontaine Saint Michel, Paris, France.

(5) Gripin mula Ehipto.

(6) Sarong gripin, trefoil-mouth oinochoe, 420BC-400BC, Likha sa: Attica (Europe, Greece, Attica (Greece))

(7) Nilalabanan ni Theseus ang Minotaur ni Étienne-Jules Ramey (Pranses, 1796-1852). Marmol, 1826. Sa Hardin ng Tuileries, Paris.

(8) Ang Itim na Obelisk ni Shalmaneser II ay isang itim na apog ng Neo-Assirya bas-relief na iskultura mula kay Nimrud (sinaunang Kalhu), sa hilagang Iraq, nagpaalaala sa mga kabutihan ni Haring Shalmaneser II (naghari 858-824 BC). Inilabas ang detalye ng dalawang magkaibang plaster.

(9) Assiryang Shedu

13 Chuck Missler, Textual Controversy: Mischievous Angels or Sethites?, http://www.khouse.org/articles/1997/110/.

14 Dr. E. W. Bullinger, Appendixes To The Companion Bible, Appendix 26, http://www.markfoster.net/rn/companion_bible_appendices.pdf.

15 Posible na si “Rephah ay ang ama ng tribong Rephaim, isang sinaunang tribio ng mga higante, na kaunting pamilya na lang ang nalalabi sa panahon ni Moises.” Keil & Delitzsch, Commentary on the Old Testament, Volume 2, Joshua, Judges, Ruth, 1 and 2 Samuel, 2006, p. 680.

16 Ang higaan ni Og ay 13.5 talampakan ang haba at 6 na talampakan ang lapad. Ito ay isang konserbatibong pagtantya batay sa 18” kubit.

17 Flavius Josephus, Antiquities of the Jews, Book 1, Chapter 9, 1.9.1, http://www.biblestudytools.com/history/flavius-josephus/antiquities-jews/book-1/chapter-9.html

18 Rob Skiba, Archon Invasion: The Rise, Fall and Return of the Nephilim, 2012, pp. 157-158.