Print

Nkaambo Keni Lusyomo Muli Leza Omwe Ncobuli Busongo bwamu Bbaibbele

Ino Yahuwah ulangika buti ciimo Cakwe? Alimwi nguni Yahushua?

Mumisela yabantu, kwakali nzila zyotatwe zyakwiingula mibuzyo yotatwe eeyi. Alimwi kwiinda munzila nzyeenya eezi, kwakali kunga kuli nzila zyotatwe zyakupandulula Bbaibbbele:

I. Mutwe wa Baleza Botatwe: Oolu lusyomo lwiimvwi ambaakani yakuti Leza Yahuwah mbantu botatwe: Y ahuwah Taata , Y ahuwah Mwana, a Muya Uusalala. Omweomwe akataa botatwe aaba ulikkwene kuba Yahuwah. Pele nokuba boobo aabo tabaambwi kuti mbaaleza botatwe, pele ngumwi. Aaba botatwe balaa ciimo ca: Kupona Kutamani, balaa Mulimo weelene, alimwi Baleelene. Lusyomo muli baleza botatwe lulanganya Yahuwah ulaa ciimo cabulemu eeco acalo ncobajisi boonse botatwe antoomwe.

II. Modalizimu: Lusyomo lwa Modalizimu lulanganya Yahuwah kuti muntu omwe, kutali bantu botatwe. Aabo batobela lusyomo luli boobu, nokuba boobo, basyoma kuti Yahuwah ulalitondezya muziimo zyotatwe, aboobo aawo mpaazyila "nzila ya ziimo."
Mumajwi amwi ooku nkokwaamba kuti, Yahuwah kutaanguna wakali kulyaamba kuti ngu Taata ku bantu Bakwe: mpoonya, kwiinda mu kubukuluka. Alimwi, amunzila yatatu kali Muya Uusalala. Aabo batobela lusyomo lwaziimo ziindene basyoma kuti Yahuwah ngumwi, kalitondezya muziimo naa muziwa zyotatwe ziindene.

III. Leza Omwe wamu Bbaibbele: Yahuwah ngumwi; Walo tali cintu nokuba cingomo oomo bantu botatwe mobanga banjila antoomwe pe. Nkumvwisisya ciiminina Shema kuti: "Koteelela, O Isilayeli: Yahuwah Leza wesu, Yahuwah ngumwi." Kuzwa kulusyomo muli leza omwe, Yahushua mwana wabuntu ookwa Yahuwah alimwi muya uusalala Muya ookwa Yahuwah uukkala akati kesu. Kunyina muntu wabili nanka watatu kunze lya Yahuwah Lwakwe.

Ootu twaambo tutobela tone tutondezya kaambo keni Lusyomo muli Leza Omwe ncoluli lusyomo lulikke lweendelana a Bbaibbele:

1. Yahuwah lyoonse waambwa kuti ngumwi.

"Koteelela, O Isilayeli: Yahuwah Leza wesu; Yahuwah ngumwi.” (Ciibalusyo 6:4)

Yahuwah wakatupa mangwalo aalembedwe mumilaka yabantu njotuzyibide kumvwa. Ibbala liiminina muntu omwe lyakuti "Ime", "mebo", "walo", alyakuti "nguwe" aamba muntu omwe. Aboobo, eelyo Bbaibbele nolibelesya mabala aaya mukwaamba Yahuwah, lituyiisya kuti Yahuwah ngumwi. Ziindi zyongaye mu Bbaibbele eelyo nokubelesyedwe bbala lya mubunji kwaamba Yahuwah, muziindi eezyo kweelede kweezyekanya kuzyuulu zya ciindi nokubelesyedwe bbala liiminina muntu omwe kwaamba Yahuwah. Langisya mutumpango tutobela ansi aawa:

Ootu tumpango tutwaambila kuti Yahuwah ngumwi alimwi kunyina uuli mbuli Nguwe.

2. Yahushua lyoonse mu Bbaibbele muntu waandeene kuzwa kuli Yahuwah.

"Alimwi kuti zilengwaleza zyoonse zizumine kuti Jesu Kristo ngu-Mwami cakulemeka Yahuwah Taateesu.” (BaFilipo 2:11)

Mu 1 Bakolinto 15:27-28, tubala kuti: "Nkaambo zintu zyoonse Leza wazibombya kunsi amaulu aakwe, Pele na kwaambwa kuti zintu zyoonse zilibombesedwe, ncobeni nkokuti teensi kwaamba yooyo wakamubombesezya zintu zyoonse. Lino naakamana kumubombesezya zintu zyoonse, elyo alakwe Mwana mwini uzoolibombya kuliyooyo iwakamubombesezya zintu zyoonse, kuti Leza abe malondwedo aazintu zyoonse." Aawa Paulu waamba kuti Yahuwah wakabikka zintu zyoonse kunsaa matende ookwa Messiah, pele ooyo tali Yahuwah Mwini Lwakwe. Eeci ncecisalazya kwaandaanya akataa Yahushua, Messiah uusumpwide, a Yahuwah, ooyo wakamusumpula.

Ooku kwaandaanya kulainduluka kulimvwisya mu Bafilipo 2:9-11: "Akaambo kaako [kuteelela kwa Yahushua mukutobela kuyanda kwa Yahuwah] awalo, Yahuwah wakamusumpula atala kapati, akubikka ali nguwe izina lilaatala lya mazina woonse. Kutegwa ku zina lya Yahushua magondo woonse ayelede kumufugamina, kuli baabo bali kujulu abali munyika nokuba kunsaa nyika. Akuti mulaka uuli woonse weelede kukonkezya kuti Yahushua ngu Messiah 1, kubulemu bwa Yahuwah Taata.”

Yahuwah, Taata, ulaandeene cakumaninina kuzwa ku Mwanaakwe ooyo Walo ngwaakasumpula kukkala kujanza lyalulyo Lwakwe.

3.Kunyina pe Mangwalo naatusungilizya kuti tusyome kuti Yahushua ngu Yahuwah.

"pele eezyi zintu zyakalembelwa kutegwa inywe musyome kuti Yahushua ngo Messiah, Mwanaa Yahuwah..." (Johane 20:31)

Muli Mateyo 16:16, Petulo wakasalazya kukonkezya kuti Yahushua ngu Messiah, mwanaa Yahuwah uupona. Alimwi Johane 20:31 waamba kuti: "pele eezyi zintu zyakalembelwa kutegwa inywe musyome kuti Yahushua ngo Messiah, Mwanaa Yahuwah, akuti eelyo mwasyoma mukonzye kubaa buumi butamani kwiinda muzina lyakwe." Aboobo nanka Petulo naba Johane taambi kuti Yahushua ngu Yahuwah; pele, baamba kuti Yahushua ngo Messiah, mwanaa Yahuwah.

Mu BaLoma 10:9, Paulu waamba kuti: "ikuti wakonkezya amulomo wako kuti Yahushua ngu Simalelo alimwi kosyoma mumoyo wako kuti Yahuwah wakamubusya kuzwa kubafu, nkabela yebo uyoovwunwa." Paulu taambi kuti tweelede kukonzye kuti Yahushua ngu Yahuwah; pele, utwaambila kuti ukonkezye kuti "Yahushua ngu Simalelo" alimwi akusyoma kuti Yahuwah wakamubusya kuzwa kubafu."

Kukosozya makani, Yahushua ngo muntu wiinda kusumpuka mumulengalenga, pele awalo ucili kunsaa Yahuwah. Yahushua mwana wanyama yabuntu uutakwe cinyonyoono alimwi uusumpukide ookwa Yahuwah.

"Alimwi oobu mbobuumi butamani, kuti inywe mumuzyibe alikke Leza wamasimpe [Yahuwah], a Yahushua Messiah ooyo ngookatumina." (Johane 17:3)

4. Yahuwah ulaa zintu zyaandeene muciimo cakwe, eezyo ziteendelani akuba muntu wanyama.

Kuzwa muli 1 Timoteo 1:17 twiiya kuti Yahuwah "tafwi alwimi talibonyi." Alimwi kuzwa mulugwalo ndweenya oolo acaandaano 6:16, waamba kuti Walo "alikke nguutakonzyi kufwa." Johane 1:18 utwaambila kuti "kunyina muntu wakamubona Yahuwah." Kweendelanya a Cizuminano Cipya, Yahushua wakabonwa, wakali kulibonya, alimwi wakafwa nkaambo musemo walusyomo lwesu uyeeme mukaambo ka lufu lwakwe lwakuzunda, kuzikkwa, akubuka kuzwa ku lufu.

Kukosozya kaambo: Zyoonse zibeela zya Bbaibbele zyeelede kusandululwa kweendelanya amumuni uuyubunudwe woonse. Ootu ntotwaambo tusyoonto buyo Kusyoma muli Leza Omwe ncobuli busongo bwamu Bbaibbele.

Alimwi oobu mbobuumi butamani, kuti inywe mumuzyibe alikke Leza wamasimpe [Yahuwah], a Yahushua Messiah ooyo ngookatumina. (Johane 17:3)

Kakumbatile kasimpe aaka alimwi kotambula cipego ca buumi butamani eeci kutegwa ukayimikile kunembo lya Yahuwah kokkwene mubululami bwa Yahushua.

Kutegwa umvwe makani manji aaciiyo eeci: #The Trinity (lusyomo lutaluleme)
 


Eeci cibalo cili atala ciyeeme mu zipekupeku zyobile zya Mweembezi uukambauka Leza Omwe, Daniel Calcagno.

1G5547 (Christos): "Kristu" ndibbala lyaci Giliki lyaamba "uunanikidwe” naa "messiah." Lileelene a bbala lyaci Hebulayo lya H4899 ( mâ shı̂ yach)