Print

Placatá Země: Biblická pravda v nestabilním světě

"On je ten nejchytřejší, který zná svou Bibli nejlépe a žije v souladu s jejím učením. V Bibli se nachází více skutečné vědy, obzvláště v knihách Genesis, Jób, Žalmy, Přísloví, Kazatel, Izaiáš a Ezechiel, než na všech univerzitách a hvězdárnách světa. Zde se nachází velké valouny ryzího poznání, ale musí se hledat se zbožným duchem, protože "[Yahuwah] se pyšným protiví, ale pokorným dává milost." - Jakubova 4,6. Náš Pán řekl - "Chválím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi skryl tyto věci před moudrými a opatrnými, a zjevil jsi je maličkým. Jistě, Otče, že se tak líbilo před tebou." - Matouš 11,25.26." (Terra Firma: Earth Not a Planet, Proved from Scripture, Reason, and Fact, David Wardlaw Scott, p.166)

Níže uvádíme některé body, které vedly WLC k přijetí "Placaté Země". Nejedná se o  vyčerpávající seznam všech důkazů. Mělo by to být dostačující k tomu, aby se každý zamyslel a začal vlastní průzkum této nanejvýš intrikářské a důležité záležitosti.

Není snadné setřást ze sebe celoživotní působení a podvodnou propagandu, ale skrze Otcovu milost toho může být dosaženo. Je naší modlitbou, abys odložil stranou své předsudky a domněnky u dveří vyšetřování a udělal si čas studovat to s otevřenou myslí a upřímným srdcem.

"Pravda se nikdy neobává důkladného prošetření." (David Wardlaw Scott)

Dostali jsme se k tomu náhodou: Představa, že Země je placatá, zní bláznivě. To je přesně to, co jsme si mysleli, když nám to bylo poprvé předloženo. A protože jsme nechtěli zavrhnout něco bez důkladného prošetření, začali jsme s modlitbami studovat tuto věc s tím, že se budeme věrně držet důkazů, ať už povedou kamkoliv. Po mnoha týdnech a měsících zkoumání srdce a důkladného studia jsme nyní pevně přesvědčeni, že je to právě model "glóbu", který je bláznivý.

"Odpoví-li kdo dřív, než vyslechl, toť pošetilost a hanba pro něj."
(Příšloví 18,13)


Biblické důkazy podporující nehybnou Placatou Zemi:


Země je nehybná:

Země a nebeská tělesa jsou uzavřená nebeskou klenbou:

I řekl Elohim: "Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!" Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak. Klenbu nazval Elohim nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý. (viz Genesis 1,6-8)

Zde vidíme, že Yahuwah vytvořil nebeský prostor tím, že oddělil "vody pod klenbou od vod nad klenbou." Nemohlo to být jasněji popsáno: existuje voda jak pod nebeskou klenbou, tak i nad nebeskou klenbou.

Chvalte ho, nebesa nebes, rovněž vody nad nebesy. (Žalm 148,4)

Flat Earth Firmament - Waters above and Waters below

Podle Genesis 1,6-8 existuje voda pod klenbou i nad klenbou.

Slovo zde překládané jako "klenba" je H7549:

H7549 - râqı̂ya‛

BDB definice:

1) rozšířená plocha (solid), prostor, klenba

1a) prostor (placatý základ, podpora)

1b) klenba (nebeská klenba podepírající vody nad ní)

1b1) považována hebrejci jako pevná a podepírající vody nad ní

Povšimni si, že BDB uznává, že tato klenba odkazuje na "nebeskou klenbu podepírající vody nad ní", a přidává, že byla "považována hebrejci jako pevná a podepírající vody nad ní".

Kořenem H7549 (râqı̂ya‛) je  H7554 (râqa‛), definováno Strongem jako:

"primitivní kořen; tlouci zemi (jako znak vášně); analogicky rozpínat (skrze roztloukání); skrze implikaci překrýt (s tenkými vrstvami kovu): - tlouci, rozšířit, šířit (nad, přes, vně, do plátů), známka, rozpínat" - Strong's Concordance

Zdá se, že tato nebeská klenba, která zadržuje vody nad ní, je dle kořenového základu slova z pevného materiálu, jako by byla roztlučena v podobu kovového plátu.

Písmo pokračuje a uvádí, že nebeská tělesa byla umístěna uvnitř nebeské klenby.

Opět řekl Elohim: Buďte světla na klenbě nebeské, aby oddělovala den od noci, a byla na znamení a rozměření časů, dnů a let. A aby svítila na klenbě nebeské, a osvěcovala zemi. A stalo se tak. I učinil Elohim dvě světla veliká, světlo větší, aby správu drželo nade dnem, a světlo menší, aby správu drželo nad nocí; též i hvězdy. Austavil je Elohim na klenbě nebeské, aby osvěcovala zemi; a aby správu držela nade dnem a nocí, a oddělovala světlo od tmy. A viděl Elohim, že to bylo dobré. (viz Genesis 1,14-18)

Flat Earth Firmament - Sun, Moon, & Stars

Bible uvádí jasnou řečí, že:
(1) Existuje voda pod klenbou i nad klenbou. (viz Genesis 1,6-8)
(2) Nebeská tělesa byla umístěna uvnitř klenby. (viz Genesis 1,14-18)

Nebeská klenba je z pevného materiálu:

V následujícím textu potvrzuje Elihu ve své konverzaci s Jóbem, co jsme už poznali ze záznamu o Stvoření v Genesis, a sice, že nebeská klenba oddělující vody a zahrnující nebeská tělesa je z pevného materiálu. Povšimni si, že Elihu používá slovo H7554 (râqa‛), kořenové slovo pro klenbu, což znamená "analogicky rozpínat (skrze roztloukání); skrze implikaci překrýt (s tenkými vrstvami kovu): - tlouci, rozšířit, šířit (nad, přes, vně, do plátů), známka, rozpínat".

Roztahoval-li jsi  [H7554 - râqa‛] s ním nebesa trvánlivá, k zrcadlu slitému podobná? (Jób 37,18)

Podívejme se nyní na klíčový verš, často citován zastánci modelu zeměkoule:

Ten, kterýž sedí nad okršlkem [H2329 - chûg]  země, jejížto obyvatelé jako kobylky, kterýž rozprostřel jako kortýnu nebesa, a roztáhl je jako stánek k přebývání. (Izaiáš 40,22)

Earth is not a globe (ball)Slovo zde přeloženo jako "okrlšek" je H2329 (chûg). Zcela doslovně znamená kruh, okruh nebo kompas a v širším smyslu může odkazovat na klenbu nebes. V žádném případě neznamená "koule" nebo "balón".

H2329 - chûg
BDB definice:
1) kruh, okruh, kompas
2) (BDB)  klenba (nebes)

H2329 (chûg) v žádném případě neindikuje balón nebo kouli. Izaiáš úmyslně zvolil toto slovo veden boží inspirací. V jeho slovníku nescházelo slovo pro "kouli", což můžeme jasně vidět v následujícím textu:

Prudce tě zakulí jako kouli [H1754 - dûr] do země všelijak prostranné . . . (Izaiáš 22,18)

Když Izaiáš psal o kouli, použil slovo H1754 (dûr) ne slovo H2329 (chûg). To jsou vzájemně se vylučující výrazy.

Zde je důležité si uvědomit, že H2329 (chûg) může odkazovat na "klenbu nebes", která se jeví v kontextu jako nejvhodnější aplikace svéhou použití v této pasáži. Podívejme se na to ještě jednou:

Ten, kterýž sedí nad okršlkem [H2329 - chûg] země, jejížto obyvatelé jako kobylky, kterýž rozprostřel jako kortýnu nebesa [H8064 - shâmayim], a roztáhl je jako stánek k přebývání. (Izaiáš 40,22)

Tata pasáž nám říká, že Yahuwah sedí nad klenbou nebes nad Zemí1 a že z Jeho výhodného postavení vypadají obyvatelé Země jako kobylky. Yahuwah je samozřejmě všudypřítomný a nepotřebuje napínat svůj zrak, aby viděl obyvatele Země, ale obraz, který Izaiáš předkládá, je zcela jasný.

Tato pasáž nám taky říká, že Yahuwah roztahuje nebesa [H8064 - shâmayim] jako "oponu" a rozpíná je jako "stan". Slovo zde použité k označení "nebes" je totéž slovo použité v Genesis k identifikaci nebeské klenby:

I nazval Elohim klenbu [H7549 - râqı̂ya‛] nebem [H8064 - shâmayim]. I byl večer a bylo jitro, den druhý. (viz Genesis 1,8)

Izaiáš tedy sděluje, že Otec Yahuwah sedí na (nebo nad) nebeskou klenbou, která je roztažena nad Zemí jako stan. (Písmo neustále uvádí, že Yahuwah roztahuje nebesa neboli shâmayim: Žalm 104,2; Jób 9,8; Izaiáš 40,22; 42,5; 44,24; 45,12; 51,13; Jeremiáš 10,12; 51,15; Zachariáš 12,1)

Flat Earth Firmament - Like a Tent

Izaiáš nám říká, že Otec Yahuwah sedí na (nebo nad) klenbou, kterou roztáhl nad Zemí jako "oponu" nebo "stan". (viz Izaiáš 40,22) Tato analogie nedává žádný smysl v kontextu zeměkoule.

Elifaz v knize Jób souhlasí s tímto výkladem, protože říká, že Yahuwah chodí na chûg (H2329), stejné slovo použité Izaiášem k označení nebeské klenby:

J.P. Green's literal rendering of Job 22:14

J.P. Greenův doslovný překlad Jóba 40,22 - "a klenba [H2329] - nebes [H8064] - On chodí"

Oblakové jsou skrýše jeho, tak že nevidí; neboť okršlek [H2329 - chûg] nebeský [H8064 - shâmayim] obchází. (Jób 22,14)

Elifaz jasně věřil, že Yahuwah přebýval [přebývá] na vrcholu nebeské klenby.

Zdaž El není na výsosti nebeské [H8064 - shâmayim]? Ano shlédni vrch hvězd, jak jsou vysoké. (viz Jób 22,12)

Šalomoun ve svém komentáři k záznamu Stvoření potvrzuje, co jsme zatím poznali z pera Mojžíše, Izaiáše a autora knihy Jób:

Když připravoval nebesa [H8064 - shâmayim], byla jsem tu, když vyměřoval okrouhlost [H2329 - chûg] nad propastí; když upevňoval oblaky u výsosti, když utvrzoval studnice propasti; když ukládal moři cíl jeho, a vodám, aby nepřestupovaly rozkázaní jeho, když vyměřoval základy země. (Přísloví 8,27-29)

Zde opět nacházíme stejné slovo použité k identifikaci klenby nebo nebes: chûg (H2329)

"Chvalte ho, slunce s měsícem, chvalte ho, všechny jasné hvězdy. Chvalte ho, nebesa nebes, rovněž vody nad nebesy . . . pouze Jeho jméno je vyvýšené, Jeho velebnost je nad zemí i nebem." (Žalm 148,3-4.13.)

Šalomoun potvrzuje ve výše uvedeném textu, co Yahuwah udělal během týdne Stvoření (viz Genesis 1,2). Zdá se, že v kontextu hovoří Šalomoun konkrétně o tom, kde fyzická klenba spočívá nad tou propastí, protože jasně říká poté, co mluvil o přípravě nebes [H8064 - shâmayim], že ten chûg (H2329) by ustanoven "nad propastí". Dalším logickým výkladem je, že zde Šalomoun píše o vnějším ledovém kruhu ustanoveném Yahuwahem, aby stanovil hranice mořím, protože pokračuje takto:

Když ukládal moři cíl jeho, a vodám, aby nepřestupovaly rozkázaní jeho, když vyměřoval základy země. (Přísloví 8,29)

Nehledě na to, který z těchto výkladů si člověk zvolí, jedna věc je jistá: nikde neni ani náznak toho, že je země glóbus. Všechny Biblické odkazy doposud prozkoumané nevyvratitelně popisují placatou zemi uzavřenou pod nebeskou klenbou.

Pojďme nyní prozkoumat nanejvýš pozoruhodné vidění zaznamenané prorokem Ezechielem:

Třicátého roku ve čtvrtém měsíci, pátého dne toho měsíce, když jsem byl mezi přesídlenci u průplavu Kebaru, otevřela se nebesa [H8064 - shâmayim] a měl jsem různá vidění od Elohima . . . Viděl jsem, jak se přihnal bouřlivý vítr od severu, veliké mračno a šlehající oheň; okolo něho byla zář a uprostřed ohně jakýsi třpyt oslnivého vzácného kovu. Uprostřed něho bylo cosi podobného čtyřem bytostem, které se vzhledem podobaly člověku. . . . Nad hlavami bytostí bylo cosi podobného klenbě [H7549 - râqı̂ya‛] jako třpyt oslňujícího křišťálu rozpjatého nahoře nad jejich hlavami. Pod tou klenbou [H7549 - râqı̂ya‛] pak byla jejich křídla vztažena jedno k druhému; každá bytost měla dvě křídla, jimiž se přikrývala, a každá měla dvě křídla, jimiž přikrývala své tělo. I slyšel jsem zvuk jejich křídel jako zvuk mnohých vod, jako hlas Všemocného, když se pohybovaly; bylo to jako hřmění, jako zvuk válečného tábora; když stály, svěsily křídla. Zvuk se šířil svrchu nad klenbou [H7549 - râqı̂ya‛], kterou měly nad hlavou; když stály, svěsily křídla. A nahoře nad klenbou, kterou měly nad hlavou, bylo cosi, co vypadalo jako člověk. I viděl jsem, jako by se třpytil oslnivý vzácný kov; vypadalo to jako oheň uvnitř i okolo; směrem od toho, co vypadalo jako bedra, nahoru a směrem od toho dolů jsem viděl, co vypadalo jako oheň šířící záři dokola. Vypadalo to jako duha, která bývá na mračnu za deštivého dne, tak vypadala ta záře dokola; byl to vzhled a podoba Yahuwahovy slávy. Když jsem to spatřil, padl jsem na tvář a slyšel jsem hlas mluvícího. (viz Ezechiel 1,1.4.5.22-28)

Zde nám Ezechiel říká:

1. Nebesa [H8064 - shâmayim] byla otevřena (viz Ezechiel 1,1)

2. Přišel bouřlivý vítr od severu, veliké mračno a šlehající oheň (viz Ezechiel 1,4). "Sever" v tomto kontextu se jeví jako označení vrcholu nebes, která byla před ním otevřena. Jób souhlasí s tímto pochopením: "On roztáhl sever nad pustotou . . ." (viz Jób 26,7)

3. Z tohoto bouřlivého větru ohně vyvstávají čtyři živé bytosti (viz Ezechiel 1,5).

4. Po příchodu čtyř živých bytostí vidí Ezechiel klenbu [H7549 - râqı̂ya‛] "roztaženou nad jejich hlavami". Ezechiel přirovnává tuto klenbu k "roztaženému křišťálu" (viz Ezechiel 1,22). Slovo zde přeložené jako "křišťál" je H7140 (qerach) a znamená "mráz, led, ledový krystal". To budí dojem, že voda nad nebeskou klenbou je zmražená (nebo má přinejmenším vzhled ledu). To je pravděpodobně i to, co viděl ve vidění apoštol Jan: "A před trůnem bylo moře sklené, podobné křišťálu, a uprostřed trůnu a vůkol trůnu čtvero zvířat, plných očí zpředu i zzadu." (Zjevení 4,6) Řecké slovo, které je zde přeloženo jako "křišťál", je slovo krustallos (G2930), které je "používáno v klasické řečtině pro led." (Vincent's Word Studies) Daleko více by mohlo být o tom napsáno, ale není středem pozornosti tohoto studia jít nyní hlouběji.

5. Hlas volal k živým stvořením od nebeské klenby [H7549 - râqı̂ya‛], která byla nad nimi.  (viz Ezechiel 1,25)

6. Ezechiel vidí Yahuwaha na Jeho trůnu nad klenbou [H7549 - râqı̂ya‛]. (viz Ezechiel 1,26-28)

Ezechiel zde představuje obzvláště živý obraz Yahuwaha sedícího ve slávě na Svém trůnu nad nebeskou klenbou, která se mu jeví jako ledový křišťál.

Prorok potvrzuje tento obraz ještě v dalším vidění:

Tu jsem uviděl, hle, na klenbě [H7549 - râqı̂ya‛] nad hlavou cherubů bylo cosi jako safírový kámen; ukázalo se nad nimi cosi, co se vzhledem podobalo trůnu. (Ezechiel 10,1)

Izaiáš, Elifaz, Elihu a Ezechiel všichni souhlasí s tím, že Yahuwah trůní nad klenbou z pevného materiálu. Zdá se, že Země je ve skutečném smyslu Yahuwahovou stolicí:

Toto praví Yahuwah: Mým trůnem jsou nebesa [H8064 - shâmayim] a podnoží mých nohou země. Kdepak je ten dům, který mi chcete vybudovat? Kdepak je místo mého odpočinutí? (viz Izaiáš 66,1)

Země je placatá:

V knize Jób nacházíme nanejvýš fascinující a vhledový monolog. V 38. kapitole se Yahuwah zjevuje Jóbovi a vyptává se ho. Jedna z otázek obzvláště souvisejících s tímto studiem je:

Shlédl-lis širokosti [H7338 - rachab] země? Oznam, jestliže ji znáš všecku. (Jób 38,18)

Přeložené slovo širokost pochází ze slova rachab (H7338), což znamená "šířka, obsáhlá nebo široká rozloha" (BDB Lexicon). Jeví se to jako naprosto legitimní otázka na placaté Zemi. Vůbec však nedává smysl na modelu kulaté Zeměkoule.

V knize Daniel indikují podrobnosti Nabuchodonozorova prorockého snu, že Země je placatá:

Ve vidění pak, kteréž jsem viděl na ložci svém, viděl jsem, a aj, strom u prostřed země, jehož vysokost byla veliká. Veliký byl strom ten a mocný, a výsost jeho dosahovala až k nebi, a patrný byl až do končin vší země. (Daniel 4,10-11)

Nabuchodonozor řekl, že se mu zdálo o stromu, který vyrostl tak vysoký, že "patrný byl až do končin vší země". I když to byl jen sen, je stále indikátorem placaté Země, protože jedině na placaté Zemi je toto možné. Tento koncept je naprosto nemožný na modelu Zeměkoule.

Flat Earth compared to Globe (Daniel 4 - Nebuchadnezzar's Dream)

Podívejme se nyní na některé slavnostní záznamy návratu našeho milujícího Spasitele:

A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat, měsíc úplně zkrvavěl a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem shazuje své pozdní plody, nebesa zmizela, jako když se sroluje svitek a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly na svém místě. Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní - jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách, a volali k horám a skalám: "Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránkovým!" Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát? (Zjevení 6,12-17)

Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest, amen. (Zjevení 1,7)

Podle Jana, autora knihy Zjevení:

1. Hvězdy budou padat na Zemi. (viz Zjevení 6,13) Jan, stejně jako jiní proroci, kteří popisují toto téma, zcela jasně nevěřil na hvězdy jako gigantická tělesa (daleko větší než země) milióny kilometrů daleko. Kdyby to byla pravda, jak nám dnešní astronomie tvrdí, jedna hvězda by stačila na to, aby celá Země zanikla při jejím dopadu. Všimni si taky, že Jan říká, že hvězdy "začaly padat" na Zem. Jan neříká, že hvězdy se řítily směrem k Zemi.

2. Nebesa se srolují jako svitek. (viz Zjevení 6,14) To se shoduje s mnohonásobným popisem nebes v celé Bibli, která jsou roztažena jako opona či látka stanu. Tento popis by nedával žádný smysl, kdyby Země byla koulí.

3 Každý na Zemi tehdy uvidí Yahushuu přicházejícího ve slávě. (viz Zjevení 1,7) To dává naprostý smysl na placaté Zemi, ale je nemožné, pokud by Země byla kulatá.

4. Bezbožní a nekající lidé se budou snažit skrýt před "hněvem Beránka" a "tváří toho, který sedí na trůnu". (viz Zjevení 6,15-16)  Když se nebesa srolují "jako svitek", bezbožní uvidí tvář Toho, který sedí na trůnu (nad nebeskou klenbou či "okrlškem [H2329 chûg] země"- Izaiáš 40,33), a budou se snažit sami ukrýt.

Flat Earth Firmament - Rolled back like a scroll so that every eye will see Yahuwah on His throne

Bible říká, že při Druhém příchodu Yahushui se nebesa ztratí "jako když je svitek srolován" a že "každé oko Ho uzří". (viz Zjevení 1,7; 6,12-17) Vyžadovalo by to hodně domýšlení a manipulace, abychom přivedli tyto pasáže do souladu s modelem zeměkoule. Když se nebesa srolují, bezbožní uvidí Yahuwaha na Jeho trůnu a budou se snažit ukrýt před Jeho hrozivou přítomností.

Nebeská tělesa se pohybují, ne Země

Tedy mluvil Jozue k Yahuwahovi v den, v kterýž dal Yahuwah Amorejského v moc synům Izraelským, a řekl před syny Izraelskými: Slunce v Gabaon zastav se, a měsíc v údolí Aialon.

I zastavilo se slunce, a stál měsíc, dokudž nepomstil se lid nad nepřátely svými. Zdali není toho napsáno v knize Upřímého (Jasher)? Tedy stálo slunce u prostřed nebe, a nepospíchalo k západu, jako za jeden celý den. (viz Jozue 10,12-13)

Tento text by nemohl být jasnější: "Slunce se zastavilo uprostřed nebe". Jozue přikázal slunci a měsíci, aby se zastavily na nebi. Nepřikázal Zemi, aby se přestala točit. Jako upřímní studenti Bible musíme uznat jasnost tohoto textu. Kéž nám Yahuwah odpustí, jak překrucujeme Písma, abychom byli v souladu s lidskou pseudovědeckou Koperníkovou teorií (kde slunce je středem údajné sluneční soustavy), která je v rozporu s Biblí od samého počátku knihy Genesis. Pravá věda (testující a pozorující) obhajuje realitu nehybné, stacionární Země:  Experiments, The Alleged Coriolis Effect.

V knize Izaiáš máme inspirovaný záznam, jak Yahuwah způsobil, že se slunce na obloze vrátilo o něco zpět a způsobilo zpětný posun stínu na slunečních hodinách:

Aj, já navrátím zpátkem stín po stupních, po nichž sešel na hodinách slunečných Achasových, o deset stupňů. I navrátilo se slunce o deset stupňů, po týchž stupních, po nichž bylo sešlo. (Izaiáš 38,8)

Izaiáš nám říká jasnou řečí, že "navrátilo se slunce o deset stupňů". Není žádných pochyb o tom, že Izaiáš věřil v pohyb slunce a ne Země.

Yahuwah zakazuje, abychom svědectví proroků podřizovali teoriím chybujících a prolhaných lidí.

Král David taktéž věřil, že se pohybovalo slunce:

Nebesa vypravují o Elově slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. Svoji řeč předává jeden den druhému, noc noci sděluje poznatky. Není to řeč lidská, nejsou to slova, takový hlas od nich nelze slyšet. Jejich tón zvučí celičkou zemí, zní jejich hovor po širém světě. El slunci na nebi postavil stan. Ono jak ženich z komnaty vyjde, vesele jako rek, když běží k cíli. Vychází na jednom okraji nebes, probíhá obloukem k druhému konci a nic se neskryje před jeho žárem. (viz Žalm 19,1-6)

Šalomoun více než 25 krát v knize Kazatel používá frázi "pod sluncem", když pojednává o pozemských aktivitách. Šalomoun zcela zjevně věřil, že slunce se pohybovalo nad Zemí.

Yahuwah zakazuje, abychom svědectví proroků podřizovali teoriím chybujících a prolhaných lidí.

Empirický důkaz podporující Placatou Zemi:

Níže se okrajově dotkneme některých empirických důkazů podporujících Placatou Zemi. Není to zdaleka vyčerpávající seznam. Není ani naším cílem zacházet zde do velkých podrobností v těchto bodech, protože nadbytek informací je dostupný na internetu pro každého, kdo upřímně hledá pravdu.

  cartoon globe illustrating the absurdity of gravity

NASA Logo

Povšimni si hadího rozeklátého jazyka v logu NASA.

Robert Simmon in front of the Blue Marble

Fotografie Roberta Simmona před "Blue Marble."
Credit: NASA/W. Hrybyk

NASA sama přiznává, že jejich obrázky jsou vytvořené pomocí počítačových dat, nejsou to fotografie. Když se Roberta Simmona (Data Visualizer a Designer) z NASA ptali: "Co byla ta nejzajímavější činnost, kterou jste dělal jako součást Vaší práce v Goddard?", odpověděl:

"Naposledy byla pořízena fotografie z prostoru nad nižší oběžnou dráhou Země ukazující celou hemisféru (jednu strany zeměkoule) v roce 1972 během letu Apollo 17.  NASA’s Earth Observing System (EOS) satelity byly navrženy tak, aby kontrolovaly zdraví Země. V roce 2002 jsme měli konečně dostatek dat, abychom vytvořili obrázek celé Země. Tak jsme to udělali. Bylo těžkým úkolem vytvořit plochou mapu povrchu Země se čtyřměsíčními daty ze satelitu. Reto Stockli, nyní u Swiss Federal Office of Meteorology and Climatology, prováděl většinu této práce. Pak jsme touto plochou mapou obalili kouli. Mou prací bylo začlenit povrch, mraky a oceány tak, aby odpovídaly očekávání lidí o tom, jak má Země vypadat z vesmíru. Tato koule se stala onou slavnou Blue Marble (Modrý Mramor). Byl jsem s tím spokojen, ale vůbec by mne nenapadlo, jak se to rozšíří. Nikdy bychom si nemysleli, že se to stane ikonou. Rozhodně bych si nikdy nemyslel, že se stanu "Mistrem Blue Marble". Od té doby jsme aktualizovali základní mapy tím, že jsme zvýšili rozlišení a pro rok 2004 jsme vyrobili sérii map na každý měsíc." (http://www.nasa.gov/centers/Elohimdard/about/people/RSimmon.html)

Jak byl obrázek Země "blue marble" vytvořen? Podle NASA byla vytvořena "plochá mapa" z údajných satelitních dat a pak se obalila "okolo koule". Tento obrázek byl poté přizpůsoben tak, aby "odpovídal očekávání lidí o tom, jak má Země vypadat z vesmíru."

Běda těm, kdo své záměry skrývají hluboko před Yahuwahem, v temnotách konají své činy a říkají: "Kdopak nás vidí a kdo o nás ví?" Je to vaše převrácenost, jestliže je hrnčíř oceňován stejně jako hlína. Což říká dílo o tom, kdo je udělal: "On mě neudělal"? Což výtvor řekne o svém tvůrci: "On ničemu nerozumí"? (viz Izaiáš 29,15-16)

Komu důvěřuješ ty? Yahuwahovým prorokům nebo vojenskému tajnému společenství v NASA?

Toto praví Yahuwah: "Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Yahuwaha. Bude jako jalovec v pustině, který neokusí přicházející dobro. Bude přebývat ve vyprahlém kraji, v poušti, v zemi solných plání, kde nelze bydlet.

Požehnán buď muž, který doufá v Yahuwaha, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody; své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody." (viz Jeremiáš 17,5-8).

man letting the air out of globe