Print

ʼn Plat Aarde: ʼn Bybelse Waarheid in ʼn Onstandvastige Wêreld

“Hy is die wyse van die wyses wat sy Bybel goed ken, en daarvolgens lewe. Daar word baie van die wetenskap geopenbaar in die Bybel, veral in Genesis, Job, Psalms, Spreuke, Prediker, Jesaja, en Esegiël, as in al die Universiteite en Sterrewagte van die wêreld. Pragtige skatte van goud van ware kennis is daar vasgelê, maar dit benodig ʼn eerbiedige gees om daarna te soek: ” Yahuwah weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade.” (Jakobus 4 vers 6.) Ons Meester het gesê: “Ek loof U, Vader, Yah van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja, Vader, want so was dit u welbehae.” (Mattheus 11 verse 25 en 26.) (Terra Firma: Earth Not a Planet, Proved from Scripture, Reason, and Fact, David Wardlaw Scott, p.166)

Benede, sal ons lig werp op sommige van die punte wat daartoe gelei het dat WLC die begrip van die “Plat Aarde” omhels.” Hiermee is die bedoeling nie om daarmee ʼn uitgebreide lys van bewyse voor te lê. Alhoewel hierdie bewyse voldoen as genoegsaam om almal aan te moedig om te begin met ʼn eerlike ondersoek na hierdie interessante en mees belangrike onderwerp.

Dit is nie maklik om ʼn hele leeftyd se gedurige kondisionering en verleidende propaganda af te skud, maar alleenlik deur die Vader se genade kan dit gedoen word. Dit is ons gebed dat jy jou vooroordele en vooronderstellings buite laat en die tyd neem om met ʼn ope gemoed en eerlike hart hierdie onderwerp studeer. “ Die waarheid vrees nooit die diepste ondersoeke daarvan.” (David Wardlaw Scott)

“Die waarheid vrees nooit ʼn diepe ondersoek daarna.” (David Wardlaw Scott)

Toevallig, as dit aan ons voorgehou word: Die voorstel dat die Aarde plat is, en dat dit na gekheid klink. Dit is presies wat ons gedink het toe ons aan hierdie onderwerp voorgestel is. Deur gladnnie gewillig te wees om enigiets te verwerp, en sonder dat daar ʼn deeglike ondersoek is, het ons biddend hierdie saak ondersoek, en die belofte dat ons getrou sal wees tot die bewyse wat sal volg waar ook dit heen lei. Na vele weke en maande se toegewyde studie deur ons harte, is dit nou besliste oortuiging dat die “aardbol” denke gekheid is.

“Hy wat antwoord gee voordat hy gehoor het, vir hom sal dit ‘n sotheid en ‘n skande wees.”
(Spreuke 18 vers 13.)

 

Bybelse Bewyse wat die stilstaande Plat Aarde ondersteun:

 
Die Aarde staan stil:

Die Aarde en die hemelliggame is ingesluit deur die uitspansel:

“En Elohim het gesê: Laat daar ‘n uitspansel wees tussen die waters, en laat dit skeiding maak tussen waters en waters. Yahuwah het toe die uitspansel gemaak en die waters wat onder die uitspansel is, geskei van die waters wat bo die uitspansel is. En dit was so. En Elohim het die uitspansel hemel genoem. En dit was aand en dit was môre, die tweede dag.” (Lees Genesis 1 verse 6 tot 8.)

Hier, vind ons dat Yahuwah die uitspansel geskape van die hemele geskape het deur: “die waters wat onder die uitspansel, is geskei van die waters wat bo die uitspansel is.” Dit kan nie meer duidelik wees, dat daar water onder die uitspansel en bo die uitspansel is.

“Loof Hom, hoogste hemele en waters wat bo die hemele is!” (Psalm 148 vers 4.)

Flat Earth Firmament - Waters above and Waters below

Volgens Genesis 1 verse 6 tot 8 is daar water bo en onder die uitspansel.

 Die woord wat hier as “uitspansel” vertaal is H 7549:

H7549 - râqı̂ya‛

(Brown-Driver-Briggs Hebrew Definition) (Afkorting BDB) Beskrywing:

1) vergrote oppervlak (solied), uitgestrekte uitspansel
1a) uitgestrekte (plat basis, as ondersteuning)
1b) uitspansel (of gewelf van die hemel wat die daarbo ondersteun)
1b1) deur die Hebreërs beskou word as solied en as ondersteuning van die “waters” daarbowe

Let wel, BDB se erkenning en sy ondersteuning vir, dat die uitspansel verwys na die “gewelf van die hemel en die waters wat daarbowe is, en ook om by te voeg dat dit “deur die Hebreërs beskou word as solied en as ʼn ondersteuning van die “waters” daarbo.”

Die oorsprong van H7549 (râqı̂ya‛) is H7554 (râqa‛), wat deurStrongs beskryf word as:

Die primitiewe oorsprong; om die aarde as ʼn vasgestampte en (as 'n teken van waarmerk); en deur die ooreenstemming om uit te brei (deur te hamer); en deur die bedoeling van om oor te trek (met dun velle van metaal): - deur uit te klop, te verbreed, uitbrei, te versprei na die vreemde ( en so meer oor te trek, uit, in plate), stempel, rek"- (Strong`s Concordance)

Die uitspansel wat die water terughou daarbo is kom te voorskyn vanaf sy oorsprong deur solied te wees, asof dit uitgehamer is as plaat van metaal.

Die Skrif gaan voort om te verklaar dat hierdie hemelse liggame geplaas is binne in die uitspansel.

“En Elohim het gesê: Laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel, om skeiding te maak tussen die dag en die nag; en laat hulle dien as tekens sowel vir vaste tye, asook vir dae sowel as jare. Laat hulle ook dien as ligte aan die uitspansel van die hemel om lig te gee op die aarde. En dit was so. Elohim het toe die twee groot ligte gemaak: die groot lig om te heers oor die dag en die klein lig om te heers oor die nag; ook die sterre. En Elohim het hulle aan die uitspansel van die hemel gestel om lig te gee op die aarde en om te heers oor die dag en oor die nag en om skeiding te maak tussen die lig en die duisternis. Toe sien Yahuwah dat dit goed was.” (Lees Genesis 14 tot 18.)

Flat Earth Firmament - Sun, Moon, & Stars

Die Skrif verklaar in duidelike taal dat:
(1) Daar is waters wat onder die uitspansel is, en waters wat bo die uitspansel is.(Lees Genesis 1 verse 6 tot 8.)

(2) Die hemelse liggame is geplaas binne in die uitspansel. (Lees Genesis 1 verse 14 tot 18.)

Die uitspansel is solied van natuur:

In die volgende gedeelte van, Elihu se gesprek met Job bevestig dit wat ons alreeds geleer het van die Skeppings gebeure in Genesis, naamlik dat die uitspansel die waters verdeel en dit huisves die hemel liggame en dat dit solied is. Neem kennis dat Elihu die woord H7554 (râqa‛), gebruik, die oorsprong van die woord uitspansel, wat beteken deur; “ en in ooreenstemming om uit te sprei deur (uit te hammer): en deur die verwikkeling om oor te trek ( met dun plate van metaal); deur uitklopping, te verbreed , uit te brei, te versprei na die vreemde ( en so meer om oor te trek, uit te voer, in plate), deur te stamp, en deur te rek.”

“kan u saam met Hom die hemel [ H7554 - râqa‛] uitbrei wat vas is soos ʼn gegote spieël?

Laat ons nou die sleutel gedeelte ondersoek van diegene wat so dikwels die aardbol model verdedig:

“Hy sit bo die kring [H7554 - râqa‛] van die aarde, en die bewoners daarvan is soos sprinkane; Hy span die hemele uit soos ‘n dun doek en sprei dit uit soos ‘n tent om in te woon. (Jesaja 40 vers 22.)

Earth is not a globe (ball)Die woord wat hier gebruik word om “sirkel” aan te dui, is H2329 (chûg). Wat naamlik en werklik sirkel, rond, of kompas beteken, en as dit uit gebrei word daarna verwys word as die gewelf van die hemel. Dit beteken nie “bal” of “sfere.”

H2329 - chûg
BDB Verduideliking:
1) sirkel, rond, kompas
2) (BDB) gewelf ( van die hemele.)

H2329 (chûg) is geensins ʼn aanduiding dat dit ʼn bal of sfere is. Jesaja, onder die goddelike inspirasie, was voorbedag op die woord keuse, en het hy nie gebrek gehad aan die woord vir “bal” soos dit duidelik gesien kan word in die volgende gedeelte:

“jou vas inmekaar draai soos ‘n tol garing, jou soos ‘n bal [H1754 - dûr] wegslinger na ‘n land wat alkante toe wyd is.....” (Jesaja 22 vers 18.)

Toe Jesaja verwys het na ʼn bal het hy die woord H1754 (dûr) en nie H2329 (chûg) neergeskryf. Hierdie is uitsluitlik gemeenskaplike uitdrukkings.

Dit is belangrik om hier op te let dat die woord H2329 (chûg) verwys kan word na die "gewelf van die hemele" wat in die konteks die mees geskikste woord is vir gebruik in hierdie gedeelte. Laat ons weer ʼn slag daarna kyk:

“Hy sit bo die kring [H2329 - chûg] van die aarde, en die bewoners daarvan is soos sprinkane; Hy span die hemele [H8064 - shâmayim] uit soos ʼn dun doek en sprei dit uit soos ʼn tent om in te woon.” (Jesaja 40 vers 22.)

Hierdie gedeelte vertel aan ons dat Yahuwah sit op die gewelf van die hemele bo die Aarde,1 en dat Hy van Sy plek, die inwoners van die aarde soos sprinkane lyk. Yahuwah, is natuurlik alomteenwoordigend en hoef nie Sy oë te vermoei om die inwoners van die aarde te aanskou, maar die prent wat Jesaja skilder is heel duidelik.

Hierdie gedeelte vertel ook aan ons dat Yahuwah die hemele [H8064 - shâmayim ] soos ʼn “dun“ doek, en sprei dit uit soos “ ʼn tent” om in te woon. Die woord wat hier gebruik word om “die hemele” aan te dui is dieselfde woord wat gebruik word in Genesis om die uitspansel te identifiseer:

En Elohim het die uitspansel [ H7549 - râqı̂ya‛] hemel [H8064 - shâmayim] genoem. En dit was aand en dit was môre, die tweede dag.” (Lees Genesis 1 vers 8.)

Wat Jesaja hier verduidelik is dat die Vader Yahuwah (bo op) die uitspansel sit wat uitgespan is oor die Aarde soos ʼn tent. ( Die Skrif wys voortdurend daarop dat Yhuwah die hemele uitsprei, of dieshâmayim: Psalm 104 vers 2, Job 9 vers 8, Jesaja 40 vers 22, Jesaja 42 vers 5, Jesaja 44 vers 24, Jesaja 45 vers 12, Jesaja 51 vers 13, Jeremiah 10 vers 12, Jeremiah 51 vers 15, en Sagaria 12 vers 1.)

Flat Earth Firmament - Like a Tent

Jesaja vertel aan ons dat die Vader Yahuwah sit op ( of daarbo) die uitspandsel wat Hy uitsprei oor die Aarde soos “ ʼn dun doek,” of soos ʼn tent.” ( Lees Jesaja 40 vers 22.) Deur hierdie veronderstelling maak geen sin in die konteks van ʼn aardbol.

Elifas in die boek van Job stem saam met hierdie verduideliking, omdat hy sê dat Yahuwah op die chûg (H2329), wandel, dieselfde woord wat deur Jesaja gebruik word vir die betekenis vir die gewelf van die hemel:

J.P. Green's literal rendering of Job 22:14

J.P. Green se letterlike weergawe van Job 22 vers 14:
“en oor die hemelgewelf [H 2329] - [ H8064 ] - wandel Hy.”

“Wolke is ‘n bedekking vir Hom, sodat Hy nie sien nie; en oor diehemelgewelf [ H2329 - chûg - H8064 - shâmayim ] wandel Hy.” (Job 22 vers 14.)

Elifas het dit duidelik geglo dat Yahuwah gewandel [ wandel] op die hoogste punt van die uitspansel.

“Is Yahuwah nie in die hemelhoogtes [H8064 - shâmayim] nie? En aanskou hoe hoog die hoogste sterre staan. ( lees Job 22 vers 12.)

Salomo, in sy kommentaar oor die Skeppings verhaal, bevestig wat ons tot nou toe geleer het van die skrywes van Moses, Jesaja en die outeur van Job:

“Toe Hy die hemele [H8064 - shâmayim ] berei het, was ek daar; toe Hy ‘n kring [H2329 - chûg] afgetrek het op die oppervlakte van die wêreldvloed; toe Hy die wolke daarbo bevestig het, toe die bronne van die wêreldvloed sterk geword het; toe Hy vir die see sy grens gestel het, dat die waters sy bevel nie sou oortree nie; toe Hy die fondamente van die aarde vasgelê het.” ( Spreuke 2 verse 27 tot 29.)

Hier weer word dieselfde woord gevind wat gebruik word om die hemelgewelf te identifiseer: chûg (H2329)

“Loof Hom, son en maan, loof Hom, alle ligtende sterre! Loof Hom, hoogste hemele en waters wat bo die hemele is.... Want sy Naam alleen is hoog; sy majesteit is oor aarde en hemel!” (Psalm 148 verse 3 tot 4 en vers 13.)

Salomo, in die boonste gedeelte, herbevestig wat Yahuwah gedoen het gedurende die Skeppingsweek ( Lees Genesis 1 vers 2.) In hierdie konteks blyk dit dat Salomo uitdruklik praat van waar die fisiese uitspansel op die diepte rus, en dit duidelik stel oor die voorbereiding van die hemele [H8064 - shâmayim] dat die chûg (H2329 ) was geplaas “op die aangesig van die diepte.” ʼn ander baie redelike verklaring is dat Salomo, hier verwys na die buitenste gevestigde ring van ys, wat deur Yahuwah daargestel is om die see te beperk, en gaan hy voort om te verklaar dat:

“toe Hy vir die see sy grens gestel het, dat die waters sy bevel nie sou oortree nie; toe Hy die fondamente van die aarde vasgelê het.” (Spreuke 8 vers 29.)

Ongeag op watter van hierdie vertolkings daarop ag geslaan is, een ding is verseker: dat daar nêrens enige wenk is dat die aarde bolvormig is. Alle Bybelse verwysing wat so vêr ondersoek is, dit onomstootlik ʼn plat aarde beskrywe wat omsluit is deur die hemelgewelf.

Laat ons nou ʼn baie merkwaardige visioen ondersoek wat deur die profeet Esegiël opgeteken is”

“In die dertigste jaar, in die vierde maand, op die vyfde van die maand, toe ek onder die ballinge by die Kebarrivier was, is die hemele geopen [ H8064 - shâmayim ] en het ek gesigte van Yahuwah gesien...... Toe het ek gekyk—en daar het ʼn stormwind uit die noorde gekom, ʼn groot wolk met onophoudelike vuur; en ‘n glans was rondom die wolk, en daaruit, uit die vuur, het iets soos blinkende metaal geskitter. En daaruit het die gestalte van vier wesens gekom.... En oor die hoofde van die wesens was iets in die vorm van ‘n uitspansel [H7549 - râqı̂ya‛] wat blink soos die wonderbare kristal, bo-oor hulle hoofde uitgesprei. En onder dieuitspansel [H7549 - râqı̂ya‛] heen was hulle vlerke reguit na mekaar uitgestrek; en elkeen het twee gehad wat duskant en anderkant hul liggame bedek het. En as hulle gaan, het ek die geruis van hulle vlerke gehoor soos die geruis van baie waters, soos die stem van die Almagtige — ’n gedruis soos die gedreun van ʼn leër. As hulle H7549 - râqı̂ya‛] staan, het hulle hul vlerke laat sak. En daar het ʼn stem gekom bo van die uitspansel [H7549 - râqı̂ya‛] af wat oor hulle En bokant die uitspansel wat oor hulle hoof was, was iets wat soos saffiersteen gelyk het, in die gestalte van ʼn troon; en op die troongestalte ʼn gestalte wat soos ʼn mens gelyk het. Ek sien toe iets soos blinkende metaal; van wat soos sy lendene gelyk het boontoe soos vuur, rondom in ʼn omhulsel gevat; en van wat soos sy lendene gelyk het ondertoe, het ek iets gesien soos vuur met ʼn glans daaromheen. Soos die gedaante van die boog wat in die wolk is op ‘n reëndag, so het die glans rondom gelyk. So het die verskyning van die heerlikheid van Yahuwah gelyk. En toe ek dit sien, het ek op my aangesig geval en die stem gehoor van Een wat spreek.” ( Lees Esegiël 1 verse 1, 4 tot 5, en 22 tot 28.)

Hier vertel Esegiël aan ons:

1. “Dat die hemele [H8064 - shâmayim ] geopen is.” (Lees Esegiël 1 vers 1.)

2.“ ʼn stormwind uit die noorde gekom, ʼn groot wolk met onophoudelike vuur.” (Lees Esegiël 1 tot 4.) Die “noorde” in hierdie konteks, blyk dit om die om die bopunt van die hemele aan te dui, wat vir hom geopen is: Job stem saam met hierdie verklaring: “ voor Hom wat die noorde uitspan oor die chaos, wat die aarde ophang oor ʼn niks...” (Lees Job 26 vers 7.)

3. “En daaruit het die gestalte van vier wesens gekom. “ (Esegiël 1 vers 5.)

4.Nadat die lewende wesens te voorskyn gekom het, het Esegiël dit gesien: “ En oor die hoofde van die wesens was iets in die vorm van ʼn uitspansel [H7549 - râqı̂ya‛] “ die uitspansel wat oor hulle hoof was.” Esegiël vergelyk uitspansel met iets wat soos “saffiersteen gelyk het.” (Lees Esegiël 1 vers 22.) Die woord wat hier vertaal word as “saffiersteen” H7140 (gerach) wat beteken “ gevriesde ys, ys kristal.” Dit stel voor dat die water bo die gewelf gevries is ( of die voorkoms het van gevriesde ys.) Dit is ook heel waarskynlik wat die Apostel Johannes gesien het in sy visioen: “en voor die troon was daar ʼn see van glas soos kristal, en in die middel van die troon en rondom die troon vier lewende wesens vol oë van voor en van agter.” (Openbaring 4 vers 6.) Die Griekse woord wat vertaal as “kristal” is hier Krustallos (G 2930), “( en wat in die klassieke Grieks gebruik word vir die woord vir ys.” (Vincent Word Studies) Baie kan nog meer gesê word oor hierdie onderwerp, maar is dit nie deel van hierdie studie om verder te delf in hierde bepaalde myn van goud.

5.“En daar het ‘n stem gekom bo van die uitspansel [H7549 - râqı̂ya‛] af wat oor hulle hoof was.” ( Lees Esegiël 1 vers 25.)

6.Esegiël aanskou Yahuwah op Sy troon bo die hemelgewelf [H7549 - râqı̂ya‛]. (Lees Esegiël 1 verse 26 tot 28.)

Esegiël, skilder hier merkwaardig ʼn helder toneel van Yahuwah wat in Sy heerlikheid op Sy troon daarbo die hemelgewelf sit, wat die voorkoms vir hom het soos ʼn kristal van ys.

Die profeet bevestig hierdie toneel, en tog nog in ʼn ander visioen:

“Daarna het ek gekyk—en daar was op die uitspansel, [H7549 - râqı̂ya‛] oor die hoof van die gérubs, iets soos ‘n saffiersteen; iets wat soos die gestalte van ʼn troon gelyk het. (Esegiël 10 vers 1.)

Jesaja, Elifas, Elihu, en Esegiël stem almal saam dat Yahuwah op die troon sit bo die soliede hemelgewelf. Dit wil voorkom of die Aarde in werklikheid Yahuwah se voetbank is:

“So sê die Yahuwah: Die hemel [H8064 - shâmayim] is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Waar is dan die huis wat julle vir My sal bou? En waar die plek wat my rusplek sal wees? (Lees Jesaja 66vers 1.)

Die aarde is plat:

In die boek van Job, vind ons die mees boeiende en insiggewende alleenspraak. In hoofstuk 38 kom Yahuwah te voorskyn vir Job en hy begin om aan Yahuwah te vra: Een van die vrae het veral betrekking op hierdie studie:

“Omvat jou begrip die breedtes [H7338 - rachab] van die aarde? Gee te kenne as jy dit alles weet.” (Job 38 vers 18.)

Die woord breedte, is hier rachab (H7338), en die betekenis daarvan is “breedte, groot, of wyd uitgestrek.” ( BDB Lexicon.) Dit blyk die perfekte wettige vraag te wees oor ʼn plat Aarde. Dit maak gladnie sin oor die begrip van alles oor ʼn bolvormige Aarde.

In die boek van Daniel, voorsien die besonderhede van die profetiesedroom van Nebukadneser dat die aarde plat is:

“Wat nou die gesigte van my hoof op my bed betref—ek het gesien, en kyk, daar was ‘n boom in die middel van die aarde, en sy hoogte was groot. Die boom het groot geword en sterk, en sy hoogte het tot aan die hemel gereik, sodat hy tot aan die einde van die hele aarde sigbaar was. (Daniel 4 verse 10 tot 11.)

Nebukadneser het vertel dat hy gedroom het van ʼn boom wat so hoog gegroei het dat : “hy tot aan die einde van die hele aarde sigbaar was.” Terwyl dit maar net ʼn droom was, is dit tog aanduidend van ʼn plat aarde, omdat dit net moontlik sou wees op ʼn plat Aarde. Hierdie konsep sou heeltemal onmoontlik wees op 'n aardbol.

Flat Earth compared to Globe (Daniel 4 - Nebuchadnezzar's Dream)

Laat ons nou kyk na sommige van die glorieryke beskrywings van die wederkoms van ons geliefde Verlosser:

“En ek het gesien toe Hy die sesde seël oopgemaak het, en kyk, daar was ‘n groot aardbewing; en die son het swart geword soos ‘n harige sak, en die maan het geword soos bloed; en die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos ‘n vyeboom wat deur ‘n groot wind geskud word, sy navye laat afval; en die hemel het weggewyk soos ‘n boek wat toegerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit; en die konings van die aarde en die grotes en die rykes en die owerstes oor duisend en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het hulle weggesteek in die spelonke en in die rotse van die berge, en vir die berge en die rotse gesê: Val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam; want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan? (Openbaring 6 verse 12 tot 17.)

“Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, amen!” (Openbaring 1 vers 7.)

Volgens Johannes van Openbaring:

1. Sal die sterre op die aarde val. (Lees Openbaring 6 vers 13.) Johannes, soos al die ander profete brei hy uit oor hierdie onderwerp, en het hy duidelik nie daaraan geglo dat die sterre reuse hemelseliggame is, ( en veel groter as die aarde is), en miljoene kilometrer vêr weg is. As dit die geval was, en soos die moderne sterrekunde voorgee, dat 'n ster voldoende sal wees om die hele aarde uit te wis, wanneer dit met die Aarde bots. Let ook op dat Johannes sê die sterre "val" op die aarde, en Hy sê nie dat die sterre op dolle vaart oppad is na die Aarde.

2. “Die hemel het weggewyk soos ‘n boek wat toegerol word.” (Lees Openbaring 6 vers 14.) Dit is in ooreenstemming met die Skrif se alomteenwoordige uitbeelding van die hemele,soos ʼn uitgestrekte 'n gordyn of tent. Hierdie beskrywing sal geen sin hoegenaamd maak as die Aarde bolvormig was.

3. Elkeen op Aarde sal kan aanskou die koms van Yahushua in Sy heerlikheid. (Lees Openbaring 1 vers 7.) Dit maak perfekte sin oor 'n plat aarde, maar sou onmoontlik wees as die Aarde bolvormig was..

4. Die bose en onbekeerdes sal daarna soek om hulle te versteek teen die “toorn van die Lam,”en vir die aangesig van Hom wat op die troon sit.” (Lees Openbaring 6 verse 15 en 16.) Wanneer die hemel het weggewyk soos ‘n “boek wat toegerol word,” sal die bose die aangesig aanskou van Hom wat sit op die troon, ( bo die gewelf en die hemel, of kring van die[H2329 - chûg] aarde.” Jesaja 40 vers 22.), en daarna sal soek om hulle self te versteek.

Flat Earth Firmament - Rolled back like a scroll so that every eye will see Yahuwah on His throne

Die Skrif vermeld dat, met die Wederkoms van Yahushua, dat die hemele sal wegwyk “soos ʼn boekrol wat opgerol is,“ en dat “elke oog Hom sal sien.” (Lees Openbaring 1 vers 7, en Openbaring 6 verse 12 tot 17.) Dit sou 'n groot deel van veronderstelling en manipulasie benodig om hierdie gedeeltes in harmonie te bring met die wêreld model, as bolvormig. Wanneer die hemele weggerol is, sal die bose Yahuwah aanskou op Sy troon, en hulle daarna sal soek om hulle te verberg van Sy ongelooflike teenwoordigheid.

Dit is die hemelseliggame wat beweeg en nie die Aarde.

“Toe het Josua met Yahuwah gespreek, op die dag dat Yahuwah die Amoriete aan die kinders van Israel oorgegee het, en voor die oë van Israel gesê: Son, staan stil in Gíbeon, en maan, in die dal van Ajalon!

Toe staan die son stil en bly die maan staan totdat die volk hulle gewreek het op hul vyande. Staan dit nie geskrywe in die Boek van die Opregte nie? En die son het bly staan in die middel van die hemel en het hom nie gehaas om onder te gaan nie, omtrent ‘n volle dag.” (Lees Joshua 10 verse 12 tot 13.)

Die teks kan geensins meer duideliker wees:”Die son het bly staan in die middel van die hemel.” Joshua beveel die son en die maan om stil te staan in die middel van die hemele. Hy beveel nie die Aarde om op te hou draai nie. Soos opregte Bybel studente, moet ons die duidelikheid van hierdie gedeelte erken. Yahuwah verbied dit dat ons die Skrif verdraai om saam te stem met die mens se valse – Copernikus wetenskap van (son – gesentreerde) teorieë, wat die Skrif weerspreek van die besonderse begin van Genesis. Ware wetenskap feite, en wat (toetsbaar en waarneembaar) is, regverdig die realiteit van die stilstaande Aarde: Eksperimente, van die sogenaamde Coriolis-effek.

In die boek van Jesaja, het ons 'n geïnspireerde bewys van hoe Yahuwah veroorsaak het, dat die son terug beweeg het in die lug, en wat veroorsaak het dat die skaduwee van die sonwyser agteruit beweeg het:

“Kyk, Ek sal die skaduwee op die grade wat dit gedaal het deur die son op die grade van Agas se sonnewyser, laat teruggaan, tien grade agteruit. En die son het tien grade teruggegaan op die grade wat dit gedaal het.” (Jesaja 38 vers 8.)

Jesaja vertel aan ons in eenvoudige taal dat die “die son het tien grade teruggegaan.” Daar is geen vraag daaroor, Jesaja het geglo dat dit die son was wat beweeg het, en nie die Aarde.

Yahuwah verbied dit dat ons die getuienis van die profete ondergeskik stel aan die teorieë van dwalendes, en van die bedrieglike mens.

Vriendelike Dawid het ook geglo dat dit die son is wat beweeg:

“Die hemele vertel die eer van Yahuwah, en die uitspansel verkondig die werk van sy hande.Die een dag stort vir die ander ‘n boodskap uit, en die een nag kondig vir die ander kennis aan: daar is geen spraak en daar is geen woorde nie—onhoorbaar is hulle stem. Hulle meetsnoer gaan uit oor die hele aarde, en hulle woorde tot by die einde van die wêreld. Vir die son het Hy daarin ‘n tent gemaak; en dié is soos ‘n bruidegom wat uitgaan uit sy slaapkamer; hy is bly soos ‘n held om die pad te loop. Sy uitgang is van die einde van die hemel af, en sy omloop tot by die eindes daarvan, en niks is verborge vir sy hitte nie.” (Lees Psalm 19 verse 1 tot 6.)

Salomo, verwys meer as 25 keer in die boek van Prediker na die frase “onder die son” as daar na verwys word na Aardse aktiwieteite. Salomo het duidelik geglo dat die son bo die Aarde beweeg.

Yahuwah verbied dit dat ons die getuienis van die profete ondergeskik stel aan die teorieë van dwalendes, en van die bedrieglike mens.

Ervarings gegronde en bewyse wat die begrip van die Plat Aarde ondersteun :

Benede gaan ons kortliks raak aan sommige van die ervarings bewyse wat die Plat Aarde begrip ondersteun. Dit is geensins bedoel om 'n volledige lys wees. Dit is nie ons doel hier om groot detail te verskaf op hierdie punte, want daar is reeds 'n oorvloed van inligting aanlyn beskikbaar vir diegene wat eerlik is, en op soek na die waarheid.

cartoon globe illustrating the absurdity of gravity

Robert Simmon in front of the Blue Marble

Robert Simmon op die voorgrond van die “Blou Albaster.”
Erkenning:NASA/W. Hrybyk

NASA ooglopend erken dat hulle beelde word deur rekenaar data geskep, dit is nie fotos nie. Toe die Data Visualiseerder en Ontwerper, Robert Simmon, van NASA gevra is: Wat was die merwaardigste ding wat hy ooit gedoen het as deel van werk by Goddard? Het hy geantwoord:

"Die laaste keer dat iemand 'n foto geneem het vanaf ʼn lae baan van omwenteling om die Aarde wat 'n hele halfronding van (die een kant van 'n aardbol) wys was in 1972 tydens Apollo 17. NASA se “Earth Observing System” (“EOS”), en is daar satelliete ontwerp vir 'n ondersoek na die aarde se gesondheid. Teen 2002, het ons uiteindelik genoeg data gehad om 'n foto van die hele Aarde te maak. So het ons dit gedoen. Die moeilike deel was die skep van 'n plat kaart van die Aarde se oppervlak, deur gebruik te maak van vier maande se satelliet data. Reto Stockli, nou by die Switserse Federale Buro van Meteorologie en Klimatologie, het baie van hierdie werk gedoen. Toe het ons die plat kaart toegedraai om 'n bal. My deel was die integrasie van die oppervlak, wolke, en oseane om mense se verwagtinge van hoe die Aarde lyk uit die ruimte aan te pas. Die bal het die beroemde “Blue Marble” geword. Ek was tevrede met dit, maar het geen idee gehad hoe wydverspreid dit sou wees. Ons het nooit gedink dat dit 'n ikoon sal word. Ek beslis nooit gedink dat ek sou vernoem word na "mnr Blue Marble." Ons het sedertdien dit opgedateer met behulp van die basis kaarte, en deur die verhoging van die resolusies, en in 2004, het ons 'n reeks van maandelikse kaarte gemaak. "

Hoe was die “ blou albaster” beeld van die aarde geskep? Volgens NASA, was daar ʼn “Plat kaart” van sogenaamde satelliet data en toe “rondom ʼn bal toegedraai.” Die beeld was toe opgeknap om “aan die menslike verwagtinge te voldoen oor hoe die Aarde vanuit die ruimte lyk.”

“Wee hulle wat planne diep verberg vir die Yahuwah, wie se werk in duisternis plaasvind; en hulle sê: Wie sien ons en wie ken ons? o Julle verkeerdheid! Of moet die pottebakker beskou word as klei, dat die maaksel van sy maker kan sê: Hy het my nie gemaak nie, en die vormsel van sy vormer kan sê: Hy het geen verstand nie? (Lees Jesaja 29 verse 15 tot 16.)

Wie vertrou jy? Yahuwah se profete of die militêre geheime organisaie van NASA?

“So sê die Yahuwah: Vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Yahuwah afwyk. En hy sal wees soos ‘n kaal bos in die wildernis, en hy sal nie sien as die goeie kom nie, maar dor plekke in die woestyn bewoon, ‘n brakkerige en onbewoonde land.”

Geseënd is die man wat op die Yahuwa vertrou, en wie se vertroue die Yahuwah is. Want hy sal wees soos ‘n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen; en in ‘n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op om vrugte te dra nie.” (Lees Jeremiah 17 vers 5 tot 8.)

man letting the air out of globe


Verwante Inhoud:

Die Misleiers by Nasa (in English):

Die Skakels hierbo het nog nie eers begin om op die oppervlak te krap van die leuens wat NASA gedurig propageer.

Kliek hier oor meer oor die plat aarde.


1 Terwyl dit is 'n interpretasie is wat deur baie Bybel verklaarders gehandhaaf word, kan dit met redelikheid geargumenteer word dat die "kring van die aarde" wat deur Jesaja in (Jesaja. 40 vers 22) genoem word, is dit eintlik 'n verwysing na 'n  sirkelvorm van die Aarde. Dit is dan beslis geloofwaardig. Maar wat die profeet nie duidelik sê, is dat die aarde 'n aardbol.is.