Print

Platt jord: Biblisk Sanning i en instabil värld

"Den klokaste är den som kan sin bibel bäst och lever i enlighet med dess lärdom. Det finns mer verklig vetenskap i Bibeln, särskilt i 1 Mosebok, Job, Psalmboken, Ordspråksboken, Predikaren, Jesaja, och Hesekiel, än i världens alla universitet och observatorier. Stora guldklimpar av sann kunskap är inbäddade där, men det krävs att man söker efter sanningen i en vördnadsfull anda, för "[Yahuwah] står emot de högmodiga, med de ödmjuka ger han nåd." - Jakobsbrevet 4:6. Vår [Mästare] sa - "Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens [Mästare], för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. Ja, Fader, detta var din goda vilja."- Matteusevangeliet 11:25-26." (Terra Firma: Earth Not a Planet, Proved from Scripture, Reason and Fact, David Wardlaw Scott, s.166)

Nedan kommer vi att lyfta fram några av de punkter som har lett till att WLC omfamnade den "platta jorden". Detta är inte tänkt att vara en uttömmande lista över alla bevismaterial som finns. Det bör dock vara tillräckligt för att uppmuntra alla att påbörja en ärlig utredning av detta spännande och viktiga ämne.

Det är inte lätt att skaka av sig en hel livstid av oavbruten betingning och vilseledande propaganda, men genom Faderns nåd kan det uppnås. Det är vår bön att du lägger dina fördomar och förutfattade meningar åt sidan en liten stund och tar dig tid att studera detta med ett öppet sinne och ärligt hjärta.

"Sanningen räds inte den fullständiga utredningen." (David Wardlaw Scott)

förvånad man

Vi förstår mycket väl hur det låter. Bara tanken att jorden skulle vara platt låter galen. Det tyckte vi också när vi först kom i kontakt med ämnet. Vi var dock inte villiga att avvisa något utan en grundlig undersökning. Vi började bönsamt studera saken och lovade oss själva att vi skulle följa bevisen vart än det skulle leda oss. Efter många veckor och månader med hjärtrannsakan och flitiga studier så är det nu vår fasta övertygelse att det är jordglobsmodellen som är galen.

"Den som svarar innan han lyssnat, handlar dåraktigt och skamligt."
(Ordspråksboken 18:13)


Bibliska bevis som stödjer en platt, stationär jord:


Jorden är stationär:

Jorden och himlakropparna är inneslutna av himlavalvet:

Elohim sade: Varde mitt i vattnet ett valv som skiljer vatten från vatten! Elohim gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovan valvet. Och det skedde så. Elohim kallade valvet himmel. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den andra dagen. (Se 1 Mosebok 1:6-8)

Här upptäcker vi att Yahuwah skapade himmelen genom att separera "vattnet under valvet från vattnet ovan valvet." Det kan inte bli tydligare; det finns vatten både under valvet och ovanför valvet.

Prisa honom, ni himlars himmel och ni vatten ovan himlen. (Psalm 148:4)

platt jord himlavalv – vatten ovan och vatten under

Enligt 1 Mosebok 1: 6-8 finns det vatten både under valvet och ovanför valvet.

Ordet översatt som "himlavalv" här är H7549:

H7549 - râqı̂ya‛
Definition enligt BDB:
1) utsträckt yta (fast), vidd, himlavalv
A) vidd (platt som bas, stöd)
B) himlavalv (himmelens valv som stagar upp vattnet ovan)
i) betraktas av hebréerna som fast och bär upp ‘vatten’ ovan

Lägg märke till BDB:s erkännande att himlavalvet hänvisar till "himmelens valv som stagar upp vattnet ovan" och tillägger att det "betraktas av hebréerna som fast och bär upp ‘vatten’ ovan"

Roten till H7549 ( râqı̂ya‛ ) är H7554 ( râqa‛ ), som definieras av Strong's sålunda:

"En primitiv rot; att dunka marken (som ett tecken på passion); används metaforiskt för att expandera ngt (genom att hamra); antyder på att täcka ngt (med tunna metallskivor): - slå, göra ngt brett, sprida ngt (fram, över, ut, i skikt), stämpla, sträcka ut"- Strong's Concordance

Himlavalvet som håller tillbaka vattnet ovan verkar från dess rotord vara fast, som om det hamrades ut som en plåt.

Skriften konstaterar att de himlakropparna placerades inuti detta valv.

Elohim sade: Varde på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten! De skall vara tecken som utmärker särskilda tider, dagar och år, och de skall vara ljus på himlavalvet som lyser över jorden. Och det skedde så. Elohim gjorde de två stora ljusen, det större att härska över dagen och det mindre att härska över natten, likaså stjärnorna. Han satte dem på himlavalvet till att lysa över jorden, till att härska över dagen och natten och till att skilja ljuset från mörkret. Och Elohim såg att det var gott.

platt jord himlavalv – solen, månen, stjärnorna 

Skriften säger klart och tydligt att:
(1) Det finns vatten både under valvet och över valvet. (Se 1 Mosebok 1:6-8).
(2) Himlakropparna placerades innanför himlavalvet. (Se 1 Mosebok 1:14-18).

Himlavalvet är solitt:

I följande avsnitt bekräftar Elihu i sin konversation med Job vad vi redan har lärt oss från skapelseberättelsen i 1 Mosebok, nämligen att himlavalvet som skiljer vattnet och huserar himlakropparna är solitt. Observera att Elihu använder H7554 ( râqa‛ ), rotordet för himlavalv, som betyder "[metafor] för att expandera ngt (genom att hamra); antyder på att täcka ngt (med tunna metallskivor): - slå, göra ngt brett, sprida ngt (fram, över, ut, i skikt), stämpla, sträcka ut".

Kan du, med honom, breda ut [H7554 ( râqa‛ )] skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall? (Job 37:18)

Låt oss nu undersöka en nyckelvers som ofta citeras av dem som förespråkar jordgloben:

För honom som tronar över [världens rund ( H2329 – chûg )] är dess inbyggare som gräshoppor. Han breder ut himlen som ett flor, spänner ut den som ett tält att bo inunder. (Jesaja 40:22; jmfr KJV)

jorden är inte ett klotOrdet som används här för att beteckna "rund" är H2329 ( chûg ). Det betyder helt bokstavligen cirkel, krets, eller omkrets och kan också hänvisa till himlavalvet. Det betyder inte "boll" eller "sfär".

H2329 - chûg
BDB-definition:
1) cirkel, krets, omkrets
2) (BDB) (himmelens) valv

H2329 ( chûg ) indikerar inte på något sätt en boll eller sfär. Jesaja, under gudomlig inspiration, var medveten i sitt ordval här; han saknade inte ett ord för "boll", vilket tydligt framgår av följande avsnitt:

Han skall rulla ihop dig till ett nystan och kasta dig som en boll [H1754 - dûr] bort till ett vidsträckt land. … (Jesaja 22:18)

Jesaja använde ordet H1754 ( dûr ) och inte H2329 ( chûg ) när han skrev denna vers. Detta är ömsesidigt exklusiva uttryck.

Det är här viktigt att notera att H2329 ( chûg ) kan hänvisa till "himmelens valv", som i sammanhanget verkar vara den mest passande tillämpningen i denna passage. Låt oss titta på det igen:

För honom som tronar över [himmelens valv (H2329 – chûg )] är dess inbyggare som gräshoppor. Han breder ut himlen [H8064 - shâmayim] som ett flor, spänner ut den som ett tält att bo inunder. (Jesaja 40:22)

Här ser vi att Yahuwah sitter på himmelens valv ovanför jorden1 och att från Hans utsiktsplats ser jordens invånare ut som gräshoppor. Yahuwah är naturligtvis Allsmäktig och behöver inte kisa sina ögon för att se jordens invånare, men bilden som Jesaja målar är ganska tydlig.

Detta avsnitt berättar också att Yahuwah breder ut himlen [H8064 - shâmayim] som ett "flor" och spänner ut den som "ett tält". Ordet som används här för att beteckna "himlen" är samma ord som används i 1 Mosebok för att identifiera himlavalvet:

Elohim kallade valvet [H7549 – râqı̂ya‛ ] himmel [H8064 - shâmayim]. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den andra dagen. (1 Mosebok 1:8)

Jesaja berättar för oss att fader Yahuwah sitter på (eller ovanför) himlavalvet som Han breder ut över jorden som ett tält. (Skriften upprepar ständigt att Yahuwah breder ut himlen eller shâmayim: Psalm 104:2, Job 9:8, Jes. 40:22; 42:5; 44:24; 45:12; 51:13, Jer. 10:12; 51:15, Sak. 12:1)

Platt jord himlavalv – som ett tält

 

 Jesaja berättar för oss att fader Yahuwah sitter på (eller ovanför) himlavalvet som Han breder ut över jorden som "ett flor" eller "ett tält". (Se Jesaja 40:22.) Denna illustration skulle inte fungera med en klotformad jord.

Elifas, i Jobs bok, håller med om denna tolkning för han säger att Yahuwah går på chûg (H2329), samma ord som används av Jesaja för att beteckna himmelens valv:

J.P. Greens bokstavliga återgivning av Job 22:14

J.P. Greens bokstavliga återgivning av Job 22:14 -
"och valv [H2329] - himlen [H8064] - Han går"

Molnen bildar en slöja så att han inte ser, och på himlavalvet ([H2329 - chûg] och [H8064 - shâmayim]) vandrar han. (Job 22:14)

Det står klart att Elifas trodde att Yahuwah bodde [bor] vid valvets topp.

Bor inte Elohim i himlens [H8064 - shâmayim] höjd? Och se på stjärnorna däruppe, hur högt de sitter! (Job 22:12)

Salomo stärker i sin kommentar till skapelseberättelsen vad vi hittills har lärt oss från Mose, Jesaja, och Jobs författare:

När han beredde himlen [H8064 - shâmayim] var jag där, när han välvde en sfär [H2329 - chûg] över djupen, när han fäste skyarna i höjden och djupets källor bröt fram med kraft, när han satte en gräns för havet och vattnet stannade där han befallt, när han lade jordens grund, (Ordspråksboken 8:27-29)

Återigen finner vi samma ord som används för att identifiera himlavalvet: chûg (H2329)

Prisa honom, sol och måne, prisa honom, alla lysande stjärnor. Prisa honom, ni himlars himmel och ni vatten ovan himlen. … ty endast hans namn är högt, hans majestät når över jord och himmel. (Psalm 148:3-4, 13)

I ovanstående avsnitt återger Salomo vad Yahuwah gjorde under skapelseveckan (se 1 Mosebok 1:2). I kontext verkar det som att Salomo specifikt talar om var det fysiska valvet vilar på djupet, för han säger tydligt efter att ha pratat om beredningen av himlen [H8064 - shâmayim] att chûg (H2329) välvdes "över djupen". En annan mycket rimlig tolkning är att Salomo här hänvisar till den yttre iskretsen som Yahuwah upprättade för att tygla haven, för han fortsätter med att skriva:

När han satte en gräns för havet och vattnet stannade där han befallt, när han lade jordens grund … (Ordspråksboken 8:29)

Oavsett vilken av dessa tolkningar man förhåller sig till så är en sak säker: ingenstans antyds det ens att jorden är ett klot. Alla de bibliska referenser som hittills granskats visar oåterkalleligt en platt jord som omges av himlavalvet.

Låt oss nu undersöka en anmärkningsvärd vision som profeten Hesekiel nedskrev:

I det trettionde året, på femte dagen i fjärde månaden, när jag var bland de bortförda vid floden Kebar, öppnades himlen [H8064 - shâmayim] och jag fick se syner från Elohim. … Jag fick se en stormvind komma norrifrån, ett stort moln med flammande eld, och det omgavs av ett sken. Mitt i skenet syntes något som var likt glänsande metall, och mitt i elden syntes något som liknade fyra levande väsen. … De såg ut som människor, över väsendenas huvuden syntes något som liknade ett himlavalv [H7549 – râqı̂ya‛ ], likt underbar kristall, utspänt över deras huvuden. Under valvet [H7549 – râqı̂ya‛ ] var deras vingar utbredda rakt emot varandra. Varje väsen hade två vingar som täckte den ena sidan av kroppen, och två som täckte den andra sidan. När de gick, lät ljudet av deras vingar i mina öron som bruset av stora vatten, likt den Allsmäktiges röst, ett väldigt dån, likt dånet från en här. När de stod stilla, höll de sina vingar sänkta. Och en röst hördes från himlavalvet [H7549 – râqı̂ya‛ ] över deras huvuden där de stod stilla med sänkta vingar. Ovanför valvet [H7549 – râqı̂ya‛ ] över deras huvuden syntes något som liknade en tron gjord av safirsten. På det som liknade en tron satt en gestalt som såg ut som en människa. Och jag såg något som liknade glänsande malm, omgivet runt omkring av något som liknade eld, från det som tycktes vara hans höfter och ända upp. Och neråt, från det som såg ut att vara hans höfter, såg jag något som såg ut som eld omgiven av ett sken. Skenet syntes runt omkring som bågen i skyn en regnig dag.

Detta var den syn som liknade Yahuwahs härlighet. När jag såg den föll jag ner på mitt ansikte, och jag hörde rösten av någon som talade. (Se Hes. 1:1, 4, 5, 22-28)

Öppen Bibel – Hesekiels bokHär berättar Hesekiel följande för oss:

  1. Himlarna [H8064 - shâmayim] öppnades. (Se Hesekiel 1:1)
  2. En virvelvind, ett stort moln, en eld som kom ut från norr. (Se Hesekiel 1:4.) “Norr”, i detta sammanhanget, verkar beteckna himmelens topp som öppnades för honom. Job håller med om denna förståelse: "Han spänner ut himlen i norr över det tomma, ..." (Se Job 26:7)
  3. Ur denna virvelvind av eld kom fyra levande varelser. (Se Hesekiel 1:5)
  4. Efter att de levande varelserna kommit fram ser Hesekiel himlavalvet [H7549 – râqı̂ya‛ ] "utsträckt över deras huvuden". Hesekiel liknar himlavalvet med en "underbar kristall". (Se Hesekiel 1:22). Ordet som här är översatt som "kristall" H7140 (qerach) som betyder "frost, is, iskristall". Detta antyder på att vattnet ovanför valvet är fryst (eller åtminstone liknar is). Det är troligt att det var detta aposteln Johannes också såg i sin syn: "Framför tronen låg liksom ett hav av glas, klart som kristall. Mitt för tronen och runt om den stod fyra väsen, som hade fullt med ögon framtill och baktill." (Uppenbarelseboken 4:6) Det grekiska ordet översatt som "kristall" här är krustallos (G2930), som "används i klassisk grekiska för is." (Vincent's Word Studies) Mycket mer kan sägas om detta, men det ligger inte inom ramarna för denna studie att gräva ytterligare i denna guldgruva.
  5. En röst som kallar från himlavalvet till de levande varelserna. [H7549 – râqı̂ya‛ ] (Se Hesekiel 1:25)
  6. Hesekiel ser Yahuwah på sin tron ovanför himlavalvet [H7549 – râqı̂ya‛ ]. (Se Hesekiel 1:26-28.)

Hesekiel målar upp en anmärkningsvärt livlig bild av Yahuwah sittande i härlighet på sin tron ovanför himlavalvet, som liknas vid iskristall.

Profeten bekräftar denna bild ännu en gång i en annan syn:

Jag fick se att på fästet [H7549 – râqı̂ya‛] över kerubernas huvuden fanns något som såg ut att vara av safirsten och till formen liknade en tron. Den syntes över keruberna. (Hesekiel 10:1)

Jesaja, Elifas, Elihu, och Hesekiel är alla överens om att Yahuwah tronar ovan ett solitt himlavalv. Det verkar som om jorden är i bokstavlig mening Yahuwahs fotpall:

Så säger Yahuwah: Himlen [H8064 - shâmayim] är min tron och jorden min fotapall. Vad för ett hus kan ni bygga åt mig, vad för en plats där jag kan vila? (Se Jesaja 66:1)

Jorden är platt:

I Jobs bok hittar vi en fascinerande och insiktsfull monolog. I kapitel 38 visas Yahuwah för Job och börjar ifrågasätta honom. En av frågorna är särskilt relevant för denna studie:

Har du kunnat se ut över jordens vidder [H7338 - rachab]? Låt mig veta, om du har insikt i allt detta. (Job 38:18)

Ordet vidder som använts ovan är rachab (H7338) vilket betyder "bredd, vidd". (BDB Lexicon) Detta verkar vara en helt legitim fråga på en plan jord. Men det är meningslöst i samband med en sfärisk jord.

I Daniels bok indikerar detaljerna i Nebukadnessars profetiska dröm att jorden är platt:

Detta var den syn jag hade på min bädd: Jag såg i min syn ett träd stå mitt på jorden, och det var mycket högt. Trädet var stort och väldigt och så högt att det räckte upp till himlen och syntes till jordens ände. (Daniel 4:7-8)

Nebukadnessar sa att han drömde om ett träd som växte så högt att det "syntes till jordens ändar". Även om detta bara var en dröm så tyder det fortfarande på en plan jord för bara på en plan jord skulle detta vara möjligt. Detta koncept skulle vara en omöjlighet på ett jordklot.


platt jord jämförd med jordgloben (daniel 4 – nebukadnessars dröm)

Låt oss nu titta på några av de härliga beskrivningarna av vår kärleksfulla Frälsares återkomst:

Och jag såg när Lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt, och hela månen blev som blod. Himlens stjärnor föll ner på jorden, som när ett fikonträd fäller sina omogna frukter, när det skakas. Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop, och alla berg och öar flyttades från sin plats. Kungarna på jorden, stormännen och härförarna, de rika och de mäktiga, alla slavar och fria, gömde sig i hålor och bland bergsklyftor, och de sade till bergen och klipporna: Fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för Lammets vrede. Ty deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå? (Uppenbarelseboken 6:12-17)

Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Ja, amen. (Uppenbarelseboken 1:7)

Enligt Johannes uppenbararen:

  1. Stjärnorna kommer att falla till jorden. (Se Uppenbarelseboken 6:13.) Johannes, liksom de andra profeterna som berättade om detta ämne, trodde uppenbarligen inte att stjärnorna var gigantiska himlakroppar (mycket större än jorden) miljoner mil bort. Om detta var fallet, som modern astronomi säger, så skulle en stjärna vara tillräcklig för att förstöra hela jorden. Observera också att Johannes säger att stjärnorna "föll" ned på jorden; han säger inte att stjärnorna kommer slungas eller störta mot jorden.
  2. Himlarna kommer då att försvinna som en bokrulle. (Se Uppenbarelseboken 6:14.) Detta överensstämmer med Skriftens genomgående skildring av himlen som sträckes ut som en gardin eller ett tält. Denna beskrivning skulle inte vara tänkbar om jorden var sfärisk.
  3. Alla på jorden kommer då att se Yahushua komma i härlighet. (Se Uppenbarelseboken 1:7.) Detta är förnuftigt på en plan jord, men det skulle vara omöjligt om jorden var en sfär.
  4. De ogudaktiga och oomvända kommer att försöka dölja sig från "Lammets vrede" och "hans ansikte som sitter på tronen". (Se Uppenbarelseboken 6:15-16.) När himlen rullas tillbaka "som en bokrulle" kommer de ogudaktiga se ansiktet på Honom som sitter på tronen (ovanför himmelens valv, eller "jordens rund [H2329 – chûg]". Jesaja 40:33), och kommer att försöka gömma sig.

platt jord himlavalv – ihoprullad som en bokrulle så att alla kan se Yahuwah på sin tron

Skriften säger att himlen vid Yahushuas andra ankomst kommer att försvinna "som en bokrulle när den rullas samman", och att "varje öga ska se honom." (Se Uppenbarelseboken 1: 7; 6: 12-17.) Det krävs mycket antagande och manipulation för att få dessa versrader i harmoni med klotmodellen. När himlen rullas tillbaka kommer de ogudaktiga att se Yahuwah på sin tron och försöka dölja sig för Hans fantastiska närvaro.

Det är de himmelska kropparna som rör sig, inte jorden.

På den dagen då Yahuwah gav amoreerna i israeliternas våld, talade Josua till Yahuwah inför hela Israel: Du sol, stå stilla i Gibeon, du måne, i Ajalons dal!

Och solen stod stilla och månen blev stående, till dess folket hämnats på sina fiender. Detta står skrivet i "Den redliges bok". Solen blev stående mitt på himlen och gjorde sig ingen brådska att gå ner för att fullborda dagen. (Josua 10:12-13)

Texten kunde inte bli tydligare: "Solen stod stilla mitt i himlen." Josua beordrar solen och månen att stå stilla i himlen. Han beordrar inte jorden att sluta snurra. Som ärliga bibelstudenter måste vi erkänna tydligheten i detta stycke. Yahuwah förbjuder att vi vrider Skrifterna för att överensstämma med människans pseudovetenskapliga kopernikanska (solcentrerade) teori, som strider mot Skriften från 1 Mosebok. Sann vetenskap (testbar och observerbar) bekräftar att den stationära jorden är verklighet: Experiment, Den påstådda corioliseffekten.

I Jesajas bok har vi en inspirerad redogörelse för hur Yahuwah fick solen att flytta sig bakåt på himlen, vilket fick solurets skugga att röra sig bakåt:

Se, jag skall låta skuggan på trappstegen gå tillbaka de tio steg som den har flyttat sig på Ahas trappa med solen. Solen gick då tillbaka tio av de steg på trappan som den redan hade gått. (Jesaja 38:8)

Jesaja säger till oss att "solen gick tillbaka tio steg". Det är ingen fråga om saken; Jesaja trodde att det var solen som rörde sig, inte jorden.

Yahuwah förbjude att vi låter profeternas vittnesbörd underordnas felaktiga och bedrägliga mäns teorier.

Kung David trodde också att det var solen som rörde sig:

Himlarna vittnar om Els härlighet, himlavalvet förkunnar hans händers verk. Den ena dagen talar om det för den andra, den ena natten kungör det för den andra, utan tal och utan ord, deras röst hörs inte. De når ut över hela jorden, deras ord når till världens ände. Åt solen har han gjort en hydda i dem, den är som en brudgum som går ut ur sin kammare, den gläder sig som en hjälte att löpa sin bana. Den går upp vid himlens ena ände och går sin kretsgång till den andra. Ingenting undgår dess hetta. (Psalm 19:2-7)

Salomo, mer än 25 gånger i Predikarboken, använder frasen "under solen" när han hänvisar till jordiska aktiviteter. Salomo trodde uppenbarligen att solen rörde sig över jorden.

Yahuwah förbjude att vi låter profeternas vittnesbörd underordnas felaktiga och bedrägliga mäns teorier.

Empiriskt bevis som stöder den jämna jorden:

Nedan kommer vi kort att beröra några av de empiriska bevis som stöder den platta jorden. Detta är inte alls avsett att vara en uttömmande lista. Det är inte vårt mål att gå i detalj på dessa punkter, eftersom det redan finns en mängd information tillgänglig online för dem som ärligt söker sanningen.

jordglob som illustrerar hur absurd gravitation är

NASA-logotyp

Notera ormens kluvna tunga i NASA-logotypen.

Robert Simmon framför Blue Marble

Foto av Robert Simmon framför "Blue Marble".
Källa: NASA/W. Hrybyk

NASA medger öppet att deras bilder skapas utifrån data; de är inte fotografier. När Data Visualizer and Designer, Robert Simmon, från NASA fick frågan: "Vad är det coolaste du någonsin har gjort som en del av ditt jobb på Goddard?"så svarade han:

"Sist någon tog ett fotografi ovanför låg jordbana som visade en hel hemisfär (en sida av ett jordklot) var 1972 under Apollo 17. NASA:s Earth Observing System (EOS)-satelliter byggdes för att hålla koll på jordens hälsa. År 2002 hade vi äntligen tillräckligt med data för att göra en stillbild av hela jorden. Så vi gjorde det. Det svåra var att skapa en platt karta över jordens yta med fyra månaders satellitdata. Reto Stockli, nu vid Swiss Federal Office of Meteorology and Climatology, gjorde mycket av detta arbete. Sedan svepte vi den platta kartan kring ett klot. Min del var att integrera ytan, molnen, och haven för att matcha människors förväntningar på hur jorden ser ut från rymden. Det här klotet blev den berömda Blue Marble. Jag var nöjd med den men hade ingen aning om hur känd den skulle komma att bli. Vi trodde aldrig att det skulle bli en ikon. Jag trodde verkligen aldrig att jag skulle bli "Mr. Blue Marble". Vi har sedan dess uppdaterat baskartorna genom att öka upplösningen och, för år 2004 skapade vi en serie av månadskartor." (http://www.nasa.gov/centers/Elohimdard/about/people/RSimmon.html)

Hur skapades "Blue Marble"-bilden av jorden? Enligt NASA skapade man en "platt karta" från påstådda satellitdata och svepte sedan denna "kring ett klot". Bilden retuscherades sedan för att "matcha människors förväntningar på hur jorden ser ut från rymden".

Ve dem som går ner i djupen för att dölja sina rådslag för Yahuwah, som bedriver sina verk i mörkret och säger: Vem ser oss, och vem känner oss? Hur dåraktiga är ni inte! Skall leret anses lika med krukmakaren? Skall verket säga om sin mästare: Han har inte gjort mig? Eller skall det formade säga om honom som har format det: Han förstår ingenting? (Jesaja 29:15-16)

Vem litar du på? Yahuwahs profeter eller det militariserade hemliga sällskapet på NASA?

Så säger Yahuwah: Förbannad är den man som förtröstar på människor och söker sin styrka i det som är kött och vars hjärta vänder sig bort från Yahuwah. Han är som en torr buske på heden och får inte se något gott komma. Han måste bo på förbrända platser i öknen, i ett land med salthedar där ingen vistas.

Men välsignad är den man som förtröstar på Yahuwah, den som har Yahuwah till sin förtröstan. Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer, och det upphör aldrig att bära frukt. (Se Jeremia 17:5-8)

man släpper ut luft ur jordglob


Bedragarna på NASA:

Länkarna ovan är bara början på de många lögner som NASA sprider högt och lågt.

Klicka här för mer info om den platta jorden.


1 Detta är en tolkning som många Bibelforskare har. Man skulle kunna argumentera för att “jordens rund” som man hänvisar till i Jesaja (Jes. 40:22) faktiskt hänvisar till jordens cirkulära form. Det kan mycket väl stämma. Vad profeten med säkerhet inte säger är att jorden är ett klot.