Print

Proč unitariánský monoteismus dává dle Bible nejvíce smysl

Jaká je přirozenost Yahuwaha? A kdo je Yahušua?

V historii byly tři způsoby, jak na tyto otázky odpovědět. A stejně tak tři způsoby, jak vykládat Bibli:

I. Trinitarianismus: Tento pohled zastává názor, že Yahuwah jsou ve skutečnosti tři osoby: Yahuwah – Otec, Yahuwah – Syn, a Yahuwah – Duch svatý. Každá osoba je zcela Yahuwahem. A přesto to nejsou tři bohové, ale jeden. Tyto osoby jsou: Spolu-věčné, spolu-esenciální a spolu-rovné. Trinitariáni vidí Yahuwaha jako božskou substanci, kterou sdílí každá z těchto osob.

II. Modalismus: Modalismus považuje Yahuwaha za jednu osobu, ne tři osoby. Modalisté však věří, že se Yahuwah manifestuje sám ve třech odlišných módech, proto ten název „modalismus“.
Jinými slovy: Yahuwah měl dříve vztah se svým lidem jako Otec, a později skrze inkarnaci. A poté, třetím způsobem, jako Duch svatý. Modalisté věří, že Yahuwah je jeden, ale manifestuje se ve třech různých módech, neboli maskách.

III. Biblický Unitarianismus: Yahuwah je jeden; není entitou nebo substancí, kterou sdílí tři osoby. Je to doslovné pochopení Šémy: „Slyš, ó Izraeli: Yahuwah náš Elohim, Yahuwah je jeden.“ Podle unitariánské monoteistické perspektivy je Yahušua lidským synem Yahuwaha a svatý duch je Yahuwahův duch, který v nás přebývá. Neexistuje druhá nebo třetí osoba mimo samotného Yahuwaha.

Následující 4 body demonstrují, proč je Unitariánský monoteismus jediným postojem, který dává dle Bible smysl:

1. Yahuwah je vždy přítomen jako jediná entita.

„Slyš, Izraeli, Yahuwah náš Elohim, Yahuwah jeden jest.“ (Deut. 6,4)

Yahuwah nám dal Písmo v normální lidské řeči. A jednotný tvar slov „Já“, „mi“, „on“ a „němu“ odkazuje na jedinou osobu. Když tedy Bible používá tato slova ve vztahu k Yahuwahovi, učí nás, že Yahuwah je jeden. I když existuje pár míst, kde Bible používá množný číslo ve vztahu k Yahuwahovi, musíme to porovnat s těmi tisíci příklady v jednotném čísle ohledně Yahuwaha. Pouvažuj nad následujícími texty:

Tyto texty nám říkají, že Yahuwah je jeden a neexistuje nikdo jako je On.

2. Yahušua je vždy prezentován v Bibli jako odlišná osoba od Yahuwaha.

„A každý jazyk aby vyznával, že Yahušua Mesiáš jest Pánem v slávě Yahuwaha Otce.“ (Filip. 2,11)

V 1. Korintským 15,27-28 čteme: „Neboť všechno podřídil pod jeho nohy. Když však řekl, že je všechno podřízeno, je zřejmé, že všechno kromě toho, kdo mu všechno podřídil.“ Pavel zde říká, že Yahuwah podřídil vše pod Mesiášovy nohy, ale zcela zjevně ne Yahuwaha samotného. To jasně ukazuje rozdíl mezi Yahušuou, vyvýšeným Mesiášem, a Yahuwahem, tím, který ho vyvýšil.

Tento rozdíl je potvrzen i ve Filipským 2,9-11: „Proto [protože byl poslušný Yahuwahovi] ho také Yahuwah povýšil nade vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno, aby se ve jménu Yahušuově sklonilo každé koleno; ti, kdo jsou na nebi i na zemi i pod zemí, a k slávě Yahuwaha Otce aby každý jazyk vyznal, že Yahušua Mesiáš1 je Pán.“

Yahuwah, Otec, je zcela oddělený od Svého syna, kterého vyvýšil na místo po Své pravici.

3. Písmo po nás nikdy nepožaduje, abychom věřili, že Yahuwah je Yahušua.

„Ale toto psáno jest, abyste věřili, že Yahušua je Mesiáš, Syn Yahuwahův…“ (Jan 20,31)

V Matouši 16,16 Petr správně vyznává, že Yahušua je Mesiáš, syn živého Yahuwaha. A Jan 20,31 říká: „Tato však jsou zapsána, abyste uvěřili, že Yahušua je Mesiáš, syn Yahuwaha, a abyste věříce měli život v jeho jménu.“ Ani Petr tedy, ani Jan, neříkají, že Yahušua je Yahuwah, ale říkají, že Yahušua je Mesiáš, syn Yahuwahův.

V Římanům 10,9 Pavel říká: „Vyznáš-li svými ústy, že Yahušua je Pán, a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Yahuwah vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn.“ Pavel neříká, abychom vyznávali, že Yahušua je Yahuwah, ale nabádá nás, abychom vyznávali, že „Yahušua je Pán“, a věřili, že „Yahuwah ho vzkřísil z mrtvých“.

Když to shrneme, tak Yahušua je nejvýše vyvýšena bytost v universu, ale přesto je stále pod Yahuwahem. Yahušua je vyvýšený, bezhříšný lidský syn Yahuwahův.

„Totoť jest pak věčný život, aby poznali tebe samého pravého Elohim [Yahuwaha], a kteréhož jsi poslal, Yahušuu Mesiáše.“ (Jan 17,3)

4. Yahuwah vlastní jisté atributy, které jsou neslučitelné s lidským bytím.

V 1. Timoteovi 1,17 se učíme, že Yahuwah je „nesmrtelný a neviditelný“. A ve stejné epištole ve verši 6,16 se píše, že „On jediný má nesmrtelnost“. Jan 1,18 nám říká, že „nikdo neviděl Yahuwaha“. Podle Nového Zákona byl Yahušua viděn, byl viditelný a zcela jistě zemřel, protože základ naší víry stojí na tom, že za nás zemřel, byl pohřben a pak vzkříšen.

Závěr: Všechny části Bible by měly být vykládány ve světle celého Písma. To je jen pár důvodů, proč dává unitariánský monoteismus největší smysl na základě Bible.

A toto je život věčný: Aby poznávali tebe, jediného pravého Elohim, a toho, kterého jsi poslal, Yahušuu Mesiáše. (Jan 17,3)

Otevři své srdce pravdě a přijmi dar věčného života, abys stál před Yahuwahem v dokonalosti Yahušuově.

Pro více informací na toto téma: #The Trinity (doctrinal error)
 

Výše uvedený článek byl napsán na základě 2 video prezentací unitariánského pastora Daniela Calcagno.

1 G5547 (Christos): "Christ" je řecké slovo pro „pomazaný“ nebo „mesiáš“. Rovná se hebrejskému slovu H4899 (mâshı̂yach).