Print

Ucigaş Maniac sau Creator Iubitor? Explorând Controversa Uriaşilor- Nefilim

De multe ori, ateii şi agnosticii au ridicat, împotriva lui Yahuwah şi împotriva Cuvântului Său, acuzaţia:

Dumnezeul Vechiului Testament este un ucigaş maniac! El a distrus în mod arbitral multe naţiuni care apar în Vechiul Testament aparent fără niciun motiv! Cu siguranţă El nu este un Dumnezeu al dragostei!”

Următorul pasaj este citat adesea pentru a justifica această acuzație bizară. Aici, Yahuwah poruncește copiilor lui Israel să nimicească cu desăvârșire șapte națiuni:

Când Yahuwah Elohimul tău te va aduce în ţara în care vei intra şi o vei lua in stapanire, şi va izgoni dinaintea ta multe neamuri: pe hetiţi, pe ghirgasiţi, pe amoriţi, pe canaaniţi, pe fereziţi, pe heviţi şi pe iebusiţi, sapte neamuri mai mari la număr şi mai puternice decât tine; când Yahuwah Elohimul tău ţi le va da în mâini şi le vei bate, să le nimiceşti cu desăvârşire, să nu închei legământ cu ele şi să n-ai milă de ele. Să nu te încuscreşti cu popoarele acestea, să nu măriţi pe fetele tale după fiii lor şi să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi; căci ar abate de la Mine pe fiii tăi şi ar sluji astfel altor dumnezei; Yahuwah S-ar aprinde de mânie împotriva voastră şi te-ar nimici îndată. Dimpotrivă, iată cum să vă purtati cu ele: să le surpaţi altarele, să le sfărâmaţi stâlpii idoleşti, să le tăiaţi pomii închinaţi dumnezeilor lor şi să ardeţi în foc chipurile lor cioplite.(Deuteronom 7: 1-5)

Nations of Canaan Before the Israelite Invasion

Naţiunile din Canaan înainte de Cucerirea Israelită
http://www.bible-history.com

Cele şapte naţiuni ce au fost distruse:

1. Hetiţii
2. Ghirgasiţii
3. Amoriţii
4. Canaaniţii
5. Fereziţii
6. Heviţii
7. Iebusiţii

În pasajul următor, Yahuwah face o distincție clară între națiunile care urmau să fie distruse (neamurile canaanite) și cele care urmau să aibă parte de milă.

Să arăţi milă:

Când te vei apropia de o cetate ca să te baţi împotriva ei, s-o îmbii cu pace. Dacă primeşte pacea şi-ţi deschide porţile, tot poporul care se va afla în ea să-ţi dea bir şi să-ţi fie supus. Dacă nu primeşte pacea cu tine şi vrea să facă război cu tine, atunci s-o împresori. Şi, după ce Yahuwah Elohimul tău o va da în mâinile tale, să treci prin ascuţişul sabiei pe toţi cei de parte bărbătească. Dar să iei pentru tine nevestele, copiii, vitele şi tot ce va mai fi în cetate, toată prada, şi să mănânci toată prada vrăjmaşilor tăi pe care ţi-i va da în mână Yahuwah Elohimul tău.  Aşa să faci cu toate cetăţile care vor fi foarte departe de tine şi care nu fac parte din cetăţile neamurilor acestora. (Deuteronom 20: 10-15)

Nimicește:

Dar în cetăţile popoarelor acestora, a căror ţară ţi-o dă ca moştenire Yahuwah Elohimul tău să nu laşi cu viaţă nimic care suflă.  Ci să nimiceşti cu desăvârşire popoarele acelea, pe hetiţi, pe amoriţi, pe canaaniţi, pe fereziţi, pe heviţi şi iebusiţi, cum ţi-a poruncit Yahuwah Elohimul tău, ca să nu vă înveţe să faceţi după toate urâciunile pe care le fac ele pentru dumnezeii lor şi să păcătuiţi astfel împotriva Yahuwah Elohimul vostru.(Deuteronom 20: 16-18)1

De ce a făcut Yahuwah distincție între națiunile canaanite și celelalte națiuni? De ce a poruncit distrugerea lor totală? Sfânta Scriptură afirmă în mod clar că motivul principal a fost idolatria canaaniților "(Deuteronom 7:4), însă există mai multe motive decât la o primă vedere. Pentru a înţelege imaginea de ansamblu, trebuie să ne întoarcem la evenimentele din zilele lui Noe. Geneza 6 este cheia:

Când au început oamenii să se înmulţească pe faţa pământului şi li s-au născut fete, fiii lui Elohim au văzut că fetele oamenilor erau frumoase şi din toate şi-au luat de neveste pe acelea pe care şi le-au ales. ...Uriaşii erau pe pământ în vremurile acelea şi chiar şi după ce s-au împreunat fiii lui Elohim cu fetele oamenilor şi le-au născut ele copii; aceştia erau vitejii care au fost în vechime, oameni cu nume. (Geneza 6: 1-2,4)

perplexed man reading the BibleAdevăratul sens al acestui pasaj a fost mult timp îngropat, și este adesea trecut cu vederea de către învăţaţii şi cercetătorii Bibliei. Pentru a debloca sensul acestui pasaj, trebuie să stabilim mai întâi cine sunt "fiii lui Elohim". "Fiii lui Elohim" în ebraică este B'nai HaElohim. Această sintagmă se mai găsește doar în trei alte pasaje din Vechiul Testament. Toate aceste trei pasaje sunt în cartea Iov.2

Fiii lui Elohim au venit într-o zi de s-au înfăţişat înaintea lui Yahuwah. Şi a venit şi Satana în mijlocul lor. (Iov 1: 6)

Fiii lui Elohim au venit într-o zi de s-au înfăţişat înaintea lui Yahuwah. Şi a venit şi Satana în mijlocul lor şi s-a înfăţişat înaintea lui Yahuwah. (Iov 2:1)

Yahuwah a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii şi a zis: „Cine este cel ce Îmi întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Încinge-ţi mijlocul ca un viteaz, ca Eu să te întreb, şi tu să Mă înveţi. Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune, dacă ai pricepere. Cine i-a hotărât măsurile, ştii? Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el? Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine i-a pus piatra din capul unghiului atunci când stelele dimineţii izbucneau în cântări de bucurie şi când toţi fiii lui Elohim scoteau strigăte de veselie? (Iov 38: 1-7)

În toate pasajele de mai sus, autorul3 arată în mod foarte clar că "fiii lui Elohim" sunt îngerii. Atunci, ce vrea Moise să ne spună în Geneza 6? Moise a declarat deslușit că îngerii s-au împreunat cu femei și că descendenții lor erau uriaşii (în ebraică Nephilim). Oricât de ciudat ar suna pentru unii, aceasta este ceea ce spune textul.

Evenimentele stranii consemnate în Geneza 6 au fost înțelese de izvoarele rabinice antice, precum și de către traducătorii Septuagintei, ca referindu-se la îngeri căzuți care au conceput, în mod ciudat, copii cu femeile oamenilor – cunoscuţi ca "Nephilim". Aceasta a fost de asemenea înțelegerea părinților timpurii ai bisericii. Aceste evenimente ciudate au de asemenea un ecou în legendele și miturile tuturor popoarelor antice: grecii antici, egiptenii, hindușii, locuitorii insulelor din Marea Sudului, indienii americani, și, practic, toate celelalte.4

 


Înainte de a trece mai departe, să trecem scurt în revistă câteva dintre problemele interpretării populare că fiii lui Elohim din Geneza 6, ar fi urmaşii lui Set.

Teoria Setită afirmă că "fiii lui Elohim" sunt descendenții lui Set și "fiicele oamenilor" sunt urmașii lui Cain. Această teorie sugerează că prin căsătoria dintre descendenții lui Seth (oameni drepţi) și descendenții lui Cain (oameni răi), lumea a devenit în mod iremediabil coruptă. În consecință, Yahuwah a fost forțat să inunde lumea și să o ia de la capăt cu dreptul Noe și cu familia lui.

Problema # 1: Nicăieri în Scriptură urmașii lui Set nu sunt menţionaţi ca fiind "fiii lui Elohim" (B'nai HaElohim). B'nai HaElohim este utilizat exclusiv în Vechiul Testament pentru a desemna îngerii. Iov, capitolul 38, stabileşte în mod clar căB'nai HaElohim sunt îngerii, ce om era prezent când Yahuwah a pus temeliile pământului?

Yahuwah a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii şi a zis: ... Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune, dacă ai pricepere. Cine i-a hotărât măsurile, ştii? Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el? Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine i-a pus piatra din capul unghiului atunci când stelele dimineţii izbucneau în cântări de bucurie şi când toţi fiii lui Elohim[B’nai HaElohim] scoteau strigăte de veselie? (Iov 38: 1-7)

Nu există nici o bază scripturalăpentru a afirma că „fiii lui Elohim" din Geneza 6 sunt urmașii lui Set.

Nu există nici o bază scripturală pentru a afirma că „fiii lui Elohim" din Geneza 6 sunt urmașii lui Set.

Interpretarea "Fiii lui Set și fiicele lui Cain" ascunde antiteza gramaticală dintre Fiii lui Dumnezeu și fiicele lui Adam. Încercarea de a oferi textului orice altă interpretare nu rezistă în fața înțelegerilor anterioare asupra acestui text ebraic ce sunt redate atât în textele învăţaţilor rabini cât şi în cele ale părinţilor bisericii creştine. Antiteza lexicografică intenționează în mod clar să stabilească un contrast între "îngeri" și femeile de pe Pământ.

Dacă textul ar fi vrut să pună în contrast pe "fiii lui Seth cu fiicele lui Cain," de ce nu a spus acest lucru? Seth nu era Dumnezeu, iar Cain nu era Adam. (De ce nu "fiii lui Cain" și "fiicele lui Set?" Nu există nici o bază reală de a restrânge textul la oricare dintre urmașilor lui Adam. În plus, nu există nici o mențiune a fiicelor lui Elohim.)

Întrucât potopul constituie tema principală a textului, cum poate interpretarea "Setită" să ofere un motiv plauzibil al acestui eveniment? Întreaga interpretare este nascocită pe baza unei serii de ipoteze fără suport scriptural. . . .

Încercarea de a aplica termenul de "Fiii lui Elohim", într-un sens mai larg nu are nici o bază în acest context și aduce confuzie asupra preciziei asupra funcţiei lui denotative. Aceasta dovedește că este o ipoteză antagonistă modului în care este utilizat acest termen în Biblie.5

Un alt lucru care trebuie luat în considerare este faptul că Scriptura nu spune explicit că urmaşii lui Set erau neprihăniţi.

Lui Set i s-a născut un fiu căruia i-a pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme Numele lui Yahuwah. (Geneza 4:26)

În timp ce pasajul de mai sus este adesea citat pentru a dovedi neprihănirea lui Set și a urmașilor lui, există două probleme ce vizează această afirmație: (1) Textul spune " apoi oameniiau început să cheme numele lui Yahuwah." Nu se spune ", apoi urmașii lui Set au început să cheme numele lui Yahuwah." (2) În plus față de aceasta, mulți cercetători au sugerat că acest verset nu este tradus cu exactitate. O traducere mai exactă ar fi: "Lui Set de asemenea, i s-a născut un fiu și i-a pus numele Enos: apoi au început oamenii să pângărească numele lui Yahuwah."

Acest lucru nu ar trebui combătut întrucât mulți cercetători eminenţi au susținut că הוחל  huchal, pe care noi l-am tradus început, ar trebui redat ca început în mod profan, sau apoi a început profanarea, și de atunci datează ei, originea idolatriei. Cei mai mulţi dintre învăţaţii evreii sprijină această înţelegere, iar Maimonide a dezbătut acest text în Tratat de Idolatrie; aceast verset este ciudat, și oferă cel mai probabil raportul despre originea și progresul idolatriei. . . (Comentariul lui Adam Clarke asupra Bibliei).

Cartea Dreptului, care este recomandată de Scriptură (Iosua 10:13; 2 Samuel 01:18), susţine această înțelegere.

Set a trăit o sută cinci ani, și a născut un fiu; și Set i-a pus fiului său numele Enos, spunând că în vremea aceea fiii oamenilor au început să se înmulțească și să-şi chinuiască sufletele și inimile lor prin călcarea legii și răzvrătirea împotriva lui [Elohim]. Și a fost în zilele lui Enos că fiii oamenilor au continuat să se revolte și să calce legea împotriva lui [Elohim], pentru a crește furia lui [Yahuwah] împotriva fiilor oamenilor. Fiii oamenilor au slujit altor dumnezei și au uitat pe [Yahuwah] care i-a creat pe pământ: și în acele zile fiii oamenilor a făcut chipuri din aramă și de fier, din lemn și din piatră, și s-au aruncat cu fața la pământ și le-au servit. Și fiecare om şi-a făcut dumnezeul lui și s-au plecat înaintea lor, și fiii oamenilor au părăsit pe [Yahuwah] pe parcursul întregii vieţi a lui Enos și a urmaşilor săi; și mânia lui [Yahuwah] s-a aprins din cauza lucrurilor și urâciunilor pe care le-au făcut pe pământ. (Cartea Dreptului 2: 2-5)

Problema #2: Nu există absolut niciun motiv pentru a crede că ”fiicele oamenilor” se referă în mod specific la urmaşii lui Cain. Conform contextului, „ficele oamenilor” denotă în mod simplu femeile de pe pământ, de ex: Fiicele ce au fost născute oamenilor când au început a se înmulţi pe faţa pământului.

Când oamenii au început să se înmulţească pe pământ şi li s-au născut fiice,  fiii lui Elohim au văzut că fiicele oamenilor erau frumoase şi şi-au luat dintre ele ca soţii pe acelea pe care şi le-au ales. (Geneza 6: 1-2)

Problema # 3: Nu există absolut nici un motiv să se creadă că unirea dintre descendenții lui Set și cei ai lui Cain ar avea ca rezultaturiaşii [Nefilim].

Procreația dintre părinții cu opinii religioase diferite nu duce la urmaşi nenaturali. . . .Această procreere nenaturală şi naşterea unor creaturi anormale au fost desemnat ca fiind principalul motiv al judecăţii potopului.

Însăși absența unui astfel de adulter în linia genealogică a lui Noe este, de asemenea, documentată în Geneza 6: 9: arborele genealogic al familiei lui Noe a fost în mod distinct imaculat.6

Angels expelled from HeavenProblema #4: Noul Testament sprijină înțelegerea conform căreia îngerii au procreat cu femeile din zilele lui Noe, chiar dacă numai comentând judecata lor pentru acest mare păcat. În următorul pasaj, Petru ne spune că înainte de potop, îngerii au păcătuit și, prin urmare, au fost aruncaţi jos în iad [greacă Tartar] să aștepte judecata.

Căci dacă Yahuwah n-a cruţat îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat jos în iad şi i-a predat în lanţurile întunericului, să fie păstraţi pentru judecată, Şi nu a cruţat vechea lume, ci l-a păzit pe Noe, al optulea om, un predicator al dreptăţii aducând potopul asupra lumii celor neevlavioşi;(2 Petru 2: 4-5, Biblia Fidela)

În următorul pasaj, Iuda susţine mărturia lui Petru cu privire la îngerii care au păcătuit. El compară păcatul acestor îngeri cu cel al Sodomei și Gomorei, afirmând în mod explicit că s-au dat "ei înșiși la curvie" și au mers "după carne străină."

Şi pe îngerii care nu şi-au ţinut domeniul de activitate, ci şi-au părăsit propria locuinţă, i-a păstrat în lanţuri veşnice sub întuneric, pentru judecata marii zile. Aşa cum Sodoma şi Gomora şi cetăţile din jurul lor, care asemenea acelora, s-au dedat la curvie şi au mers după altă carne, sunt puse înainte ca exemplu, suferind răzbunarea focului etern. (Iuda 1: 6-7, Biblia Fidela)

 Ar putea fi spus mult mai mult despre acest lucru, dar nu este necesară o dezbatere mai elaborată. Ceea ce este important aici, este pur și simplu faptul că "fiii lui Elohim" din Geneza 6 sunt îngeri căzuţi şi nu bărbați (adică urmașii lui Set). A insista că "fiii lui Elohim" sunt de fapt "fiii lui Set" nu este pur și simplu în concordanţă cu textul. Dacă suntem cercetători oneşti ai Bibliei, trebuie să lăsăm Scriptura să ne vorbească. În acest caz, la fel ca în toate studiile, trebuie să urmăm dovezile fără şovăire oriunde ne-ar conduce.

Pentru cei care iau în serios Biblia, argumentele care susțin „Opinia Îngerilor " sunt convingătoare. Pentru cei care îşi alocă libertatea de a afirma mai mult decât spune textul, niciun argument nu îi va putea convinge.

Pentru cei care iau în serios Biblia, argumentele care susțin „Opinia Îngerilor " sunt convingătoare. Pentru cei care îşi alocă libertatea de a afirma mai mult decât spune textul, niciun argument nu îi va putea convinge. 7

Notă: Unii obiectează faptul că în Geneza 6 se face referire la îngeri, pe motiv că "îngerii nu se pot căsători". Versetele prezentate pentru a susține această obiecție, deși, se referă în mod specific la îngerii din ceruri și la căsătorie (Matei 22:30; Marcu 12:25; Luca 20: 34-36). Nicăieri în Scriptură nu ni se spune că "îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci au părăsit locuința" (Iuda 1: 6) sunt incapabili să se reproducă.

 

Să examinăm acum implicațiile mai profunde ale acestei înțelegeri și legătura pe care o are cu porunca lui Yahuwah de a distruge națiunile canaanite.

Spus în cel mai simplu mod, Yahuwah a poruncit distrugerea națiunilor canaanite, deoarece acestea erau toate contaminate de gena Nephilim (înger / hibrid uman). Acest lucru era contrar planului Său pentru omenire, care la început a fost creată după chipul Său. Dacă nu ar fi fost controlată, această contaminare genetică ar fi devenit atât de omniprezentă încât ar fi fost imposibil ca Mesia să se nască pur și fără cusur 8. Dacă Yahuwah nu ar fi intervenit, prin sabia lui Israel, toate liniile genealogice ar fi fost în cele din urmă contaminate cu genele Nephilim. Toată speranța mântuirii prin Mesia cel promis s-ar fi pierdut.

Întrucât Scriptura nu menționează o a doua incursiune 9 îngerească, trebuie să deducem că gena Nephilim a supraviețuit cel mai probabil potopului prin soțiile fiilor lui Noe. În urma potopul, genele Nephilim au reapărut în familia extinsă a lui Noe și a început să se înmulțească pe pământ. Acest lucru este demonstrat de națiunile Nephilim care au fost înfloritoare în țara Canaanului în zilele lui Moise și Iosua. În timp ce această înţelegere ar putea părea şocantă pentru mulți, este deducerea cea mai rezonabilă bazată pe dovezile Scripturii.

Geneza 6 şi ordinea evenimentelor de după potop:

(1) Îngerii Căzuţi s-au împreunat cu rasa umană (femei pământene)

„Erau uriaşi [Nephilim] pe pământ în acele zile şi, de asemenea, după aceea,când fiii lui Elohim[Îngerii]au intrat la fiicele oamenilor şi ele le-au născut copii, aceştia au fost războinicii, care erau în vechime oameni de renume.” (Geneza 6:4)

Şi s-a întâmplat, pe când oamenii au început a se înmulţi pe faţa pământului şi li s-au născut fiice, că fiii lui Elohim [Îngerii] ]au văzut că fiicele oamenilor erau frumoase şi şi-au luat soţii din toate pe care le-au ales. Şi Yahuwah a spus: Duhul meu nu se va lupta întotdeauna cu omul, căci el este de asemenea carne; totuşi zilele lui vor fi o sută douăzeci de ani. Erau uriaşi [Nephilim] pe pământ în acele zile şi, de asemenea, după aceea, când fiii lui Elohim [Îngerii] au intrat la fiicele oamenilor şi ele le-au născut copii, aceştia au fost războinicii, care au fost în vechime oameni de renume. (Geneza 6: 1-4)

Căci mulţi dintre îngerii lui [Elohim], unindu-se cu femeile pământene, au zămislit feciori nelegitimi care dispreţuiau toate lucrurile drepte datorită încrederii în puterea lor; se spune că ei au săvârşit isprăvile celor pe care, grecii îi numeşte giganţii. (Iosif Flavius, Antichități iudaice, Volumul 1, Capitolul 3, 1.3.1, http://www.biblestudytools.com/history/flavius-josephus/antiquities-jews/book-1/chapter-3.html)

Înțelegerea că, înainte de potop îngerii rebeli s-au împerecheat cu femei (Geneza 6) era răspândită în primul secol, așa cum se poate vedea în citatul de mai sus ce aparţine lui Iosif Flavius. Până în secolul al 5-lea, nu a existat interpretarea "Setită" asupra pasajului din Geneza 6.

În secolul al 5-lea d.Hr. a început ca interpretare "îngerii" din Geneza 6 să creeze disconfort datorită atacurilorîntrucât era atacată de critici. . . .

Celsus și Iulian Apostatul a folosit înţelegerea tradiţională că era vorba despre "îngeri" pentru a ataca creștinismul. Julius Africanus a recurs la interpretarea Setită ca un motiv mai confortabil. Chiril al Alexandriei a repudiat, de asemenea, poziția ortodoxă "înger"în favoarea interpretării "Setite". Augustin a îmbrățișat, de asemenea, teoria Setită și, astfel, această interpretare a fost răspândită în Evul Mediu.10

(2) Ca urmare a incursiunii angelice menționată în Geneza 6: 1-4, inima omului a devenit implacabil înrădăcinată în gânduri rele.

Și Elohim a văzut că stricăciunea omului era mare pe pământ, și că fiecare imaginație a gândurilor inimii sale era numai facere de rău continuă. Și i-a părut rău lui Yahuwah că a făcut pe om pe pământ, și s-a mâhnit în inima Lui. (Geneza 6: 5-6)

(3) Yahuwah spune că El va distruge omul de pe fața pământului.

Iar Yahuwah a spus: Voi nimici de pe faţa pământului pe omul pe care l-am creat; deopotrivă om și animal, și târâtoarea și păsările cerului; căci Mă căiesc că i-am făcut. (Geneza 6: 7)

Rețineți că Yahuwah spune că trebuie să distrugă "animal şi târâtoarea și păsările cerului." De ce ar fi trebuit să fie distruse, de asemenea, atât de multe animale? Cartea Dreptului ne spune că, după "judecătorii și conducătorii" (o referință probabil la îngeri) le-au furat pe "fiicele oamenilor" de la soţii lor, iar oamenii au început să se împerecheze cu diferite tipuri de animale. Prin urmare, chiar și animalele erau corupte.

Și judecătorii și conducătorii lor mergeau la fiicele oamenilor și le luau cu forța de la soții lor în funcție de alegerea lor, și fiii oamenilor în acele zile a luat dintre vitele pământului, fiarele câmpului și păsările cerului, și au învățat amestecul de animale11 a unei specii cu cealaltă, pentru a provoca prin aceasta pe [Yahuwah]; și [Elohim] a văzut că întregul pământ era stricat, căci orice făptură își stricase căile ei pe pământ, toți oamenii și toate animalele. (Cartea Dreptului 4:18)

historical depictions of chimeras


Pentru a mării, dați clic pe imagine
12.

Human, animal hybrids, and Chimeras in the Bible? (non-WLC video)

Acest lucru explică de ce Moise utilizează în mod repetat expresia "după / soiul lor" când face referire la animalele care au urcat în Corabie. Aceste animale aveau gena curată, fiecare după propria lor natură aşa cum a intenţionat Yahuwah, și așa cum El le-a creat la început ( Geneza 1: 20-25).

Dar, cu tine voi întemeia legământul meu; și să intri în corabie, tu și fiii tăi, soția ta și nevestele fiilor tăi cu tine. Și din fiecare viețuitoare de orice făptură, două din fiecare soi, să aduci în corabie, ca să le ții vii cu tine; acestea trebuie să fie de sex masculin și feminin. Din păsări după soiul lor și din vite după soiul lor, din toate târâtoarele pământului după soiul lor, două din fiecare soi vor veni la tine, pentru a le menține în viață. (Geneza 6: 18-20)

Chiar în ziua aceea a intrat Noe, Sem, Ham și Iafet, fiii lui Noe și soția lui Noe și cele trei neveste ale fiilor lui cu ei în corabie; Ei și fiecare fiară după felul ei, și toate vitele după soiul lor și toate târâtoarele care se mișcă pe pământ, după felul lor și fiecare pasăre după soiul lor, fiecare pasăre de orice fel. (Geneza 7: 13-14)

Nu numai animalele care au intrat în corabie erau pure din punct de vedere genetic, ci de asemenea, Scriptura ne spune că şi Noe era pur din punct de vedere genetic.

(4) Se spune că Noe era pur din punct de vedere genetic.

Dar Noe a găsit har în ochii lui Yahuwah. Acestea sunt generațiile lui Noe: Noe era un om neprihănit și desăvârșit în generațiile lui și Noe a umblat cu Elohim. (Geneza 6: 8-9)

În pasajul de mai sus, cuvântul tradus ca "desăvârşit", este tamiym [H8549 Strong]. În context, acest cuvânt pare să facă referință nu doar la comportamentul lui Noe, ci şi la puritatea genetică. Mielul de Paște și vaca roșie, de exemplu, trebuiau să fie tamiym (fără cusur fizic), așa cum erau toate jertfele pentru păcat. (Vezi Exodul 12: 5, Numbers 19: 2, și Leviticul 4: 3).

Absența oricărei forme de adulter în genealogia umană a lui Noe este, de asemenea, documentată în Geneza 6: 9: arborele genealogic al familiei lui Noe a fost în mod distinct fără cusur. Termenul tamiym este folosit pentru cusururi fizice.13

Cuvântul ebraic tamim înseamnă fără cusur, și este cuvântul tehnic pentru perfecțiune corporală,fizică,şi nu morală. Prin urmare, se folosește pentru a indica puritatea animalelor de jertfă. Este redat ca fără cusur : Exodul 12: 5; 29: 1. Leviticul 1: 3,10; 3: 1,6; 4: 3,23,28,32; 5: 15,18; 6: 6; 9: 2,3; 14:10; 22:19; 23: 12,18. Numeri 6:14; 28: 19,31; 29: 2,8,13,20,23,29,32,36. Ezechiel 43: 22,23,25; 45: 18,23; 46: 4,6,13. Fără pată. Numeri 19: 2; 28: 3,9,11; 29: 17,26. Unificat. Psalmi 119: 1. Acest lucru arată că Geneza 6: 9 nu vorbește despre perfecțiunea morală a lui Noe, ci ne spune că el și familia lui şi-au păstrat rasa pură, în ciuda corupției predominante aduse de îngerii căzuți. [Subliniere originală] 14

(5) Noe a născut trei fii din punct de vedere genetic.

Și Noe a născut trei fii: Sem, Ham și Iafet. (Geneza 6:10)

Conform Cărții Dreptului, Noe a luat de soţie pe una dintre fiicele lui Enoh.

. . . Noe a mers și a luat o soție, a ales-o pe Naama, fiica lui Enoh, și ea era în vârstă de cinci sute optzeci de ani. Și Noe era în vârstă de patru sute nouăzeci și opt de ani, când a luat-o pe Naama, de soție. (Cartea Dreptului 5: 15-16)

Având în vedere raportul despre neprihănirea lui Enoh din (Geneza 5: 18-24), este rezonabil să concluzionăm că soția lui Noe (fiica lui Enoh) era pură din punct de vedere genetic și, în consecință, așa că au fost şi fiii lui Noe.

 

(6) Se afirmă că pământul şi toată carnea a fost coruptă.

Şi pământul era corupt înaintea lui Elohim şi pământul era umplut de violenţă. Şi Elohim a privit peste pământ şi, iată, acesta era corupt, pentru că toată făptura şi-a corupt calea pe pământ. (Geneza 6: 11-12)

(7) Yahuwah a spus că va nimici toată carnea.

Şi Elohim i-a spus lui Noe: Sfârşitul a toată făptura a ajuns înaintea mea, fiindcă pământul este umplut cu violenţă prin ei; şi , iată, îi voi nimici împreună cu pământul. (Geneza 6:13)

(8) Noe este instruit să construiască o corabie.

Fă-ţi o arcă din lemn de gofer. Fă-i nişte încăperi şi acoper-o cu smoală pe dinăuntru şi pe dinafară.  Să o faci astfel: lungimea ei să fie de trei sute de coţi, lăţimea – de cincizeci, iar înălţimea – de treizeci. Fă-i un acoperiş pe care să-l prelungeşti cu un cot . Pune uşa arcei pe o parte a sa. Să faci arca cu trei punţi: una jos, a doua la mijloc, iar a treia sus. Eu voi aduce un potop de apă pe pământ ca să distrug toate creaturile de sub ceruri, care au suflare de viaţă în ele; şi tot ce este pe pământ va pieri. (Geneza 6: 14-17)

(9) Prima menţionare biblică a soţiilor fiilor lui Noe.

Dar voi face un legământ cu tine, iar tu vei intra în arcă împreună cu fiii tăi, cu soţia ta şi cu soţiile fiilor tăi. (Geneza 6:18)

Este foarte important să reţinem că Moise nu face nicio referire la soţiile fiilor lui Noe până când:

Acest lucru sugerează în mod puternic că soţiile fiilor lui Noe nu erau pure din punct de vedere genetic. Cel mai probabil ele purtau o umbră de gene Nefilim. Acest lucru este demonstrat prin trei argumente: (1) Uriaşii au reaparut după potop, fără o a doua incursiune îngerească. (2) Noe era pur din punct de vedere genetic, iar dovezile contextuale sugerează că fiii săi erau, de asemenea puri. (3) Nu există nicio menționare a soțiilor fiilor lui Noe, pânăcând nu s-a declarat că orice făptură devenise coruptă. (Cartea Dreptului susţine această înțelegere spunându-ne că soțiile nu au fost alese, după ce s-a construit arca. Vezi Cartea Dreptului 5: 33-35)

Afirmăm din nou, chiar dacă această interpretare ar putea veni ca un șoc pentru mulți, este cea mai rezonabilă deducere bazată pe dovezile Scripturii.

[Notă: Purtarea genei Nefilim (ca în cazul oricărei alte gene) nu garantează faptul că aceasta va fi transmisă urmaşilor. În cazul fiilor lui Ham, mai ales în Canaan, ea a fost transmisă cu siguranţă. Raportul istoric sugerează că este posibil ca fiul lui Iafet, Magog, să fi moștenit de asemenea această genă. Nu există însă nici o dovadă, că gena s-ar fi manifestat şi în descendenții lui Sem. De asemenea, este important de remarcat aici că nimeni nu poate să îşi schimbe părinții. Nevestele fiilor lui Noe nu vor fi condamnate în mod automat pentru că s-au născut cu o urmă de ADN Nefilim.]

(10) Yahuwah inundă pământul. (A se vedea Geneza 7-8.)

Noah's Ark

 

(11) Uriaşii (Nephilim) reapar după potop.

Amaleciţii locuiesc în ţara de sud; hitiţii, iebusiţii şi amoriţii locuiesc în munţi, iar canaaniţii locuiesc lângă mare şi de-a lungul Iordanului.

Şi Caleb a liniştit poporul înaintea lui Moise şi a zis: Haideţi să mergem şi să o ocupăm, căci sigur vom putea s-o cucerim!

Dar oamenii care au mers cu el au zis: Nu putem să înaintăm împotriva acestui popor pentru că este mai puternic decât noi.

Astfel ei au adus israeliţilor un raport nefavorabil despre ţara pe care au iscodit-o, zicând: Ţara pe care am străbătut-o ca s-o iscodim este o ţară care îşi mănâncă locuitorii şi toţi oamenii pe care i-am văzut în ea sunt înalţi. 

Acolo am văzut uriaşi(Nephilim în evreieşte, acelaţi cuvânt folosit de Moise în Geneza 6:4), fiii lui Anac, care provin din neamul uriaşilor; când ne uitam la ei, parcă eram nişte lăcuste şi aşa ne considerau şi ei. (Numeri 13: 29-33)

Rețineți că națiunile "uriaşilor" (Nephilim) enumerate aici sunt toate națiuni canaanite (ceea ce înseamnă că toți au coborât din nepotul lui Noe, Cannaan) și sunt naţiunile pe care Yahuwah le-a poruncit israeliţilor să le nimicească cu desăvârșire. În timp ce aici sunt menționate de către spioni doar patru din cele șapte națiuni canaanite, se înțelege că celelalte trei (ghirgasiții, fereziții și heviții) erau incluse, deoarece acestea făceau parte din Canaan. Este probabil ca spionii să nu fi menționat pe ghirgasiți, fereziți și heviți după nume datorită traseului pe care l-au făcut atunci când au iscodit țara. Iscoadele a venit prin pustia Țin în sud și apoi au mers înspre Rehob în nord.

Astfel că s-au urcat şi au cercetat ţara de la pustia Ţin până la Rehob, cum vin oamenii la Hamat. Şi au urcat pe la sud şi au venit la Hebron; unde erau Ahiman, Şeşai şi Tamai, copiii lui Anac. (Acum Hebronul a fost zidit cu şapte ani înaintea Ţoarului în Egipt.) Şi au venit la pârâul lui Eşcol şi au retezat de acolo o creangă cu un singur ciorchine de struguri şi l-au purtat între doi pe un toiag; şi au adus din rodii şi din smochine. Locul a fost numit pârâul Eşcol, din cauza ciorchinelui de struguri pe care copiii lui Istrael l-au retezat de acolo.Şi s-au întors de la cercetarea ţării după patruzeci de zile. (Numeri 13: 21-25)

 
Pentru a mării, dați clic pe imagine.

În timp ce națiunile canaanite nu erau singurele națiuni de uriaşi (Nephilim), acestea erau de departe cele mai mari și au ocupat în mod colectiv mai mult teren decât oricare dintre celelalte triburi mai mici.

Mai jos sunt enumerate unele dintre celelalte triburi de uriaşi ce sunt menționate în Scriptură:

Conform International Standard Bible Encyclopedia, „Este posibil ca ei [Refaimii, Anachimii, Zamzumimii, şi Emimii] să aparţină toate unuia şi aceluiaşi trib, fiind numit diferit de către diferitele triburi cu care veneau în contact”. Afilierea Biblică şi geografică a horiţilor la celelalte triburi sugerează faptul că făceau parte împreună din acelaşi grup.

Notă: Toate triburile de mai sus au fost implicate în războiul din Geneza 14. Acesta nu a fost un conflict obișnuit; aceasta a fost o bătălie între bărbați și uriaşi (Nephilim)! Această înțelegere este confirmată de scrierile primului secol, istoricul Flavius ​​Iosephus afirmă că "descendenții uriaşilor" au fost răsturnaţi în această luptă.16


(12) Yahuwah le spune Israeliţilor să distrugă națiunile Nefilim, în timp ce să aibă milă față de celelalte naţiun.

Arată milă:

Când te apropii de o cetate să lupţi împotriva ei, să îi oferi pace. Şi va fi astfel, dacă îţi va da răspuns de pace şi îţi va deschide, atunci să fie astfel, tot poporul care se află în ea să îţi fie tributar şi să îţi servească. Şi dacă nu va face pace cu tine şi se va război împotriva ta, atunci să o asediezi. Şi după ce Yahuwah Elohimul tău o va da în mâinile tale, să loveşti fiecare parte bărbătească din ea prin ascuţişul sabiei. Dar pe femei şi pe micuţi şi pe vite şi tot ce este în cetate, toată prada ei, să le iei pentru tine, şi să mănânci prada duşmanilor tăi, pe care ţi-o dă Yahuwah Elohimul tău. Astfel să faci tuturor cetăţilor care sunt departe de tine, care nu sunt dintre cetăţile acestor naţiuni. (Deuteronom 20: 10-15)

Distrugerea naţiunilor Nefilim:

Dar din cetăţile acestor popoare, pe care ţi le dă Yahuwah Elohimul tău ca moştenire, să nu laşi viu nimic ce respiră, ci să îi nimiceşti în întregime: pe hitiţi şi pe amoriţi şi pe canaaniţi şi pe pereziţi, pe heviţi şi pe iebusiţi, precum ţi-a poruncit Yahuwah Elohimul tău: Ca să nu vă înveţe să faceţi după urâciunile lor, pe care le-au făcut dumnezeilor lor, şi să păcătuiţi împotriva lui Yahuwah Elohimul vostru. (Deuteronom 20: 16-18)

Când te va aduce Yahuwah Elohimul tău în ţara în care intri să o stăpâneşti şi va fi dat afară dinaintea ta multe naţiuni: pe hetiţi şi pe ghirgasiţi şi pe amoriţi şi pe canaaniţi şi pe fereziţi şi pe heviţi şi pe iebusiţi, şapte naţiuni mai mari şi mai tari decât tine. Şi când le va prăda Yahuwah Elohimul tău înaintea ta, să le loveşti şi să le nimiceşti în întregime, să nu faci legământ cu ele, nici să nu ai milă de ele, nici să nu te încruscrezi cu ele, să nu dai pe fiica ta fiului său, nici să nu iei pe fiica lui pentru fiul tău. Pentru că ele ar întoarce pe fiul tău de la a Mă urma, ca să servească altor dumnezei, astfel mânia lui Yahuwah se va aprinde împotriva voastră şi te-ar nimici deodată. Ci astfel să vă purtaţi cu ei: să le distrugeţi altarele şi să le sfărâmaţi idolii şi să le tăiaţi dumbrăvile şi să le ardeţi cu foc chipurile cioplite. (Deuteronom 7: 1-5)

ALT TEXT

O Enciclopedie a Gicanţilor de Stephen Quayle

Păzind sămânţa…

Reţineţi că Yahuwah a poruncit în mod clar să nu se încuscreze cu națiunile Nephilim:

Nici să nu te încruscrezi cu ele, să nu dai pe fiica ta fiului său, nici să nu iei pe fiica lui pentru fiul tău. (Deuteronom 7:3)

Acest lucru sugerează în mod clar că Tatăl Yahuwah a păzit sămânța prin care Mesia urma să vină. El a interzis în mod absolut lui Israel să coabiteze cu națiunile canaanite. O altă dovadă convingătoare a acestei deducţii se găsește în faptul că descendența pământească a lui Yahushua a venit prin unirea lui Iuda cu nora sa de drept, Tamar, mai degrabă decât prin copii pe care i-a avut cu soția lui canaanită!

Și Iuda a văzut acolo o fiică a unui anumit canaanit, al cărui nume era Șua; iar el a luat-o, și a intrat la ea. . . . Și după un timp, fiica lui Șua, soţia lui Iuda, a murit; și Iuda a fost mângâiat și s-au suit la tunsul lui la Timna, el și prietenul său Hira adulamitul. Şi i s-a spus lui Tamar [norei lui Iuda], spunând: Iată, socrul tău urcă la Timna să tundă oile sale. Și ea şi-a dat jos hainele de văduvă de pe ea, și s-a acoperit cu un văl și s-a înfășurat, și s-a așezat într-un loc deschis, care este pe drumul spre Timna; . . . Iuda când a văzut-o a considerat-o a fi o curvă; pentru că ea şi-a acoperit fața. Și s-a întors din drum la ea. . . și a intrat la ea, și ea a rămas însărcinată cu el. . . . Și s-a întâmplat în timpul travaliului ei, că, iată, gemeni erau în pântecele ei. Și s-a întâmplat, când era în travaliu, că unul și-a scos mâna; și moașa a luat și a legat de mâna o ață stacojie, spunând: Acesta a ieșit mai întâi. Și s-a întâmplat apoi că acesta şi-a retras mâna, şi iată că fratele său a ieșit primul: și ea a zis, cum ai ieșit? această încălcare să fie asupra ta; de aceea numele lui a fost Pereț. Și după aceea a ieșit fratele lui, care avea ața stacojie la mâna lui și numele lui a fost Zerah. (A se vedea Geneza 38.)

Cartea genealogiei lui Yahushua Unsului, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac; Isaac a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iuda și frații lui; Și Iuda [Iuda] a născut pe Fares[Pereț] și Zerah, din Tamar; Fares a născut pe Esrom; și Esrom a născut pe Aram; . . . (Matei 1: 1-3; A se vedea, de asemenea, Luca 3:33.)

O ultimă dovadă a intenției lui Yahuwah de a împiedica sămânța lui Israel de a se întina genetic cu cananiţii Nefilim se găsește în ducerea lui Israel în mod providențial în țara Egiptului, unde, izolat, acestea a putut crește în putere și în număr. Cu mai mult de 400 de ani înainte de Exod, Yahuwah i-a spus lui Avraam că urmașii lui vor fi străini într-o altă țară (Egipt), dar se va întoarce acolo (în Canaan), odată ce "nelegiuirea amoriților" ajungea la plinătatea ei.

Iar Yahuwah i-a spus lui Avram: Să ştii cu adevărat că sămânţa ta va fi străină într-o ţară care nu este a lor şi vor servi pe aceia, iar ei îi vor chinui patru sute de ani. Şi de asemenea pe acea naţiune, căreia ei îi vor servi, o voi judeca; şi după aceea vor ieşi din ea cu mare avere. Iar tu vei merge la părinţii tăi în pace şi vei fi îngropat după o bătrâneţe frumoasă. Dar în a patra generaţie vor veni din nou aici, pentru că nelegiuirea amoriţilor nu este încă deplină. (Geneza 15: 13-16, subliniere adăugată)

Imediat după aceasta, citim că Yahuwah a făcut un legământ cu Avraam în care i-a promis că va da urmașilor săi țara, ce este ocupată de amoriți și alte naţiuni Nephilim.

Și iată s-a întâmplat că, după ce soarele a apus și era întuneric, un cuptor fumegând, și o lampă arzând au trecut printre aceste piese. În aceeași zi Yahuwah a făcut un legământ cu Avram, spunând: Seminței tale i-am dat această țară, de la râul Egiptului până la marele râu, râul Eufrat: cheniții și cheniziţii și cadmoniţii, hetiții , fereziţii, și refaimiţii, și amoriții și canaaniții, ghirgasiții și iebusiții. (Geneza 15:17)

Aici pare că Tatăl Yahuwah permite națiunilor canaanite (Nefilim) să crească în putere și în număr, astfel încât, la timpul perfect stabilit de El, să poată eradica sămânța revoltei și să Se arate puternic prin mâna copiilor lui Israel, care i-au rămas credincioși .

Porunca Tatălui de a distruge naţiunile canaanitenu a fost nicidecum o alegere arbitrară. Departe de a fi catalogat ca un act aleatoriu de genocid, anihilarea canaaniţilor a fost un act al remarcabilei providenţei şi al dragostei altruiste.

Concluzie:

Porunca Tatălui de a distruge naţiunile cananite nu este nicidecum o alegere arbitrară. Departe de a fi un act aleatoriu de genocid anihilarea canaaniților; acesta a fost un act remarcabil de dragoste fără precedent al providenţei altruiste. Dacă Tatăl Yahuwah ar fi permis națiunilor idolatre Nefilim să continue fără obstacole, întregul pământ ar fi devenit din nou corupt, iar descendența lui Mesia cel promis ar fi devenit întinată, făcând imposibil ca noi să fim mântuiți.

Această explicaţie are sens, de ce a permis [Yahuwah] ca aceste coduri genetice microscopice (adică o rămășiță de informație genetică) să supraviețuiască - doar până când poporul Său să le nimicească. De ce? Pentru că . . . prin faptele eroice ale poporului evreu, toată lumea de după potop au început să se teamă de ei și de YHVH, [Elohimul] lor – singurul [Elohim] adevărat; Elohimul lui Avraam, Isaac și Iacov. [Yahuwah] primește slava, prin poporul Său ales și această nouă națiune de "distrugători ai uriaşilor" au stat ca mărturie tuturor celorlalte națiuni pentru puterea minunată și adevărată,a viului Creator al cerului și al pământului.

Şi înainte ca ei să se fi culcat, ea a urcat la ei pe acoperiş;şi le-a spus băbaţilor: Ştiu că Yahuwah v-a dat ţara şi că spaima de voi a căzut peste noi şi că toţi locuitorii ţării se topesc din cauza voastră. Căci noi am auzit cum Yahuwah a secat apa Mării Roşii pentru voi, când aţi ieşit din Egipt şi ce aţi făcut celor doi împăraţi ai amoriţilor, care erau dincolo de Iordan, lui Sihon şi lui Og, pe care i-aţi nimicit de tot. Şi imediat ce am auzit aceste lucruri ni s-au topit inimile şi nu a mai rămas curaj în vreun om, din cauza voastră, fiindcă Yahuwah Elohimul vostru, El este Elohim în cer şi jos pe pământ. (Iosua 2: 8-11)

Atunci când se ia în considerare ceea ce această mică națiune a făcut împotriva unor întregi naţiuni de uriaşi de după potop, este foarte ușor a vedea de ce [Yahuwah] a "permis" ca gena Nefilim să supraviețuiască - suficient de mult pentru ca apoi să fie nimicită de către poporul Său. În acest sens, [Yahuwah] a demonstrat, astfel, lumii și îngerilor căzuți ce pot face oamenii într-o corectă relație cu El.17

Lăudat fie pururea numele lui Yahuwah! Cel care cunoaște sfârșitul, de la început, este drept în toate căile Lui!Mult mai mult poate fi spus cu privire la detaliile incursiunii îngereşti din Geneza 6, dar nu este acesta scopul prezentului studiu. Ideea principală de aici este precizată succint în concluzia de mai sus.


Cartea lui Enoh

Mulți susțin că o sursă de încredere pentru înțelegerea incursiunii îngereşti este Cartea lui Enoh Echipa WLC nu contestă aceast lucru, însă ne-am străduit să arătăm doar din Scriptură adevărata natură a controversei din Geneza 6. În timp ce Cartea Dreptului a fost utilizată, pe alocurea, în acest studiu, ca mărturie asupra unora dintre aspectele dezbătute, aceasta nu este deloc necesară pentru a dovedi realitatea incursiunii îngereşti și repercusiunile acesteia. Biblia, singură, este fără discuţie suficientă.

Zilele lui Noah

Dar, ca și în zilele lui Noe, așa va fi și venirea Fiului omului. (Matei 24:37)

Când, implicațiile acestui avertisment profetic, sunt privite în această nouă lumină, ele capătă un sens mult mai larg.

Prin practicarea urâcioasă și interzisă a amestecării speciilor, în zilele lui Noe, orice făptură devenise coruptă. Nefilim / uriaşii (Geneza 6: 4) și himerele (Cartea Dreptului 4:18) au rezultat din împerecheri nesfinte făcute din rebeliune. Astăzi, din nou, vedem aceste fapte detestabile! "Oamenii de știință" sunt mândrii de manipularea şi coruperea geneticii umane şi animale; Ei nu au scuză, combinând ceea ce Yahuwah a spus, la început, că este "foarte bun" (Geneza 1:31). Noi trăim într-adevăr, în "zilele lui Noe”.

Iată doar câteva dintre atrocităţile întreprinse de știința modernă.

Nu doar că amestecul dintre oameni și animale a devenit o practică comună, dar GMO (Organismele Modificate Genetic), devin rapid standard pentru producția și consumul de alimente. Organismele Modificate Genetic sunt cu siguranță un afront la adresa lui Yahuwah! Practicând ceea ce este numit în mod fals "știință", oamenii se îngâmfă că pot îmbunătăți ceea ce Yahuwah a declarat a fi "foarte bun" acest lucru este absurd şi este un semn clar al vremurilor în care trăim.

Mulți cercetătorii ai Bibliei și ai subiectului Nefilim sunt convinși astăzi că vom vedea o revenire a uriaşilor în aceste zile ale sfârşitului. Acest lucru este cu siguranță posibil, și luând în considerare toate aceste lucruri, creşte probabilitatea acestui fapt. "Și, așa cum a fost în zilele lui Noe, așa va fi și în zilele Fiului omului." (Luca 17:26), fie ca Yahuwah şă ne întărească inimile și să ne dea înțelepciune în zilele următoare.


Articole la Subiect:


1 Ghirgasiții sunt omişi în lista națiunilor canaanite din Deuteronom 20, dar sunt incluşi în următoarele: Deuteronom 7, Iosua 3:10, și Iosua 24:11.

2 Expresia "Fiii lui Elohim" (B'nai HaElohim), se găsește în 5 pasaje din Vechiul Testament: Geneza 6: 2; Geneza 6: 4; Iov 1: 6; Iov 2: 1; Iov 38: 7

3 În general Moise este, acreditat ca autor al cărţii lui Iov.

4 Chuck Missler, Textual Controversy: Mischievous Angels or Sethites?, http://www.khouse.org/articles/1997/110/.

5 Ibid.

6 Ibid.

Ibid.

8Yahushua, ca antitip al "Mielul lui Yahuwah," a trebuit să fie fără cusur. " Mielul vostru [Paștele] trebuie să fie fără cusur, o parte bărbătească de un an, să fie ales dintre oi sau dintre capre." (Exodul 12: 5) "căci știți că nu ați fost răscumpărați cu lucruri pieritoare, cu argint și aur, din felul voastru de vieţuire deșartă primită prin tradiție de la părinții voștri, ci cu sângele prețios al lui Hristos, Mielul fără cusur și fără prihană. " (1 Petru 1: 18-19)

9 Unii au afirmat că a existat şi o a doua incursiune îngerească, ceea ce înseamnă că îngerii s-au împerecheat cu femei atât înainte cât și după potop. Cu toate acestea, dovezile, sugerează că acest lucru sa întâmplat doar o singură dată. Pentru mai multe detalii despre acest lucru, vă rugăm să consultați Archon Invasion: The Rise Fall and Return of the Nephilim by Rob Skiba, pp. 31-64.

10 Chuck Missler, Textual Controversy: Mischievous Angels or Sethites?, http://www.khouse.org/articles/1997/110/.

11 Legendele himerelor (organisme care conțin un amestec de diferite țesuturi genetice, de exemplu, oamenii amestecaţi cu animale sau tipuri diferite de animale amestecate, etc) sunt proeminente de-a lungul raportului istoric. În timp ce mulți au respins aceste povestiri ca ficțiune, adevărul este că himerele au fost (și probabil sunt) o realitate. (Cartea Dreptului 4:18; 36:32; 61:25) Hibrizi de oameni - animale şi Himere în Biblie?

12 (1) "Himera din Arezzo" de bronz, este unul dintre cele mai cunoscute exemple ale artei etruscilor. (400 î.Hr.)
(2) "Centaurul..." de Laurent Marqueste (French, 1850–1920). Marble, 1892. Din grădinile Tuileries, Paris.
(3) Marele Sfinx din Giza
(4) Statuia Himerei la Fontaine Saint Michel, Paris, Franța.
(5) Griffinul Egiptean (6) Vaza Griffin, trifoiul-gura oinochoe, 420BC-400BC, Făcut în Attica (Europa, Grecia, Attica (Grecia))
(7) Lupta lui Theseus cu Minotaurul de Étienne-Jules Ramey (Franţa, 1796-1852). Marmura, 1826. În Grădinile Tuileries, Paris
(8) Obeliscul negru al lui Salmanasar III, este o sculptură de calcar negru neo-asiriană un basorelief din timpul lui Nimrud (Kalhu veche), în nordul Irakului, comemorează faptele regelui Salmanasar III (a domnit 858-824 î.Hr.). vedere în detaliu a două mulaje diferite de ghips.
(9) Shedu Asirian

13 Chuck Missler, Textual Controversy: Mischievous Angels or Sethites?, http://www.khouse.org/articles/1997/110/.

14 Dr. E. W. Bullinger, Appendixes To The Companion Bible, Appendix 26, http://www.markfoster.net/rn/companion_bible_appendices.pdf.

15  Este posibil ca "Rafa să fi fost tatăl tribului- Refaimiților, un trib antic de statură gigantică, dintre care doar câteva familii au rămas până în timpul lui Moise." Keil & Delitzsch Comentariu asupra Vechiului Testament, volumul 2, Iosua, Judecători, Rut, 1 și 2 Samuel, 2006, p. 680.

16 Iosif Flavius, Antichităţi iudaice, Volumul 1, Capitolul 9, 1.9.1, http://www.biblestudytools.com/history/flavius-josephus/antiquities-jews/book-1/chapter-9.html

17 Rob Skiba, Archon Invasion: The Rise Fall and Return of the Nephilim, 2012, pp. 157-158.