Print

Význam slova Elohim: Není to, co myslíš!

Slovo Yah i boží jméno obsahují moc, která povolala universum k existenci.
Satan to ví a ukryl to jméno pod obecný název, titul.


Moc jména

Fosterův Mojžíš a hořící keřNejmocnější zaslíbení v Písmu je začleněno do božího jména: Yahuwah. Věčně Sebeexistující se sám nazývá slovesem být: Buď.

I řekl Mojžíš Bohu: Aj, já půjdu k synům Izraelským a dím jim: Bůh otců vašich poslal mne k vám. Řeknou-li mi: Které jest jméno jeho? Co jim odpovím?

I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝŽ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM poslal mne k vám. (Exodus 3,13-14)

"Jsem" pochází z hebrejského Hayah. "Toto sloveso znamená existovat, být, stát se, udát se, udělat, dokončit."1 Jinak řečeno: každý tvar slovesa být může být jménem Stvořitele: jsem, je, jsou, byl, byli, buď, být - všechny se dají stejně aplikovat na Všemohoucího.

Když Yahuwah skrze slovo povolal universum k existenci, učinil to vyslovením Svého vlastního jména a výdechem, který obsahoval moc k vykonání toho, co slovo řeklo.

"Světlo, hayah!" (Genesis 1,3; Interlinear Bible) Světlo bylo.

"Nebesa byla učiněna Yahuwahovým slovem, dechem jeho úst pak všechen jejich zástup." (Žalm 33,6)

Yahovo slovo obsahuje moc vykonat, co říká!

Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí.

Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal. (Izaiáš 55,10-11)

Bible opakovaně nabádá věřící, aby vzývali přesně jméno Yahuwaha, protože boží jméno obsahuje boží moc! Když je vysloveno v kombinaci s tvou potřebou, stává se boží jméno nejmocnějším zaslíbením v universu. Je to zaslíbení, že cokoliv potřebuješ, boží láska poskytne.

Použití (a zneužití) titulů

Satan to ví. Vědomě ukryl zaslíbení božího jména tím, že ho pohřbil pod obecné tituly. Například většina moderních překladů cituje 1 Paralipomenon 16,8 takto: "Slavte Pána, zvěstujte jméno jeho, a oznamujte mezi národy skutky jeho." Ale to není vůbec to, co se zde říká! Nemůžeš vzývat obecný titul, název. Původní hebrejština ve skutečnosti říká: "Ó, díky vzdejte Yahuwahovi! Vzývejte Jeho jméno..."

Tituly neobsahují moc, která doprování boží jméno. To je přesně ten důvod - přestože původní hebrejština uvádí jméno Yahuwah - proč většina věřících zná Yahuwaha dnes jen jako "Boha" nebo "Pána". Neuvědomují si ohromnou sílu a dokonalou krásu Otcova jména.

Tituly mají nicméně své místo. Jsou užitečné, když dojde na porovnání mezi Yahuwahem (jediným pravým a živých bohem) a všemi ostatními falešnými bohy.2 První přikázání například uvádí: "Nebudeš mít jiného boha mimo mne." (Exodus 20,3) I Pavel uvedl kontrast mezi jediným pravým bohem a všemi falešnými bohy: "I když jsou tak zvaní bohové na nebi či na zemi - jakože je mnoho takových bohů a pánů - my přece víme, že je jediný Bůh, Otec, od něhož je všecko, a my jsme tu pro něho, a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko, i my jsme skrze něho." (1 Korintským 8,5-6)

I hebrejština má obecné tituly. Tituly, které se objevují v hebrejštině, jsou: el a eloah. Tato slova jsou ekvivalentem anglického slova "god" (bůh). V Bible sice tato slova odkazují na Yahuwaha, ale tyto tituly jsou také použity k označení falešných bohů, které Izrael uctíval v dobách odpadlictví. Množným číslem slova el je slovo elohim a právě zde vzniká mnoho zmatků.

zmatený mužDeuteronomium 6,4 prohlašuje, že existuje jen jeden bůh a tím je Yahuwah: "Slyš, Izraeli, Yahuwah je náš Bůh [elohim], Yahuwah je jediný!"

Vidíš, kde je problém? "Elohim" je množné číslo, ale text říká, že On je jeden! A to není jediná pasáž, která mate lidi.

Při popisu díla Stvoření se množné číslo tohoto slova objevuje opakovaně. "Na počátku stvořil elohim [bohové] nebe a zemi ... I řekl elohim [bohové]: "Buď světlo!" ..." (Genesis 1,1 a 3)

Toto zmatení vedlo dokonce i některé netrinitariány k domněnce, že Spasitel je božský a věčně sebeexistující s Otcem. Tato domněnka je však nesprávná. Pečlivé studium Písma dokazuje, že Spasitel je nejen plně člověkem, ale že neexistoval ani před svým narozením. Proto musí existovat nějaký způsob, jak přivést do souladu zdánlivě rozporuplné výroky, že Yahuwah náš elohim [bohové] je jeden.

A taky existuje. New Strong's Expanded Dictionary of Bible Words říká o "elohim":

Bohové v běžném smyslu; ale specificky použito (v plurálu...) na svrchovaného Boha; příležitostně použito jako pocta pro úředníky; a někdy jako superlative.

Jinými slovy, použití plurální formy tohoto slova na jednu osobnost bylo běžným literálním prostředkem v dávné hebrejštině. Pisatel ho použil, když chtěl vyvýšit důležitost osoby, o které psal. Toto je způsob, jakým se běžně objevuje v Písmu. Yahuwah je ten Nejvyšší. On je ten Všemohoucí. Byla to snaha popsat Jeho důležitost a velikost, která vedla pisatele Bible při odkaze na Něho použitím plurální formy elohim. Označovalo to Jeho majestát a všemohoucnost na každé úrovni nekonečné existence.

Plurální titul neoznačuje množné číslo božstva a zajisté nenaznačuje odkaz na nějaké božské duo Otec/Syn.

elohim

Vzývej jméno Yahuwaha

Věřící mají stále vzývat jméno Yahuwaha, protože "každý, kdo vzývá jméno Yahuwaha, bude spasen". (Římanům 10,13) Zatímco tituly jsou užitečné pro sdělení konceptů a představ, neobsahují moc, kterou má jméno Yah.

Když se měl narodit Spasitel, Yahuwah poslal anděla k Josefovi ve snu, ve kterém mu dával instrukce, aby dal chlapci konkrétní jméno; jméno, které samo o sobě zahrnuje boží jméno.

Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: "Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého.

Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů." (Matouš 1,20-21)

Yahušua znamená doslovně "Yahuwahovo spasení!" Jaké to naděj inspirující jméno dané Mesiáši! Plné a kompletní spasení bylo poskytnuto v daru Yahova jediného zplozeného, plně lidského syna.

Jeho jméno není "Yahuwah-plus-mé-úsilí-zachraňuje" nebo "Yahuwah-s-mou-pomocí-zachraňuje". Je to Yahuwahovo spasení; naprostý dar.

Vzývej jméno Yahuwahovo. Spasení je již tvé! Nic více není třeba udělat. Yahuwah zachraňuje. A to je dostačující pro všechny.

Pokud chceš vědět více o svatém jménu, správném a nesprávném použití titulů a významu slova "elohim", vyhledej si na WLC rádiový program pod názvem "Who (or what) is Elohim?"

 


1 Lexical Aids to the Old Testament, the Key-Word Study Bible.

2 Protože mezi křesťany převládá nahrazování božího jména tituly, WLC nedává velká písmena žádnému titulu, ani když odkazuje na Yahuwaha. "Bůh" a "pán" jsou jen tituly, názvy; nejsou Jeho jménem.


Pro více o tomto důležitém tématu:

"Odpoví-li kdo dřív, než vyslechl, toť pošetilost a hanba pro něj." (Přísloví 18,13)