Print

De Jezuïeten & De Bolle Aarde: De Moeder Van Alle Samenzweringen!

 
Samenvallen van data, agenda’s en doelen, verbinden de Jezuïeten aan een grootschalige misleiding over de ware vorm van de aarde – alles met het doel van een multi-gefaseerde eindtijdmisleiding.


Samenzwering.
Het woord heeft de afgelopen 20 jaar een klap gekregen. Bewijs ter ondersteuning van het bestaan van samenzweringen wordt vaak snuivend afgedaan als niets meer dan een gekke theorie. Maar mensen verwerpen al snel indirect bewijs van kwaad als niets anders dan loze speculatie en zien vaak een belangrijk punt over het hoofd: wanneer er voldoende bewijs is om een theorie te ondersteunen, verandert het van een vermoeden naar een mogelijkheid. Daarna, een kans. En tot slot, een feit.

Verrassend nieuw bewijs wijst naar de Jezuïetenorde als meesterbrein achter een eeuwenlang bedrog. In dit artikel worden de acties en invloed van de betrokkenheid van de Jezuïeten bij het begaan van deze leugen getraceerd. Het doel was om de perceptie van de massa met betrekking tot de aarde, het gezag van de Bijbel, het universum en de positie van de Schepper daarin, te veranderen. Deze verandering legt de basis voor de overweldigdende waanideeën die binnenkort over de wereld zullen komen onder het eerste wee, ofwel de vijfde trompet, voorspeld in Openbaring 9: demonische "buitenaardse" invasie.

Soms is bewijs indirect. Echter, indirect bewijs kan erg overtuigend zijn en zou niet zomaar afgewezen moeten worden. Volgens een gepensioneerd federaal rechter:

Er zijn, algemeen gesproken, twee soorten bewijs: direct en indirect. Direct bewijs is getuigenis van een getuige over wat deze getuige persoonlijk gezien, gehoord of gedaan heeft. Indirect bewijs, dat wil zeggen, bewijs waarvan je kunt vinden dat een ander feit bestaat, zelfs als dit niet direct bewezen is. Er is geen wettelijk onderscheid tussen direct en indirect bewijs voor zover als voorwaardelijke waarde; de wet staat toe aan beide gelijk gewicht toe te kennen...

Er is geen reden bevooroordeeld te zijn tegen bewijs, simpelweg omdat het indirect bewijs is. ... In feite, kan indirect bewijs even overtuigend zijn als het getuigenis van getuigen die op basis van hun eigen waarneming spreken. Indirect bewijs wordt daarom aangeboden om een bepaald feit te bewijzen van waaruit u wordt gevraagd het bestaan van een ander feit of een reeks feiten af te leiden. Voordat u besluit dat een feit door indirect bewijs is bewezen, moet u al het bewijs beschouwen in het licht van reden, ervaring en gezond verstand. 1


“In de grote leugen ligt altijd een zekere kracht van geloofwaardigheid; omdat de brede massa...eerder slachtoffer wordt van de grote leugen dan van de kleine, omdat ze zelf vaak kleine leugens vertelt in kleine zaken, maar zich zou schamen voor grootschalige onwaarheden. Het zou niet in mensen opkomen om kolossale leugens te fabriceren en ze zouden niet geloven dat anderen de brutaliteit hebben om de waarheid zo grof te verdraaien.”

”Hoewel de feiten die dit bewijzen duidelijk in hun gedachten kunnen worden gebracht, zullen ze nog steeds twijfelen en aarzelen en zullen ze blijven denken dat er misschien een andere verklaring voor is. Want de grove schaamteloze leugen laat altijd sporen achter, zelfs nadat deze is achterhaald, een feit dat bekend is bij alle deskundige leugenaars in deze wereld en bij iedereen die samenzweert in de kunst van het liegen.’

(Adolf Hitler, Mein Kampf, Deel 1, hoofdstuk X.)


Een bolle aarde is onbewezen pseudo-wetenschap maar wordt wereldwijd geloofd. Het is een gigantische leugen die een eigen leven is gaan leiden, en wordt doorgegeven van generatie op generatie. Iedereen die het durft te weerspreken wordt belachelijk gemaakt. Vladimir Lenin merkte naar verluidt op: ”Een leugen die vaak genoeg wordt verteld, wordt de waarheid.”

Flat Earth (erroneous mental image of things falling off the edge)

Als iemand ook maar de woorden ”platte aarde” uitspreekt, grinnikt de toehoorder. Het (incorrecte) beeld dat onmiddellijk in gedachten schiet is dat van een platte vlakte waar, als men niet oppast, je kan struikelen en van de rand afvallen.

Nergens wordt dit fenomeen zo duidelijk gezien als in het geloof dat de aarde een bal is, door de ruimte tollend terwijl ze om de zon draait—welke zelf ook duizenden kilometers per uur door de ruimte raast. Als iemand ook maar de woorden ”platte aarde” uitspreekt, grinnikt de toehoorder. Het (incorrecte) beeld dat onmiddellijk in gedachten schiet is dat van een platte vlakte waar, als men niet oppast, je kan struikelen en van de rand afvallen.

WLC nodigt u uit om uw geloof in een bolle aarde even los te laten. Bestudeer nauwgezet het verzamelde bewijs over een ingesloten aarde die niet om de zon heen cirkelt.

Het begint met een man...

Nicolaas Copernicus

Copernicus is bekend van zijn voorstellen van een nieuw en ander model van het universum. Vóór Copernicus, geloofden de meeste goed opgeleide mensen in het Ptolemeaanse model van het universum, dat een platte, omsloten aarde plaatste in het midden van het universum. Copernicus stelde dat de zon, niet de aarde, het centrum was van het zonnestelsel en de aarde draaide daar omheen. Dit ”heliocentrische” model is wat tegenwoordig aangeleerd wordt, terwijl het eerdere ”geocentrische” model waarbij alles rond de aarde draait naar de historische vuilnisbak verbannen werd.

De meeste mensen zijn zich ervan bewust dat Galileo Galileï ter promotie van de ideeën van Copernicus minder dan 100 jaar na de dood van Copernicus werd vervolgd door de rooms-katholieke hiërarchie. Beschuldigd van ketterij, werd Galileo gedwongen zijn overtuigingen te herroepen en bracht de laatste negen jaar van zijn leven onder huisarrest door. Wat de meeste mensen echter niet weten, zijn de volgende belangrijke feiten:

Nicolaus Copernicus, 1473-1543

Nicolaus Copernicus, 1473-1543

 1. Copernicus behoorde tot de Derde Orde van St. Dominicus. Toen hij een carrière in de kerk ambieerde, studeerde hij onder andere astrologie en astronomie.
 2. Hoewel sommige bronnen beweren dat Copernicus nooit de geloften van een priester heeft afgelegd, was hij een geestelijke en is hij nooit getrouwd. Bovendien "maakt het feit dat koning Sigismund van Polen in 1537 zijn naam op de lijst van vier kandidaten voor de vacante bisschoppelijke zetel van Ermland plaatste, het waarschijnlijk dat hij, althans op latere leeftijd, het priesterschap was ingegaan." 2
 3. Toen om advies werd gevraagd over de hervorming van de kalender, weigerde Copernicus eerst te antwoorden, maar schreef later een reeks brieven aan paus Paulus III met nauwkeurige observaties die ”zeventig jaar later daadwerkelijk dienden als basis voor de uitwerking van de Gregoriaanse kalender.” 3
 4. Lange tijd weigerde Copernicus zijn overtuigingen over een heliocentrisch universum te publiceren. Uiteindelijk publiceerde hij in 1531 een korte samenvatting, waarin hij zijn theorie in zeven axioma's vermeldde. Hieruit verspreidde het concept zich snel.
 5. Twee jaar later gaf Albert Widmanstadt een lezing over het Copernicaanse model voor paus Clement VII, een actie waarvoor hij werd beloond.
 6. In 1536 drong kardinaal Schonberg, die Aartsbisschop van Capua was, er bij Copernicus op aan zijn theorie volledig te publiceren of op zijn minst een kopie te laten maken op kosten van de Kardinaal.
 7. Tussen 1539 en 1541 werden een brief van 66 pagina's en een inleidend hoofdstuk gepubliceerd en verspreid.
 8. Zoals Copernicus in een brief aan paus Paulus III uitlegde, gaf hij uiteindelijk toe aan het aanhoudende aandringen van kardinaal Schonberg, bisschop Giese von Culm en andere geleerde mannen, en stemde ermee in zijn manuscripten ter publicatie in te dienen. Een voltooid, gepubliceerd exemplaar van zijn boek werd enkele uren vóór zijn dood op 24 mei 1543 in handen van Copernicus gelegd.

Het is belangrijk op te merken dat Copernicus’ theorie van een heliocentrisch universum goed bekend was in de bovenste lagen van de Katholieke Kerk in zijn tijd. Terwijl Copernicus er de voorkeur aan gaf zijn theorieën pas na zijn dood te publiceren, stemde hij onder de aanhoudende smeekbeden van hooggeplaatste kerkambtenaren ermee in om zijn manuscripten te publiceren. Bovendien waren het niet de katholieken die aanvankelijk zijn opvattingen verwierpen, maar Martin Luther, Philip Melancthon en andere protestantse leiders. Katholieken zelf geven toe: "Oppositie werd eerst door protestantse theologen opgeworpen tegen het Copernicaanse systeem om Bijbelse redenen." 4

Vraag: waarom zouden Rooms-Katholieke leiders aanhoudend druk uitoefenen op Copernicus om zijn theorieën van een heliocentrisch universum te publiceren, theorieën waarvoor zij minder dan 100 jaar later Galileo veroordeelden?

Het antwoord is gecompliceerd, maar onthult de motivatie van wat een wijdverspreide Jezuïete samenzwering zou worden: het was noodzakelijk om de publieke perceptie te veranderen van een accuraat begrip van de vorm van de aarde naar een vals geloof, zodat mensen meer ontvankelijk zouden zijn voor de uiteindelijke misleiding van een ”buitenaardse” invasie.

Hegeliaanse Dialectiek

De Hegeliaanse dialectiek is een hulpmiddel dat wordt gebruikt door overheden en verschillende beïnvloeders om het publieke denken te beïnvloeden en een gewenste verandering tot stand te brengen. Simpel gezegd, er wordt kunstmatig een probleem gecreëerd. Dit probleem geeft een vooraf bepaald antwoord. Het antwoord wordt vervolgens gebruikt om de gewenste oplossing te produceren.

Bijna alle belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis maken gebruik van de Hegeliaanse dialectiek van: Probleem - Creëer een crisis of profiteer van een crisis die al aanwezig is om de gewenste Reactie van publiek protest te krijgen, waarbij het publiek een Oplossing vraagt ​​die vanaf het begin vooraf is bepaald. 5

De katholieke hiërarchie kreeg de perfecte gelegenheid om de basis te leggen voor een wereldwijd bedrog om vruchten af ​​te werpen in de laatste generatie. Het bedrog vereiste een kleine aardbol die door enorme en onbeperkte gewesten van ruimte, een ruimte bewoond door buitenaardse wezens en andere bewuste levensvormen, draaide. Dit schiep twijfel in de Bijbel als het geïnspireerde Woord van Yahuwah, want de Bijbel presenteert de aarde als onbeweeglijk. Het verwijderde ook de Schepper ver weg van Zijn schepping door een universum te presenteren dat onvoorstelbaar groot is. De veranderaar om deze geloofstransformatie te bewerkstelligen was de nieuw opgerichte Sociëteit van Jezus, beter bekend als de Jezuïeten.

Jezuïeten & de Contra-Reformatie

Paul III Approves the Jesuits

Paulus III Keurt de Jezuïeten, © Jesuit Institute.

Op het moment dat Copernicus zich verzette tegen oproepen om zijn theorie van een heliocentrisch zonnestelsel te publiceren, voerde de Rooms-Katholieke Kerk oorlog tegen het nieuwe protestantisme. Katholieken geven toe dat de 'contra-reformatie' 'een poging was om het tij van het protestantisme te keren door echte hervorming binnen de Katholieke Kerk'. 6 De Jezuïetenorde werd in 1540 opgericht onder goedkeuring van Paus Paulus III - de paus met wie Copernicus gecorrespondeerd had over kalenderhervorming en aan wie Copernicus zijn boek had opgedragen, Revolutions of the Heavenly Bodies!

Het kan niet genoeg worden benadrukt: de Katholieke Kerk was de kracht achter Copernicus en drong er voortdurend op aan dat de onwillige geestelijke zijn heliocentrische theorieën die de Bijbel tegenspraken, naar buiten bracht. De nieuw gevormde Jezuïeten waren de perfecte instrumenten om een clandestiene operatie te beïnvloeden en de publieke perceptie van het gezag van de Bijbel, de aarde en de Schepper te veranderen. Het verschil tussen de Jezuïeten en alle andere Katholieke orden was dat de Jezuïeten opzettelijk demonische geesten uitnodigden in hun volgelingen. Dit werd gedaan door de "spirituele oefeningen" van Jezuïeten-oprichter, Ignatius Loyola. Deze spirituele oefeningen maakten hen tot virtuele geestgestuurde slaven. In hun eigen woorden moesten ze als een "lijk of kadaver" zijn om ”zonder aarzelen te gehoorzamen” aan de wil van hun superieuren.

Toen de Jezuïeten opzettelijk hun geest openden voor de invloeden van demonen, bracht dit een geest van kwaad en een demonische intelligentie binnen die ongekend was in het Katholicisme. Het maakte de Jezuïeten buitengewoon succesvol in elke onderneming. Omdat menselijk leven zo fragiel is, zijn individuele levens zo kort, dat geen mens, of zelfs groep mensen, het ver uitstrekkende kwaad kan plannen en uitvoeren dat de Jezuïeten op de wereld hebben begaan.

Geleid en geïnspireerd door bovennatuurlijke demonische intelligenties, werden de Jezuïeten berucht om hun bedrevenheid in bedrog en uitvlucht; hun vermogen om in regeringen en leerscholen te infiltreren, en de invloed die zij uitoefenden als adviseurs voor koningen en leiders in het onderwijs. Via overheidsinstanties en onderwijs hebben ze wetenschappelijk onderzoek kunnen leiden om hun eigen doelen te bereiken en de grootste leugen aller tijden te presenteren: een bolle aarde.

Volg de Aanwijzingen...

Na de terughoudende publicatie van Corpernicus' theorieën, produceerde de Jezuïetenorde meer astronomen dan waarschijnlijk enige andere specifieke demografische groep in Europa. Dat een ogenschijnlijk religieuze orde zoveel wetenschappers zou voortbrengen, is op zichzelf reden tot vraagtekens. Dat de wetenschappers van genoemde orde zich vrijwel uitsluitend op slechts één wetenschapsgebied concentreerden, is nog meer reden voor twijfel. Een studie van astronomen uit de 16e tot de 21e eeuw onthult een ware stroom van toonaangevende astronomen die ook Jezuïetenpriester waren. Zelfs de moderne burgerlijke kalender, de Gregoriaanse kalender, werd vervaardigd door een Jezuïete astronoom, Christopher Clavius.

Zolang de mensen de Bijbelse cosmologie van de aarde als een vaste, onbeweeglijke massa onder een beschermende koepel accepteerden, was er geen basis waarop leugens konden worden gebouwd om de menselijke geest aan het woord van Yah te laten twijfelen. Door het vertrouwen van mensen in de betrouwbaarheid van de Bijbel te verminderen, nam merkwaardig genoeg het vertrouwen in de paus toe als de door de Hemel aan gestelde autoriteit over wat te geloven. De Jezuïeten zijn altijd vijanden van de Bijbel geweest. Omdat de Katholieke Kerk pauslijk decreet en traditie toch al boven de Schrift plaatst, verhoogt het afnemende vertrouwen in de Bijbel juist het vertrouwen in pastoors, priesters en de paus als autoriteiten die meer weten dan de gewone man.

Zodra het Bijbelse, geocentrische model aan de kant geschoven was, was er een nieuwe uitleg nodig. Een bolle aarde, die miljoenen kilometers om de zon heen reist, en ook de zon zelf die door oneindige gewesten in de ruimte beweegt, werd noodzakelijk om het nieuwe heliocentrische model van het universum te verklaren. Dit, op zijn beurt, schiep een omgeving waarin de schriften van Charles Darwin een ontvankelijk publiek vonden en nam zijn elementaire speculaties nog een stapje verder. Zolang de mensen op de Bijbel vertrouwden als opperste autoriteit, zouden zij nooit Darwins theorieën geaccepteerd hebben. Maar toen eenmaal de wetenschap ”bewees” dat de Bijbel het mis had over zoiets basaals als de vorm en beweging (of niet-bewegen) van de aarde, week de wetenschap scherp af van religieus geloof. Alles was mogelijk! Niets weerstond twijfel meer, inclusief de schepping van de wereld en het bestaan van buitenaards leven.

 

Bevorderen van de Leugen

“De Oerknaltheorie is [vandaag] de leidende verklaring over hoe het universum is ontsaan. Simpel gezegd, spreekt deze over het universum zoals we het kennen, dat begon met een kleine singulariteit, en blies de daarop volgende 13,8 miljard jaar op tot de kosmos die we vandaag kennen.” 7 De Oerknaltheorie is het antwoord van de atheïstische wetenschap op Genesis 1.

Pater Andrew Pinsent dient aan de Theologiefaculteit aan de Oxford University. Hij heeft gevorderde graden gehaald in theologie bij zowel de Pontifical Gregorian University in Rome als een doctoraal in filosofie. Hij haalde ook een doctoraal in deeltjesfysica aan Oxford. Deze ongelooflijk intelligente priester/wetenschapper verklaarde in 2015:

”Zijnde zowel priester als voormalig deeltjesfysicus in CERN, wordt mij vaak gevraagd te spreken over geloof en wetenschap. Heel vaak stellen jonge mensen mij de volgende vraag, ”Hoe kunt u een priester zijn en tegelijkertijd in de Oerknaltheorie geloven?” Waarop ik met genoegen antwoord ”...omdat we het uitgevonden hebben! Of preciezer gezegd, Fr. Georges Lemaître heeft de theorie uitgevonden die tegenwoordig de ’Oerknal’ genoemd wordt en iedereen zou van hem moeten weten.” 8

Monseigneur Georges Lemaître

Monseigneur Georges Lemaître, Jezuïet-getrainde priester, auteur van de "Oerknal" theorie (Photo: Wikimedia via Katholieke Universiteit Leuven)

Dat is correct. De auteur van de Oerknaltheorie is niemand anders dan de Jezuïet-getrainde priester, Pater Georges Lemaître. Op 28 oktober 2014 rapporteerde Sarah Kerr aan het adres van Paus Franciscus aan de Pontifical Academy of Sciences. In zijn opmerkingen zei de pontif dat ”de Oerknaltheorie in overeenstemming is met de leringen van de Katholieke Kerk omtrent de schepping.”9 Paus Franciscus verklaarde: ”De Oerknaltheorie, die tegenwoordig beschouwd wordt als oorsprong van de wereld, spreekt de scheppende interventie van God niet tegen”; in tegendeel, het is een vereiste.”

Verloop van oorzaak tot gevolg: zonder een bolle aarde, die om de zon cirkelt door de uitgestrektheid van de ruimte, is er geen Oerknal. Zonder Oerknal, is er geen evolutie. Zonder evolutie is het waarschijnlijker om de schepping als een daad van intelligent ontwerp door een goddelijke Schepper te accepteren. Maar de Roomskatholieke Kerk accepteert evolutie feitelijk. In haar verslag verklaart Kerr verder: ”De paus zei dat het mogelijk is te geloven in beide, erop aandringend dat God verantwoordelijk was voor de Oerknal van waaruit alle leven evolueerde.” 10

Acceptatie van evolutie en de integrale wet van het ”overleven van de sterkste” gaven aanleiding tot de bloedbaden van de 20e eeuw waarin miljoenen hun levens verloren. Talloze onderzoekers hebben onbetwistbare verbindingen tussen het Vaticaan, de Zwitserse bankiers en de nazi-partij vastgesteld.11 Karlheinz Deschner gaat zelfs zo ver dat er sprake was van een regelrechte samenwerking tussen het Vaticaan en de nazi-partij. 12 Ongeacht het niveau van samenwerking tussen het Vaticaan en de nazi’s, (en niet te vergeten de betrokkenheid van de Amerikaanse Bush-dynastie) wat er na de Tweede Wereldoorlog gebeurde, is zelfs nog belangrijker.

Operatie Paperclip smokkelde honderden Nazi wetenschappers, inclusief top SS officieren die terecht zouden staan voor oorlogsmisdaden, de Verenigde Staten binnen ten gunste van Amerika’s Koude Oorlog ruimte-wedloop. 13 Een van hen, Nazi-partijlid Wernher von Braun, werd gepromoveerd tot hoofd van het NASA Marshall Space Flight Center, in welke positie hij de ontwikkeling van de Saturnus V booster raket leidde om ”de space race te winnen” van de Sovjets.

Onder Operatie Paperclip kregen circa 350 Duitse wetenschappers en voormalige agenten van de inlichtingendienst visa en goedbetaalde banen. Veel van die wetenschappers hadden een twijfelachtig verleden. Braun zelf was een actief lid van de Nazi partij geweest en zijn collega bij NASA, Dr. Hubertus Strughold, een specialist in luchtvaartmedicatie, had experimenten op gevangenen in concentratiekampen uitgevoerd. 14

Nazi scientists at fort Bliss, Texas, with Werner von Braun standing front row, seventh from right.

Nazi wetenschappers in Fort Bliss, Texas. Wernher von Braun staat in de voorste rij, zevende van rechts.

Het doel van deze massale – en illigale – onderneming lijkt te zijn geweest om een wereldwijde autoriteit op te richten voor alles op gebied van ruimte en astronomie. NASA werd het publieke gezicht van de ruimte. Het heeft lang gediend als front dat een nietsvermoedende wereld voorziet van pseudo-wetenschap, gelegitimeerd door de steun van de Amerikaanse regering. (Zie ”The Occult Roots of NASA & The Ongoing Fraud”, Deel 1, Deel 2 en Deel 3.)

NASA is zijn eigen monopolie. Het regelt de verspreiding van openbare informatie over astronomie en verbergt feiten waarvan het niet wil dat het publiek het weet. Hoewel veel landen en universiteiten observatoria hebben, zijn het altijd de verklaringen, foto’s en ”ontdekkingen” van NASA die de krantenkoppen halen. Met NASA verantwoordelijk voor de stroom van astronomische informatie naar het publiek, lijkt het Vaticaan een centrale speler te zijn gebleven in de echte, ware astronomie die niet aan het publiek wordt vrijgegeven.

Al honderden jaren heeft het Vaticaan de meeste telescopen en observatoria in bezit gehad van elke organisatie: privé, universiteit of regering. NASA en het Vaticaan bezitten gezamenlijk LUCIFER, ’s-werelds grootste binoculaire telescoop. Volgens de officiële website van het Vaticaan, is het Vaticaans observatorium ”een van de oudste astronomische instituten ter wereld”. Maar waar blijven de foto’s dan? Waar zijn de nieuwsberichten van de laatste ontdekkingen? Wat hebben de Jezuïete astronomen gedaan in de laatste 500 jaar? Alleen zij weten het.

NASA’s publiek uitgegeven informatie, dat het idee van een altijd groeiend en uitdijend universum promoot dat van onbevattelijk formaat is, heeft natuurlijk geleid tot het idee dat er buitenaards leven moet zijn op andere hemellichamen. Want, als dezelfde willekeurige gebeurtenissen die leven op aarde voortgebracht hebben, overal bestaan hebben vanwege de Oerknal, waarom zou er dan niet ook ergens anders intelligent leven ontwikkeld kunnen zijn? In combinatie met Hollywood en het science-fiction genre heeft NASA een omgeving gecreëerd waarin contact met buitenaardse levensvormen zowel gewenst als gevreesd wordt.

Een recent boek kan de sleutel zijn in het begrijpen van de laaste stap in deze eeuwenlang durende samenzwering om de laatste generatie te misleiden.

LUCIFER, Buitenaardsen & De Komst Van Christus

Tom Horn en Chris Putnam, auteurs van Petrus Romanus: De Laatste Paus Is Hier, hebben recentelijk een verbijsterend boek gepubliceerd waarin zijn beweren dat het Vatican actief op zoek is naar buitenaards leven met hun nieuwe LUCIFER telescoop. Het boek, Exo-Vaticana: Petrus Romanus, Project LUCIFER, en het verbijsterende Exo-Theologische Plan voor de Komst van een Buitenaardse Verlosser, beweert dat het Vaticaan wacht op een buitenaardse verlosser. Voor het onderzoek voor hun boek,

kregen Horn en Putnam toestemming om het observatorium op Mount Graham te bezoeken, waar de Vatican Advanced Technology Telescope (VAAT) staat, in september 2012.

Niet alleen konden zij de studie van de verre ruimte bespreken met de Jezuïete astronomen daar, maar ze kregen ook toegang tot een van de top-astronomen van het Vaticaan in Rome.

The Vatican's Large Binocular Telescope on Mt. Graham

De Grote Binoculaire Telescoop van het Vaticaan op Mount Graham

Horn zei dat Broeder Guy Consolmagno, die ook wel de pauslijke astronoom wordt genoemd, de auteurs verbazende informatie gaf gedurende vijf interviews.

Horn zei: ”Hij zegt - zonder verontschuldiging - dat binnenkort de naties van de wereld naar de buitenaardsen kijken voor hun verlossing”.

Consolmagno gaf de schrijvers ook private documenten van het Vaticaan die veel onthullen van het denken van theologen en astronomen van hoog niveau binnen de Kerk.

Horn zei dat deze documenten aantonen dat zij geloven dat we binnenkort door een buitenaardse verlosser van een andere wereld zullen worden bezocht.15

Deze verklaringen zijn niet eens zo schokkend wanneer het voortdurend veranderende standpunt ten aanzien van wetenschap en ruimte wordt begrepen. Op 12 mei 2014 sprak Paus Franciscus een bereidheid uit om buitenaardse wezens te dopen die zouden verlangen gedoopt te worden. Terwijl de opmerking duidelijk als grapje werd gemaakt, haalde het de internationale krantenkoppen met één kop: ”Coole Paus Is Zó Cool, Dat Hij Bereid Is Marsmannetjes Te Dopen!” Het netto resultaat was dat het idee werd verwijderd van het rijk van science fiction en overgebracht naar het rijk van mogelijkheid. Alleen al door erover te praten alsof het een mogelijkheid is, raakt de geest meer gewend aan het concept.

Nadat het Vaticaan een vijfdaagse conferentie georganiseerd had over de mogelijkheid van buitenaards leven, verscheen Rooms-Katholiek priester Vader Jonathan Morris op (US) Fox News om een aantal vragen te beantwoorden. Toen gevraagd werd hoe het kerkdoctrine zou veranderen als vastgesteld kon worden dat intelligent buitenaards leven werkelijk bestaat, antwoordde Morris:

Dat zou ons zeker doen teruggaan en zeggen ”Misschien moeten we ons begrip van eeuwige [voor onbepaalde lange tijd] waarheden worden geactualiseerd.” Nu, de manier waarop we ernaar kijken is zo: ”het gaat er niet om of God de Schepper was, maar eerder hoe Hij schiep. Het is niet de vraag of de erfzonde, het verhaal over Adam en Eva, waar is of niet, maar ons begrip van hoe dat uitpakte. Het groeit dus in ons begrip van eeuwige waarheden.16

En daar is het dan: twijfelen aan de cosmologie van de aarde, leidt tot in twijfel trekken van de Geschriften en de Auteur van de Schrift. Het bereidt de weg voor het overweldigende bedrog als voorspeld in Openbaring 9.

Het Eerste Wee

Eerder werd al verklaard: De Katholieke hiërarchie kreeg de perfecte gelegenheid om de basis te leggen voor een wereldwijd bedrog om vruchten af te werpen in de laatste generatie. Het doel van deze hele ingewikkelde, gelaagde misleiding die eeuwen omspant, is om de massa’s van de wereld te misleiden om tot een gewenst resultaat te komen. Het is de oude Hegeliaanse Dialectiek (hierboven uitgelegd) helemaal opnieuw. Om de wereld in te leiden tot een verenigde One World Religion met de paus die over alls regeert, zal de duivel een PROBLEEM creëren. Dit probleem zal een REACTIE veroorzaken onder de burgers van de aarde die een OPLOSSING zullen eisen. De oplossing is een vooraf bepaalde uitkomst.

7 Trompetten van Openbaring | Demonische Invasie van het 1e Wee (Trompet 5)

7 Trompetten van Openbaring | Demonische Invasie van het 1e Wee (Trompet 5)

De alwetende, wijze Schepper heeft deze ophopingen van misleiding onthuld in Openbaring 9.

Toen blies de vijfde engel op zijn bazuin, en ik zag een ster die uit de hemel op de aarde was gevallen. Hij kreeg de sleutel van de put naar de onderaardse diepte / bodemloze put.

Hij opende die put, waaruit rook opsteeg als uit een grote oven. De zon en de hemel werden verduisterd door de rook uit de put.

Uit de rook kwamen sprinkhanen neer op de aarde. Ze kregen de beschikking over dezelfde vermogens als schorpioenen op aarde.

Maar, werd erbij gezegd, ze moesten de planten, struiken en bomen ongemoeid laten. Alleen de mensen die niet het zegel van [Yah] op hun voorhoofd hadden, mochten ze kwaad doen.

Doden mochten ze hen niet, alleen pijnigen, vijf maanden lang; die mensen zouden pijn moeten lijden alsof ze door een schorpioen gestoken waren.

Dan zullen de mensen de dood zoeken, maar hem niet vinden. Ze zullen naar de dood verlangen, maar de dood vlucht van hen weg... Met die staart konden ze de mensen pijnigen, vijf maanden lang.

Hun koning is de engel van de onderaardse diepte; zijn naam luidt Abaddon in het Hebreeuws, in het Grieks Apollyon. (Openbaring 9:1-6, 10-11, NBV)

De sleutel om deze profetie te onthullen wordt gevonden in de zin ”onderaardse diepte” ofwel ”bodemloze put”. Dit komt van het Griekse woord abussos, en is precies hetzelfde woord dat met ”onderwereld” vertaald wordt in Lucas 8:31 waarin de demonen smeekten om liever in de varkens gezet te worden dan terug naar de onderwereld te moeten. Het is hetzelfde als het Engelse woord abyss, ofwel afgrond. De ster die uit de Hemel gevallen was, is een duidelijke verwijzing naar Lucifer/Satan. Wanneer hem daarvoor de ”sleutel van de put naar de onderaardse diepte” gegeven wordt, laat hij hordes demonen los over de aarde.

Deze gebeurtenis, gekarakteriseerd als een ”wee” door de Openbaarder, zal lijken op een buitenaardse invasie uit de ruimte. Deze kwade engelen zullen een heel kenmerkende verschijning hebben, beschreven in de Schrift. Als buitenaardsen zullen ze een afgrijselijke aanval over de wereld brengen die vijf maanden zal duren, of 150 dagen.

In deze tijd zal Yahuwahs volk, zij die Zijn zegel aangenomen hebben, beschermd worden tegen deze kwaadaardige entiteiten. Dit is niet het uiteindelijke zegel dat de rechtvaardigen gegeven wordt ter bescherming tegen de laatste zeven plagen. Echter, bescherming tegen demonische aanval wordt gegeven aan allen die de Schepper liefhebben en gehoorzamen. Allen die bewust rebelleerden tegen de Hemel zullen vreselijk lijden onder de medogenloze demonen.

De trompetten (bazuinen), waarvan de vijfde het eerste wee is, zijn niet dezelfde als de zeven laatste plagen. De trompetten komen voor de sluiting van de genadetijd. Ze zijn beide een plechtige waarschuwing en een genadevolle uitnodiging. Ze waarschuwen dat de genadetijd gaat sluiten voor iedereen en ze nodigen iedere ziel op aarde uit om Yahuwahs kosteloze geschenk van eeuwig leven aan te nemen. Zij die de waarschuwing van de trompetten ter harte nemen zullen hun liefde en dankbaarheid tonen door hun levens te onderwerpen aan Zijn wil. Zij zullen kiezen te leven in gehoorzaamheid aan alle vereisten van Zijn goddelijke wet, inclusief het vierde gebod.

De trompetten zijn een liefdevol geschenk aan hen die binnenkort voor de Heilige Schepper zullen moeten staan zonder een Bemiddelaar, volgend na de sluiting van de genadetijd. Deze serie gebeurtenissen is bijna 2.000 jaar geleden voorspeld, ver voordat er een Roomskatholieke Kerk was, laat staan een Jezuïetenorde. Het toont de Vaders voorkennis zoals niets anders dat kan. Terwijl het waarschuwt voor de snel naderende sluiting van de genadetijd, zal het ook inspireren tot geloof en vertrouwen in Hem die deze rampzalige gebeurtenissen voorspelde, bijna twee millennia voordat ze gebeurden. De overblijvenden zullen een sterk geloof nodig hebben in de Vaders liefde terwijl deze gebeurtenissen plaatsvinden. Als zij zien dat de trompetten klinken, een voor een zoals geprofeteerd staat, zullen hun geloof en moed gesterkt worden en ze zullen geleid worden om nog standvastiger te vertrouwen op de beloften van Hem die niet kan liegen.

Buitenaardse invasie is het gefabriceerde PROBLEEM. De natuurlijke REACTIE, die opkomt vanuit elke lijdende ziel op aarde, zal voor een mens zijn om op te staan, om een vredesverdrag te onderhandelen met de aanvallers. Net als elke keer wanneer de Hegeliaanse Dialectiek gebruikt werd om gebeurtenissen te manipuleren en wereldpolitiek vorm te geven, zullen het probleem, de reactie en de oplossing alle vooraf bepaald zijn onder de directe controle van Satan zelf.

Paus Franciscus, als ”de achtste koning”(Openbaring 17) en laatste paus, zal ’s-werelds verlosser zijn die naar voren stapt en vrede onderhandelt. Als een Jezuïet, staat hij al onder de directe controle van demonen via de spirituele oefeningen van Ignatius Loyola.

Lees de Demonische Jezuïete Eed!

Paus Franciscus als ”de achtste koning” en laatste paus, zal de wereldredder zijn die naar voren zal stappen om vrede te bewerkstelligen. Als een Jezuïet staat hij al onder de directe controle van demonen via de spirituele oefeningen van Ignatius Loyola. Hij heeft ook sympathieke banden met andere religies gelegd. Daarom is hij de logische keus als vertegenwoordiger van de mens, om een vredesverdrag te sluiten met deze aanvallers vanuit de ruimte.

Dit verdrag zal:
 1. De oorlog beëindigen, exact 150 dagen nadat deze begon;
 2. De paus plaatsen als vertegenwoordiger van de mens aan het hoofd van de Nieuwe WereldOrde;
 3. De paus plaatsen als verlosser van de mens aan het hoofd van een nieuwe, verenigde Eén WereldReligie.

Als ”verlosser van de wereld” zal de paus dan op de perfecte positie zijn om één aanbiddingsdag, zondag, voor iedereen te vestigen, berekend met de heidense/pauslijke kalender. Deze vereniging van de wereld onder één regering en één religie zal, onder de omstandigheden, logisch lijken en allen die de gemakkelijke weg willen volgen zullen meedewerking verlenen aan deelneming en handhaving van deze nieuwe één wereld-theocratie. Alle staatshoofden zullen hun souvereiniteit overgeven aan de paus zoals de Schrift expliciet uitspelt: De tien horens die je zag zijn tien koningen die nu nog geen koning zijn, maar straks samen met het beest voor één uur koninklijke macht zullen krijgen. Ze hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen en dragen hun macht en gezag over aan het beest. (Openbaring 17:12-13, NBV)

Dit is wat de laatste strijd tussen de krachten van goed en kwaad in gang zet. Onder bedreiging van voortdurende buitenaardse agressie zullen de volken van de aarde zich verenigen om meedogenloze oorlog te voeren tegen allen die voor de waarheid zullen opkomen. Degenen die gewetensvol zijn en het woord van Yah boven alle aardse mandaten plaatsen, zullen als gevaar worden gezien. Individuele religieuze vrijheid zal worden geofferd op het altaar van doelmatigheid en er zal worden betoogd dat het beter is voor enkelen om te sterven in plaats van dat de hele wereld wordt ondergedompeld in lijden onder voortdurende buitenaardse agressie.

Toen het vijfde zegel werd verbroken, ”zag Johannes aan de voet van het altaar de zielen van al degenen die geslacht waren omdat ze over [Yahuwah] hadden gesproken en vanwege hun getuigenis. Ze riepen luid: ’O heilige, en betrouwbare Heer, wanneer zult U de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken?’” (Openbaring 6:9-10) Het gegeven antwoord was veelbetekenend. Het voorschaduwt de intense vervolging die zal komen over de rechtvaardigen na het eerste wee wanneer velen zullen worden gemarteld om hun geloof wanneer zij weigeren zich aan te sluiten bij de rest van de slechte wereld in aanbidding op een dag die eer geeft aan de grote Misleider. ”Ieder van hen kreeg witte kleren. Verder werd hun gezegd nog een korte tijd geduld te hebben, totdat ook de andere dienaren, hun broeders en zusters die net als zij zouden worden gedood, zich bij hen gevoegd zouden hebben.” (Openbaring 6:11, NBV)

Wees Er Klaar Voor! Wees Er Klaar Voor!

Deze misleiding zou nooit slagen als mensen de ware vorm van de aarde en het universum zouden kennen. Vandaar de noodzaak voor een massaal her-opleidingsprogramma.

500 jaar lang heeft deze Jezuïete samenzwering een bolle aarde onderwezen, die om de zon draait – die zelf rond het centrum van een immens groot sterrenstelsel draait dat zelf ook weer door de eindeloze ruimte suist. Binnen dit immense gewest wordt aangenomen dat er andere vormen van intelligent leven zijn die andere werelden bewonen. Deze leugens bouwen op tot de climax van de ”buitenaardse invasie” als geprofeteerd in Openbaring 9. De ultieme misleiding zal plaatsvinden wanneer de paus met de demonen voor een vredesverdrag onderhandelt ten bate van het menselijk ras. Als vertegenwoordiger van Satan, zal hij leiderschap aannemen over de wereld en, in de persoon van de paus, zal Satan zijn langverlangde doel als heerser over de aarde bereikt hebben.

Het eerste wee, getrouw omschreven door de Openbaarder, onthult waarmee de serie gebeurtenissen begint van Satans eindspel om de wereld te misleiden vlak voor de Tweede Komst van Yahushua. 500 jaar lang hebben de Jezuïeten eraan gewerkt om de mensheid ervan te overtuigen dat de wereld een bol is. Een dergelijk geloof heeft een hele schare fouten met zich meegebracht, allemaal voor het plegen van het ultieme oplichtingsspel: een buitenaardse invasie die deze jezuïete paus in staat stelt de wereld te verenigen onder één regering en één religie.

Maar het eerste wee is slechts het begin. Het is slechts het openingssalvo voor deze climax der tijden. Het legt de fundering voor een zelfs nog groter bedrog dat spoedig daarop volgt...

Bolivian Salt Flats prove Flat Earth 

De Boliviaanse zoutvlakten zijn de grootste ter wereld, strekkend over ruwweg 11.000 vierkante kilometer. Als de wereld een bol was, in plaats van plat, zou bovenstaande foto onmogelijk zijn. De berekende omtrek van de aarde rond de evenaar zou betekenen dat de curve van de aarde voorkomt dat men de bergketen kan zien die midden in deze foto aan de andere kant van de vlakten ligt. Beeld: http://www.dailymail.co.uk. 

WLC voelde zich verplicht om de connectie tussen de Jezuïete clandestine operaties openbaar te maken, de leugen van de ”bolle” aarde en het dreigende klinken van de Trompetten, voordat zij alle details deelt omtrent hoe het team tot dit begrip gekomen is. Als Yahuwah het wil, zal WLC spoedig materiaal publiceren dat duidelijk illustreert hoe we met zekerheid kunnen weten dat de Aarde geen bol is. Ondertussen moedigen wij iedereen aan om gebedsvol dit onderwerp voor zichzelf te onderzoeken. We merken op dat nog niet alle afbeeldingen van een bolle aarde zijn verwijderd van de site. Deze zullen zo snel als we kunnen worden verwijderd. Prijs Yahuwah voor elke aanvullende lichtstraal in deze laatste dagen.

In Dienst van Yahuwah,
Het WLC Team   

Klik hier voor meer over de platte aarde.


1 H. Lee Sarokin, “The Reason for the Not Guilty Verdict in the Casey Anthony Case,”http://www.huffingtonpost.com/judge-h-lee-sarokin/casey-anthony-jury_b_898550.html, emphasis supplied.

3 Ibid.

4 Ibid., emphasis supplied.

10 Ibid., emphasis supplied.

11 See Unholy Trinity: The Vatican, The Nazis, & The Swiss Banks and Hitler & The Vatican.

12 Mit Gott und den Faschisten, Hans E. Günther Verlag, http://www.deschner.info.