Print

Mga Tagapagtatag at Punong-Tanggapan

Si Yahushua ay walang isang makalupang punong-tanggapan at sinusundan lanag namin ang Kanyang halimbawa. Ang aming panalangin ay matagpuan na katanggap-tanggap na mabilang sa katangi-tanging pangkat na inilarawan sa Hebreo 11 at 12:18-24.

Ang pangkat ng WLC ay binubuo ng ilang kasapi na nakakalat nang literal sa apat na sulok ng mundo. Mayroong kaming online na paglilingkod at ang aming makalupang punong-tanggap para sa pansamantala ay ang World Wide Web. Hindi namin itinatangi o nananahan sa sinuman sa mga kasapi sa likod ng may kababaang-loob na paglilingkod ng WLC. Ang aming nakakahumaling na tampulan ay nasa pagpapakita at pagbabahagi ng patotoo at liwanag ni Yahuwah. Hinihiling lang namin na kunin ang atensyon kay Yahuwah at Yahushua, aming mga Tagapagtatag, na naninindigan sa likod ng lahat ng mga pagsisikap na isinagawa sa WLC. Ang sentrong opisina at punong-tanggapan dahil dito, ay nasa Bagong Jerusalem – ang ating walang hanggang destinasyon kung inaasahan namin na makakasama ang bawat kasapi ng WLC – sa lalong madaling panahon. Kung, matapos mapanood ang anumang video ng WLC o mabasa ang anumang artikulo ng WLC, ang Kanyang Espiritu ay hinahatulan ka na isalin ito, pakiusap na Makipag-ugnay sa Amin! Kami’y sabik para sa mga boluntaryo upang tumulong sa bawat wika! Salamat nang magiliw!