Important! Ephesians 2:15 is a verse that had led countless followers of Yahushua to take a fatally wrong stand on Yahuwah's Torah. We need to understand what Paul meant by 'abolished in His flesh the enmity, that is, the law of commandments contained in ordinances.' Brother Tom Martincic does an excellent job in explaining these words within the context of Ephesians 2 other related scriptures. We need to share this presentation with our anti-Torah friends and family. Click here to listen to this critical study.
Contact US

Mga Artikulo

3548 Mga Artikulo in 22 Languages

Mga Petsa ng Lunar-Solar na Pang-ugnay sa Hinaharap (2013-2023)

Mga detalyadong pagtuturo ang nagpapagana sa iyo na madaling mahanap ang mga panahon ng lunar-solar na pang-ugnay para sa iyong tiyak na lugar para sa susunod na 10 taon!

Comments: 0 
Hits: 8 
Ang Metonikong Pag-Ikot ay Ginawang Simple

Ang pagkakaunawa sa Metonikong Pag-Ikot: Tuklasin ang kagandahan at kabuuan ng Biblikal na Kalendaryong Luni-Solar sa pamamagitan ng mismong mahuhulaang 19 na taong pag-ikot na ito!

Comments: 0 
Hits: 6 
Biblikal na Kalendasyon: Pagkalkula ng Bagong Taon
Ang Biblikal na Bagong Taon: Ito ba ay kinalkula ayon sa pagkahinog ng sebada sa Israel? ...o ito ba ay kinalkula ng equinox ng Tagsibol? Mga Biblikal na Kasagutan!
Comments: 0 
Hits: 4 
Juan 3:16: Mag-Ingat sa Malabong Hindi Pagkakaunawaan
Sa modernong panahon, ang Juan 3:16 ay marahil ang pinakamadalas sipiing berso (wala sa konteksto) mula sa buong Bibliya, sapagkat ito’y nagpapalamuti sa mga kaganapang pampalakasan (sa mga karatula) at paulit-ulit na ginamit bilang isang maikling buod ng mga magagandang loob, masigasig na mga ebanghelista. Habang isang napakagandang pahayag (sa sarili nito) tungkol sa napakalaking pag-ibig ni Yahuwah kaya ipinagkaloob ang Kanyang Anak, at ang sangkot na sukdulang layunin, ito’y maaaring gamitin sa isang mapanganib na nakaliligaw na paraan!
Comments: 0 
Hits: 15 
Araw ng Bagong Buwan: Ang Bukang-Liwayway Matapos ang Pang-Ugnay
Ang World’s Last Chance ay galak na galak na ibahagi ang anong tapat na pinaniniwalaan namin na sumusulong na liwanag sa ating Kalendaryo ng Manlilikha. Simula nang una naming tinanggap ang maluwalhating liwanag ng kalendaryong luni-solar ni Yahuwah at ang banal na papel nito sa pagtukoy ng lahat ng mga Araw ng Kapistahan, kabilang ang Ikapitong Araw ng Sabbath, kami sa aming kamangmangan ay ipinahayag ang Araw ng Bagong Buwan na tinukoy ng unang nakikitang gasuklay. Kami ngayon, matapos ang napakaraming panalangin at p[ag-aaral, nagsisi ng kamaliang ito at nais na ibahagi nang may pagpapakumbaba ang aming pananalig na ang Araw ng Bagong Buwan ay siniyasat, nagsisimula sa bukang-liwayway, sa araw kasunod ng pang-ugnay ng buwan sa araw.
Comments: 0 
Hits: 5 
At Ang Batong Iyon Ay Si Kristo

Ang mga naniniwala sa pag-iral bago isinilang ni Panginoong Yahushua ay madalas umaapela sa mga salita ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 10:4, kung saan sinasabi niya ang tungkol sa mga Israelita sa ilang na silang “lahat ay uminom ng parehong inuming espirituwal. Sapagkat sila’y uminom mula sa batong espirituwal na sumunod sa kanila, at ang Batong iyon ay si Kristo.” Pinagtalunan mula rito na si Yahushua mismo ay personal na sinamahan ang bayan ng Israel habang sila’y naglalakbay sa ilang patungo sa Lupang Ipinangako. Ngunit ito ba ang tunay na sinasabi ni Pablo?

Comments: 0 
Hits: 31 
Ang Sampung Utos
Ang kontrobersya tungkol sa pagpaskil ng Sampung Utos sa mga pampublikong gusali ay marahas na hinati ang pampublikong opinion sa Estados Unidos. Ang artikulong ito ay tumitingin sa kung paano ang Sampung Utos ay lumitaw sa kasaysayan at ano ang kanilang papel. Tumitingin rin ito sa kung ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa Sampung Utos, ano sila, at ano ang ibig sabihin nila sa ating lahat. Ito’y tuluyang nagpapakita na sila'y hindi naglaho kasama ang Lumang Tipan, kundi ang mga ito ay mga mismong salita na isinusulat ni Yahuwah sa puso ng tao sa ilalim ng Bagong Tipan.
Comments: 0 
Hits: 99 
Ang Huling Hapunan: Paskua? o Hindi?
Ang pagpapalagay na ang Huling Hapunan ay ang hapag-kainan ng Paskua ay humantong sa pagkalito. Ipinapakita ng Kasulatan ang magandang pagkakatugma ng mga simbulo na ang Huling Hapunan ay hindi ang Paskua, kundi isang pangkaraniwang hapag-kainan na itinalaga sa mga bagong simbulo.
Comments: 0 
Hits: 55 
Gawin ang mga Hudyo na Mainggit: Isa Pang Tingin sa Roma 9-11
Ang mga Kristyano, Hudyo at Hentil, ay magpapatuloy na kukunin ang ebanghelyo mula sa mga Hudyo (at sa mga bansa rin, o mga hindi Hudyo; ngunit hindi sa mga bansa lamang). Mayroong isang nalalabi na makaririnig nito, paniniwalaan, at maliligtas. Ang ating pag-asa na ang likas na mga sanga ay ililipat pabalik sa kanilang sariling puno, kasama ang mga Hentil ngayon, dahil nakikita nila si Yahushua, at si Yahushua lamang, ang kanilang Mesias; at ang mga Kristyano ay makakamit ang kaligtasan at katuparan ng kanilang sariling mga pangako at Kasulatan mula kay Yahuwah.
Comments: 0 
Hits: 37 
5 Dahilan na Dapat Mapanatili ng mga Kristyano ang Torah
Ang Bibliya ay naitala para sa atin na ang lahat ng Kasulatan ay ihininga ni Yahuwah at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa katuwiran (2 Timoteo 3:16), ngunit maraming Kristyano ngayon ay nakalimutan ang ilan sa mga lubos na mahahalagang bahagi ng Kasulatan—ibig sabihin, ang mga “pagtuturo” ni Yahuwah, o sa Hebreo, ang Torah.
Comments: 0 
Hits: 61 
Si Yahushua Lang Ba Ang Tanging “Kristo” Sa Bibliya?
Si Yahushua Lang Ba Ang Tanging “Kristo” Sa Bibliya? Ang karamihan ay tiyak na tutugon ng isang matunog na “Oo!” Gayunman, ang tamang kasagutan ay maaari mong ikagulat. Basahin ang marami pa!
Comments: 0 
Hits: 44 
Pentecostes | Pagpapanumbalik ng Kalkulasyon

Ang Pagbilang sa Pentecostes, o mas tumpak na sinalita bilang "ang Pista ng mga Sanlinggo", ay isang kalkulasyon na pinakamadalas binalewala. Ang World's Last Chance, matapos ang maraming oras ng madasaling pag-aaral, ay umabot sa konklusyon na ang "tanyag na pamamaraan" para sa paghahanap ng araw ay nasa kamalian! Pakiusap na samahan kami, sapagkat tayo'y maglalakbay tungo sa isang mas malalim na pagkakaunawa ng Pista ng mga Sanlinggo at paano ito hanapin.

Comments: 0 
Hits: 69 
Ang Palaisipan ng Paskua
Ang palaisipan ng Paskua ay nilito ang maraming tao. Tatlo sa mga Mabubuting Balita, Mateo, Marcos at Lucas, ay lumilitaw na nagbibigay ng isang petsa para sa Huling Hapunan na naiiba sa pagsasaoras na ibinigay sa Mabuting Balita ni Juan. Narito gaya sa bawat ibang palaisipan, ang Kasulatan ay nagbibigay ng solusyon! Kapag ang iba’t ibang teksto ay maingat na siniyasat, ang patotoo ay lumilitaw na ang lahat ng apat na ebanghelyo, sa katunayan, ay nasa pagkakasundo sa isa’t isa.
Comments: 0 
Hits: 84 
Pakiusap Na Tulungan Kami Kung Makakaya Mo!
Ang pangkat ng WLC ay naghahangad ng tulong ng kalipunan sa isang sukdulan ang kahalagahan na bagay. Aming matapat na panalangin na ikaw ay maaaring makatulong sa amin sa lubos na natatanging kahilingang ito!
Comments: 0 
Hits: 92 
Si Yahushua Ba Ay Si Miguel Ang Arkanghel Din?
Ang mga Saksi ni Jehovah ay naniniwala na si Yahushua ay si Miguel ang Arkanghel. Nilapitan ko ang paksang ito nang may pag-iingat at respeto sa mga humahawak ng doktrinang ito; gayunman, ang layunin ng pag-aaral na ito ay para tawagin ang kanilang atensyon sa mga problema na hinaharap ng isa kapag sinusubukan na ipagtanggol ang doktrinang ito.
Comments: 0 
Hits: 75 
Matinding Katunayan
Deuteronomio 6:4: “Dinggin mo, Oh Israel: si Yahuwah nating Elohim ay isang Yahuwah!”
Comments: 0 
Hits: 88 
Kapwa Tagapagmana ng Kaharian
Si Edwin Lutzer ay isang tagagawa ng mga maling pagpapaliwanag. Ang Kasulatan ay agarang isinisiwalat ang kanyang aklat na pinamagatang, One Minute After You Die, bilang mapanlinlang. Ano ang tunay na nangyayari kapag tayo’y namatay?
Comments: 0 
Hits: 107 
Kapanganakan mula kay Yahuwah
Si Yahushua ay hinatid sa pag-iral ni Yahuwah sa isang hindi kapani-paniwala at natatanging paraan. Anong tiwala nito na dapat pumukaw sa lahat!
Comments: 0 
Hits: 98 
Ang Paggamit Ba Ni Yahushua Ng “Ako Nga” Ay Ibig Sabihin Siya Si Yahuwah?
Si Yahushua mula sa simula ay inangkin na ipinangakong Mesias. Hindi niya kailanman inangkin na siya si Yahuwah, ang Diyos ng Israel (Diyos ni Yahushua din!). Hindi niya kailanman inangkin na maging “Ang Dakilang AKO NGA” ng Lumang Tipan. Gayunman, paulit-ulit niyang inangkin na siya ang natatanging Anak ni Yahuwah.
Comments: 0 
Hits: 127 
Mga Tuntunin Para sa Pagtatagumpay
Anu-anong mga suliranin ang hinaharap mo ngayon? Ikaw ba o ang iyong mahal sa buhay ay nagpupunyagi sa isyu ng kalusugan? Problema sa pamilya? Marahil ikaw ay nakikitungo sa mga kahihinatnan ng isang pagkakamali. Ikaw ba ay nagpupumiglas sa pagkabalisa? Anuman ang suliranin na hinaharap mo, nagpapakita ang Banal na Kasulatan ng mga tuntunin na magbibigay sa iyo ng karunungan kung paano mapagtagumpayan ang mga ito.
Comments: 0 
Hits: 136 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.