Russia's victory over Ukraine
Russia will have a decisive victory over Ukraine and the collective west. Ignore mainstream perennial anti-Russia hatred propaganda, and pay close attention to what Prophet Ezekiel foretold us 2600 years ago under divine inspiration about the ultimate fate of Russia. It will be in the mountains of Israel when Yahuwah inflicts a fatal defeat and a terminal blow to Russia and its allied forces [Turkey, Iran, Sudan, and Libya]. This war on the nation of Israel that Russia will soon wage is not to be confused with the battle of Armageddon, which the antichrist will orchestrate. Click here to listen to this critical Bible study by Keith Malcomson on this timely subject.
Contact US

Mga Artikulo

3624 Mga Artikulo in 22 Languages

Pangalan Niyang Kahanga-hanga | Bahagi 1 – Tumawag sa Kanyang Pangalan
Ang Kasulatan ay paulit-ulit na iniimbitahan ang lahat na “tumawag sa kanyang pangalan” ng Makalangit na Ama. Ang mapagmahal na imbitasyong ito ay ibinubukas sa lahat ang mga kayamanan ng Langit. Anumang kailangan sa buhay na ito at sa lahat ng walang hanggan, ang Manlilikha ay nangako upang ipagkaloob sa mga tumawag sa Kanyang pangalan. Matutunan kung paano tumawag sa Kanyang pangalan. Ang iyong buhay ay hindi na muling magiging kagaya ng dati!
Comments: 0 
Hits: 61 
Daya ng Date Line: Ano ito at Bakit mahalaga! [DAPAT BASAHIN: SDAs]

Isang malapit na pagsusuri ng International Date Line ay hindi mapaniniwalaang pinatotoo na ang modernong sanlingguhang pag-ikot ay hindi patuloy na umiikot nang walang pagkaantala mula noong Paglikha. Upang ipahiwatig ang kabaligtaran ay para tumungo sa tradisyon at pagpapalagay – sa pagpapalayas ng ebidensya.

[Ito ay DAPAT BASAHIN ng lahat ng sumasamba sa araw ng Sabado, Tagapanatili ng Kapistahan at Seventh-Day Adventists.]

Comments: 0 
Hits: 54 
Ang Ebanghelyo | Mula Kasalanan hanggang Kaligtasan!
Ito ay upang iligtas ang sangkatauhan mula sa mga kahihinatnan ng kasalanan, kaya si Yahuwah at ang Kanyang Anak ay nagkaisa sa isang banal na tipan upang iligtas ang sangkatauhan ano pa man ang kabayaran sa kanila. Tuklasin ang hindi mailarawang kagandahan ng puso ng sakdal na pag-ibig ng Makalangit na Ama! Piliin ang araw na ito na ganap na ilaan ang sarili sa Kanyang pangangalaga. Tatanggapin ka Niya bilang Kanyang anak at muling lilikhain ka sa Kanyang sariling larawan.
Comments: 0 
Hits: 73 
Ang Lihim ng Pagtatagumpay: Tinataglay ang Pananalig ni Yahushua
Ang pagkakamit ng tagumpay sa kasalanan sa iyong sarili ay isang kasanayan sa kawalang-kabuluhan. Gayunman, kapag ang isa ay pinipili na ilagay ang kanilang pananalig sa Pinagpalang Tagapagligtas, si Yahushua, at sumasampalataya sa Kanya ang tunay na kapangyarihan para sa pagtatagumpay sa lahat ng kasalanan ay sagana at agad makukuha.
Comments: 0 
Hits: 53 
Ang Lihim na Rapture: Lihim na Sandata ni Satanas
Isa sa pinakamatagumpay na kasinungalingan ni Satanas ay mayroong isang “Lihim na Rapture.” Iyong mga nagtataguyod ng doktrinang ito ay itinuturo na si Yahushua ay babalik nang palihim, kinukuha ang Kanyang bayan mula sa lupa. Nakalulungkot, ang hindi Biblikal na doktrinang ito ay nagiging mas tanyag sa mga itinuturing na Kristyano.
Comments: 0 
Hits: 44 
Kakila-kilabot na mga Pahayag ng Kapapahan | Diretso mula sa Bibig ng Babaeng Patutot

Ang artikulong ito ay naglalaman ng maraming kagulat-gulat na mga deklarasyon ng papa at mga dokumento ng kapapahan na, bilang isang Kristyanong sumasampalataya sa Bibliya, maaari mong mahanap ang mga ito na lubhang nakakasakit at lubos na nakakabahala. Sinasalaysay namin ang patotoo tungkol sa huwad na Katolisismong relihiyon dahil nagmamalasakit kami; hindi na namin nais ang sinuman sa Kanyang bayan na patuloy na linlangin ng masamang sistemang ito.

Comments: 0 
Hits: 61 
Malayang Paglilingkod: Mag-Ingat sa Nakatagong Patibong!
Maraming malayang paglilingkod ang lumitaw upang ipalaganap ang patotoo kapag ang iba't ibang denominasyon ay bigong sumulong sa liwanag. Nakalulungkot, karamihan sa mga paglilingkod na ito kung hindi lahat ay gayundin bigo na sumunod sa dumaraming liwanag. Nananawagan ang langit sa lahat na manindigan nang malaya mula sa anumang paglilingkod na hahadlang sa pagsulong ng patotoo.
Comments: 0 
Hits: 59 
Mayroong Walang Hanggang Apoy!

Itinuturo ng Kasulatan na mayroong walang hanggang apoy, subalit hindi ito ang inaakala mo!  

Comments: 0 
Hits: 65 
Impyerno: Mali Ang Inaakala Mo, Minamahal!
Ang doktrina ng walang hanggang naglalagablab na impyerno ay nagdulot ng mas maraming pighati, mas maraming pagkalito at humantong sa mas maraming tao na tanggihan si Yahuwah kaysa sa anumang ibang iisang paniniwala. Ang artikulong ito ay sinisiyasat ang patotoo ng Bibliya tungkol sa impyerno.
Comments: 0 
Hits: 45 
Ang Doktrina Ng Mga Panghalip Na Inilapat Sa Patotoo ni Kristo Ng Sarili Niya
Narito, aming sinisiyasat ang kamalian ng doktrina ng Trinidad at ilan sa mga walang saysay na paninindigan na ginamit upang itayo ito.
Comments: 0 
Hits: 67 
Sina Napoleon, Atatürk, at Pope Francis Ay Nagpapahiwatig ng Nalalapit na Pagwawakas ng Panahong Ito
Bagong liwanag sa aklat ni Daniel ang nagsiwalat ng kagulat-gulat na patotoo: ang pagtatapos ng probasyon ay nalalapit na! Napilitan ang WLC na itaas ang alarmang ito: Maging handa! Humanda! Humanda!
Comments: 0 
Hits: 54 
Libreng Bitcoin!
Seryoso. Walang huli. Kami’y magbibigay ng libreng Bitcoin. Kami’y nasasabik tungkol sa Bitcoin at ang kalayan mula sa sentralisadong pagbabangko na inaalok nito, kami’y magpapadala ng 3,000 Satoshi (isang yunit ng Bitcoin) sa sinuman na isang rehistradong gumagamit sa WorldsLastChance.com.
Comments: 0 
Hits: 60 
Ang Matematika ng Pag-aasawa
Ang layunin ni Yahuwah para sa pag-iisang-dibdib ay ang mag-asawa ay nagiging “isang laman.” Matutunan ang iba’t ibang pamamaraan na ginamit ng mag-asawa para maging “isa,” at kung bakit isang pamamaraan lamang ang maaaring makamit ang ninais na “pagiging isa.”
Comments: 0 
Hits: 50 
Ang Sabbath sa Bibliya
Ang Sabbath ay isang mahalaga, sumasangang paksa na humahati sa mga Kristyano ngayon. Naniniwala kami na ito'y magiging mas kontrobersyal sa hinaharap. Dahil dito, matalino na siyasatin kung ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa paksang ito. Ang artikulong ito ay tinatangka nang daglian na ipaliwanag ang lahat ng mga sanggunian sa Bibliya sa sanlingguhang Sabbath gamit ang salitang Sabbath. Ang pagsisiyasat ay kinukuha ang dalawang pananaw. Ang una ay para pagtugmain ang Bibliya tungkol sa Sabbath, at tanggalin ang anumang punto ng sagupaan sa pagitan ng mga teksto na maaaring lumitaw sa kaisipan ng mambabasa. Ang ikalawa ay para tumugon sa mga pinaka karaniwang argumento na ginamit laban sa pagtalima sa Sabbath ng Bibliya.
Comments: 0 
Hits: 90 
Mga Tanong Tungkol Sa Umiral Bago Isilang
Siyam na katanungan para sa mga itinuturo na si Yahushua ay umiral na bago ang kapanganakan sa Bethlehem...
Comments: 0 
Hits: 82 
Kailan Ang Buwan Nilikha? Mahalaga Ba Ang Araw Na Ito?

Ang Kalendaryo ng Manlilikha ay batay sa Buwan at Araw, sapagkat tiniyak sa Kasulatan. Habang ang suporta para sa tunay na Kalendaryo ay dumarami, ganon din ang mga hangal na argumento laban rito. Kailan aktwal na nilikha ang Buwan at paano nakaaapekto ang kakayahan nito na maging isang tumpak na Makalangit na orasan? Maaari bang matapat na pagkatiwalaan ang karunungan at modelo na itinakda sa Genesis? Alamin natin.

Comments: 0 
Hits: 78 
Mga Bagong Buwan at Mana | Ang Padron sa Ilang
Ang liwanag ay nagpapatuloy sa pagsulong sa itinalagang paraan ng pagpapanatili ng panahon ng Manlilikha, ang kalendaryong luni-solar. Ngayon, ang ating mapagmahal na Ama ay muling ibinabalik at sinusubukan ang mga nag-aangkin na nabibilang sa Kanya upang makita kung sila ay naglalakad sa Kanyang Kautusan. Sa artikulong ito, matutuklasan mo ang mas malalim na kagandahan ng mga Bagong Buwan at Mana, may kaugnayan sa Kanyang mga tuntunin ng kalendaryo.
Comments: 0 
Hits: 82 
Ano Ang Ibig Sabihin Ng Nasa “Ilalim Ng Kautusan”
Ibig kong simulan sa isang babala na ang pag-aaral na ito ay medyo malalim. Ang pag-aaral na ito ay nangangailangan ng isang tiyak na antas ng konsentrasyon. Pakiusap na manalangin bago basahin ito. Nawa si Yahuwah ay gabayan tayong lahat!
Comments: 0 
Hits: 88 
Ang Oras ay Nagtatapos Na! Ang Pagtataas kay Pope Francis
Ang oras ay nagtatapos na. Ang panahong ito ay malapit na malapit nang magwakas. Ang mga kasalukuyang pangyayari ay inayos upang ilunsad si Pope Francis tungo sa posisyon ng kataas-taasang kapangyarihan sa lahat ng buong mundo.
Comments: 0 
Hits: 99 
Mga Petsa ng Lunar-Solar na Pang-ugnay sa Hinaharap (2013-2030)

Mga detalyadong pagtuturo ang nagpapagana sa iyo na madaling mahanap ang mga panahon ng lunar-solar na pang-ugnay para sa iyong tiyak na lugar para sa susunod na 10 taon!

Comments: 0 
Hits: 120 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.