Contact US

Mga Artikulo

3332 Mga Artikulo in 21 Languages

Ang Numero Unong Susi Para Sa Pagbabasa Ng Pahayag
Mayroon isang matandang klisey na may napupuntahang isang bagay tulad ng, “Makukuha mo ang inilagay mo,” at walang pagkakaiba sa ating pag-aaral ng Bibliya.
Comments: 0 
Hits: 83 
Ang Kaso Para Sa Preteristang Pagbabasa Ng Mateo 24
Sa artikulong ito, gagawa ako ng isang kaso na ang mga bagay na nahulaan ni Yahushua sa Mateo 24-25 ay hindi mga propesiya ng mga bagay na magaganap sa ating hinaharap, kundi sa halip, ang mga bagay na ito ay natupad na mula 64 AD hanggang 70 AD.
Comments: 0 
Hits: 74 
Ang Kaso Para Kay Nero Caesar Na Ang Halimaw Ng Pahayag
Ano kung ang Halimaw ay hindi isang panghinaharap na darating na anyo ano pa man? Ano kung siya ay isang unang siglong halimaw na dumating na at nagpunta?
Comments: 0 
Hits: 115 
10 Dahilan Upang Maniwala Na Ang Aklat Ng Pahayag Ay Isinulat Bago Ang 70 AD
Narito ang 10 dahilan na maaari nating tiwalang tanggapin ang maagang petsa ng Aklat ng Pahayag, sa halip na ang huling petsa.
Comments: 0 
Hits: 115 
Ang Trinidad: Sinong Nakakaalam?
“Subalit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakaaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang Anak, maliban sa Ama” (Mateo 24:36, FSV). Paano magiging Diyos si Yahushua at walang nalalaman?
Comments: 0 
Hits: 94 
Ano Ang Ibig Sabihin Ng Lucas 6:35?
“Kaya’t mahalin ninyo ang inyong mga kaaway, gumawa kayo ng mabuti, at magpahiram kayo nang hindi umaasa ng kapalit. Malaki ang magiging gantimpala ninyo at kayo ay magiging mga anak ng Kataas-taasan sapagkat siya ay mabait sa mga walang utang na loob at sa masasama.” (Lucas 6:35)
Comments: 0 
Hits: 75 
Pagbawi Ng Biblikal Na Kabanalan
Maraming Kristyano ang natatakot sa lehitimong biblikal na kabanalan dahil si Satanas ay ninakaw ang mga kasanayang ito kaya ngayon, maraming mananampalataya ang nagpapalagay na ang mga anyo ng espiritwalidad na ito ay mismong mga makademonyo. Panahon na upang bawiin ang mga nawalang kasanayan ng kabanalan na ito.
Comments: 0 
Hits: 75 
Tradisyon, Relihiyon, at Teolohikong Pulitika
Sa mga bagay ng pananampalataya, huwag maliligaw sa mga tusong argumento o retorika. Maglaan ng panahon upang patotohanan ang lahat ng bagay para sa iyong sarili. Maging ang mga sinaunang Berean ay hindi nilunok ang lahat ng sinabi ni Apostol Pablo, ngunit sila’y “sinisiyasat araw-araw ang mga Kasulatan kung tunay nga ang ipinapangaral sa kanila” (Mga Gawa 17:11).
Comments: 0 
Hits: 103 
ANG SUSI NI DAVID
Ang Susi ni David: Ano ito?
Comments: 0 
Hits: 92 
ANG TRINIDAD: Sukdulang Panlilinlang Ni Satanas
Ang layunin ng diskursong ito ay dalawahan. Una, para sa mga naniniwala sa “pagiging isa” ng DIYOS, umaasa, ito’y muling magpapatibay sa kanilang pananampalataya. Ikalawa, para sa mga naniniwala sa Trinidad, ilang mga katanungan ng lohika.
Comments: 0 
Hits: 172 
Ano Ang Batayang Biblikal Kay Yahushua Na Mayroong Isang Kalikasan Lang, Isang Kalikasan Ng Tao?
Marami ang itinuturing si Yahushua na Diyos at Tao – banal at tao. Hindi natin kailangan ng ekstra-biblikal na suporta upang tukuyin ang kalikasan ni Yahushua. Isang pagtatasa ng mga kasulatan ay sapat na upang malaman ang tunay na kalikasan ni Yahushua.
Comments: 0 
Hits: 104 
Itinuro Ba Ni Yahushua Sa Atin Na Ibenta Ang Lahat Ng Ating Mga Pag-Aari?
Itinuro Ba Ni Yahushua Sa Atin Na Ibenta Ang Lahat Ng Ating Mga Pag-Aari? Ano ang sinasabi ng Bibliya?
Comments: 0 
Hits: 116 
Ang Juan 1:1 Ay Pareho Ba Sa Tao Na Si Moises?
Juan 1:1 – Ang ebidensya na ang mga Israelita ay pamilyar sa LXX ay maaaring makilala ang unang pangungusap ng Mabuting Balita ni Juan, “Noong simula pa lamang ay naroon na ang Salita, at ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos” bilang isang kapareho kay Moises.
Comments: 0 
Hits: 164 
Literal na Pag-Iral Bago Isilang at Pagkakatawang-Tao ay mga Paganong Konsepto at Hindi Biblikal na Doktrina
Wala saanman sa Bibliya ang nagsasabi ng “pagkakatawang-tao,” at pati rin ang isang “literal na pag-iral bago isilang na espiritung katauhan.” Maraming erehya ang gumapang sa pananampalataya na hindi ang “pananampalatayang minsanan at magpakailanman na ipinagkatiwala sa mga banal” (Judas 1:3).
Comments: 0 
Hits: 118 
Ang Pinakamahalagang Bagay
Mismo, ang PAG-IBIG ay ang pinakamahalagang bagay.
Comments: 0 
Hits: 134 
Talaan sa Pinagmulan ni Yahushua
Magkaroon ng masayang pag-aaral. Ang mga matiyagang naghahangad ng katotohanan na may tamang puso ay masusumpungan ito. Tutulungan sila ni Yahuwah.
Comments: 0 
Hits: 118 
Ang Shema: Ang Kredo ni Yahushua
“Dinggin mo, Oh Israel: si Yahuwah nating Elohim ay isang Yahuwah!”
Comments: 0 
Hits: 165 
Anti-Bibliya Na Pahayag Ni Ellen White Sa Pagkain Ng Karne
Sumasalungat si Ellen White sa hinirang na dyeta ni Yahuwah Ama para sa Kanyang bayan tungkol sa pagkain ng karne.
Comments: 0 
Hits: 208 
Maaari ba na ang mga Isinulat ni Ellen White ay Kathain ang Banal na Kasulatan?
Marami pa sa mga isinulat ni Ellen White na wala sa pagkakatugma sa mga Banal na Kasulatan.
Comments: 0 
Hits: 233 
Anti-Bibliya Na Pahayag Ni Ellen White Sa Patotoo Ng Patag Na Daigdig
Si Ellen White at ang Patag na Daigdig...
Comments: 0 
Hits: 206 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.