Contact US

Mga Artikulo

3101 Mga Artikulo in 22 Languages

Ano Ang Pangunahing Bagay?
Maaaring ang isa ay iisipin na ang pangunahing bagay ay mauunawaan kung bakit naisip ni Yahushua na siya ay itinalaga ni Yahuwah at anong nakita niya bilang kanyang ganap na layunin. Kung ganito nga, ang Lucas 4:43 ay ang panimulang punto para sa paghahanap ng kalooban ni Yahuwah para sa ating mga buhay bilang nagkakaisa sa layunin sa kanyang Anak: “Kailangan ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ni Yahuwah sapagkat isinugo ako para rito.” Ginagawa ba natin ito?
Comments: 0 
Hits: 41 
Dinggin mo, Oh Israel! Ang Unang Tuntunin ng Mabuting Teolohiya
Si Yahushua ang Mesias, ang Anak ni Yahuwah ay ang sakripisyong Kordero na itinalaga at ipinagkaloob ni Yahuwah. Ang kanyang sakripisyo ay ganap na sapat na, kaya inutos ito ni Yahuwah. Tiyak na hindi mo na kailangan ng anumang kathang-isip na “Diyos Kordero,”: isang produkto ng spekulasyong Hentil, ilang siglo matapos ang tunay na Kordero ni Yahuwah ay inalay. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi maaaring mamatay si Yahuwah, at kung wala ang isang mortal na Tagapagligtas ay walang kabayaran para sa kasalanan.
Comments: 0 
Hits: 30 
Ebanghelismo at ang Paghahari ni Yahuwah
Habang ang Paghahari/Kaharian ni Yahuwah ay ang sentrong tema ng lahat ng pagtuturo sa Bagong Tipan, ito'y halos hindi pansinin ng mga modernong ebanghelista. Ang kawalan ng ebanghelismong nakasentro sa Kaharian ay may mga nagwawasak na bunga sa simbahan ng Kanluran at ngayo'y umabot na sa kritikal na tumpok.
Comments: 0 
Hits: 110 
Ang Saligan ni Kristo sa Pagiging Alagad

Ang pagsunod kay Yahushua ay ang diwa ng kaligtasan. IKAW ba ay sumusunod sa tunay na Ebanghelyo ng Kaharian?

Comments: 0 
Hits: 129 
Ang Diyos ni Yahushua
Iyong mga naniniwala sa doktrina ng Trinidad ay sinasabi na isang pagtanggi ng walang hanggang umiiral bago isilang na "Diyos Anak" ay pinapababa si Yahushua sa pagtanggal ng kanyang kabanalan. Ngunit ang isa ay maaaring tanggihan ang doktrina ng Trinidad at patuloy na panindigan ang "banal na kalikasan" ni Kristo sa pagturo sa kanyang natatanging pinagmulan bilang Anak ni Yahuwah.
Comments: 0 
Hits: 119 
Batayang Biblikal na Kristolohiya para sa mga Unitaryang Kristyano
Isa bang Diyos si Yahushua? Para sa karamihan ng mga Kristyano sa loob ng nakalipas na 1700 taon, ang kasagutan ay isang matatag na Oo. Ngunit ano ang tunay na itinuturo ng Bibliya?
Comments: 0 
Hits: 66 
Anong “Ginagawa” ng mga Tao Kapag Sila'y Namatay?
Mayroon bang pagkamalay matapos ang kamatayan? Alamin kung ano ang sinasabi ng Bibliya!
Comments: 0 
Hits: 112 
Ilang Kaisipan sa Kasaysayan ng Trinidad
Ang Trinidad ay isang produkto ng Griyegong pilosopiya. Ito'y hindi maaaring patunayan ng Kasulatan.
Comments: 2 
Hits: 106 
Isang Sulat mula sa Panginoong Yahushua
Isang nakakaisip na artikulo sa kamalian ng doktrina ng Trinidad na niyakap ng napakaraming magagandang-loob na mga Kristyano: Sino ang iyong paniniwalaan? ...si Yahushua o paganong tradisyon?
Comments: 0 
Hits: 103 
3 PAGSUBOK NA MAGPAPASYA NG ATING WALANG HANGGANG KAPALARAN. IKATLONG PAGSUBOK AY SA PAGSUNOD KAY YAH ANUMAN ANG KABAYARAN.
Ang ikatlong pagsubok ay ang pinakamahirap na haharapin ng Kanyang bayan sa mga huling araw na ito. Ang kahalagahan ng pagpasa ng pagsusulit na ito ay hindi maaaring labis na ilahad. Ang pinaka kagimbal-gimbal na banta na sinabi sa mga tao ay ikinabit sa mensahe ng pagsubok na ito.
Comments: 0 
Hits: 142 
3 Pagsubok na Magpapasya ng Ating Walang Hanggang Kapalaran. Ikalawang Pagsubok ay ang Paghihiwalay mula sa Babilonya
Sa unang pagsubok ay inutusan tayo na sambahin si Yahuwah bilang Manlilikha ng hindi gumagalaw na daigdig, at solidong kalangitan. Ibig sabihin nito'y kailangan nating itigil ang modelo ng umiikot na bola ni Satanas, na pinaniwalaan ng lahat. Sa hiblang ito, matutuklasan natin ang Ikalawang Pagsubok.
Comments: 0 
Hits: 126 
3 Pagsubok na Magpapasya ng Ating Walang Hanggang Kapalaran. Ang Unang Pagsubok ay sa Hugis ng Daigdig
Ang tatlong pagsubok ay binalangkas sa Pahayag 14. Ang bayan ni Yah ay binigyan ng babala tungkol sa kahalagahan ng pagpasa ng tatlong pagsubok upang maging angkop para sa buhay na walang hanggan sa panahon na darating. Ang hibla na ito ay nakatuon sa unang pagsubok.
Comments: 0 
Hits: 75 
KAILAN, PAANO, AT BAKIT SI Yahuwah ay ititikom ang bibig ng mga globong TAGAPAGTAGUYOD?
Ito ay isang hindi mapagtatalunang katotohanan na ang Bibliya ay isang aklat ng patag na daigdig. Kaya ito'y naninindigan na katuwiran, ang hugis ng ating daigdig ay gaganap ng tanyag na papel sa huling kaganapan, bago ang katapusan ng panahong ito.
Comments: 0 
Hits: 91 
Ang Prologo sa Ebanghelyo ni Juan
Ang artikulo ay tutungo sa ilang lalim sa paunang salita ni Juan. Naiisip namin na mahahanap mo itong nakatutulong sa iyong paliwanag ng ano ang tunay na nilayon ni Juan noong sinabi niya ang salita, hindi ang "Salita," gaya ng Salita ay nangahulugan na Anak sa Juan 1:1. Ang Anak ay ano ang salita ay naging (berso 14), hindi isa-sa-isa na katumbas sa salita. Ang Anak ay dumating sa pag-iral noong ang salita ay naging katawan. Ito'y magtutugma kay Juan sa pananaw nila Mateo at Lucas kung paano ang Anak ay nagsimula sa pag-iral.
Comments: 0 
Hits: 197 
Ang Nag-Iisang Ebanghelyo
Ano pa ba ang mas mahalaga sa pananampalataya at pagpapahayag ng tamang EBANGHELYO? Ang Ebanghelyo ay ang Magandang Balita ni Yahuwah!
Comments: 0 
Hits: 114 
Ang Unang Berso ng Ebanghelyo ni Juan
Noong simula pa lamang ay naroon na ang Salita, at ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos.” ...Ano ang ibig sabihin nito? Alamin mula sa isang BIBLIKAL na pananaw.
Comments: 0 
Hits: 166 
Ang Milenyong Templo ng Ezekiel 40-48
Kami’y sabik na ibahagi ang pagkaunawa sa Milenyong Templo ng Ezekiel 40-48. Kinuha namin ang mga detalye sa 8 kabanata ng maluwalhating templo nang literal, sapagkat si Yahuwah ay hindi ibinibigay ang mga detalye kaya ang Kanyang baya’y maaaring hindi pansinin o espiritwalisahin.
Comments: 0 
Hits: 204 
Isang Sulyap ng Kristyanong Hinaharap sa Kaharian
Isipin na nagising sa isang araw at natatanto na wala nang digmaan, wala nang pagmamadali, at wala nang pag-aalala...
Comments: 0 
Hits: 145 
Paniniwala sa Ebanghelyo ni Yahushua
Upang maniwala sa ebanghelyo ay para maligtas; upang hindi maniwala sa ebanghelyo ay para mahatulan. Upang maniwala sa Anak ay para magkaroon ng buhay na walang hanggan; upang hindi maniwala sa Anak ay hindi para sa buhay at darating sa poot ni Yahuwah. Malinaw, pagkatapos, ano ang paniniwalaan at hindi paniniwalaan ng isa ay sukdulang mahalagang bagay na may mga kahihinatnan nang lagpas sa buhay na ito. Ngunit ano ang dapat paniwalaan ng isa? Ano ang ebanghelyo ni Yahushua? Ano ito para “maniwala sa Anak”?
Comments: 0 
Hits: 167 
Pwersa sa Ilalim ng Awtoridad
Lahat ng ating pakikitungo kay Yahuwah at lahat ng pakikitungo ni Yahuwah sa atin ay pinagitan ng isang “awtorisadong mangangalakal” ng mga espiritwal na bagay, ang taong pinagtibay ni Yahuwah, si Yahushua ng Nazaret. Ang pagkapayak ng ating kredo, na naiiba mula sa nakakatindig-balahibong kaguluhan ng nahuling Trinitaryanismo, na tunay na sumira sa tuntunin ng ahensya, ay angkop na ulitin. Nawa'y ang ating mga anak ay hindi makalimutan na “Iisa ang Diyos at iisa ang Tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Yahushua.”
Comments: 0 
Hits: 206 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.