Contact US

Mga Artikulo

2978 Mga Artikulo in 22 Languages

3 PAGSUBOK NA MAGPAPASYA NG ATING WALANG HANGGANG KAPALARAN. IKATLONG PAGSUBOK AY SA PAGSUNOD KAY YAH ANUMAN ANG KABAYARAN.
Ang ikatlong pagsubok ay ang pinakamahirap na haharapin ng Kanyang bayan sa mga huling araw na ito. Ang kahalagahan ng pagpasa ng pagsusulit na ito ay hindi maaaring labis na ilahad. Ang pinaka kagimbal-gimbal na banta na sinabi sa mga tao ay ikinabit sa mensahe ng pagsubok na ito.
Comments: 0 
Hits: 6 
3 Pagsubok na Magpapasya ng Ating Walang Hanggang Kapalaran. Ikalawang Pagsubok ay ang Paghihiwalay mula sa Babilonya
Sa unang pagsubok ay inutusan tayo na sambahin si Yahuwah bilang Manlilikha ng hindi gumagalaw na daigdig, at solidong kalangitan. Ibig sabihin nito'y kailangan nating itigil ang modelo ng umiikot na bola ni Satanas, na pinaniwalaan ng lahat. Sa hiblang ito, matutuklasan natin ang Ikalawang Pagsubok.
Comments: 0 
Hits: 10 
3 Pagsubok na Magpapasya ng Ating Walang Hanggang Kapalaran. Ang Unang Pagsubok ay sa Hugis ng Daigdig
Ang tatlong pagsubok ay binalangkas sa Pahayag 14. Ang bayan ni Yah ay binigyan ng babala tungkol sa kahalagahan ng pagpasa ng tatlong pagsubok upang maging angkop para sa buhay na walang hanggan sa panahon na darating. Ang hibla na ito ay nakatuon sa unang pagsubok.
Comments: 0 
Hits: 16 
KAILAN, PAANO, AT BAKIT SI Yahuwah ay ititikom ang bibig ng mga globong TAGAPAGTAGUYOD?
Ito ay isang hindi mapagtatalunang katotohanan na ang Bibliya ay isang aklat ng patag na daigdig. Kaya ito'y naninindigan na katuwiran, ang hugis ng ating daigdig ay gaganap ng tanyag na papel sa huling kaganapan, bago ang katapusan ng panahong ito.
Comments: 0 
Hits: 20 
Ang Prologo sa Ebanghelyo ni Juan
Ang artikulo ay tutungo sa ilang lalim sa paunang salita ni Juan. Naiisip namin na mahahanap mo itong nakatutulong sa iyong paliwanag ng ano ang tunay na nilayon ni Juan noong sinabi niya ang salita, hindi ang "Salita," gaya ng Salita ay nangahulugan na Anak sa Juan 1:1. Ang Anak ay ano ang salita ay naging (berso 14), hindi isa-sa-isa na katumbas sa salita. Ang Anak ay dumating sa pag-iral noong ang salita ay naging katawan. Ito'y magtutugma kay Juan sa pananaw nila Mateo at Lucas kung paano ang Anak ay nagsimula sa pag-iral.
Comments: 0 
Hits: 24 
Ang Nag-Iisang Ebanghelyo
Ano pa ba ang mas mahalaga sa pananampalataya at pagpapahayag ng tamang EBANGHELYO? Ang Ebanghelyo ay ang Magandang Balita ni Yahuwah!
Comments: 0 
Hits: 28 
Ang Unang Berso ng Ebanghelyo ni Juan
Noong simula pa lamang ay naroon na ang Salita, at ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos.” ...Ano ang ibig sabihin nito? Alamin mula sa isang BIBLIKAL na pananaw.
Comments: 0 
Hits: 103 
Ang Milenyong Templo ng Ezekiel 40-48
Kami’y sabik na ibahagi ang pagkaunawa sa Milenyong Templo ng Ezekiel 40-48. Kinuha namin ang mga detalye sa 8 kabanata ng maluwalhating templo nang literal, sapagkat si Yahuwah ay hindi ibinibigay ang mga detalye kaya ang Kanyang baya’y maaaring hindi pansinin o espiritwalisahin.
Comments: 0 
Hits: 112 
Isang Sulyap ng Kristyanong Hinaharap sa Kaharian
Isipin na nagising sa isang araw at natatanto na wala nang digmaan, wala nang pagmamadali, at wala nang pag-aalala...
Comments: 0 
Hits: 89 
Paniniwala sa Ebanghelyo ni Yahushua
Upang maniwala sa ebanghelyo ay para maligtas; upang hindi maniwala sa ebanghelyo ay para mahatulan. Upang maniwala sa Anak ay para magkaroon ng buhay na walang hanggan; upang hindi maniwala sa Anak ay hindi para sa buhay at darating sa poot ni Yahuwah. Malinaw, pagkatapos, ano ang paniniwalaan at hindi paniniwalaan ng isa ay sukdulang mahalagang bagay na may mga kahihinatnan nang lagpas sa buhay na ito. Ngunit ano ang dapat paniwalaan ng isa? Ano ang ebanghelyo ni Yahushua? Ano ito para “maniwala sa Anak”?
Comments: 0 
Hits: 108 
Pwersa sa Ilalim ng Awtoridad
Lahat ng ating pakikitungo kay Yahuwah at lahat ng pakikitungo ni Yahuwah sa atin ay pinagitan ng isang “awtorisadong mangangalakal” ng mga espiritwal na bagay, ang taong pinagtibay ni Yahuwah, si Yahushua ng Nazaret. Ang pagkapayak ng ating kredo, na naiiba mula sa nakakatindig-balahibong kaguluhan ng nahuling Trinitaryanismo, na tunay na sumira sa tuntunin ng ahensya, ay angkop na ulitin. Nawa'y ang ating mga anak ay hindi makalimutan na “Iisa ang Diyos at iisa ang Tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Yahushua.”
Comments: 0 
Hits: 142 
Bakit Kami Naniniwala sa Isang Matapos ang Dakilang Pagtitiis na Rapture
Labing-siyam na dahilan upang itapon ang doktrina ng bago ang panahon ng Dakilang Pagtitiis na Rapture!
Comments: 0 
Hits: 89 
Mateo 24: Matapos ang Pagtitiis na Rapture!
Sa panahon ng Matinding Pagtitiis, ang mga bagay ay magiging mas malala kaya maraming tao ang maiisip na panahon na para sa pagdating ni Kristo, lalo na ang mga taong Simbahan na nagturo na Siya ay ipinalagay na darating bago ang Matinding Pagtitiis. Sila'y patuloy na maghihintay at umaasa na makita Siyang darating anumang araw!
Comments: 0 
Hits: 56 
Iwanan si Lucas at Tumalon kay Juan
Ang pinakamahalagang katanungan na itatanong na may kinalaman sa Anak ni Yahuwah ay tungkol sa kanyang pinagmulan. Saan siya nanggaling, paano at kailan? Mayroong hikab ng pagkakaiba sa pagitan ng isang tao na umiral para sa walang hanggan bilang walang hanggang Yahuwah, bago nagkatawang-tao, at isa na nagsisimula sa sinapupunan ng kanyang ina. Isang marapat at lehitimong tao, sa kahulugan nito, ay nagsisimulang umiral sa sinapupunan ng kanyang ina!
Comments: 0 
Hits: 96 
Sina Enoc at Elias ay Wala sa Langit! Ngunit alam mo ba ang sinasabi ng Bibliya kung nasaan sila?
Ang mga Kristyano ay matagal nang naniwala na sina Enoc at Elias ay “inilipat” sa Langit. Ang paniniwalang ito, gayunman, ay batay sa isang maling pagpapalagay. Matutunan kung ano ang sinasabi ng Bibliya kung anong tunay na nangyari matapos silang kunin ni Yahuwah. Hindi ito ang sinabi sa iyo!
Comments: 0 
Hits: 116 
Gawin Itong Simple
Sang-ayon ka ba kay Yahushua o matapat ka pa rin sa tradisyon? Ang mga Kristyano ay dapat, sa kahulugan nito, may kaparehong kredo gaya kay Kristo!
Comments: 0 
Hits: 70 
Ano ang Dapat kong Gawin Upang Maligtas?
Ang nakakakilig na piraso ng apostolikong kasaysayan ay naglalaman ng pinakamahalagang katanungan na maaaring balangkasin ng labi ng tao. Ito'y hindi, Ano ang dapat kong gawin para makamit ang kalusugan, o ang kayamanan, o ang kasikatan, o ilang matataas na posisyon ng kapangyarihan ng tao at kadakilaan; ngunit walang hanggan na higit pa sa lahat ng ito: “Ano ang Dapat kong Gawin Upang Maligtas?”
Comments: 0 
Hits: 106 
Mga Berso ng Bibliya ng Patag na Daigdig (Higit sa 200)
Higit pa sa 200 mga berso ng Bibliya na nagtataguyod ng modelong Patag na Daigdig...
Comments: 0 
Hits: 291 
Ang Pakikibaka ng mga Iskolar para Mahanap ang Tatluhang Diyos
Isinisiwalat ang Doktrina ng "Trinidad": Ang teolohiyang literatura at ang partikular na ebanghelikong sulat ng pagtanggol sa pagtaguyod sa Trinidad ay nagtatangka upang gawin ang kaso nito laban sa isang tumataas na dami ng oposisyon mula sa matatag na eksegetiko at leksikong katunayan at ang makasaysayang pagsisiyasat ng Bibliya.
Comments: 0 
Hits: 214 
Ano ang ibig sabihin ng Bibliya sa 'Pangangaral ng Ebanghelyo'?
Ano, ayon kay Yahushua, ang layunin ng kanyang buong misyon? Maaari mong ikagulat ito!
Comments: 0 
Hits: 166 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.