Help is requested!

The founder of this humble ministry hereby pledges to Father Yahuwah to give at least ½ half of his wealth to the poor, orphans, and widows. But he can’t carry out this task alone. He badly needs the help of other non-denominational truth-seekers to go about this undertaking. If you are burdened and convicted by Yah’s Spirit to play a part in this mission by contributing time and talent, please let us know. Click this banner for more info.

Contact US

Mga Artikulo

3234 Mga Artikulo in 22 Languages

Ang Dakilang Kristyanong Pag-asa: Ang Muling Pagkabuhay
Sa kanyang patuloy na pagtuturo, sapagkat ipinakita sa 1 Corinto 15 at sinundan sa Tesalonica, malinaw na tinukoy ni Pablo ang muling pagkabuhay mula sa libingan bilang sukdulan at tanging pinagkukunan ng pag-asa at kaginhawaan para sa bawat hinirang sa lahat ng panahon.
Comments: 0 
Hits: 1 
Ang Mayamang Gantimpala ng Radikal na Pananalig!
Kapag napapagaan natin ang paghihirap ng iba sa anumang bagay na maaari nating gawin, tayo sa mismong tunay na paraan, napapagaan natin ang paghihirap ng Ama na nararamdaman ang lahat ng bagay na nararamdaman nila. Gayundin, kapag pagkaitan natin ng tulong ang mga nangangailangan, pagkakaitan natin ng tulong ang mismong Ama. Ang pagbibigay para sa iba ay nagiging isang pribilehiyo at isang gawa ng pagsamba.
Comments: 0 
Hits: 38 
Ang Bagong Tipan: Pangako para sa Hinaharap
“. . . Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, Aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban, at aking isusulat sa kanilang puso; at ako'y magiging kanilang Diyos, at sila’y magiging aking bayan.” (Jeremias 31:31-33) Ito ay isang pangako na hindi pa natutupad! Hindi natin maaaring panatilihin ang kautusan nang sakdal at matagal habang tayo’y may makasalanan, bumagsak na kalikasan. Ang “Bagong Tipan” na itatatag ni Yah kapag si Yahushua ay bumalik ang magiging lunas sa problemang iyon. Pagkakalooban ni Yahuwah ang mga mananampalataya ng bagong puso kung saan ang Kanyang kautusan ay isinulat.
Comments: 0 
Hits: 56 
Ang Bagong Tipan: Pangako ng Pagbabago
Kung pinanghihinaan ka pa rin ng loob dahil nahahanap mo ang iyong sarili na patuloy na bumabagsak sa kasalanan, magpakatapang ka. Ang mismong katunayan na nais mong tumigil sa pagkakasala ay patotoo ng gawa ng Espiritu sa iyong puso dahil ang likas na puso ay hindi iniibig ang mga bagay ni Yahuwah.
Comments: 0 
Hits: 51 
Pagbawi sa Tunay na Ebanghelyo ng Paparating na Kaharian ni Yahuwah
Bakit nilikha ni Yahuwah ang sangkatauhan? Para sa anong layunin Niya tayo nilikha? Inaasahan mo ang lahat ay nagninilay-nilay, tumatalakay at nagtatalo sa pinakabatayan sa lahat ng isyu na ito. Subalit hindi nila ginagawa! Ang publiko at maging ang kaisipan ng simbahan ay nasa ibang bagay. Ang ganito ay panlilinlang, na ginawa ni Satanas sa kalipunan ng tao.
Comments: 0 
Hits: 37 
Mga Dahilan Na Si Yahushua Ay Wala Sa Kawikaan 8
Paano natin mauunawaan ang sumusunod? Sinasabi ng “Karunungan”: “Noong una pa, nilikha na ako ni Yahuwah bago niya likhain ang lahat. Nilikha na niya ako noong una pa man. Naroon na ako nang wala pa ang mundo.”
Comments: 0 
Hits: 43 
Ang Mabuting Balita Tungkol Sa Lumang Tipan!
Ang Lumang Tipan, habang nililikha sa mga mananampalataya ang isang pagkamuhi sa kasalanan at pag-ibig sa banal na kautusan, ay hindi sapat para panatilihin ang sinuman mula sa pagkakasala dahil ang lahat ay may bumagsak na kalikasan. Ang pangako ng Bagong Tipan ay ang lahat, sa pananalig, ay ihanay sa Israel, hinahayaan ang Banal na Espiritu na isama sila sa lahi ng kanilang ninuno, magiging kasalo ng banal na kalikasan kapag si Yahushua ay bumalik at magtatatag ng Kaharian ni Yahuwah sa lupa.
Comments: 0 
Hits: 37 
Kung si Yahushua ay si Yahuwah, Ano ang Sinasabi Nito Tungkol kay Yahuwah?
“Makinig ka, Israel! Si Yahuwah na ating Diyos ay Iisang Yahuwah.” (Marcos 12:29)
Comments: 0 
Hits: 36 
Buhay Matapos ang Kamatayan — Ayon kay Marta at Yahushua
Ang ika-11 kabanata ng magandang balita ni Juan ay taimtim na nakatawag ng pansin sa akin sa ilang panahon dahil sa makapangyarihang patotoo nito tungkol sa kamatayan. Madalas kong naiisip na kung maraming tao ay tunay na sisiyasatin ang sinabi at ipinakita sa mga munting detalye ng kabanatang iyon, ang prominenteng paniniwala sa isang kalikasan, ang Platonikong imortal na kaluluwa ay mas kusang-loob na itatapon at papaboran ang aktwal na patotoo ng Kasulatan.
Comments: 0 
Hits: 53 
Edward Wightman: Isang Malungkot na Kamatayan
“Kung, sa panahong iyon, ang mga patay na aklat ay maaaring ituon sa apoy, gaano pa ang maraming buhay na aklat, na ibig sabihin, mga tao?” Ito ang kwento ni Edward Wightman, isang pangalan na hindi kilala ng mga modernong mag-aaral ng Bibliya, subalit nalalaman sa kasaysayan bilang panghuling tao sa Inglatera na sinunog nang buhay sa istaka para sa erehya.
Comments: 0 
Hits: 47 
Lampas sa Katuwiran
Upang sumuko sa lohikal na walang saysay ay palatandaan ng panlilinlang na naranasan ni Eba. Tinutukoy ko ang panukala na si Yahuwah ay isa at tatlo sa kaparehong panahon. Kung ang Ama ay si Yahuwah at si Yahushua ay si Yahuwah rin, iyon ay gumagawa ng dalawang Yahuwah. Ngunit ang Bibliya ay ipinahayag na mayroon lamang isang Yahuwah.
Comments: 0 
Hits: 46 
Ang Kaharian ni Yahuwah Ay Gaya ng Isang Semaporo: Isang Personal na Kwento
Pulang Ilaw, Luntiang Ilaw, Dilaw na Ilaw: Ang Kaharian ni Yahuwah ay gaya ng isang Semaporo!
Comments: 0 
Hits: 91 
Ang Abo ni Servetus ay Sumisigaw Laban Kay John Calvin
Ang artikulong ito ay nakikitungo sa isang hindi gaanong nalalaman ngunit napakahalagang bahagi ng kasaysayan ng simbahan mula sa panahon ng Repormasyon. Ang impormasyong ito ay lubos na itinago mula sa publiko sa ating panahon kaya kakaunting tao lamang ang nakakaalam ng mga nakakagulay na mga katunayang ito. Kailangang patunugin ang mga pito. Ihanda ang iyong sarili para sa isang sindak.
Comments: 0 
Hits: 84 
''Iwanan ang aming katawan at makapiling na ang Panginoon''
Ang 2 Corinto 5:8 ay karaniwang ginamit upang ituro na sa kamatayan ang isang Kristyanong paglagpas sa mundong ito para makasama si Yahushua sa isang estadong walang katawan. Ngunit ang isang estadong walang katawan ay tiyak na hindi ang ninanais ni Pablo. Sa halip, ipinunto ni Pablo ang bagong katawan, isang imortal na katawan, isang niyumatik na “pinananabikan nating maisuot ang katawang panlangit.”
Comments: 0 
Hits: 79 
Sa Aling Batis Ikaw Umiinom Ng Tubig?
Habang tayo’y naghahangad na panatilihin ang ating teolohikong kalinisan, maaari tayong walang kamalayan ng impluwensya sa ating mga paniniwala ng sinaunang Griyegong pilosopiya. Maaari ba na ang ating mga paniniwala, at ng mga dakilang repormista, at maging ang mga unang “Ama ng Simbahan” matapos ang panahon sa Bibliya, ay mas nadumihan kaysa sa nalalaman natin?
Comments: 0 
Hits: 127 
Ang Bautismo ni Yahushua at ang Doktrina ng Trinidad: Isang Pag-aaral ng Marcos 1:9-11
“Dumating noon si Yahushua mula sa Nazareth ng Galilea, at siya’y binautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Yahushua mula sa tubig, bigla niyang nakitang nabuksan ang kalangitan, habang ang Espiritu’y bumababa sa kanya tulad ng isang kalapati. At narinig mula sa kalangitan ang isang tinig, ‘Ikaw ang minamahal kong Anak, ikaw ang lubos kong kinalulugdan.’” (Marcos 1:9-11, isinalin mula sa New Jerusalem Bible).
Comments: 0 
Hits: 94 
Si Isaias Ay Tunay Bang Nakita Si Yahushua?
Si Isaias, ang pinakadakila at pinakamahusay magsalita sa mga propeta ng Hebreong kasulatan, ay tunay bang nakita si Yahushua sa kanyang buhay habang binabasa natin ang Juan 12:41 sa New Jerusalem Bible?
Comments: 0 
Hits: 126 
Ang Trinidad
Ako’y isa sa mga tao na hindi naniniwala na ang Trinidad ay ang katotohanan. Susubukan kong kumbinsihin na ikaw ay hindi dapat maniwala sa Trinidad, dahil ito’y hindi totoo. (mula kay Casey Hixon, 12 taong gulang)
Comments: 0 
Hits: 94 
Ang “Salita” sa Isaias: Isang Susi sa Pagkakaunawa sa Bagong Tipan
Upang maunawaan ang ebanghelyo ni Juan sa Bagong Tipan, dapat nating maunawaan ang Hebreong karanasan ng “salita” sa Lumang Tipan.
Comments: 0 
Hits: 132 
Yahushua: Ang Tulay sa Pagitan ng mga Tipan
Ano ang tungkol sa tunay na paniniwala? Ito ay tungkol kay Yahushua na dugtong at ang tulay sa pagitan ng unang tipan at ikalawang tipan. Ito ay tungkol sa salita ni Yahushua na nagkukumpirma ng kautusan, ang mga kasulatan, at ang mga propeta. Ito ay tungkol sa pagdadala ng rebelasyon ni Yahuwah sa nilayong ganap na kahulugan nito — ang "katuparan" nito.
Comments: 0 
Hits: 83 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.