Most Important Truth! We have much content, yet if we are asked to point to the most important truth that sums it all it will be this sermon, which is a non-WLC sermon. We obsessively search always for a deeper understanding of His truth wherever we may find it, fully convinced that Father Yahuwah uses countless fallible mortals to highlight certain elements of His truth, and we have to be open-minded and teachable to learn from other Yahuwah-fearing mortals, even when they spouse errors in some of their other teachings. There is no mortal whose all of his teachings are in full harmony with the Scriptures. Click here to feast on this sermon and to internalize its truth.
Contact US

Mga Artikulo

3363 Mga Artikulo in 22 Languages

Pagbabalatkayo ng Pangkukulam: Lihim na Patibong ni Satanas
Ang nanliligaw na ahas bilang isang simbulo ng modernong medisina ay lubos na nararapat. Ang Paganismo/Satanismo ay patuloy na pumupulupot sa maraming modernong kasanayan sa paggagamot. Karamihan sa mga modernong medisina ay walang iba kundi kapanahon na pangkukulam, dinamitan sa isang siyentipikong balatkayo. Ang marami sa mga tao ngayon ay kinokontrol pa rin ng gabilya ni Asclepius, ang kanilang minsang matalas na mga utak ay pinapurol ng mga pangalawang epekto ng mga mismong gamot na inakalang mga maggagaling sa kanila.
Comments: 0 
Hits: 30 
Mga Simbahang Kontrolado ng Estado: Ang Panlilinlang ng 501c3
Ang klasipikasyong 501(c)(3) ay isang estado na malaya sa buwis para sa mga organisasyong pangrelihiyon o kawanggawa sa Estados Unidos. Habang ang artikulong ito ay paulit-ulit na tinukoy ang 501(c)(3) na klasipikasyon, ang babala ay tumatawid sa mga hangganang pang-internasyonal. Anumang organisasyong pangrelihiyon na kinilala sa sarili nito ng pambansang pamahalaan ay dumarating sa ilalim ng kontrol ng pamahalaang iyon. Ito ay pagkatapos na isang bisig ng estado at dapat na tumupad sa polisiya ng estado.
Comments: 0 
Hits: 33 
Ang Buwan ay Maysakit at Iba Pang Tunggak na Palagay
Sapagkat ang mga matatapat na tao ay lumingon sa mga ekstra-Biblikal na literatura para sa patotoo, iba't ibang teorya ang lumitaw kung paano gumagana ang tunay na Biblikal na kalendaryo. Marami ang lumingon sa mga aklat nina Enoch, Jasher, at Jubilee para sa isang pagpapaliwanag ng kalendaryo ng Manlilikha. Naniniwala ang WLC na ang ating pagkakaunawa ng kalendaryo ni Yahuwah ay dapat batay sa ebidensyang nakapaloob sa Kasulatan, sa halip na iba, ekstra-Biblikal na mga pinagkukunang ito.
Comments: 0 
Hits: 18 
Isang Ikalabing-tatlong Buwan?? Ang Banal na Katiyakan ng Kalendaryong Luni-Solar
Karamihan sa mga tao ay tinawanan ang ideya ng isang ika-13 buwan sa taon. Gayunman, ang Biblikal na kalendaryo ay mayroon ngang isang ika-13 buwan sa bawat ilang taon. Ang kalendaryong Gregorian ay nagsama ng isang "lukso" na araw sa bawat apat na taon. Ang Biblikal na kalendaryo ay nagsama ng "embolistikong" buwan sa bawat ilang taon. Matutunan ang patotoo ng tunay na ika-13 buwan.
Comments: 0 
Hits: 19 
Lumabas Kayo Mula sa Kanya, Bayan Ko! | Bahagi 3
Lahat ng ganap na iiwan ang Babilonya ay matutuklasan na ang pantahanang ekklesia ay hindi maiiwasan. Iyong mga gumawa ng mga dakilang bagay para kay Yahuwah ay madalas tinawagang sumamba nang mag-isa upang ihanda sila para sa kanilang napakahalagang trabaho. Ang artikulong ito ay nagbibigay ng mga tunay na payo kung paano sumamba nang mag-isa, kasama ang pamilya at sa maliliit na pangkat.
Comments: 0 
Hits: 27 
Lumabas Kayo Mula sa Kanya, Bayan Ko! | Bahagi 2
Lahat ng sasagot sa panawagan na iwanan ang Babilonya ay maaari, sa una, nararamdamang tinatangay. Maaaring hindi pangkaraniwang maramdaman na sumamba nang mag-isa. Marami ang nagnanais na humanap ng isa pang pangkat para sumama sa pagsamba. Ang Langit ay may lubos na espesyal na gantimpala na nakalaan para sa mga tinawagang lumabas ng Babilonya. Tinatawag sila ng Kasulatan na “Mga Anak ni Sadoc.”
Comments: 0 
Hits: 25 
Ang Pinakamakapangyarihang Pangako sa Lahat ng Sanlibutan!
Nais ni Yahuwah na ang pangako na nakapaloob sa Kanyang pangalan ay makilala at magamit. Ito ay kung bakit ang Kasulatan ay paulit-ulit na hinihimok ang mga mananampalataya na “Tumawag sa pangalan ni Yahuwah!”
Comments: 0 
Hits: 21 
Lumabas Kayo Mula sa Kanya, Bayan Ko! | Bahagi 1
Kakaunting tao ang may tamang pagkakaunawa kung ano ang “Babilonya,” subalit ang mensahe na lumabas ng Babilonya ay ang huling babala ng Langit sa sanlibutan. Ito ay, literal, ang huling pagkakataon ng mundo. Tuklasin kung ano ang “Babilonya” kaya maaari mong sagutin ang panawagan: “Lumabas kayo mula sa kanya, bayan Ko!”
Comments: 0 
Hits: 17 
Pag-Kalkula Sa Pang-Ugnay: Walang Kompyuter? Walang Problema!
Ang artikulong ito ay ipinapaliwanag kung paano kalkulahin ang lunar-solar na pang-ugnay nang walang tulong ng isang kompyuter o modernong teknolohiya.
Comments: 0 
Hits: 53 
Mga Pagkakaiba Nila Yahuwah at Yahushua
11 Biblikal na patotoo na si Yahuwah (ang Ama) at si Yahushua (ang anak) ay hindi magkapareho ang katauhan.
Comments: 0 
Hits: 40 
Inasahan Ba Ng Mga Apostol Ang Anumang Sandali Na Pagdating Ni Kristo?
Tingnan natin ang ilan sa mga Kasulatan na diumano'y nagtataguyod ng anumang sandali at para ipakita na wala sa mga ito ang maaaring gamitin upang sabihin, “Oo, ang mga Apostol ay naniwala na si Kristo ay maaaring dumating sa anumang sandali.”
Comments: 0 
Hits: 66 
Isa Pang Yahushua? Isang Naiibang Mabuting Balita?
“Isa Pang Yahushua,” isang huwad ng madaling puntahang "malapad na landas" ay halatang itinataguyod at hinahangad ng mapanlinlang na adyenda ng mundo.
Comments: 0 
Hits: 86 
Si Yahuwah Ay Maaari Ba Ang Kataas-taasang Pari?
Ang Hebreo 6-9 ay hindi dapat ipilit sa huling hulma ng mga tradisyonal na paniniwala tungkol sa kabanalan ni Kristo. Walang indikasyon rito ng sinuman maliban sa tao na si Mesias Yahushua na tinutupad ang pinakamahalagang papel ng pari at tagapamagitan, ngunit sa isang ayos ng Bagong Tipan. Kapag pinahintulutan natin ang Kasulatan na umagos mula sa Hebreong pinagkukunan nito, maaari nating inumin ang sariwa at nabubuhay na katubigan.
Comments: 0 
Hits: 83 
Biblikal na Realismo Na Nauugnay Sa Israel
Kahalili na Teolohiya: Tunay nga ba itong biblikal? Sino ang Israel?
Comments: 0 
Hits: 109 
Ikaw Ba'y Nahugasan Ng Dugo Ng Kordero?
Ang walang barnis na patotoo ay ang mga mananampalataya sa mga nakalipas na panahon ay taglay ang mas biblikal na pagkakaunawa ng kahalagahan at, nakikipaglaban ako, ang ganap na pangangailangan ng bautismo sa tubig kaysa gawin ang napakalaking mayorya ng mga gumaganap na mananampalataya ngayon!
Comments: 0 
Hits: 113 
Ang Patotoo na Magpapalaya sa Atin
Paano sa katunayan makakapagpabago ng mga buhay ang tunay na ebanghelyo ng paparating na Kaharian ni Yahuwah? Paano ang partikular na mensaheng ito ay isa sa pamamagitan nito darating ang kaligtasan?
Comments: 0 
Hits: 147 
Daniel ang Propeta
Nalalaman nating lahat ang nakakaakit na kwento ni Daniel sa yungib ng mga leon. Ngunit narinig mo ba ang tunay na pagwawakas nito?
Comments: 0 
Hits: 122 
Ang Ama at ang Anak (Dalawa, Hindi Isa)
Higit sa 70 teksto sa Bibliya na sina Yahuwah (ang Ama) at Yahushua (ang Anak) ay hindi magkapareho ang katauhan...
Comments: 0 
Hits: 166 
Ang Katha na Pumipigil sa Isang Taong Mesias: Pagiging Tao Ay Hindi Sapat
Isang katunayan na kakaunti sa lupa ay tinanggap si Yahushua bilang isang lehitimong tao na may isang pangunahing sentro ng tao at personalidad. Ang simbahan ng Bagong Tipan ay kinilala ito, ngunit nalalaman natin, sa loob ng 100 taon ng Griyegong pilosopiya at ispekulasyon ng tao ay sinimulang iligaw at palitan ang biblikal na monoteismo at ilipat si Yahushua sa ikalawang “taong-Diyos.” Bakit ito nangyari?
Comments: 0 
Hits: 140 
Natuklasan Ba Ng Mga Kristyano Ang Doktrina Ng Trinidad Sa Panalanging Shema?
Ang Shema ba ay itinataguyod ang doktrina ng Trinidad?
Comments: 0 
Hits: 159 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.