John 1
For all Trinitarians, John provides a 'solid' proof of Christ's divinity, especially in what he penned in the first chapter of his gospel. They throw at you John 1:1 to end the discussion whenever you attempt to present the biblical one-nature human Yahushua. We need to learn how to help our Trinitarian friends understand John's words as he intended for them to be understood. Professor Bill Schlegel provides invaluable tips on this subject in this excellent presentation. Click here to listen to his lecture.
Contact US

Mga Artikulo

3704 Mga Artikulo in 22 Languages

Ano Ang Premilenyonismo?
Ang premilenyonismo ay ang pananaw na ang muling pagdating ni Kristo ay magaganap bago ang kanyang milenyong kaharian, at ang milenyong kaharian ay isang literal na isang libong taong pamumuno ni Kristo sa lupa.
Comments: 0 
Hits: 80 
Isang Daanang Bihirang Lakbayin
“Makinig ka, Israel! Si Yahuwah na ating Elohim ay iisang Yahuwah.” (Marcos 12:29) Ito ay isang makipot na landas na ipinananawagan ni Kristo Yahushua sa iyo na tahakin. Ikaw ay hindi itinalaga na maglakbay sa malapad na mga lansangang-bayan ng mga tradisyong pangrelihiyon.
Comments: 0 
Hits: 40 
Impalibilidad ng Kapapahan: Hindi Ito Ang Naiisip Ng Karamihan Sa Mga Protestante!
Ang doktrina ng impalibilidad, habang hindi ang anumang ipinalagay ng maraming Protestante, ay patuloy na isang problematikong pagtuturo.
Comments: 0 
Hits: 69 
Tirintas (Tzitzit) Ngayon
Ano ang isang tirintas? Dapat bang magsuot ang mga mananampalataya ngayon nito?
Comments: 0 
Hits: 36 
Bakit Bughaw?
Bakit pinili ni Yahuwah ang kulay na bughaw para sa tirintas? Palambang ba Siyang pumili ng isang kulay?
Comments: 0 
Hits: 39 
Bakit Yahuwah at Yahushua Lamang
Most are used to hearing the heavenly Father called 'God,' and His Son called 'Jesus.' These are not their names, though! Learn why - Yahuwah & Yahushua only!
Comments: 0 
Hits: 27 
Kung si Yahushua ay Umiral Bago Isilang, Siya ay Hindi Isang Tao, Juan 17:5
Maraming Trinitaryan ang naniniwala na ang panalangin ni Yahushua sa Ebanghelyo ni Juan 17:5 ay nagpapakita na siya’y umiral bago isilang. Ngunit ito nga ba ang sinabi niya?
Comments: 0 
Hits: 71 
Ang Kawalang-Halaga ng Bilang na Tatlo
Ang layunin ng artikulong ito ay para siyasatin kung ang pagpapangkat ng tatlo sa Kasulatan o likas na ipinupunto ang isang tatluhang Diyos. Totoo ba na ang pagbabanggit ng tatlong bagay na magkakasama ay nagpapatunay ng isang trinidad? Ang pagpapangkat ba ng tatlong bagay o tao nang magkakasama ay lumilikha ng isang “tatlo sa isa” na pagkakaisa?
Comments: 0 
Hits: 84 
Pangalan Niyang Kahanga-hanga | Bahagi 4 - Pangalan Niya sa Aking Noo
Isang pinaka hindi pangkaraniwang pangako ang inalok sa lahat ng magtatagumpay sa pananalig sa mga merito ng Tagapagligtas. Ang pangakong ito ay ang pangalan ng Ama ay isusulat sa noo ng bawat indibidwal na naligtas. Matutunan ang kahalagahan ng kahanga-hangang pangakong ito at ikaw rin, ay maaaring isulat ang Kanyang pangalan sa iyong noo.
Comments: 0 
Hits: 60 
Ang Russia sa Propesiya ng Bibliya!
Nakabibiglang bagong liwanag mula sa Ezekiel ay ipinapakita ang isang internasyonal na alyansang pinamunuan ng Russia ay lulusob sa Israel! Ang aksyong ito ay ginamit ng Langit upang tipunin ang mas maraming tao kay Yahuwah.
Comments: 0 
Hits: 140 
Papuri! Isang Kasangkapan sa Hindi Patas na Labanan!
Ang pagpuri ay lubos na napakahalagang sandata ng espiritwal na labanan na hindi malawak na nakilala sa mga tao ni Yah ngayon. Kapag pinupuri mo si Yahuwah sa bawat kalagayan, ikaw ay nagpapahayag sa harap ng nakatingin na sanlibutan ang iyong pananalig sa Kanyang pag-ibig at kapangyarihan na magligtas. Ang pananalig na iyon, isinagawa sa pagpuri, ay magkakaroon ng salpok sa sarili nito, naghahatid sa iyo mula sa mga bitag ng kaaway.
Comments: 0 
Hits: 141 
Jerusalem: Ang Siyudad ng Dakilang Hari
Ang Jerusalem ay gumanap ng isang sentrong papel sa mga plano ni Yahuwah para sa sangkatauhan. Ang deklarasyon ng Israel bilang isang malayang bansa noong Mayo 14, 1948, ay dakila ang kahalagahan sa mga nabubuhay sa mga huling araw.
Comments: 0 
Hits: 80 
Limang Patotoo na Natupad na ang Ika-70 Sanlinggo ni Daniel
Ang propesiya ng “70 Sanlinggo” ni Daniel ay natupad sa unang siglo. Nakalulungkot, gayunman, marami ngayon ay bigong makilala ang kahanga-hangang patotoo at iginigiit na ang panghuling sanlinggo ng propesiya ni Daniel ay hindi pa natupad. Narito ang 5 patotoo na ang ika-70 sanlinggo ni Daniel ay natupad na.
Comments: 0 
Hits: 72 
Nalinlang Ba Tayo?
Sinabi ba sa atin nina Yahushua at mga Apostol ang buong kwento? Bakit tumagal ng mahigit 300 taon para sa Simbahan na matuklasan ang Landas ng Kaligtasan?
Comments: 0 
Hits: 83 
Papel na Ginagampanan ng Babae sa Ekklesia
Ang artikulong ito ay sinisiyasat ang nauugnay at hindi mapaghihiwalay na mga papel ng parehong lalaki at babae sa tahanan at Ekklesia.
Comments: 0 
Hits: 80 
Iyong Kaharian Dumating Nawa
Panahon na para sa napakaraming Kristyano na basahin ang kanilang mga Bibliya at ipinawagan ang katapangan para sa ngalan ng Katotohanan sa halip na katahimikan para sa pagkakaisa.
Comments: 0 
Hits: 118 
Pangalan Niyang Kahanga-hanga | Bahagi 1 – Tumawag sa Kanyang Pangalan
Ang Kasulatan ay paulit-ulit na iniimbitahan ang lahat na “tumawag sa kanyang pangalan” ng Makalangit na Ama. Ang mapagmahal na imbitasyong ito ay ibinubukas sa lahat ang mga kayamanan ng Langit. Anumang kailangan sa buhay na ito at sa lahat ng walang hanggan, ang Manlilikha ay nangako upang ipagkaloob sa mga tumawag sa Kanyang pangalan. Matutunan kung paano tumawag sa Kanyang pangalan. Ang iyong buhay ay hindi na muling magiging kagaya ng dati!
Comments: 0 
Hits: 196 
Daya ng Date Line: Ano ito at Bakit mahalaga! [DAPAT BASAHIN: SDAs]

Isang malapit na pagsusuri ng International Date Line ay hindi mapaniniwalaang pinatotoo na ang modernong sanlingguhang pag-ikot ay hindi patuloy na umiikot nang walang pagkaantala mula noong Paglikha. Upang ipahiwatig ang kabaligtaran ay para tumungo sa tradisyon at pagpapalagay – sa pagpapalayas ng ebidensya.

[Ito ay DAPAT BASAHIN ng lahat ng sumasamba sa araw ng Sabado, Tagapanatili ng Kapistahan at Seventh-Day Adventists.]

Comments: 0 
Hits: 145 
Ang Ebanghelyo | Mula Kasalanan hanggang Kaligtasan!
Ito ay upang iligtas ang sangkatauhan mula sa mga kahihinatnan ng kasalanan, kaya si Yahuwah at ang Kanyang Anak ay nagkaisa sa isang banal na tipan upang iligtas ang sangkatauhan ano pa man ang kabayaran sa kanila. Tuklasin ang hindi mailarawang kagandahan ng puso ng sakdal na pag-ibig ng Makalangit na Ama! Piliin ang araw na ito na ganap na ilaan ang sarili sa Kanyang pangangalaga. Tatanggapin ka Niya bilang Kanyang anak at muling lilikhain ka sa Kanyang sariling larawan.
Comments: 0 
Hits: 161 
Ang Lihim ng Pagtatagumpay: Tinataglay ang Pananalig ni Yahushua
Ang pagkakamit ng tagumpay sa kasalanan sa iyong sarili ay isang kasanayan sa kawalang-kabuluhan. Gayunman, kapag ang isa ay pinipili na ilagay ang kanilang pananalig sa Pinagpalang Tagapagligtas, si Yahushua, at sumasampalataya sa Kanya ang tunay na kapangyarihan para sa pagtatagumpay sa lahat ng kasalanan ay sagana at agad makukuha.
Comments: 0 
Hits: 125 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.