Biblical Christian Articles

2588 Articles in 22 Languages

Mga Seremonya ng Pag-aasawa para sa mga Tinawagang Lumabas
Ang pag-iisang-dibdib ng lalaki at babae sa kasal ay isang sagrado ngunit masayang pangyayari. Ang artikulong ito ay sinagot ang mga karaniwang tanong tungkol sa mga kasal na pinagpala ni Yahuwah, mga tradisyon, mga katibayan ng pag-aasawa at marami pa.
Comments: 0 
Hits: 380 
Matutunan ang mga Kaloob ng Pagkamatuwid sa Pananampalataya!
Ang pagkamatuwid sa pananampalataya ay ang kaloob na nagpapatuloy sa pagbibigay. Ito ay palagian, walang katapusang donasyon ng sariling pagkamatuwid ni Kristo na nagdadala ng iba pang kaloob sa bakas nito.
Comments: 0 
Hits: 210 
Mga Bagong Buwan at Mga Araw ng Pagsasalin
Ang mga Araw ng Pagsasalin, gaya ng mga Bagong Buwan, ay walang direktang ugnayan sa modernong kalendaryong solar. Gayunman, kinakailangan na maunawaan kung ano ang mga ito upang magkaroon ng malinaw na kaalaman ng kalendaryo ni Yahuwah.
Comments: 0 
Hits: 215 
Pagmamalaki ng Kapapahan sa Pagbabago ng Kalendaryo
Ang Simbahang Katoliko ay palaging bukas tungkol sa kanyang papel sa pagbabago ng kalendaryo. Sa katunayan, ang Simbahang Katoliko ay ipinupunto ang pagkilos na ito bilang tanda ng kanyang kapangyarihan.
Comments: 0 
Hits: 245 
Espiritwalismo at ang Gantimpala ng mga Hinirang
Ang espiritwalismo ay kinuha ang buong mundo ng bagyo. Kakaunti ang naniniwala sa materyal na katunayan ngayon, at ang malawak na mga madla ay sinusunod ang mga mahihiwagang kasanayan batay sa ilusyon na ang kaluluwa ng tao ay karaniwang imortal at ang patay ay nakakakita at maaaring makipag-usap sa mga buhay. Mahalaga ba ito? Ito lamang ba ay isang kawili-wiling laro, isang kaginhawaan sa mga naligaw, o isang nakamamatay na gulat sa sulok? Ang artikulong ito ay sinasagot ang mga katanungang iyon, at nagbibigay ng isang matatag na batayan para sa tunay na pag-asa.
Comments: 0 
Hits: 289 
Paglikha? O Ebolusyon? Alin ang paniniwalaan mo?
Isang kagulat-gulat na bilang ng mga Kristyano ay palihim na mga ebolusyonista sa kanilang mga espiritwal na buhay. Ito'y nagmumula sa maling pagkakaunawa sa pagtubos ng Tagapagligtas. Ikaw ba ito?!
Comments: 0 
Hits: 254 
Matutunan kung Paano Makukuha ang Di Pa Nagagamit na Banal na Lakas!
Hinabi sa buong Kasulatan ay isang tuntunin ng hindi mailarawang kapangyarihan, naghihintay lamang na makuha ng sinuman na aangkinin ito sa pananalig. Ipinahayag ng Kasulatan na hindi maaaring magsinungaling si Yahuwah. Ang dahilan ay simple lamang: anumang ipapahayag ni Yahuwah ay mangyayari sa agarang panahong sinasabi Niya ito!
Comments: 0 
Hits: 196 
Mga Kapistahan ni Yahuwah: Iningatan ng mga Apostol
Malawak na pinaniwalaan at itinuro na ang mga taunang kapistahan na nakalista sa Kasulatan ay ibinigay lamang sa mga Hudyo o sa paanuman ay “ipinako sa krus.” Ang ganitong paniniwala ay batay sa maling pagkakaunawa ng banal na kautusan. Si Yahushua, bilang ating Tagapagligtas, ay ganap na iningatan ang banal na kautusan, kabilang ang mga taunang kapistahan. Bilang Kanyang mga tagasunod, tayo'y pinayuhan na sundin ang Kanyang halimbawa, gaya ng ginawa ng mga apostol at mga sinaunang Kristyano.
Comments: 0 
Hits: 246 
Yahushua vs. Pope Francis: Kanino ang iyong paniniwala?
Inaangkin ni Pope Francis na hindi nagkakamaling kumakatawan kay Yahushua. Isang maingat na pagsusuri ng kanyang mga pahayag, ikinumpara sa Kasulatan, ay ipinapakita ang isang katangian, isang istilo ng pamumuhay, at isang teolohiya na lubos na kabaligtaran ng Tagapagligtas.
Comments: 0 
Hits: 267 
Bayad nang Ganap
Isang Biblikal na pagsisiyasat ng ritwal ng pagtutuli at kung bakit hindi na ito kinakailangan sa mga matatapat ni Yahuwah.
Comments: 0 
Hits: 268 
Paghahanda sa Sakuna: Ang Tungkulin ng Kristyano
Walang duda, tayo ay nabubuhay sa mga araw ng pagtatapos ng kasaysayan ng daigdig. Sa mga lumipas na taon, sinumang nagturo ng katapusan ng sanlibutan ay pinagtawanan at binalewala. Ngayon, gayunman, dahil sa mga bagong pangyayari sa mundo, ang mga tao ay nagising na sa pagkaseryoso ng mga panahon kung saan tayo nabubuhay. Nakahanda ka na ba sa mga paparating na mga araw? Nalalaman mo ba kung paano maghahanda? Ang napapanahong artikulong ito ay makatutulong sa iyo kung paano magsimula!
Comments: 0 
Hits: 312 
Paghahanda sa Sakuna: Mga Benepisyo ng Probinsyang Pamumuhay
Sa lahat ng kaguluhan at pagbabaka-sakali sa tanda ng halimaw, ang isang punto na nakakaligtaan ay ang pagdating ng panahon kung kailan “walang sinuman ang makabili o makapagtinda kung walang tatak ng pangalan ng halimaw o bilang ng pangalan nito.” Nakahanda ka ba sa panahong iyon?
Comments: 0 
Hits: 289 
Constantine I at Hillel II: Dalawang Tao na Nanlinlang sa Buong Mundo

Isa sa pinakamalaking pandaraya sa kasaysayan ng daigdig ay ginawa halos 1,700 taon ang nakalipas ng mga kilos ng dalawang tao: sina Constantine I at Hillel II

Ikaw ba ay nalinlang?

Comments: 0 
Hits: 366 
Ang Mga Hudyo: Inapo ng Ahas na Nangingibabaw sa Mundo
Ang artikulong ito ay nakatuon sa mga tagong-Hudyo: mga Hudyo na nagkaisa sa isang palingid na adyenda upang maghari sa buong mundo. Ilan sa mga tagong-Hudyo na ito ay mga inapo ni Abraham at mga Hebreo sa dugo. Ang iba’y hindi, bagama’t tinatawag nila ang kanilang sarili na mga Hudyo at ang mga unang naglaro ng kanilang panlahing kard, dumadaing ng “anti-Semitismo” para patahimikin ang mga sumasalungat sa kanilang adyenda para sa pandaigdigang kontrol.
Comments: 0 
Hits: 679 
Kristo Bago Nagkatawang-Tao: Biblikal na Patotoo? O Sinaunang Erehya?
Ang doktrina ng isang tatluhang diyos ay nagmula sa sinaunang paganismo, hindi Kasulatan. Ang pagtanggap sa erehyang ito ay lumikha ng naiisip na kapaligiran kung saan ang isang paniniwala sa pag-iral bago isinilang ang Tagapagligtas ay naging isang “natural na konklusyon.”
Comments: 0 
Hits: 284 
Bagong Liwanag ay pinapakita ang tunay na kalikasan ni Kristo: 100%, ganap na tao!
Ang erehya ng isang tatluhang diyos ay ginamit ni Satanas upang itago ang isa sa pinaka kahanga-hangang mga katunayan ng kaligtasan: si Yahushua, ang tanging bugtong na anak ng isang tunay na Diyos, ay 100% ganap na tao!
Comments: 0 
Hits: 248 
Kagulat-gulat na Bagong Ebidensya ay Inilabas ang Tunay na Kalikasan ni Kristo!
Ang doktrina ng isang tatluhang diyos ay itinuring na batayan sa Kristyanismo sa loob ng maraming siglo. Ang katunayan, gayunman, ay ang "trinidad" ay isang paniniwala na direktang nagmula sa sinaunang paganismo.
Comments: 0 
Hits: 277 
Labas Na! NGAYON!
Ang Langit ay nagbabala sa buong mundo, ngunit, kakaiba, ang malawak na karamihan ng mga tao ay ipinalagay na ang babala ay hindi naaangkop sa kanila!
Comments: 0 
Hits: 316 
Yahushua: Kanyang Buhay para sa Akin

Ang katunayan na si Yahushua ay natukso "sa lahat ng mga paraan, gayunma'y hindi Siya nagkasala" ay nagbibigay sa lahat ng lakas ng loob upang tayo rin ay mapagtagumpayan sa kaparehong bagay kung saan nagawa ng Tagapagligtas. Ang lihim sa hindi pabagu-bagong tagumpay ni Yahushua sa laban sa pagkakasala at kay Satanas ay nahanap sa Kanyang hindi rin pabagu-bagong pananalig sa kalakasan ng Kanyang Ama. Walang Siyang sinanay na kapangyarihan na hindi rin pribilehiyo natin na sanayin, sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya.

Comments: 0 
Hits: 310 
Ang Lihim ng Kaligtasan

Ang mga salita at mga parirala ay minsan na nababasa o napakikinggan sa mga sermon na hindi malinaw na naunawaan. Ang pagkamatuwid sa pananampalataya ay isa sa mga parirala; madalas nagagamit, ngunit malabong nauunawaan. Napakahalaga sa lahat ng nagnanais na mamuhay nang walang hanggang kasama si Yahuwah ay mayroong malinaw na pagkakaunawa ng anong tiyak ang "pagkamatuwid sa pananampalataya," sapagkat ito lamang ang tanging paraan sa sinuman na makapagliligtas!

Comments: 0 
Hits: 421 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.