Biblical Christian Articles

3644 Articles in 21 Languages

Maaari ba na ang mga Isinulat ni Ellen White ay Kathain ang Banal na Kasulatan?
Marami pa sa mga isinulat ni Ellen White na wala sa pagkakatugma sa mga Banal na Kasulatan.
Comments: 0 
Hits: 184 
Anti-Bibliya Na Pahayag Ni Ellen White Sa Patotoo Ng Patag Na Daigdig
Si Ellen White at ang Patag na Daigdig...
Comments: 0 
Hits: 156 
Anti-Bibliya Na Pahayag Ni Ellen White Sa Paghantong Sa Simbahang SDA Na Itaguyod Ang Doktrina Ng Trinidad
Walang duda na gumawa ng isang maimpluwensyang papel si Ellen White sa pagtulong sa simbahang Seventh-day Adventist na ibagsak ang makasaysayang anti-Trinitaryan na posisyon nito at palitan ng ganap na pagtataguyod sa anti-Biblikal na doktrina ng Trinidad.
Comments: 0 
Hits: 165 
Oo, Si Yahushua Ay May Diyos
Pinagtibay ni Pablo, “Ang bawat paratang ay dapat pagtibayin batay sa patotoo ng dalawa o tatlong saksi.” (2 Corinto 13:1) Narito ay mayroon tayong walong napukaw na mga saksi na kusang-loob na pinili ni Ellen White at ang mga Trinitaryan na pabayaan na nagpapahayag nang napakalinaw na si Yahushua ay may Diyos, at hindi dahil dito katumbas kay Yahuwah Ama.
Comments: 0 
Hits: 208 
Anti-Bibliya Na Pahayag Ni Ellen White Sa Pagsira Sa Araw Ng Bagong Buwan
Ang dahilan para sa Simbahang SDA na tanggihan ang liwanag sa Araw ng Bagong Buwan at ang Lunar Sabbath ay higit sa lahat dahil sa mga pahayag na ginawa ni Ellen White.
Comments: 0 
Hits: 256 
Anti-Bibliya Na Pahayag Ni Ellen White Sa Mesias Yahushua
Maaari bang ikomisyon ni Yahuwah Ama ang isang propeta o tagapagbalita upang ipadala ang isang pangwakas na mensahe sa Kanyang bayan habang pinahihintulutan niya ang sarili na itaguyod ang isang huwad at mapangwasak na salaysay tungkol sa Kanyang Anak?
Comments: 0 
Hits: 180 
Anti-Bibliya Na Pahayag Ni Ellen White Sa Anong Nangyari Diumano Noong 1844
Ang pagbabayad-sisi ni Kristo ay nakumpleto na sa krus. Ang Bibliya ay hindi nagtataguyod ng anumang pagpapalagay na mayroong mga yugto sa gawa ng pagbabayad-sisi ni Yahushua, na pinanindigan ni Ellen White.
Comments: 0 
Hits: 178 
Anti-Bibliya Na Pahayag Ni Ellen White Sa Isang Libong Taon
Ganap na pinabayaan ni Ellen White ang patotoo ng Bibliya tungkol sa Isang Libong Taon (Milenyo). Hindi na siya maaaring mas malito pa. Ang Isang Libong Taon na isinulat niya ay walang biblikal na suporta.
Comments: 0 
Hits: 157 
Anti-Bibliya Na Pahayag Ni Ellen White Sa Salaysay Ng Kanyang Unang Pangitain
Ang mensahe ng “patungo sa langit” ni Ellen White ay isang daang porsyentong hindi biblikal.
Comments: 0 
Hits: 115 
Anti-Bibliya Na Pahayag Ni Ellen White Sa Arkanghel Miguel Bilang Si Kristo
Walang biblikal na ebidensya upang itumbas si Arkanghel Miguel kay Yahushua. Kabaligtaran, sina Yahushua at Miguel ay dalawang magkaibang nilalang.
Comments: 0 
Hits: 157 
Anti-Bibliya Na Pahayag Ni Ellen White Sa Pagpuri Kay John Calvin
Maaari mo bang maisip si Yahuwah Ama na magkomisyon ng isang propeta/tagapagbalita na magtatanyag ng mga kabutihan ng isang despotikong repormista na responsable sa pagsusunog sa istaka, isa ng Kanyang mga hinirang na tinuligsa ang Trinidad at itinuro na si Yahuwah lamang ang Diyos?
Comments: 0 
Hits: 111 
1 Timoteo 1: 'Hindi ginawa ang Kautusan Para sa mga Matuwid'
Ito ay isang pag-aaral sa unang kabanata ng Timoteo, isang kabanata na minsang ginamit bilang tugon sa sinuman na naniniwala na dapat tayong tumalima sa mga Kautusan ni Yahuwah.
Comments: 0 
Hits: 196 
Ang Imortal na Kaluluwa: Isang Mapangwasak Na Doktrina
Ang doktrina ng imortal na kaluluwa ay inilagay sa mataas na antas ng listahan ng pinaka mapangwasak na mga doktrina sa lahat ng itinuro ng mga simbahan.
Comments: 0 
Hits: 239 
Pananatilihin Lamang Natin Ang Sampung Utos?
Nawa’y mamuhay tayong lahat gaya ni Yahushua ayon sa bawat salita na nagmumula sa bibig ni Yahuwah.
Comments: 0 
Hits: 174 
Ang Trinidad Ay Idolatrya
Idolatrya – ang pagsamba sa isang katauhan o isang bagay maliban kay Yahuwah na parang ito ang Diyos. Ang una sa Biblikal na Sampung Utos ay nagbabawal sa idolatrya: “Huwag kang magkakaroon ng ibang mga diyos sa harap ko.”
Comments: 0 
Hits: 198 
Ang Mga Tao At Pagkakasala Ng Hebreo 6:4-6
Lumilitaw ang Hebreo 6:4-6 na inilalarawan ang isang hindi mapapatawad na kasalanan, isa na tunay na mananampalataya na gumagawa ng isang panghuli at hindi na mababawing pagtanggi sa ebanghelyo.
Comments: 0 
Hits: 195 
Ang Sindrom Ni Jonas: Ibigin Ninyo Ang Inyong Mga Kaaway!
"Ngunit sinasabi ko sa inyo: Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Pagpalain ninyo ang mga napopoot sa inyo. Gawan ninyo ng mabuti ang mga nagagalit sa inyo..."
Comments: 0 
Hits: 227 
Pag-Asa Mula Sa Mga Panaghoy!
Ang aklat ng Mga Panaghoy ay naglalaman ng isang makapangyarihang aral sa pananalig at pag-asa, nagpapatibay na si Yahuwah ay isang Diyos na nagpapanatili ng Kanyang mga pangako—lahat ng mga ito.
Comments: 0 
Hits: 207 
Ang Bugtong Ng Wakas Nina Enoc At Elias
Sina Enoc at Elias: Saan na sila ngayon? (WALA sa Langit!)
Comments: 0 
Hits: 211 
Espiritwalidad Sa Mga Batas Ng Kadalisayan
Ang sistema ng biblikal na kadalisayan ay ipinapahayag na ang ating mga paghaharap sa panlupang kalikasan ng buhay ay nag-iiwan ng isang malalim na espiritwal na bakas – mula sa pagkabatid, sa pagsilang, sa pagkakasakit hanggang sa kamatayan.
Comments: 0 
Hits: 267 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.