Help is requested! The founder of this humble ministry hereby pledges to Father Yahuwah to give at least ½ half of his wealth to the poor, orphans, and widows. But he can’t carry out this task alone. He badly needs the help of other non-denominational truth-seekers to go about this undertaking. If you are burdened and convicted by Yah’s Spirit to play a part in this mission by contributing time and talent, please let us know. Click this banner for more info.

Biblical Christian Articles

3264 Articles in 22 Languages

Si Isaias Ay Tunay Bang Nakita Si Yahushua?
Si Isaias, ang pinakadakila at pinakamahusay magsalita sa mga propeta ng Hebreong kasulatan, ay tunay bang nakita si Yahushua sa kanyang buhay habang binabasa natin ang Juan 12:41 sa New Jerusalem Bible?
Comments: 0 
Hits: 161 
Ang Trinidad
Ako’y isa sa mga tao na hindi naniniwala na ang Trinidad ay ang katotohanan. Susubukan kong kumbinsihin na ikaw ay hindi dapat maniwala sa Trinidad, dahil ito’y hindi totoo. (mula kay Casey Hixon, 12 taong gulang)
Comments: 0 
Hits: 125 
Ang “Salita” sa Isaias: Isang Susi sa Pagkakaunawa sa Bagong Tipan
Upang maunawaan ang ebanghelyo ni Juan sa Bagong Tipan, dapat nating maunawaan ang Hebreong karanasan ng “salita” sa Lumang Tipan.
Comments: 0 
Hits: 166 
Yahushua: Ang Tulay sa Pagitan ng mga Tipan
Ano ang tungkol sa tunay na paniniwala? Ito ay tungkol kay Yahushua na dugtong at ang tulay sa pagitan ng unang tipan at ikalawang tipan. Ito ay tungkol sa salita ni Yahushua na nagkukumpirma ng kautusan, ang mga kasulatan, at ang mga propeta. Ito ay tungkol sa pagdadala ng rebelasyon ni Yahuwah sa nilayong ganap na kahulugan nito — ang "katuparan" nito.
Comments: 0 
Hits: 113 
Bakit Mahalaga na Pag-aralan ang Bibliya
Tunay ngang prayoridad ni Satanas ang ihiwalay si Yahushua mula sa kanyang pagtuturo. Kailangan natin maging alerto sa lahat ng oras, ikumpara ang anumang itinuturo sa Kasulatan!
Comments: 0 
Hits: 119 
Kailan ang Anak ni Yahuwah ay Dumating sa Pag-Iral? (Bahagi 2)
Tunay nga ba si Yahushua ay umiiral bago ang kanyang kapanganakan? Maaari mong ikagulat kung ano ang tunay na sinasabi ng BIBLIYA!
Comments: 0 
Hits: 150 
Kailan ang Anak ni Yahuwah ay Dumating sa Pag-Iral? (Bahagi 1)
Tunay nga ba si Yahushua ay umiiral bago ang kanyang kapanganakan? Maaari mong ikagulat kung ano ang tunay na sinasabi ng BIBLIYA!
Comments: 0 
Hits: 175 
Ano Ang Pangunahing Bagay?
Maaaring ang isa ay iisipin na ang pangunahing bagay ay mauunawaan kung bakit naisip ni Yahushua na siya ay itinalaga ni Yahuwah at anong nakita niya bilang kanyang ganap na layunin. Kung ganito nga, ang Lucas 4:43 ay ang panimulang punto para sa paghahanap ng kalooban ni Yahuwah para sa ating mga buhay bilang nagkakaisa sa layunin sa kanyang Anak: “Kailangan ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ni Yahuwah sapagkat isinugo ako para rito.” Ginagawa ba natin ito?
Comments: 0 
Hits: 198 
Dinggin mo, Oh Israel! Ang Unang Tuntunin ng Mabuting Teolohiya
Si Yahushua ang Mesias, ang Anak ni Yahuwah ay ang sakripisyong Kordero na itinalaga at ipinagkaloob ni Yahuwah. Ang kanyang sakripisyo ay ganap na sapat na, kaya inutos ito ni Yahuwah. Tiyak na hindi mo na kailangan ng anumang kathang-isip na “Diyos Kordero,”: isang produkto ng spekulasyong Hentil, ilang siglo matapos ang tunay na Kordero ni Yahuwah ay inalay. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi maaaring mamatay si Yahuwah, at kung wala ang isang mortal na Tagapagligtas ay walang kabayaran para sa kasalanan.
Comments: 0 
Hits: 137 
Ebanghelismo at ang Paghahari ni Yahuwah
Habang ang Paghahari/Kaharian ni Yahuwah ay ang sentrong tema ng lahat ng pagtuturo sa Bagong Tipan, ito'y halos hindi pansinin ng mga modernong ebanghelista. Ang kawalan ng ebanghelismong nakasentro sa Kaharian ay may mga nagwawasak na bunga sa simbahan ng Kanluran at ngayo'y umabot na sa kritikal na tumpok.
Comments: 0 
Hits: 224 
Ang Saligan ni Kristo sa Pagiging Alagad

Ang pagsunod kay Yahushua ay ang diwa ng kaligtasan. IKAW ba ay sumusunod sa tunay na Ebanghelyo ng Kaharian?

Comments: 0 
Hits: 236 
Ang Diyos ni Yahushua
Iyong mga naniniwala sa doktrina ng Trinidad ay sinasabi na isang pagtanggi ng walang hanggang umiiral bago isilang na "Diyos Anak" ay pinapababa si Yahushua sa pagtanggal ng kanyang kabanalan. Ngunit ang isa ay maaaring tanggihan ang doktrina ng Trinidad at patuloy na panindigan ang "banal na kalikasan" ni Kristo sa pagturo sa kanyang natatanging pinagmulan bilang Anak ni Yahuwah.
Comments: 0 
Hits: 230 
Batayang Biblikal na Kristolohiya para sa mga Unitaryang Kristyano
Isa bang Diyos si Yahushua? Para sa karamihan ng mga Kristyano sa loob ng nakalipas na 1700 taon, ang kasagutan ay isang matatag na Oo. Ngunit ano ang tunay na itinuturo ng Bibliya?
Comments: 0 
Hits: 166 
Anong “Ginagawa” ng mga Tao Kapag Sila'y Namatay?
Mayroon bang pagkamalay matapos ang kamatayan? Alamin kung ano ang sinasabi ng Bibliya!
Comments: 0 
Hits: 251 
Ilang Kaisipan sa Kasaysayan ng Trinidad
Ang Trinidad ay isang produkto ng Griyegong pilosopiya. Ito'y hindi maaaring patunayan ng Kasulatan.
Comments: 2 
Hits: 251 
Isang Sulat mula sa Panginoong Yahushua
Isang nakakaisip na artikulo sa kamalian ng doktrina ng Trinidad na niyakap ng napakaraming magagandang-loob na mga Kristyano: Sino ang iyong paniniwalaan? ...si Yahushua o paganong tradisyon?
Comments: 0 
Hits: 223 
3 PAGSUBOK NA MAGPAPASYA NG ATING WALANG HANGGANG KAPALARAN. IKATLONG PAGSUBOK AY SA PAGSUNOD KAY YAH ANUMAN ANG KABAYARAN.
Ang ikatlong pagsubok ay ang pinakamahirap na haharapin ng Kanyang bayan sa mga huling araw na ito. Ang kahalagahan ng pagpasa ng pagsusulit na ito ay hindi maaaring labis na ilahad. Ang pinaka kagimbal-gimbal na banta na sinabi sa mga tao ay ikinabit sa mensahe ng pagsubok na ito.
Comments: 0 
Hits: 290 
3 Pagsubok na Magpapasya ng Ating Walang Hanggang Kapalaran. Ikalawang Pagsubok ay ang Paghihiwalay mula sa Babilonya
Sa unang pagsubok ay inutusan tayo na sambahin si Yahuwah bilang Manlilikha ng hindi gumagalaw na daigdig, at solidong kalangitan. Ibig sabihin nito'y kailangan nating itigil ang modelo ng umiikot na bola ni Satanas, na pinaniwalaan ng lahat. Sa hiblang ito, matutuklasan natin ang Ikalawang Pagsubok.
Comments: 0 
Hits: 240 
3 Pagsubok na Magpapasya ng Ating Walang Hanggang Kapalaran. Ang Unang Pagsubok ay sa Hugis ng Daigdig
Ang tatlong pagsubok ay binalangkas sa Pahayag 14. Ang bayan ni Yah ay binigyan ng babala tungkol sa kahalagahan ng pagpasa ng tatlong pagsubok upang maging angkop para sa buhay na walang hanggan sa panahon na darating. Ang hibla na ito ay nakatuon sa unang pagsubok.
Comments: 0 
Hits: 223 
KAILAN, PAANO, AT BAKIT SI Yahuwah ay ititikom ang bibig ng mga globong TAGAPAGTAGUYOD?
Ito ay isang hindi mapagtatalunang katotohanan na ang Bibliya ay isang aklat ng patag na daigdig. Kaya ito'y naninindigan na katuwiran, ang hugis ng ating daigdig ay gaganap ng tanyag na papel sa huling kaganapan, bago ang katapusan ng panahong ito.
Comments: 0 
Hits: 210 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.