Amubone Zyoonse
Home WLC NEWS!
Cishinshimi camu Bbaibbele, Ziiyo zya Bbaibbele, Zipekupeku, Zilembedwe, Azimwi Zinjaanji!

Zilembedwe

2526 Zilembedwe in 22 Languages

Mweengwe Wakubalila Mazuba Wakacinca: Hena Nsabata Tiiyakacincwa?
Kkalenda lyamazubaano talyeendelanai azilengwa leza pe. Aboobo, kuli mapenzi aalibonya aayo aatajanwi mukkalenda libelesya Mwezi azbua lyaku Malengelo: ncencico ncolibelesya Mweengwe Wakubalila Mazuba Munyika uucincauka. Mulongo wa mvwiki uutasimpidwe ku zilengwa leza, ncintu buyo cakabambwa aamuntu. Mweengwe Wakubalila Mazuba Munyika kwiina acimbi pele nkusola kwamuntu kubambulula buyo penzi ndyaakatalisya muntu ngweenya.
Comments: 0 
Hits: 28 
Mulilo Utamani. Walubila Omuyandwa!
Lusyomo lwakuti kuli mulilo uutamani uuyaka lyoonse lwakaleta twaambo tunjaanji tucisya mutwe kwiinda lusyomo lumwi, twaambo tupyopyonganya mizeezo akusolweda bantu banji kuti basulaike Yahuwah. Eeci cibalo cisanyangula kasimpe ka Bbaibbele kajatikizya mulilo uutamani.
Comments: 0 
Hits: 129 
Yahushua: Mupaizi Wesu Mupati
Mubusongo buteeli aluyando lutamani, Mwami Yahuwah wakabamba nzila oomo, muntu uusofweede ulaa cibi mwakonzya kubambululwa kuti atambulike kubulemu bwa Julu. Eeyi nzila yakali kujatikizya zinjaanji kwiinda buyo kufutulula luzubo lwa bantu kuzwa kubuzike abweendelezi bwa Saatani. Yakali nzila iizyokolweda limwi ciimo camuya wamuntu kuti abe muciimo cabulemu mbwaakalengedwe. Ooyu ngomulimo ncobeni ngwacibeleka Yahushua Mupaizi Mupati wesu cino ciindi.
Comments: 0 
Hits: 85 
Yahushua: Buumi Bwakwe mucibaka ca Buumi Bwangu
Kasimpe kakuti Yahushua wakatempaulwa “muzintu zyoonse mbubonya mbuli ndiswe, pele taakabisya” nkakakulwaizya muntu woonse kuti azunde mbweenya mbuli Mufutuli mbwaakacita. Maseseke ookwa Yahushua aakuzunda nkondo zyakulwana cinyonyoono a Saatani akali mukutontomana kuyaamina munguzu zya Wisi. Walo taakabelesya nguzu eezyo nzyotutapedwe kuti twasyoma muli Nguwe.
Comments: 0 
Hits: 80 
Maseseke aa Kuzunda: Kubaa Lusyomo lwa Yahushua
Kukwakwalisya kuzunda cinyonyoono munguzu zyako omwini, nkulisowela buyo ciindi. Pele kuti muntu wasala kubikka lusyomo lwakwe mu Mufutuli Wakalelekwa, Yahushua, akusyoma muli Nguwe, ulajana nguzu zyakuzunda cinyonyoono coonse nkozyili mbwe.
Comments: 0 
Hits: 65 
Kupaila: Nkuyoya kwa Muya wa Muntu
“Kupaila nkuyoya kwa muya wamuntu. Ngamaseseke aangzu zya moza. Kunyina nzila iimbi iikonzya kutola busena bwa kupaila nokuba kupa buumi bubotu muya wamuntu. Kupaila kutola moyo wamuntu munsaa Tinti lya buumi, akuyumyayumya milambi aminyemfu mubuumi bwa kupaila.
Comments: 0 
Hits: 107 
Kuteelela kuzyila mukubaa Lusyomo
Mbweenya mbuli lufutuko, kuteelela acalo ncipego. Kuteelela kuzyila munguzu zyesu kunyina acimbi pele milimo iitatambuliki kuli Yahuwah.
Comments: 0 
Hits: 72 
Kukkazyika Camba kwa Basalali
Nabutema ba Wagner waapenga kuyeeya mumizeezo nkaambo Pamela Forsythe taakaninga cingwa. Ino baya kuli banyina? Wakasola kulilesya mizeezo yantenda zinga zyaba kutegwa Pamela atatyompwi, eelyo tunzima nitwakali kuyaa kuyungizya kusikila lyaba woola. Pele Pamela wakalaa ciiyo cipati ca lusyomo, kusyoma akukkazyika camba cakuyiisya Mwiyi Wagner. Koya kumbele kubala umvwe kuti cakali ciiyo nzi.
Comments: 0 
Hits: 67 
Zisyomyo Ziyandisi Zipati

Mumazubaano aamanizya musela wanyika, muulo wakujana buumi butamani watalika kulibonya antangalala. Kuyoonjila Kujulu kuyandika kusiya zyoonse zyaanyika. Buumi buyoocinca akuyandika busongo bupati kwiinda maanu aamuntu wanyama. Muciindi eeco, mbweenya mbuli muziindi zimwi, Yahuwah wakapa kale nzila yakweendela akumanizya penzi. Ijwi lyokwa Yahuwah lilaa nguzu zyakucita ncolyaamba cini. Aboobo, yebo weelede kulisakatizya muzisyomyo Zyakwe zilibotela nzyaakasyomya. Yebo inga wakkazyika ncobeni camba cako muzisyomyo zyoonse nkaambo eelyo Jwi lya Yahuwah lyakaambilizya zisyomyo eezyo, lilaa nguzu ncobeni zyakucita cintu cini ncolyaamba!

Comments: 0 
Hits: 128 
Ntaamu Zyuubauba Zyone zya Kuyungizya Lusyomo Lwako!
Lusyomo ndejanza lyakujatilizya mu zisyomyo zyokwa Yahuwah; luletela zileleko zipati kumuntu uusyoma mubombe moyo.
Comments: 0 
Hits: 170 
Lufutuko Ndwakutambula Buyo Kutali Kuvwola Pe
Banakristu boonse balazuminana kuti lufutuko ncipego cakupegwa muluzyalo. Pele, nokuba kuumbulizyigwa kuli boobu, banakristu banji, bacitingaana kabatakubwene kwiindilana kulijanina lufutuko mumilimo yanguzu zyabo, eeco ncintu citeendelani alusyomo lwabo. Kobala umvwe bwaambilizya Mangwalo cipego calufutuko, aceeco ncoyelede kucita mucipego eeco.
Comments: 0 
Hits: 91 
Buno Buzuba Antoomwe a Yahuwah
Kulyaaba abuzuba ngamaseseke aakukkomana ooko kukkalilila kwa ciindi cilamfu acilongwe ciyumu nta aMwami Yahuwah. Koiya sunu maseseke aakulisungula abuzuba mpoonya utalike kweendeenda kokkomene antoomwe aMwami Yahuwah!
Comments: 0 
Hits: 74 
Amagidoni: Nkondo yakulwanina Kupaila
Kuyaa kumvwika kweezyeezya kunjaanji kwaambilizya Nkondo ya Amagidoni. Ino ninkondo nzi eeyi? Iyoocitika lili? Mizeezo minjaanji yakalubizya akwaalilwa kululamika makani aaya nkaambo kakutamvwisya kuti eeyi nkondo yamisela ili mumakani aakupaila. Nkondo ya Amagidoni nga mamanino buyo aankondo yakali kulwanwa kale kuzwa ciindi Lusifa naakalidunda kuti uyookkala atalaa Mulundu wa Mbungano, Atalaa Bantu babungene Kupaila. Koya kumbele, ubale cibalo eeci akubbukizya cisyomyo ciyobwedwe musela wamamanino, cisyomyo cabaabo babambulula cintu caalubide mulusyomo – aabo bajokolosya kkalenda liluleme kubalila kusikila mu Nsabata yamasimpe ya mulawo wane.
Comments: 0 
Hits: 87 
Ekklesia Waamunzi
Ekklesia waamunzi ulaa mpuwo kapati mazubaano nkaambo kamizeezo minjaanji. Pele hena zyoonse eezyi tazyili zibeela zyalupyopyongano lwamu Bbabbiloni? Kupaila kutaanzi kwa bulemu kwakatalisyigwa mumuunda wa Edeni kwakali ekklesia naa kupailila amunzi. Kupaila, akweendela antoomwe a Mwami Yahuwah, kupedwe bulemu mumilimo yabulemu bwakujulu yoonse eeyi: mu babetesi, mu bami, amuli ekklesia wa Mulumbe mubotu, ooyo wakali mulimo waamunziindi zya baapositolo. Mulumbe mubotu upede milazyo iili kkumi ayone yakubamba akweendelezya ekklesia. Magwalo aalo apede zipego zya moza zili lusele zigwasya ekklesia. Asunu tucilangene penzi ndyeenya lyakali kuyandika kubambululwa amulimo wa dikoni a eloda mu ekklesia wa baapositolo. Eeyi nzila ngubauba iiluleme yakali simpidwe nji akata balangila kuboola mu mwaka wa 1844. (Nokuba boobo, abalo muzibeela zinjaanji bakayaamuka lusyomo oolo). Ekklesia waamunzi ucili ekklesia ookwa Yahuwah wamasimpe abobuno buzuba. Kunyina mbungano yeelede kulangilwa kuyakwa iimbi pe.
Comments: 0 
Hits: 57 
Luyando Lutamani|Cibeela 3: Kwiingula kwa Muntu
Moyo wamuntu uuyandwa lyoonse ulaingula muluyando nkaambo Luyando ndolusinsimuna luyandonyina. Mukubambilila luyando, kweelede kulitondezya kubaa bulumbu akulanganya zileleko eezyo zyatambulwa. Boonse bakamvwa luyando lwa Yahuwah, banooyanda kuteelela Nguwe nkaambo balamuyanda. Kubamba mulawo wabulemu nkokulitondezya kubaa luyando kuli Yooyo Uupa-Mulawo.
Comments: 0 
Hits: 130 
Luyando Lutamani|Cibeela 1: Luyando lwa Yahuwah ku Muntu
Luyando lwa Bulemu nduyando luteeli. Lulakunka kuzyila mumoyo mupati ookwa Yahuwah, oomo muzyila luyando loonse, kukkomana akukondwa. Luyando lwa Yahuwah nzyenguzu ziinda cili coonse mumulengalenga. Oobo mbobwini mbwabede.
Comments: 0 
Hits: 152 
Nsaamuzi zya Cikwati
Makanze ookwa Yahuwah mu cikwati ngakuti banabukwetene babe “mubili omwe.” Koyiya sunu nzila ziindene zyakuswaanganya banabukwetene kuti babe “bomwe”, alimwi kaambo keni nzila yomwe buyo nciikonzya kubaswaanganya kuti babe “mubili omwe” ngobayandisya.
Comments: 0 
Hits: 105 
Micado Yabaabo Bakaitwa Kuzwida Anze
Kuswaanganya mwaalumi amukaintu antoomwe mucikwati ncintu cabulemu cikondelezya. Eeci cibalo ciingula mibuzyo iibuzyigwa kanjaanji kweendelanya a micado njaleleka Yahuwah, ziyanza zyabantu, masetifiketi aacikwati azimwi zinjaanji.
Comments: 0 
Hits: 111 
Nkaambo nzi zintu zibyaabi ncozicitikila? Yahuwah nguujisi bwiinguzi!
Munyika iizwide mawuse, moyo uuminidwe ulayandisya kuzyiba kuti: Ikuti Leza naali Leza ulaa luyando ncobeni, nkaambo nzi ncalekela zintu zibyaabi kuti zicitike? Kuli twaambo twabusongo ncobeni Yahuwah ncatalesyi ntenda kucitika, pele Walo nkwali munsimunsi lyoonse kuti ayumyeyumye akukulwaizya muntu nayaa kubbataula matende kweenda musinzo uuvwuukidwe ntenda amasunko.
Comments: 0 
Hits: 199 
IBbaibbele Lilaa Buumi
Kuvwuntauzya cakusyomeka mu Bbaibbele azintu nzyolyaamba. Cibalo ceelela baabo balombozya kwaabanya mumuni weebeka kuzwa mu Jwi Lilaa Buumi lyokwa Yahuwah!
Comments: 0 
Hits: 197 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.