Amubone Zyoonse
Home WLC NEWS!
Cishinshimi camu Bbaibbele, Ziiyo zya Bbaibbele, Zipekupeku, Zilembedwe, Azimwi Zinjaanji!
MULUMBE UUKASAALA WLC, after much prayerful study, has discarded the teaching that the MILLENNIAL KINGDOM will be in heaven. The team has now adopted the position that this kingdom will be established on earth. New content on this important subject will be posted as soon as possible. Praise Father Yahuwah for His infinite patience with us as we continue to discard error in pursuit of truth. His Name be glorified now & forever! –WLC Team

Zilembedwe

2473 Zilembedwe in 22 Languages

Luyando Lutamani|Cibeela 3: Kwiingula kwa Muntu
Moyo wamuntu uuyandwa lyoonse ulaingula muluyando nkaambo Luyando ndolusinsimuna luyandonyina. Mukubambilila luyando, kweelede kulitondezya kubaa bulumbu akulanganya zileleko eezyo zyatambulwa. Boonse bakamvwa luyando lwa Yahuwah, banooyanda kuteelela Nguwe nkaambo balamuyanda. Kubamba mulawo wabulemu nkokulitondezya kubaa luyando kuli Yooyo Uupa-Mulawo.
Comments: 0 
Hits: 20 
Luyando Lutamani|Cibeela 1: Luyando lwa Yahuwah ku Muntu
Luyando lwa Bulemu nduyando luteeli. Lulakunka kuzyila mumoyo mupati ookwa Yahuwah, oomo muzyila luyando loonse, kukkomana akukondwa. Luyando lwa Yahuwah nzyenguzu ziinda cili coonse mumulengalenga. Oobo mbobwini mbwabede.
Comments: 0 
Hits: 25 
Nsaamuzi zya Cikwati
Makanze ookwa Yahuwah mu cikwati ngakuti banabukwetene babe “mubili omwe.” Koyiya sunu nzila ziindene zyakuswaanganya banabukwetene kuti babe “bomwe”, alimwi kaambo keni nzila yomwe buyo nciikonzya kubaswaanganya kuti babe “mubili omwe” ngobayandisya.
Comments: 0 
Hits: 34 
Micado Yabaabo Bakaitwa Kuzwida Anze
Kuswaanganya mwaalumi amukaintu antoomwe mucikwati ncintu cabulemu cikondelezya. Eeci cibalo ciingula mibuzyo iibuzyigwa kanjaanji kweendelanya a micado njaleleka Yahuwah, ziyanza zyabantu, masetifiketi aacikwati azimwi zinjaanji.
Comments: 0 
Hits: 42 
Nkaambo nzi zintu zibyaabi ncozicitikila? Yahuwah nguujisi bwiinguzi!
Munyika iizwide mawuse, moyo uuminidwe ulayandisya kuzyiba kuti: Ikuti Leza naali Leza ulaa luyando ncobeni, nkaambo nzi ncalekela zintu zibyaabi kuti zicitike? Kuli twaambo twabusongo ncobeni Yahuwah ncatalesyi ntenda kucitika, pele Walo nkwali munsimunsi lyoonse kuti ayumyeyumye akukulwaizya muntu nayaa kubbataula matende kweenda musinzo uuvwuukidwe ntenda amasunko.
Comments: 0 
Hits: 107 
IBbaibbele Lilaa Buumi
Kuvwuntauzya cakusyomeka mu Bbaibbele azintu nzyolyaamba. Cibalo ceelela baabo balombozya kwaabanya mumuni weebeka kuzwa mu Jwi Lilaa Buumi lyokwa Yahuwah!
Comments: 0 
Hits: 124 
Cikkelo ca Bumboni
Kuti muntu wakakomezyegwa kazyibide kusyoma zintu zitaluleme, akwalo kuvwuntauzya kasimpe inga camubeda cintu ceenzu cikopa mizeezo. Nokuba kuti kasimpe kasalala buti, kuli nguwe inga kamvwikaanga takaluleme, kuti kakateendelani azintu eezyo mwasimpide kale lusyomo lwakwe muntu ooyo. Yahuwah taakasiya naba muntu omwe kuti kadadanyana alikke pe. Walo wakabamba nzila Mujwi Lyakwe, eeyo nzila kufumbwa muntu njakonzya kubelesya kuti aandaanye akataa masimpe azitaluleme. Ooyu mulazyo ngwakubelesya akusanganya bumboni boonse antoomwe mukuyubununa kasimpe.
Comments: 0 
Hits: 67 
Kusonda a Kunjilwa Mizimo abulumbu bwa basalali
Kunjilwa mizimo lino kuli yambukide atalaa nyika mbuli muyoba. Mbasyoonto bantu bacisyoma zintu zilibonya ameso, pele bunji bwabo batongomene kutobela ziyanza zyakusonda kabayeeyela kuti muya wamuntu tuufwi akuti bantu bafwide bacilanga alimwi balakonzya kubandika abantu bacipona. Hena cilaa kaambo eeco na? Hena nkusobana buyo nsolo kuungula maanu ooko, naa nkuumbulizya buyo muntu wakafwidwa, nanka kuti kuli cintu cikonga cili kunzaa matewu? Eeci cibalo ciingula mibuzyo eeyo, akupa musemo wabulangizi bwa masimpe.
Comments: 0 
Hits: 66 
Kuzimaanya Musinze: Mpali Aatalikilwa Kubala Buzuba?
Sinkondoma wakabba bulemu bwakukombwa oobo bweelede kupegwa Mulengi wesu kwiinda mukupindula kkalenda libelesyegwa kujana buzuba bwa Nsabata bwa ciloba. Pele tacili cilikke eeco ncaakacita pe. Wakacincilizya aciindi cakutalikila kubala buzuba!
Comments: 0 
Hits: 57 
Cisyomyo Ciinda Kubaa Nguzu Mumulengalenga!
Yahuwah uyanda kuti eeco cisyomyo cili mu zina Lyakwe cizyibwe akubelesyegwa. Nceciceeci Mangwalo ncaayinduluka kukulwaizya bantu basyoma Nguwe kuti “Kamwiita zina lyokwa Yahuwah!”
Comments: 0 
Hits: 63 
Kocenjela! Munzi wa Roma Tuucinci Pe!
Munzi wa Roma ulalitukumuna mukwaamba kuti tuucinci pe. Kweendelanya amilazyo ya Katolika, kusubula akujaya kufumbwa muntu uusampuzya munzi ooyu, mulimo uutambulika!
Comments: 0 
Hits: 88 
Mbaani baJesuiti?
Kwaciindi citaanzi mumisela yabantu, poopo mu Jesuiti wakasalwa kusolweda Cikombelo ca Katolika caku Roma. Ciyubunuzyo 17 cilisalazyide kuti ooyu munyama uuzyila “mumulindi uutagoli,” Francis I, ngo poopo uucaalizya. Aawa swebo tuzubulula nkamu ya budyabulosi iizyibidwe kanjaanji kuti ni “Nkamu yaba Jesuiti” nanka “Mbungano ya Jeesu”.
Comments: 0 
Hits: 92 
Lucengo lwa Kubambulula Lusyomo: Kupelengusya Cisinshimi Kwayambukila Basikutongooka
Cishinshimi camvwiki zili 70 ncimwi akataa zishinshimi zitamvwisyidwe kabotu mu Mangwalo woonse. Nokuba boobo, mulandu tuuli wakubula bupanduluzi nokuba luzyibo pe, pele mulandu wiimvwi mubumpelenge bwa BaJesuiti bwakubejela buleya – kubasyomya kuti Simukazya-kristu ucili Kumbelaa mazuba akuti Simukazya-kristu wakasika Kuutaninga dilimunwa munzi wa Loma.
Comments: 0 
Hits: 66 
Cakabbadelwa Mubukkwene
Kuvwuntauzya Bbaibbele ncokutaceelede kucitwa ciyanza ca kupalulwa kubantu basyomeka bokwa Yahuwah.
Comments: 0 
Hits: 65 
Makani Aayinda Kubota!
Bululami bwa kwaabilwa tabukonzyene a bululami bwakulijanina omwini. Koya kumbele kubala wiiye kasimpe kakondelezya ka ciiyo ca lufutuko.
Comments: 0 
Hits: 89 
BaJesuiti, Nyika ya ciimo ca Bbola: Bumpelenge Bwiinda Zyoonse!
Bumboni bukankamusya bupa mulandu ku mbungano ya baJesuiti kuti njiili kumbele mulweeno lusikila myaka myaanda yosanwe. Ooku kubeja kubambila nyika yoonse kuti ikacengelwe limwi mumweembo maawe wa Ciyubunuzyo 9 eelyo madaimona aakulicengeezya kuba ziseese ziyanda kulwana “akufumpa” nyika.
Comments: 0 
Hits: 146 
Kristu Uupona Kataninga Zyalwa: Masimpe aa Bbaibbele? Naa Malweza Aakaindi?
Lusyomo lwa baleza botatwe luzyila kukukomba mituni kwansiku, kutali mu Mangwalo pe. Aboobo, kutambula lusyomo oolu ncecaaleta muzeezo wakuti Mufutuli wakali kupona kataninga zyalwa.
Comments: 0 
Hits: 158 
Bulozi Bwaantangalala: Kooze ka Saatani Kamaseseke
Citondezyo ca nzoka iizingaide nkoli eeco cigantwa muzidinto zya zibbadela zya mazubaano, ncintu ceelela ncobeni busilisi oobo. Kukomba zibumbwa amizimo/ Bulozi abu Saatani, nzintu zivweledwe muziyanza zyakusilika muzibbadela. Bunji bwa misamu yacikuwa yamazubaano, kwiina acimbi pele mbulozi bwaantangalala akusonda, kusisidwe mukati kalwiiyo lwa zilengwa leza amisamu. Bantu banjaanji baceendelezyegwa amusako wa Asclepius; maanu aabo aakacenjede aciindi cimwi akubaa busongo bunji, lino akafubaala akuzilaika nkaambo kamisamu iikola njobasungilizyigwa kunywa akusilikwa, yalo yakeelede kubalisika pele yakabakola akubawungula maanu.
Comments: 0 
Hits: 189 
Bali 144,000, Mulawo wa Bulemu a Mapobwe ookwa Yahuwah
Buumi bulindizya baabo bakali kutobela Mufutuli nibakacili kupona anyika nkupegwa bulemu akuzumizyigwa kutobela Nguwe kufumbwa mpabede kusikila kukabe kutamani munkuta zya kujulu. Nokuba kuti bali 144,000 ninkamu yaandeene, pele eeyi tiili nkamu iizandudwe akataa bantu pe. Kufumbwa muntu uulombozya kuti akabe akati kabo ulaa ciindi cibotu cakukakatila kucita boobo, eeco kwiinda mukulyaaba akuteelela Mulawo wabulemu, kutegwa akabe umwi akataa bali 144,000.
Comments: 0 
Hits: 114 
Kwaabila, Ncileleko Cibotu Kwiinda Zyoonse . . .

Ncintu cikatazya kanjikanji kuzyiba bwakubelesya kwakkumi kuti muntu watalika cikombelo caamunzi. Eeci cibalo civwuntauzya milazyo ya Bbaibbele iijatikizya kwakkumi azipego alimwi cisandulula nzila zyakupa kwakkumi kuli Yahuwah, nokuba kuti upailila amunzi wako.

Comments: 0 
Hits: 111 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.