Amubone Zyoonse
Home WLC NEWS!
Cishinshimi camu Bbaibbele, Ziiyo zya Bbaibbele, Zipekupeku, Zilembedwe, Azimwi Zinjaanji!
MULUMBE UUKASAALA Lino tuzunda twa Coronavirus mbutwavwundaula manyongwe munyika yoonse, cakuti kucinyina muntu uulyata tende anze kalyeendelela, mbuti nyika mbwiiyoogwitila liya myeembo ya Ciyubunuzyo iili 7 yaakusiba? Casika sunu ciindi cakuti twiibaluke mu mizeezo yesu zintu ziyoocitika katutana landuka penzi lya Coronavirus. Tyanka AAWA ubale zinjaanji.

Zilembedwe

2702 Zilembedwe in 22 Languages

Malengelo? Naa Kulibedelela? Ncili ncosyoma webo?
Kuli mweelwe wa banakristu uunyandya basisikizya kusyoma zintu zilibedelela. Eeci cizyila mukutamvwisisya cituuzyo ca Mufutuli. Hena yebo ndonduwe uusyoma boobu?
Comments: 0 
Hits: 247 
Ciiminina Zina lya Elohimu: Tacili Ncoyeeyela!
Kuvwuntauzya kabotu-kabotu mu Mangwalo kuyubununa kuti kuleka buyo kuti Mufutuli muntu nyama, pele taakaliko kakutana lengwa cintu. Aboobo mbubuti mbotu lulamika zina lya elohim (zina lya mubunji) notupandulula Yahuwah mu Mangwalo woonse.
Comments: 0 
Hits: 201 
Koiya Zipego zya Bululami kwiinda mu Lusyomo!
Bululami kwiinda mu lusyomo ncipego cizumanana kwaabila zintu. Nkwaabilwa bululami Bwa Kristu lyoonse kakwiina magolelo, ooko kweetelezya azipego zinjaanji.
Comments: 0 
Hits: 78 
Kulibambila ku Ntenda Yakavwumbu: Mulimo wa MunaKristu
Kakwiina kudonaika, swebo tupona ncobeni mumazuba aamamanino mumusela wanyika iino. Mumyaka misyoonto yainda, kufumbwa muntu wakatii sole kukambauka kuti mamanino aanyika aswena, ooyo muntu wakali kunongwa, kufubaazyigwa akutandilwa kulaale. Pele sunu, nokuba boobo, nkaambo kazintu ziyaa kucitika munyika mazubaano, kufumbwa bantu boonse nkobakkala bayaakusinsimuka akubbatula meso kulangisya mbozilemede zintu zicitika muciindi ncotupona cino. Hena yebo ulilibambide kumazuba aacizya kumbele na? Mwati yebo kulaa ncozyi cini ncoyelede kulibambila? Eeci cibalo casika aciindi ceelede kuti cikugwasye kutalika kulibambila.
Comments: 0 
Hits: 63 
Lwiiyo lwa Basyaalizi| Muzeezo Wiimpene Kulanganya Cikombelo a Isilayeli

Mumisela yoonse, kuli mizeezo yobile iijatikizya Cikombelo mboceendelana a Isilayeli. Mumuzeezo wa kwaatula Cikombelo caatula cisi ca Israel cakuti cisi ca Israel tacicikwe bulangizi bwakufutulwa. Mumuzeezo wa kuzandulwa (muzeezo wa kupegwa moza), kakuli Yahuwah ucilaa makani kucisi ca Israel, kuli kwiimpana akataa Israel a Cikombelo eeco cikobeledwe mumyaka yoonse, kakwiina kuvwelanya zyobile eezyi.

Hena cilakonzyeka kuti eeyi mizeezo iilaa mpuwo yobile kiilubide? Hena kuli busena bwa kwiimina akati mukasimpe? Atuye kumbele kubala...

Comments: 0 
Hits: 77 
Kusiswa Aa Messiah Muli Yahuwah

Maseseke aakusanduka ali mukuyuba aa Messiah muli Yahuwah. Eeyi njenzila njapede Yahuwah mulweengelelo kuli yooyo uusyoma kutegwa akabalwe kuti ubamba mulawo wabulemu munzila iilondokede.

Comments: 0 
Hits: 86 
Kusololelwa kwa Bulemu: Koiya Kuzyiba Ncayanda Yahuwah Cigaminina Nduwe!
Kupona mumanyongwe aamamanino munyika kuyooyandika kubaa cilongwe cikamantene kakwiina kuleyaleya a Taata uuli Kujulu kwiinda mbucaabede muziindi zya baapositolo. Kufumbwa muntu uusyoma ulayandika kusololelwa munzila yaandeene nkaambo, muntu omwe-omwe zintu zimweendela munzila yiimpene abuumi mbwakkala buliimpene kuzwa kubantunyina. Tacili cintu ciyandika buyo kubaa cilongwe cigaminina a Taata, pele kulayandika akulizyiba jwi Lyakwe eelyo Walo nakanana kuli nduwe.
Comments: 0 
Hits: 138 
Nkaambo nzi Jeff Bezos, wiinda kuvwuba munyika, ncatazyi mulengalenga ookwa Yahuwah?
Jeff Bezos wakalelekwa citaambiki a Mwami Yahuwah. Ino kayi nkaambo nzi ncasowa mabbiliyoni aamali mumulimo uutonkela kumbele makanze ookwa Saatani? Nkamu ya WLC yamutamba Bezos kuti abale Bbaibbele lyakwe, ayiye kasimpe, akucenguluka aleke mulimo ooyo ino so! Bulumbu bwakusungilizya zitaluleme cakuliyandila bulaa ntenda yeetezya.
Comments: 0 
Hits: 145 
Kulisamika kwa Muna Kristu
Ncintu cabulengwa leza kuti muzeezo wamuntu, ooyo wakalengwa mumunkonzyanyo wa Mulengi wakwe, awalo alakkomana akuyanda zintu zibotu. Cimwi akataa zintu bantu nzyobayandisya ncakuyanda kulangika kubota nobasamide zikobela. Kulipakamisa akujatila bantu maanu kuti ubonwe mbobede amubili wako wabucete acinyonyoono, nkuba muzike wa KULIYANDA; eeco ncecibi cini ncaakawida Lusifa. Aabo baluleme bapona mazubaano kumamanino aamusela wanyika eeyi, banookakatila kusetekanya ciimo, kusiila limwi zyoonse kumbali kufumbwa cinga cabasinkila nokuba kubanyengelela bululami bwa kujulu.
Comments: 0 
Hits: 202 
Koyiya Bwakutambula Nguzu Zyabulemu Zitagoli!
Mumangwalo woonse kuli mulazyo wa nguzu zitaambiki, zilindizya buyo kufumbwa muntu uuyanda kuzitambula kwiinda mulusyomo. Mangwalo aamba kuti Yahuwah takonzyi kubeja. Kaambo keni ncocili boobo, nkaubauba: kufumbwa Yahuwah ncaamba, cilacitika mbweenya mbwaamba Walo naamanizya kwaamba cintu eeco!
Comments: 0 
Hits: 225 
Yahuwah ngo mweenzinyoko waamoyo kwiinda boonse. Cili boobo nkaambo kakuti . . .
Twaambo twa Mangwalo tupandulula zibeela zya ciimo cokwa Yahuwah tulasalala ngwaa kuti twazyiba ncobeni ncotwiiminina. Koyiya mbwaabelesyegwa mabala aaya mpoonya ubbukizye zisyomyo nzyotaninga bwene.
Comments: 0 
Hits: 168 
Kufutulwa Ciindi Comwe, Ulifutukidwe Lyoonse
"Wafutulwa Aciindi Comwe, hena Unoofutukide Lyoonse? Zyuulunzuma zya Banakristu mazubaano bayiisya kuti aabo banunudwe bali "kwabilidwe kukabe kutamani," akuti kuti muntu wakufutulwa aciindi cimwi, lyoonse unoofutukide kale. Cintu cuusisya ncakuti oolu lusyomo lutajanwi mu Bbaibbele luumbulizya bantu banji kuti bafukule akoona onzi akubacengelezya kuti balikwabilidwe.
Comments: 0 
Hits: 213 
Kulibambila Kukkala Antoomwe a Yahuwah
Bulumbu bwiinda zyoonse buyoopegwa bakomi takuli kuleka kufwa. Pele, nkuyoobaa ciindi cibotu cakukkala munsimunsi lya mpabede Yahuwah mubulelo Bwakwe buzya anyika. Eelyo nobelesya lusyomo lwako kutambula lufutuko, kumwi kolibambila kuyookkala antoomwe a Yahuwah, eeco cini ncecibalilwa kuli nduwe kuti mbululami.
Comments: 0 
Hits: 195 
Hena Yebo Ulizyi Ciyoocitika?
Cisyomyo ca kuboola kwa Yahushua mbobulangizi bwa moza bwakakulwaizya basimilimo bakatumwa, akuyumyayumya baabo bakakosolwa mitwe, akulongezya basyomi mumisela minjaanji. Cintu cuusisya ncakuti , bantu basyoma banji bakaambilwa makani aataluleme aajatikizya zintu ziyoocitika muciindi cakuboola kwa Mufutuli.
Comments: 0 
Hits: 266 
Kubula Cibi Kwiinda mu Kusyoma
Kunjila mumunzi wa Jelusalema Mupya kuyeeme munzila njotubamba mulawo ookwa Yahuwah. Eeci cileta penzi nkaambo bantu bawide mucinyonyoono tabakonzyi kubamba mulawo ooyo weelede kubambwa kutegwa bakanjile mumunzi uusetekene.
Comments: 0 
Hits: 241 
Kulikkomanisya a Cipego ca Ciindi
Yahuwah ngu Taata wiinda bwaabi. Bunji bwa zipego Zyakwe tazitambulwi mumuya wa bulumbu akataa bana Bakwe, bazilanganya buyo mbuli zintu zimwi. Pele boonse beelede kwiibaluka kuti “Kufumbwa zipego zyoonse zibotu, zilondokede zyizwa kujulu kuli Taata wakalenga mimuni, walo uutasanduki alimwi kubala kwakwe takuzimaani aasyoonto mbuli cimvule(Jemusi 1:17) Cimwi cipego citalanganyigwi kabotu kwiinda zyoonse, ncipego ca ciindi.
Comments: 0 
Hits: 280 
Kutambula Bululami bwa Yahuwah
Nzila yakutambula Bululami bwa Yahuwah: Kuvwuntauzya Mulumbe mubotu mu Bbaibbele ancocaambilizya cini “kweenda aa lusyomo.”
Comments: 0 
Hits: 243 
Lufutuko ncipego cigaminina muntu, kutali mbungano
Lufutuko ncipego, pele mulimo wamuntu mwini kuti azumine lufutuko. Kunyina naba omwe uunga watambwida muntunyina umwi lufutuko pe; kunyina uunga walyaaba mucibaka ca muntunyina pe.
Comments: 0 
Hits: 128 
Paulu a BaGalatiya
Bantu banji mazubaano bazingidwe mizeezo nkaambo kabbuku lya BaGalatiya. Aabo bakomba mu Nsondo bataminina kuti BaGalatiya bayiisya kuti Nsabata yakagagailwa aciciingano. Aabo bapaila Mujibelo babelesya tumpango ntweenya kutaminina kuti mapobwe ookwa Yahuwah taaceelede kubambwa. Boonse antoomwe batamauka kuti "ziyanza zyabuyamba zitakwe mpindu" eezyo zyaambwa mu BaGalatiya 4, zyaambilizya mulawo wa Isilayeli uutacikwe nguzu akataa Banakristu sunu. Pele kuteelelesya twaambo toonse ootu, kuyubunuka cintu ciimpene kapati.
Comments: 0 
Hits: 176 
Kukomba mu Moza wa Kasimpe
Kufumbwa naa ukomba mukabunga kasyoonto, naa amukwasyi wako, nokuba olikke, ulakonzya kutambula cileleko ca buzuba bwa Nsabata kokombela amunzi wako.
Comments: 0 
Hits: 238 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.