Amubone Zyoonse
Home WLC NEWS!
Cishinshimi camu Bbaibbele, Ziiyo zya Bbaibbele, Zipekupeku, Zilembedwe, Azimwi Zinjaanji!
John 1
For all Trinitarians, John provides a 'solid' proof of Christ's divinity, especially in what he penned in the first chapter of his gospel. They throw at you John 1:1 to end the discussion whenever you attempt to present the biblical one-nature human Yahushua. We need to learn how to help our Trinitarian friends understand John's words as he intended for them to be understood. Professor Bill Schlegel provides invaluable tips on this subject in this excellent presentation. Click here to listen to his lecture.

Zilembedwe

3703 Zilembedwe in 22 Languages

Kutalubizya kwa Poopo: Tacili Ncobayeeyela Ba Protestanti Banji eeco!
Lwiiyo lwa kutalubizya, nokuba kuti taluli ceeco bunji bwaba Protestanti ncobayeeyela, lucili lwiiyo lulaa tumpenda.
Comments: 0 
Hits: 11 
Maaya (Tzitziti) Aasunu
Ninzi mayaayila? Hena bantu basyoma baleelede kusama ngawo na?
Comments: 0 
Hits: 11 
Ikuti Yahushua Naakaliko Kataninga zyalwa, nkokuti Taakali Muntu Johane 17:5
Bantu banjaanji basyoma muli Baleza botatwe basyoma kuti mupailo ookwa Yahushua mu Mulumbe wa Johane 17:5 citondezya kuti walo wakali kupona kataninga zyalwa. Pele hena ncencico cini eeco ncaakali kwaamba na?
Comments: 0 
Hits: 35 
Inzila Iiteendeendwi
“Koteelela O Isilayeli: Yahuwah Leza wesu, Yahuwah ngumwi!” (Maako 12:29) Ninzila iisyaankene eeyo Messiah njakwiitila kuti weende yebo. Yebo tookabambilwa kweendela mu nzila zikwazeme mu ziyanza zya zikombelo.
Comments: 0 
Hits: 31 
Nkaambo Nzi Musyobo Wa Cijulujulu?
Nkaambo nzi Yahuwah ncaakasala kuti tukole ooto tube twa musyobo wa cijulujulu? Hena wakaide kuganta kusala musyobo ooyo na?
Comments: 0 
Hits: 21 
Inamba 3 Nciintakwe Makani
Mulimo wa cibalo eeci ngwakuvwuntauzya kuti naa tubungabunga twa zintu zyotatwe mu Mangwalo nokuba akataa zilengwa leza citondezya kuti Leza awalo mbantu botatwe naa mbaaleza botatwe. Hena cili masimpe kuti kwaamba zintu zyotatwe antoomwe citondezya kuti kuli baleza botatwe na? Hena kubunganya zintu zyotatwe nokuba bantu botatwe cibamba “botatwe-mumuntu-omwe” na?
Comments: 0 
Hits: 93 
Ninzi Kuboola Kwabili Kusolweda Cuulu Camyaka?
Muzeezo wa kuboola kwa Messiah kusolweda cuulu camyaka ngwakuti Messiah uyoosika kabutaninga talika bulelo bwa cuulu camyaka, alimwi oobo bulelo bwa cuulu camyaka myaka iili cuulu kalela aano anyika Messiah.
Comments: 0 
Hits: 85 
Russia Mu Cishinshimi Ca Bbaibbele!
Mumuni mupya uugambya kuzwa muli Ezekiya uyubununa kuti lumamba lukamantene lwa masi aanyika lusolwedwa aa Russia luyoofumpa cisi ca Isilayeli! Eeci ciyoobelesyegwa a Julu kubunganya bantu banjaanji kuli Yahuwah.
Comments: 0 
Hits: 52 
Jelusalema: Munzi wa Mwami Mupati
Jelusalema wakalaa mulimo mupati mumakanze ookwa Yahuwah ku bantu kwaciindi cilamfu. Kwaambilizya makanaa lwanguluko lwa cisi ca Isilayeli, mu Kaanda kaniini 14, 1948, eeco cakaba cintu ciyandisi kapati kuli baabo bapona mazubaano aamamanino.
Comments: 0 
Hits: 57 
Hena Twakeenwa Na?
Hena Yahushua a Baapositolo bakatwaambila ncobeni makani woonse mbwaabede bwini na? Nkaambo nzi ncicaatola kwiinda amyaka 300 kuti Cikombelo cibbukizye Nzila ya Lufutuko?
Comments: 0 
Hits: 127 
Kutembaula! Cibelesyo mu Nkondo Yamatantaanta!
Kutembaula ncilwanyo cilaa nguzu kapati mu nkondo ya moza cakuti taceelede kutazyibwa akataa bantu ba Yahuwah mazubaano. Eelyo webo notembaula Yahuwah muciindi nociba cili buti, yebo waambilizya lusyomo lwako mu luyando Lwakwe anguzu zya kufutula ku mulengalenga woonse uukulangilizya. Oolo lusyomo nolutondezya mu kutembaula, lulaa nguzu muli ndulo, zya kuvwuna kuzwa mutukole twa sinkondonyoko.
Comments: 0 
Hits: 87 
Bumboni Buli 5 Bwakuti Mvwiki ya Makumi Ciloba ya Daniele Yakazuzikwa

Cishinshimi cokwa Daniele ca “Mwiki zili makumi ciloba “ cakazuzikwa mumusela mutaanzi. Cuusisya ncakuti, bantu banji sunu balaalilwa kuzyiba kasimpe kalibotela aaka alimwi bacizuunyene kuti mvwiki yamacaalizyo mu cishinshimi ca Daniele tiininga zuzikwa.

Mboobu bumboni Buli 5 bwakuti Mvwiki ya makumi ciloba yokwa Daniele yakazuzikwa.

Comments: 0 
Hits: 64 
Mulimo wa Banakazi mu Ekklesia
Eeci cibalo cizubulula milimo yeendelana alimwi iitaandaanyiki ya banalumi abamakaintu amunzi amu mbungano yakupaila ya Ekklesia
Comments: 0 
Hits: 119 
Lwiiyo lwa Mazina Aabelesyegwa Mubumboni bwa Messiah Lwakwe
Aawa, tuzubulula bucenjezu mu lwiiyo lwa Baleza botatwe azimwi zyabufubafuba zitabilila lwiiyo oolo.
Comments: 0 
Hits: 136 
Bulelo Bwako Abuboole
Casika ciindi cakuti Banakristu banjaanji babale ma Bbaibbele aabo akukkazyika camba mu kasimpe kwiinda kwiide kuumuna biyo nkaambo kakuyandisya kumvwana.
Comments: 0 
Hits: 103 
Mibuzyo Ya Kupona Kotaninga Zyalwa
Mibuzyo iili ciloba kuli baabo bayiisya kuti Yahushua wakali kupona kale kataninga zyalwa mu Betelehema
Comments: 0 
Hits: 167 
Eelyo Bbwe Wakali Kristu
Aabo bantu basyoma kuti Mwami Yahushua Messiah wakali kupona kataninga zyalwa balikumbatizya kumajwi aa Mwaapositolo Paulu mu 1 Bakolinto 10:4, oomo walo mwaamba kuti bana Isilayeli nibakali munkanda ‘boonse bakanywa cakunywa comwe ku moza; nkaambo bakanywa kuzwa mubbwe lya moza eelyo lyakali kubasindikila; alimwi eelyo bbwe wakali Kristu.’ Pele hena ncencico cini ncaamba Paulu aawa na?
Comments: 0 
Hits: 181 
Ncociiminina 'Kweendelezyegwa aa Mulawo'
Inga ndatalisya kukucenjezya kuti eeci cibalo ncilemu munzila imwi. Eeci nciiyo ciyandika kutonkomana kubala. Ndakukomba upaile kotaninga bala ciiyo eeci. Mwami Yahuwah atweenzye kabotu toonse!
Comments: 0 
Hits: 125 
Johane 3:16 Amukucenjelele Kutamvwisyisya Kumwi
Mazubaano Johane 3:16 kunooli nkakampango kainda kwaambwaambwa, ambweni kaindide (kusendekezyegwa) mu Bbaibbele lyoonse, mbwaanga kalagantwa (azikwankwani) zya misobano yaku Amelika alimwi kalabelesyegwa abakambausi bazuunyene mu bufundisi. Lino mbokali kaambo kalibotela (muli lwankako keni) ka luyando lwa Yahuwah lupati ndwaakapa Mwanaakwe, amagolelo eeni aajatikene muli ceeci, aaka kampango inga kabelesyegwa munzila iilaa ntenda yakuunina.
Comments: 0 
Hits: 129 
Kunyonokezya BamaJuuda: Kuzubulula BaLoma 9-11
BamaJuuda abantu Bamasi, bayoozumanana kutola mulumbe kuli bamaJuuda (akumasi, naa kuli baabo batali bamaJuuda; pele kutali kumasi alikke). Kuli basyaalizi bayoomvwa mulumbe ooyo, akuusyoma, akuvwunwa. Bulangizi bwesu mbwakuti mitabi njitwaalengwa aayo ikasomekwe alimwi mucisamu cayo cini, antoomwe abantu Bamasi cino ciindi, eelyo nobayaa kubona kuti Yahushua, alimwi Yahushua alikke, ngo Messiah wabo; akuti Banakristu balaa lufutuko akuzuzikilwa zisyomyo zyabo zini a Mangwalo aazyila kuli Yahuwah.
Comments: 0 
Hits: 180 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.