Amubone Zyoonse
Home BANNER ARCHIVE
Cishinshimi camu Bbaibbele, Ziiyo zya Bbaibbele, Zipekupeku, Zilembedwe, Azimwi Zinjaanji!

Zipekupeku zya BunaKristu zyamu Bbaibbele

Musela wa Kkalenda lina Juliyasi

 • Hena mundando wa mvwiki kuli niwakanyonganyigwa?
 • Hena mazuba aakupaila akacincwa na?
 • Kuli mazuba ongaye mumvwiki ya kkalenda lina Juliyasi?
 • Ndi kkalenda nzi Yahushua ndyaakali kubelesya?
 • Hena Mujibelo nje Nsabata yamu Bbaibbele yamasimpe na?
 • Mwati Yahushua wakabuka ncobeni kuzwa kubafu mu Nsondo na?
Mucipekupeku eeci:
Masimpe aamazuba aali mumvwiki njotubelesya mazubaano!
Ciindi: 00:05:43
Zyakubuula: 1201
Kwaamba ncoyanda: 0 
3319 

Mweengwe Wakupimya Mazuba Wakacinca:

 • Mweengwe wakabambwa abantu mumyaka misyoonto yakainda uutakwe mpuuyeeme
 • Ulakonzya alimwi wakacincululwa ziindi zinjaanji
 • Utondezya kuti mwviki iizinguluka kakwiina kuyozya ililubide
 • Uyandika kunungilila buzuba bomwe bwakuswaanganya cooko ca Kumbo a Kujwe
Mucipekupeku eeci:
“Imvwiki Iizinguluka Kakwiina Kuyozya” yatondezyegwa kuti NJAKUBEJA!
Ciindi: 00:14:52
Zyakubuula: 960
Kwaamba ncoyanda: 0 
3202 

Kusalilwa Kugeme Buumi: Kuumina Muya Wako Njuka?

 • Kwaalilwa kucita cibotu nociba buti/ Ku
 • Kusalilwa Kakwiina Kulisalila
 • Kunununa Kulaa magolelo
 • Luzyalo Lutakakwi
 • Kukakatila kwa Basalali 
 • Kukwabililwa Kuteeli
Mucipekupeku eeci:
Kusalilwa Kugeme Buumi: Lusyomo Lwabujayi lutali mu Bbaibbele!

 

Ciindi: 00:18:56
Zyakubuula: 1125
Kwaamba ncoyanda: 0 
3363 

Bugwebenga bwaba Jesuiti, bwayubununwa!

 • Bantu balaa mpuwo bali 38 bazuminizya makani aaya...
 • Busofwaazi butaambiki bwaba Jesuiti
 • Poopo Francis I = Poopo Mutaanzi waba Jesuiti
 • BaJesuiti balaa milandu yalunya kapati yaacitigwa mumisela yakainda.
 • "Mbungano ya Jeesu" ...Ayubununwa Maseseke!
Mucipekupeku eeci:
Kuvwuntauzya ciimo ca Nkamu yokwa Saatani aba Jesuiti! 
Ciindi: 01:00:48
Zyakubuula: 1200
Kwaamba ncoyanda: 0 
3575 

Kubaa Bululami bwa Yahuwah

 • Mulumbe nzi ooyo wakeelede “kukambaukwa
  kucilengwa leza cili coonse”? (Maako 16:15)
 • Mbubuti mulumbe wa Yahushua mbuutondezya
  nguzu zya Yahuwah zyakufutula bantu boonse?
 • Mbubuti mbotunga twabeleka milimo yokwa Yahuwah?
 • Mbubuyi mbotunga twabaa bululami bokwa Yahuwah

Mucipekupeku eeci:
Ninzi ciiminina kweenda cabululami mulusyomo!

Ciindi: 00:07:22
Zyakubuula: 1286
Kwaamba ncoyanda: 0 
3568 

Kubandika mu Milaka

 • Hena “Kubandika mu Milaka” kulajanwa mu Bbaibbele?
 • Ninzi cini ncolyaamba Bbaibbele eelyo nolyaamba kuti “milaka”?
 • Hena “milaka” mwaambo ncobeni wa Kujulu?
 • Mulimo nzi ngucaapedwa Cipego ca Milaka ku ekklesia?

Mucipekupeku eeci:
Kasimpe ka Bbaibbele aako kayubununa “Kubandika mu Milaka”!

Ciindi: 00:16:44
Zyakubuula: 1351
Kwaamba ncoyanda: 0 
4106 

Ninzi Caakankaminwa aCiciingano?

 • Bakolose 2- BWIINGUZI
 • Ninzi caakankaminwa aciciingano?
 • Ninzi “caalembedwe zyintu ziyandika”?
 • Caamba nzi kwaanguluka muli Yahushua?
 • Caamba nzi kuti “Kutabi  muntu uumubeteka
  mukani aa cakulya, cakunywa, . . . Mwezi
  Mupya nokuba Nsabata”?

Mucipekupeku eeci:
Kuvwuntauzya Bakolose 2 mu Bbaibbele

Ciindi: 00:12:23
Zyakubuula: 1337
Kwaamba ncoyanda: 0 
3663 

Kolyookezya mu Luumuno

 • Ncinzi citola busena kuti webo wafwa?
 • Hena bafwide balakonzya kubandika kuli ndiswe?
 • Hena bayandwa bangu bakafwa balindibwene ime?
 • Hena lufu ngamamanino? Hena lufu nkoluli lyoonse akutamani?
 • Hena kuli kulimvwa bulanga nolwiindide lufu?
 • Ninzi cini ncocaamba “muzumi”?

Mucipekupeku eeci:
Amwiiye Kwiingula kupedwe  kumibuzyo eeyi aimwi minjaanji!

Ciindi: 00:16:12
Zyakubuula: 1353
Kwaamba ncoyanda: 0 
3937 

Izina Lyakwe Munkumo

 • Cisyomyo Cilaanguzu!
 • Kusandula mizeezo
 • Cimbonimboni ca Ciimo ca Yahuwah
 • Ciindi cibotu cinyandya!
 • Cintu cilikke citolwa Kujulu
 • Kukona Kutamani

Mucipekupeku eeci:
Kutambula Cisyomyo ca Zina Lipya!

Ciindi: 00:12:03
Zyakubuula: 1409
Kwaamba ncoyanda: 0 
3927 

Yahuwah: Izina Lyacisyomyo

 • יהוה
 • Yahuwah
 • Izina Lyakwe Mwini Sikabumba
 • Lilabelesyegwa mu Mangwalo ziindi ziinda azyuulu
  zyosanwe amyaanda yosanwe.
 • Makanze aa Lufutuko alajanwa Muzina lya Taata
 • Mangwalo akulwaizya BOONSE kuti baite Yahuwah

Mucipekupeku eeci:
Kulikankaizya Cisyomyo cili Muzina lya Yahuwah Lisetekene!

Ciindi: 00:12:48
Zyakubuula: 1452
Kwaamba ncoyanda: 0 
3716 

Kamwiita Zina Lyakwe!

 • יהוה
 • "IME nde NDIME"
 • Izina lya Mulengi Lisetekene
 • “MWAMI” talisyi zina Lyakwe
 • “LEZA”talisyi zina Lyakwe
 • Mulengi ukulwaizya BOONSE kuti baite zina Lyakwe

Mucipekupeku eeci:
Amubbukizye Zina Liseketene lya Taata Wakujulu!

Ciindi: 00:10:15
Zyakubuula: 1432
Kwaamba ncoyanda: 0 
3884 

Myezi Mpiya: Cipego ca Mulengi

 • Mazuba aaMyezi Mipya= Mbunga yamazuba
  aakukomba abikkidwe ambali
 • Ciindi cakulizeeza, kutontomana kuyeeya,
  akulicenka mumuuya wako
 • Ciindi cakuyandaula kulekelelwa zibi zyamwezi
  wainda akuyandaula lugwasyo lwamwezi uzya

Mucipekupeku eeci:
Mwezi Mupya...cipego ca Yahuwah cibekema!

Ciindi: 00:16:13
Zyakubuula: 1378
Kwaamba ncoyanda: 0 
3903 

Musela wa Kkalenda lina Juliyasi

 • Hena mundando wa mvwiki kuli niwakanyonganyigwa?
 • Hena mazuba aakupaila akacincwa na?
 • Kuli mazuba ongaye mumvwiki ya kkalenda lina Juliyasi?
 • Ndi kkalenda nzi Yahushua ndyaakali kubelesya?
 • Hena Mujibelo nje Nsabata yamu Bbaibbele yamasimpe na?
 • Mwati Yahushua wakabuka ncobeni kuzwa kubafu mu Nsondo na?
Mucipekupeku eeci:
Masimpe aamazuba aali mumvwiki njotubelesya mazubaano!

Mweengwe Wakupimya Mazuba Wakacinca:

 • Mweengwe wakabambwa abantu mumyaka misyoonto yakainda uutakwe mpuuyeeme
 • Ulakonzya alimwi wakacincululwa ziindi zinjaanji
 • Utondezya kuti mwviki iizinguluka kakwiina kuyozya ililubide
 • Uyandika kunungilila buzuba bomwe bwakuswaanganya cooko ca Kumbo a Kujwe
Mucipekupeku eeci:
“Imvwiki Iizinguluka Kakwiina Kuyozya” yatondezyegwa kuti NJAKUBEJA!

Kusalilwa Kugeme Buumi: Kuumina Muya Wako Njuka?

 • Kwaalilwa kucita cibotu nociba buti/ Ku
 • Kusalilwa Kakwiina Kulisalila
 • Kunununa Kulaa magolelo
 • Luzyalo Lutakakwi
 • Kukakatila kwa Basalali 
 • Kukwabililwa Kuteeli
Mucipekupeku eeci:
Kusalilwa Kugeme Buumi: Lusyomo Lwabujayi lutali mu Bbaibbele!

 

Bugwebenga bwaba Jesuiti, bwayubununwa!

 • Bantu balaa mpuwo bali 38 bazuminizya makani aaya...
 • Busofwaazi butaambiki bwaba Jesuiti
 • Poopo Francis I = Poopo Mutaanzi waba Jesuiti
 • BaJesuiti balaa milandu yalunya kapati yaacitigwa mumisela yakainda.
 • "Mbungano ya Jeesu" ...Ayubununwa Maseseke!
Mucipekupeku eeci:
Kuvwuntauzya ciimo ca Nkamu yokwa Saatani aba Jesuiti! 

Kubaa Bululami bwa Yahuwah

 • Mulumbe nzi ooyo wakeelede “kukambaukwa
  kucilengwa leza cili coonse”? (Maako 16:15)
 • Mbubuti mulumbe wa Yahushua mbuutondezya
  nguzu zya Yahuwah zyakufutula bantu boonse?
 • Mbubuti mbotunga twabeleka milimo yokwa Yahuwah?
 • Mbubuyi mbotunga twabaa bululami bokwa Yahuwah

Mucipekupeku eeci:
Ninzi ciiminina kweenda cabululami mulusyomo!

Kubandika mu Milaka

 • Hena “Kubandika mu Milaka” kulajanwa mu Bbaibbele?
 • Ninzi cini ncolyaamba Bbaibbele eelyo nolyaamba kuti “milaka”?
 • Hena “milaka” mwaambo ncobeni wa Kujulu?
 • Mulimo nzi ngucaapedwa Cipego ca Milaka ku ekklesia?

Mucipekupeku eeci:
Kasimpe ka Bbaibbele aako kayubununa “Kubandika mu Milaka”!

Ninzi Caakankaminwa aCiciingano?

 • Bakolose 2- BWIINGUZI
 • Ninzi caakankaminwa aciciingano?
 • Ninzi “caalembedwe zyintu ziyandika”?
 • Caamba nzi kwaanguluka muli Yahushua?
 • Caamba nzi kuti “Kutabi  muntu uumubeteka
  mukani aa cakulya, cakunywa, . . . Mwezi
  Mupya nokuba Nsabata”?

Mucipekupeku eeci:
Kuvwuntauzya Bakolose 2 mu Bbaibbele

Kolyookezya mu Luumuno

 • Ncinzi citola busena kuti webo wafwa?
 • Hena bafwide balakonzya kubandika kuli ndiswe?
 • Hena bayandwa bangu bakafwa balindibwene ime?
 • Hena lufu ngamamanino? Hena lufu nkoluli lyoonse akutamani?
 • Hena kuli kulimvwa bulanga nolwiindide lufu?
 • Ninzi cini ncocaamba “muzumi”?

Mucipekupeku eeci:
Amwiiye Kwiingula kupedwe  kumibuzyo eeyi aimwi minjaanji!

Izina Lyakwe Munkumo

 • Cisyomyo Cilaanguzu!
 • Kusandula mizeezo
 • Cimbonimboni ca Ciimo ca Yahuwah
 • Ciindi cibotu cinyandya!
 • Cintu cilikke citolwa Kujulu
 • Kukona Kutamani

Mucipekupeku eeci:
Kutambula Cisyomyo ca Zina Lipya!

Yahuwah: Izina Lyacisyomyo

 • יהוה
 • Yahuwah
 • Izina Lyakwe Mwini Sikabumba
 • Lilabelesyegwa mu Mangwalo ziindi ziinda azyuulu
  zyosanwe amyaanda yosanwe.
 • Makanze aa Lufutuko alajanwa Muzina lya Taata
 • Mangwalo akulwaizya BOONSE kuti baite Yahuwah

Mucipekupeku eeci:
Kulikankaizya Cisyomyo cili Muzina lya Yahuwah Lisetekene!

Kamwiita Zina Lyakwe!

 • יהוה
 • "IME nde NDIME"
 • Izina lya Mulengi Lisetekene
 • “MWAMI” talisyi zina Lyakwe
 • “LEZA”talisyi zina Lyakwe
 • Mulengi ukulwaizya BOONSE kuti baite zina Lyakwe

Mucipekupeku eeci:
Amubbukizye Zina Liseketene lya Taata Wakujulu!

Myezi Mpiya: Cipego ca Mulengi

 • Mazuba aaMyezi Mipya= Mbunga yamazuba
  aakukomba abikkidwe ambali
 • Ciindi cakulizeeza, kutontomana kuyeeya,
  akulicenka mumuuya wako
 • Ciindi cakuyandaula kulekelelwa zibi zyamwezi
  wainda akuyandaula lugwasyo lwamwezi uzya

Mucipekupeku eeci:
Mwezi Mupya...cipego ca Yahuwah cibekema!


Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.