Amubone Zyoonse
Home BANNER ARCHIVE
Cishinshimi camu Bbaibbele, Ziiyo zya Bbaibbele, Zipekupeku, Zilembedwe, Azimwi Zinjaanji!
17 Zipekupeku
Ciindi: 00:05:43
Izyakubuula: 1169
Busanduluzi...
 
Zyintu zyakwaamba: 0
Kuswaya: 3239

Musela wa Kkalenda lina Juliyasi

 • Hena mundando wa mvwiki kuli niwakanyonganyigwa?
 • Hena mazuba aakupaila akacincwa na?
 • Kuli mazuba ongaye mumvwiki ya kkalenda lina Juliyasi?
 • Ndi kkalenda nzi Yahushua ndyaakali kubelesya?
 • Hena Mujibelo nje Nsabata yamu Bbaibbele yamasimpe na?
 • Mwati Yahushua wakabuka ncobeni kuzwa kubafu mu Nsondo na?
Mucipekupeku eeci:
Masimpe aamazuba aali mumvwiki njotubelesya mazubaano!
319 Zilembedwe
Zyintu zyakwaamba: 0
Kuswaya: 8
Zyintu zyakwaamba: 0
Kuswaya: 9
WLC- Ndiswe bani:
 • Nkamu iili munyika yoonse
 • Tatusengene ku Zikombelo pe
 • Tuli Basikwiiya ba Yahushua
 • Tulibambila Kuboola Kwabili
 • Kuyubununa Cishinshimi
 • Twaabanya zyintu ZITAULWI
 • 1023 Zipekupeku mumilaka ili 30 Languages
Amutugwasye kumwaya mulumbe. Amubuule zipekupeku eezyi akwaabilana abalongwe benu!
Prayer Requests

Musela wa Kkalenda lina Juliyasi

Zipekupeku zipya mu Citonga

Musela wa Kkalenda lina Juliyasi
Mweengwe Wakupimya Mazuba Wakacinca: Hena Ayalo Nsabata Yakacinca Na?
Kusalilwa Kugeme Buumi: Kuumina Muya Wako Njuka
Maseseke aa Bukatolika | Bugwebenga bwaba Jesuiti, bwayubununwa!
Kubaa Bululami bwa Yahuwah: Lusyomo mu Mulumbe Mubotu Lwamvwisyigwa!
Kubandika mu Milaka
Title: Ninzi Caamankaminwa Aciciingano? | Kumvwisisya Bakolose 2