Amubone Zyoonse
Home
Cishinshimi camu Bbaibbele, Ziiyo zya Bbaibbele, Zipekupeku, Zilembedwe, Azimwi Zinjaanji!
47 Zipekupeku
Zyintu zyakwaamba: 0
Kuswaya: 525

Mweengwe Wakupimya Mazuba Wakacinca:

 • Mweengwe wakabambwa abantu mumyaka misyoonto yakainda uutakwe mpuuyeeme
 • Ulakonzya alimwi wakacincululwa ziindi zinjaanji
 • Utondezya kuti mwviki iizinguluka kakwiina kuyozya ililubide
 • Uyandika kunungilila buzuba bomwe bwakuswaanganya cooko ca Kumbo a Kujwe
Mucipekupeku eeci:
“Imvwiki Iizinguluka Kakwiina Kuyozya” yatondezyegwa kuti NJAKUBEJA!
162 Zilembedwe
Zyintu zyakwaamba: 0
Kuswaya: 28
Cipego Ciyandisi Citaulwi ca WLC:
Omwe omwe mweenzu uusangana Nkamu ya WLC akulomya kutondezya adilesi nkwakkala , (kutali bbokesi namba, nkaambo talizuminwi pe) uyootambula cipego camabbuku one aaluulwa munyika, alimwi alaa mpindu yiinda US$55. Eeci cipego cilatuminwa Munzila-Taanzi Yakutumina Magwalo kufumbwa kubusena atalaa nyika KAKWIINA MUULO kuli nguwe. Tusyoma kuti banji bayoobweza ntaamu eeyi kuti batambule caabilo eeci camuulo uteeleki.
WLC- Ndiswe bani:
 • Nkamu iili munyika yoonse
 • Tatusengene ku Zikombelo pe
 • Tuli Basikwiiya ba Yahushua
 • Tulibambila Kuboola Kwabili
 • Kuyubununa Cishinshimi
 • Twaabanya zyintu ZITAULWI
 • 1896 Zipekupeku mumilaka ili 32 Languages
Amutugwasye kumwaya mulumbe. Amubuule zipekupeku eezyi akwaabilana abalongwe benu!
Prayer Requests

Mweengwe Wakupimya Mazuba Wakacinca: Hena Ayalo Nsabata Yakacinca Na?

Zipekupeku zipya mu Citonga

Mweengwe Wakupimya Mazuba Wakacinca: Hena Ayalo Nsabata Yakacinca Na?
Kusalilwa Kugeme Buumi: Kuumina Muya Wako Njuka
Kucengwa Kwamamanino: Saatani Walibonya mbuli Yahushua!
Cisesemyo Calusaalo
Nguni Munyama mu Bbuku lya Ciyubunuzyo?
Maseseke aa Bukatolika | Bugwebenga bwaba Jesuiti, bwayubununwa!
Cuumbwe Ceenda: Yahushua Wakaambilizya Poopo Wamamanino!