Zipekupeku zya BunaKristu zyamu Bbaibbele

Izina Lyakwe Munkumo

 • Cisyomyo Cilaanguzu!
 • Kusandula mizeezo
 • Cimbonimboni ca Ciimo ca Yahuwah
 • Ciindi cibotu cinyandya!
 • Cintu cilikke citolwa Kujulu
 • Kukona Kutamani

Mucipekupeku eeci:
Kutambula Cisyomyo ca Zina Lipya!

Ciindi: 00:12:03
Zyakubuula: 1378
Kwaamba ncoyanda: 0 
3842 

Yahuwah: Izina Lyacisyomyo

 • יהוה
 • Yahuwah
 • Izina Lyakwe Mwini Sikabumba
 • Lilabelesyegwa mu Mangwalo ziindi ziinda azyuulu
  zyosanwe amyaanda yosanwe.
 • Makanze aa Lufutuko alajanwa Muzina lya Taata
 • Mangwalo akulwaizya BOONSE kuti baite Yahuwah

Mucipekupeku eeci:
Kulikankaizya Cisyomyo cili Muzina lya Yahuwah Lisetekene!

Ciindi: 00:12:48
Zyakubuula: 1427
Kwaamba ncoyanda: 0 
3625 

Kamwiita Zina Lyakwe!

 • יהוה
 • "IME nde NDIME"
 • Izina lya Mulengi Lisetekene
 • “MWAMI” talisyi zina Lyakwe
 • “LEZA”talisyi zina Lyakwe
 • Mulengi ukulwaizya BOONSE kuti baite zina Lyakwe

Mucipekupeku eeci:
Amubbukizye Zina Liseketene lya Taata Wakujulu!

Ciindi: 00:10:15
Zyakubuula: 1409
Kwaamba ncoyanda: 0 
3802 

December 31, 2022

Twaleka kusyoma kuti Poopo Francis ngo Mwami wa lusele mu cishinshimi. Nokuba boobo, tucizumanana kusyoma kuti bami/malundu aali ciloba mbaa poopo bali ciloba, lino kusanganya antoomwe a Poopo Benedict XVI uufwide kali mwami wa ciloba. Ooku kucinca mukuteelela kwesu kwakaboolela mu luzyibo lwa zintu ziyoocitika kumamanino nzyaakaambilizya Ezekiya. Yahuwah aakulesyelela canguzu akunyonyoona impi zya Russia, Turkey, a Iran mumalundu aa Isilayeli, Isilayeli uyootola myaka ciloba [Ezekiya 39:7] kubungila zilwanyo zya lumamba luyookomwa. Atweezyeezye lino kuti twayungizya kuli ceeci ciindi ciyandika kuti cisi ca Russia cikamaninizye kunyonyoona cisi ca Ukraine akupwanyangula mbungano ya NATO. Kuti caba boobo tunoolangila ciindi cilamfu kwiinda myaka eeyo poopo Francis njaceelede kulela.

Kuyungizya waawo, kaambo kali mu [Ciyubunuzyo 17:11] aako kapandulula kuti 'wa Lusele ngumwi akataa bali ciloba' kalatukopa. Cimwi ciyeeyelwa mu mpasulula balozi ya bulemu eeyi ncakuti ambweni ooyo poopo uutobela Francis unooli daimona lilicengeezya kuba Poopo John Paul II. Ikuti eeco cacitika , inga busanduluzi bwayelela kuti mwami wa Lusele ngumwi akataa bali ciloba. Aboobo Poopo Francis Mwami uuzuzika biyo ciindi nkaambo tali umwi akataa bali ciloba. Ncintu ca maanu kuti ciseese cilipeekezya kuba John Paul Ii cicilelema nkaambo nyika yoonse tiilibambide kubona zintu ziyoovwundumuka mumasena manjaanji, eezyo ziyoomanina mu kuboola kwa Yahushua.

Tulangila cakutontomana kuboola kwa Yahushua kuzyoolela masi aanyika kuzwa Ku Jelusalema. Pele tatukonzyi kubinzya mulongo wa ciindi cokwa Yahuwah pe.

Bujayi bwa Madaimona muli Maawe Wabili

 • Poopo Francis Mutaanzi...Poopo Ucaalizya
 • Kutandila myaka yotatwe amyezi cisambomwe akataa Maawe Mutaanzi a Wabili
 • Nsondo yaakusumpulwa, myaka yotatwe amyezi cisambomwe iyootalikila waawo
 • Bangele bakawa bayoolibonya alimwi mbuli bamuzwakule naa ziseese
 • Zyuulunzuma zili myaanda yobile zyabantu bayoojayigwa 'abamuzwakule naa ziseese' eezi
 • Kujaya ooku kuyootola buyo woola lyomwe

Mucipekupeku eeci:
Ninzi ciyoocitika liya Maawe Wabili Waakuumputa Nyika!

Ciindi: 00:11:36
Zyakubuula: 1279
Kwaamba ncoyanda: 0 
3822 

Myezi Mpiya: Cipego ca Mulengi

 • Mazuba aaMyezi Mipya= Mbunga yamazuba
  aakukomba abikkidwe ambali
 • Ciindi cakulizeeza, kutontomana kuyeeya,
  akulicenka mumuuya wako
 • Ciindi cakuyandaula kulekelelwa zibi zyamwezi
  wainda akuyandaula lugwasyo lwamwezi uzya

Mucipekupeku eeci:
Mwezi Mupya...cipego ca Yahuwah cibekema!

Ciindi: 00:16:13
Zyakubuula: 1356
Kwaamba ncoyanda: 0 
3815 

December 31, 2022

Twaleka kusyoma kuti Poopo Francis ngo Mwami wa lusele mu cishinshimi. Nokuba boobo, tucizumanana kusyoma kuti bami/malundu aali ciloba mbaa poopo bali ciloba, lino kusanganya antoomwe a Poopo Benedict XVI uufwide kali mwami wa ciloba. Ooku kucinca mukuteelela kwesu kwakaboolela mu luzyibo lwa zintu ziyoocitika kumamanino nzyaakaambilizya Ezekiya. Yahuwah aakulesyelela canguzu akunyonyoona impi zya Russia, Turkey, a Iran mumalundu aa Isilayeli, Isilayeli uyootola myaka ciloba [Ezekiya 39:7] kubungila zilwanyo zya lumamba luyookomwa. Atweezyeezye lino kuti twayungizya kuli ceeci ciindi ciyandika kuti cisi ca Russia cikamaninizye kunyonyoona cisi ca Ukraine akupwanyangula mbungano ya NATO. Kuti caba boobo tunoolangila ciindi cilamfu kwiinda myaka eeyo poopo Francis njaceelede kulela.

Kuyungizya waawo, kaambo kali mu [Ciyubunuzyo 17:11] aako kapandulula kuti 'wa Lusele ngumwi akataa bali ciloba' kalatukopa. Cimwi ciyeeyelwa mu mpasulula balozi ya bulemu eeyi ncakuti ambweni ooyo poopo uutobela Francis unooli daimona lilicengeezya kuba Poopo John Paul II. Ikuti eeco cacitika , inga busanduluzi bwayelela kuti mwami wa Lusele ngumwi akataa bali ciloba. Aboobo Poopo Francis Mwami uuzuzika biyo ciindi nkaambo tali umwi akataa bali ciloba. Ncintu ca maanu kuti ciseese cilipeekezya kuba John Paul Ii cicilelema nkaambo nyika yoonse tiilibambide kubona zintu ziyoovwundumuka mumasena manjaanji, eezyo ziyoomanina mu kuboola kwa Yahushua.

Tulangila cakutontomana kuboola kwa Yahushua kuzyoolela masi aanyika kuzwa Ku Jelusalema. Pele tatukonzyi kubinzya mulongo wa ciindi cokwa Yahuwah pe.

Kulwanwa Madaimona Maawe Wakutaanguna

 • Ooyu ngo Maawe utaanguna muli yotatwe iitwaa kuti “Maawe”
 • Madaimona kaalicengeezya kuba bamuzwakule alwana nyika
 • Ayopenzya basofweede kwa mazuba aali mwaanda amakumi osanwe
 • Mbuli tubanze, ayoobaluma basofweede
 • Baluleme bayookwabililwa acaando ca Yahuwah
 • Poopo Francis Wakutaanguna … Poopo Ucaalizya

Mucipekupeku eeci:
Ninzi ciyoocitika liya Maawe Wakutaanguna Waumputa Nyika!

Ciindi: 00:17:31
Zyakubuula: 1304
Kwaamba ncoyanda: 0 
3741 

Kkalenda Lya Mulengi

 • Kubambulula Kkalenda Lya Yahuwah
 • Izuba,Mwezi anyenyeezi zibikkidwe ambali kuti kazibala ciindi
 • Kkalenda lyeebeka alimwi liinda oonse kululama
 • Kkalanda lya Bbaibbele ndyamwezi azuba
 • Kkalenda lyamazubaano litobezya zuba lililubide
 • Kubambulula Nsabata yabuzuba bwa Ciloba YAMASIMPE

Mucipekupeku eeci:
Kkalenda lya Kumatalikilo lyakabambwa Kumalengelo!

Ciindi: 00:08:43
Zyakubuula: 1376
Kwaamba ncoyanda: 0 
3957 

Buzuba Mweembo Wane Waakuumputa Nyika

 • Myeembo yakutaanguna yotatwe yalangwa aanga nzilemgwa leza buyo
 • Mweembo Wane walangwa aanga maseese ainda zilengwa leza
 • Yahuwah uyoozimya cibeela catatu cazuba,mwezi anyenyezi
 • Mweembo Wane iyakuyoosya akutilimuna bantu boonse
 • Myeembo lino yabonwa kuti nimbeta zyabulemu
 • Lino nceciindi cakutambula lufutuko Lwakwe

Mucipekupeku eeci:
Ninzi ciyoocitika Mweembo Wane Waakuumputa Nyika!

Ciindi: 00:08:30
Zyakubuula: 1376
Kwaamba ncoyanda: 0 
3835 

Buzuba Mweembo Watatu Waumputa Nyika 

  • nyenyezi yabili iyoolokela acibeela catatu camilonga
  • Meenda mabotu ayooluzyigwa akukola
  • Bbaibbele lilasinizya kuti banji bayoofwa nkaambo kaboobu
  • Jeremiya a Ezekiya bakaambilizya Myeembo eeyi
  • Myeembo...Lwiito lwabulemu lwakusinsimuna bantu
  • Lino nceciindi cakuyandaula Yahuwah aCiyubulo Cakwe

  Mucipekupeku eeci:
  Ninzi ciyoocitika Mweembo Watatu Waakuumputa Nyika!

  Ciindi: 00:12:28
  Zyakubuula: 1335
  Kwaamba ncoyanda: 0 
  3595 

  Buzuba Mweembo Wabili Waumputa Nyika 

  • 'Mulundu uyaka' uyoowaalwa mulwizi
  • Cibeela catatu calwizi ciyopinduka kuba bulowa
  • Cibeela cazipona mulwizi ziyoofwa
  • Cibeela catatu camato oonse ciyoonyonyaunwa
  • Ŋanda yakazekelo iyanda kujalilwa boonse
  • Kwaabila luse kwamamanino kwa Yahuwah

  Mucipekupeku eeci:
  Ninzi ciyoocitika liya Mweembo Wabili Waakuumputa Nyika!

  Ciindi: 00:11:27
  Zyakubuula: 1429
  Kwaamba ncoyanda: 0 
  3814 

  Buzuba Mweembo Wakutaanguna Waumputa Nyika 

  • Myeembo ya Ciyubunuzyo ili Ciloba
  • Mbeta Zyabulemu Zinyonyoona
  • Linolino mukutobelana cakufwamba
  • Ŋanda yakazekelo iyanda kujalilwa kuli boonse
  • Nkobayoogama bantu kuli mucipimyo
  • Kunyonyauna kwa Myeembo ili Ciloba

  Mucipekupeku eeci:
  Ninzi ciyoocitika Mweembo Wakutaanguna waakuumputa Nyika!

  Ciindi: 00:14:50
  Zyakubuula: 1296
  Kwaamba ncoyanda: 0 
  3939 

  Kubandika aBafwide

  • Hena kuli kulimvwa bulanga kalwiindide lufu?
  • Hena bafwide balakonzya kutubona? ...akutumvwa?
  • Hena bafwide balakonzya kutumina mulomo kuli ndiswe?
  • Hena muuya awalo ufwa ncobeni liya mubili wafwa?
  • Kusonda, kunjilwa masabe, Nsolo zya Ouija abaŋanga.
  • Madaimona, badyabooli abangele bakawa.
  Mucipekupeku eeci:
  Kasimpe kali mu Mangwalo kajatikizya kubandika abafwide!
  Ciindi: 00:10:31
  Zyakubuula: 1413
  Kwaamba ncoyanda: 0 
  3694 

  Izina Lyakwe Munkumo

  • Cisyomyo Cilaanguzu!
  • Kusandula mizeezo
  • Cimbonimboni ca Ciimo ca Yahuwah
  • Ciindi cibotu cinyandya!
  • Cintu cilikke citolwa Kujulu
  • Kukona Kutamani

  Mucipekupeku eeci:
  Kutambula Cisyomyo ca Zina Lipya!

  Yahuwah: Izina Lyacisyomyo

  • יהוה
  • Yahuwah
  • Izina Lyakwe Mwini Sikabumba
  • Lilabelesyegwa mu Mangwalo ziindi ziinda azyuulu
   zyosanwe amyaanda yosanwe.
  • Makanze aa Lufutuko alajanwa Muzina lya Taata
  • Mangwalo akulwaizya BOONSE kuti baite Yahuwah

  Mucipekupeku eeci:
  Kulikankaizya Cisyomyo cili Muzina lya Yahuwah Lisetekene!

  Kamwiita Zina Lyakwe!

  • יהוה
  • "IME nde NDIME"
  • Izina lya Mulengi Lisetekene
  • “MWAMI” talisyi zina Lyakwe
  • “LEZA”talisyi zina Lyakwe
  • Mulengi ukulwaizya BOONSE kuti baite zina Lyakwe

  Mucipekupeku eeci:
  Amubbukizye Zina Liseketene lya Taata Wakujulu!

  December 31, 2022

  Twaleka kusyoma kuti Poopo Francis ngo Mwami wa lusele mu cishinshimi. Nokuba boobo, tucizumanana kusyoma kuti bami/malundu aali ciloba mbaa poopo bali ciloba, lino kusanganya antoomwe a Poopo Benedict XVI uufwide kali mwami wa ciloba. Ooku kucinca mukuteelela kwesu kwakaboolela mu luzyibo lwa zintu ziyoocitika kumamanino nzyaakaambilizya Ezekiya. Yahuwah aakulesyelela canguzu akunyonyoona impi zya Russia, Turkey, a Iran mumalundu aa Isilayeli, Isilayeli uyootola myaka ciloba [Ezekiya 39:7] kubungila zilwanyo zya lumamba luyookomwa. Atweezyeezye lino kuti twayungizya kuli ceeci ciindi ciyandika kuti cisi ca Russia cikamaninizye kunyonyoona cisi ca Ukraine akupwanyangula mbungano ya NATO. Kuti caba boobo tunoolangila ciindi cilamfu kwiinda myaka eeyo poopo Francis njaceelede kulela.

  Kuyungizya waawo, kaambo kali mu [Ciyubunuzyo 17:11] aako kapandulula kuti 'wa Lusele ngumwi akataa bali ciloba' kalatukopa. Cimwi ciyeeyelwa mu mpasulula balozi ya bulemu eeyi ncakuti ambweni ooyo poopo uutobela Francis unooli daimona lilicengeezya kuba Poopo John Paul II. Ikuti eeco cacitika , inga busanduluzi bwayelela kuti mwami wa Lusele ngumwi akataa bali ciloba. Aboobo Poopo Francis Mwami uuzuzika biyo ciindi nkaambo tali umwi akataa bali ciloba. Ncintu ca maanu kuti ciseese cilipeekezya kuba John Paul Ii cicilelema nkaambo nyika yoonse tiilibambide kubona zintu ziyoovwundumuka mumasena manjaanji, eezyo ziyoomanina mu kuboola kwa Yahushua.

  Tulangila cakutontomana kuboola kwa Yahushua kuzyoolela masi aanyika kuzwa Ku Jelusalema. Pele tatukonzyi kubinzya mulongo wa ciindi cokwa Yahuwah pe.

  Bujayi bwa Madaimona muli Maawe Wabili

  • Poopo Francis Mutaanzi...Poopo Ucaalizya
  • Kutandila myaka yotatwe amyezi cisambomwe akataa Maawe Mutaanzi a Wabili
  • Nsondo yaakusumpulwa, myaka yotatwe amyezi cisambomwe iyootalikila waawo
  • Bangele bakawa bayoolibonya alimwi mbuli bamuzwakule naa ziseese
  • Zyuulunzuma zili myaanda yobile zyabantu bayoojayigwa 'abamuzwakule naa ziseese' eezi
  • Kujaya ooku kuyootola buyo woola lyomwe

  Mucipekupeku eeci:
  Ninzi ciyoocitika liya Maawe Wabili Waakuumputa Nyika!

  Myezi Mpiya: Cipego ca Mulengi

  • Mazuba aaMyezi Mipya= Mbunga yamazuba
   aakukomba abikkidwe ambali
  • Ciindi cakulizeeza, kutontomana kuyeeya,
   akulicenka mumuuya wako
  • Ciindi cakuyandaula kulekelelwa zibi zyamwezi
   wainda akuyandaula lugwasyo lwamwezi uzya

  Mucipekupeku eeci:
  Mwezi Mupya...cipego ca Yahuwah cibekema!

  December 31, 2022

  Twaleka kusyoma kuti Poopo Francis ngo Mwami wa lusele mu cishinshimi. Nokuba boobo, tucizumanana kusyoma kuti bami/malundu aali ciloba mbaa poopo bali ciloba, lino kusanganya antoomwe a Poopo Benedict XVI uufwide kali mwami wa ciloba. Ooku kucinca mukuteelela kwesu kwakaboolela mu luzyibo lwa zintu ziyoocitika kumamanino nzyaakaambilizya Ezekiya. Yahuwah aakulesyelela canguzu akunyonyoona impi zya Russia, Turkey, a Iran mumalundu aa Isilayeli, Isilayeli uyootola myaka ciloba [Ezekiya 39:7] kubungila zilwanyo zya lumamba luyookomwa. Atweezyeezye lino kuti twayungizya kuli ceeci ciindi ciyandika kuti cisi ca Russia cikamaninizye kunyonyoona cisi ca Ukraine akupwanyangula mbungano ya NATO. Kuti caba boobo tunoolangila ciindi cilamfu kwiinda myaka eeyo poopo Francis njaceelede kulela.

  Kuyungizya waawo, kaambo kali mu [Ciyubunuzyo 17:11] aako kapandulula kuti 'wa Lusele ngumwi akataa bali ciloba' kalatukopa. Cimwi ciyeeyelwa mu mpasulula balozi ya bulemu eeyi ncakuti ambweni ooyo poopo uutobela Francis unooli daimona lilicengeezya kuba Poopo John Paul II. Ikuti eeco cacitika , inga busanduluzi bwayelela kuti mwami wa Lusele ngumwi akataa bali ciloba. Aboobo Poopo Francis Mwami uuzuzika biyo ciindi nkaambo tali umwi akataa bali ciloba. Ncintu ca maanu kuti ciseese cilipeekezya kuba John Paul Ii cicilelema nkaambo nyika yoonse tiilibambide kubona zintu ziyoovwundumuka mumasena manjaanji, eezyo ziyoomanina mu kuboola kwa Yahushua.

  Tulangila cakutontomana kuboola kwa Yahushua kuzyoolela masi aanyika kuzwa Ku Jelusalema. Pele tatukonzyi kubinzya mulongo wa ciindi cokwa Yahuwah pe.

  Kulwanwa Madaimona Maawe Wakutaanguna

  • Ooyu ngo Maawe utaanguna muli yotatwe iitwaa kuti “Maawe”
  • Madaimona kaalicengeezya kuba bamuzwakule alwana nyika
  • Ayopenzya basofweede kwa mazuba aali mwaanda amakumi osanwe
  • Mbuli tubanze, ayoobaluma basofweede
  • Baluleme bayookwabililwa acaando ca Yahuwah
  • Poopo Francis Wakutaanguna … Poopo Ucaalizya

  Mucipekupeku eeci:
  Ninzi ciyoocitika liya Maawe Wakutaanguna Waumputa Nyika!

  Kkalenda Lya Mulengi

  • Kubambulula Kkalenda Lya Yahuwah
  • Izuba,Mwezi anyenyeezi zibikkidwe ambali kuti kazibala ciindi
  • Kkalenda lyeebeka alimwi liinda oonse kululama
  • Kkalanda lya Bbaibbele ndyamwezi azuba
  • Kkalenda lyamazubaano litobezya zuba lililubide
  • Kubambulula Nsabata yabuzuba bwa Ciloba YAMASIMPE

  Mucipekupeku eeci:
  Kkalenda lya Kumatalikilo lyakabambwa Kumalengelo!

  Buzuba Mweembo Wane Waakuumputa Nyika

  • Myeembo yakutaanguna yotatwe yalangwa aanga nzilemgwa leza buyo
  • Mweembo Wane walangwa aanga maseese ainda zilengwa leza
  • Yahuwah uyoozimya cibeela catatu cazuba,mwezi anyenyezi
  • Mweembo Wane iyakuyoosya akutilimuna bantu boonse
  • Myeembo lino yabonwa kuti nimbeta zyabulemu
  • Lino nceciindi cakutambula lufutuko Lwakwe

  Mucipekupeku eeci:
  Ninzi ciyoocitika Mweembo Wane Waakuumputa Nyika!

  Buzuba Mweembo Watatu Waumputa Nyika 

   • nyenyezi yabili iyoolokela acibeela catatu camilonga
   • Meenda mabotu ayooluzyigwa akukola
   • Bbaibbele lilasinizya kuti banji bayoofwa nkaambo kaboobu
   • Jeremiya a Ezekiya bakaambilizya Myeembo eeyi
   • Myeembo...Lwiito lwabulemu lwakusinsimuna bantu
   • Lino nceciindi cakuyandaula Yahuwah aCiyubulo Cakwe

   Mucipekupeku eeci:
   Ninzi ciyoocitika Mweembo Watatu Waakuumputa Nyika!

   Buzuba Mweembo Wabili Waumputa Nyika 

   • 'Mulundu uyaka' uyoowaalwa mulwizi
   • Cibeela catatu calwizi ciyopinduka kuba bulowa
   • Cibeela cazipona mulwizi ziyoofwa
   • Cibeela catatu camato oonse ciyoonyonyaunwa
   • Ŋanda yakazekelo iyanda kujalilwa boonse
   • Kwaabila luse kwamamanino kwa Yahuwah

   Mucipekupeku eeci:
   Ninzi ciyoocitika liya Mweembo Wabili Waakuumputa Nyika!

   Buzuba Mweembo Wakutaanguna Waumputa Nyika 

   • Myeembo ya Ciyubunuzyo ili Ciloba
   • Mbeta Zyabulemu Zinyonyoona
   • Linolino mukutobelana cakufwamba
   • Ŋanda yakazekelo iyanda kujalilwa kuli boonse
   • Nkobayoogama bantu kuli mucipimyo
   • Kunyonyauna kwa Myeembo ili Ciloba

   Mucipekupeku eeci:
   Ninzi ciyoocitika Mweembo Wakutaanguna waakuumputa Nyika!

   Kubandika aBafwide

   • Hena kuli kulimvwa bulanga kalwiindide lufu?
   • Hena bafwide balakonzya kutubona? ...akutumvwa?
   • Hena bafwide balakonzya kutumina mulomo kuli ndiswe?
   • Hena muuya awalo ufwa ncobeni liya mubili wafwa?
   • Kusonda, kunjilwa masabe, Nsolo zya Ouija abaŋanga.
   • Madaimona, badyabooli abangele bakawa.
   Mucipekupeku eeci:
   Kasimpe kali mu Mangwalo kajatikizya kubandika abafwide!

   Loading...
   Loading the next set of posts...
   No more posts to show.