Zipekupeku zya BunaKristu zyamu Bbaibbele

Kubaa Bululami bwa Yahuwah

 • Mulumbe nzi ooyo wakeelede “kukambaukwa
  kucilengwa leza cili coonse”? (Maako 16:15)
 • Mbubuti mulumbe wa Yahushua mbuutondezya
  nguzu zya Yahuwah zyakufutula bantu boonse?
 • Mbubuti mbotunga twabeleka milimo yokwa Yahuwah?
 • Mbubuyi mbotunga twabaa bululami bokwa Yahuwah

Mucipekupeku eeci:
Ninzi ciiminina kweenda cabululami mulusyomo!

Ciindi: 00:07:22
Zyakubuula: 1165
Kwaamba ncoyanda: 0 
3111 

Kubandika mu Milaka

 • Hena “Kubandika mu Milaka” kulajanwa mu Bbaibbele?
 • Ninzi cini ncolyaamba Bbaibbele eelyo nolyaamba kuti “milaka”?
 • Hena “milaka” mwaambo ncobeni wa Kujulu?
 • Mulimo nzi ngucaapedwa Cipego ca Milaka ku ekklesia?

Mucipekupeku eeci:
Kasimpe ka Bbaibbele aako kayubununa “Kubandika mu Milaka”!

Ciindi: 00:16:44
Zyakubuula: 1191
Kwaamba ncoyanda: 0 
3641 

Ninzi Caakankaminwa aCiciingano?

 • Bakolose 2- BWIINGUZI
 • Ninzi caakankaminwa aciciingano?
 • Ninzi “caalembedwe zyintu ziyandika”?
 • Caamba nzi kwaanguluka muli Yahushua?
 • Caamba nzi kuti “Kutabi  muntu uumubeteka
  mukani aa cakulya, cakunywa, . . . Mwezi
  Mupya nokuba Nsabata”?

Mucipekupeku eeci:
Kuvwuntauzya Bakolose 2 mu Bbaibbele

Ciindi: 00:12:23
Zyakubuula: 1213
Kwaamba ncoyanda: 0 
3241 

Kolyookezya mu Luumuno

 • Ncinzi citola busena kuti webo wafwa?
 • Hena bafwide balakonzya kubandika kuli ndiswe?
 • Hena bayandwa bangu bakafwa balindibwene ime?
 • Hena lufu ngamamanino? Hena lufu nkoluli lyoonse akutamani?
 • Hena kuli kulimvwa bulanga nolwiindide lufu?
 • Ninzi cini ncocaamba “muzumi”?

Mucipekupeku eeci:
Amwiiye Kwiingula kupedwe  kumibuzyo eeyi aimwi minjaanji!

Ciindi: 00:16:12
Zyakubuula: 1225
Kwaamba ncoyanda: 0 
3480 

Mapenzi Acaalizya muli Maawe Watatu

 • Maawe Watatu = Mapenz Acaalizya aali Ciloba!
 • Mapenzi ayooletwa kakwiina luse.
 • Mapenzi aayotola mazuba ali makumi otatwe.
 • Baluleme bayookwabililwa kuzwa kumapenzi aaya.
 • Penzi lya Ciloba: Bantu ba Yahuwah bayoofutulwa kuzwa kulufu.
 • Kusalazigwa kuyooba mumazuba makumi one awosanwe kaliindide Penzi lya Ciloba.

Mucipekupeku eeci:
Maawe Watatu azicitika kumamanino zyakopololwa!

Ciindi: 00:18:21
Zyakubuula: 1178
Kwaamba ncoyanda: 0 
3372 

Izina Lyakwe Munkumo

 • Cisyomyo Cilaanguzu!
 • Kusandula mizeezo
 • Cimbonimboni ca Ciimo ca Yahuwah
 • Ciindi cibotu cinyandya!
 • Cintu cilikke citolwa Kujulu
 • Kukona Kutamani

Mucipekupeku eeci:
Kutambula Cisyomyo ca Zina Lipya!

Ciindi: 00:12:03
Zyakubuula: 1273
Kwaamba ncoyanda: 0 
3459 

Yahuwah: Izina Lyacisyomyo

 • יהוה
 • Yahuwah
 • Izina Lyakwe Mwini Sikabumba
 • Lilabelesyegwa mu Mangwalo ziindi ziinda azyuulu
  zyosanwe amyaanda yosanwe.
 • Makanze aa Lufutuko alajanwa Muzina lya Taata
 • Mangwalo akulwaizya BOONSE kuti baite Yahuwah

Mucipekupeku eeci:
Kulikankaizya Cisyomyo cili Muzina lya Yahuwah Lisetekene!

Ciindi: 00:12:48
Zyakubuula: 1330
Kwaamba ncoyanda: 0 
3284 

Kamwiita Zina Lyakwe!

 • יהוה
 • "IME nde NDIME"
 • Izina lya Mulengi Lisetekene
 • “MWAMI” talisyi zina Lyakwe
 • “LEZA”talisyi zina Lyakwe
 • Mulengi ukulwaizya BOONSE kuti baite zina Lyakwe

Mucipekupeku eeci:
Amubbukizye Zina Liseketene lya Taata Wakujulu!

Ciindi: 00:10:15
Zyakubuula: 1305
Kwaamba ncoyanda: 0 
3444 

December 31, 2022

Twaleka kusyoma kuti Poopo Francis ngo Mwami wa lusele mu cishinshimi. Nokuba boobo, tucizumanana kusyoma kuti bami/malundu aali ciloba mbaa poopo bali ciloba, lino kusanganya antoomwe a Poopo Benedict XVI uufwide kali mwami wa ciloba. Ooku kucinca mukuteelela kwesu kwakaboolela mu luzyibo lwa zintu ziyoocitika kumamanino nzyaakaambilizya Ezekiya. Yahuwah aakulesyelela canguzu akunyonyoona impi zya Russia, Turkey, a Iran mumalundu aa Isilayeli, Isilayeli uyootola myaka ciloba [Ezekiya 39:7] kubungila zilwanyo zya lumamba luyookomwa. Atweezyeezye lino kuti twayungizya kuli ceeci ciindi ciyandika kuti cisi ca Russia cikamaninizye kunyonyoona cisi ca Ukraine akupwanyangula mbungano ya NATO. Kuti caba boobo tunoolangila ciindi cilamfu kwiinda myaka eeyo poopo Francis njaceelede kulela.

Kuyungizya waawo, kaambo kali mu [Ciyubunuzyo 17:11] aako kapandulula kuti 'wa Lusele ngumwi akataa bali ciloba' kalatukopa. Cimwi ciyeeyelwa mu mpasulula balozi ya bulemu eeyi ncakuti ambweni ooyo poopo uutobela Francis unooli daimona lilicengeezya kuba Poopo John Paul II. Ikuti eeco cacitika , inga busanduluzi bwayelela kuti mwami wa Lusele ngumwi akataa bali ciloba. Aboobo Poopo Francis Mwami uuzuzika biyo ciindi nkaambo tali umwi akataa bali ciloba. Ncintu ca maanu kuti ciseese cilipeekezya kuba John Paul Ii cicilelema nkaambo nyika yoonse tiilibambide kubona zintu ziyoovwundumuka mumasena manjaanji, eezyo ziyoomanina mu kuboola kwa Yahushua.

Tulangila cakutontomana kuboola kwa Yahushua kuzyoolela masi aanyika kuzwa Ku Jelusalema. Pele tatukonzyi kubinzya mulongo wa ciindi cokwa Yahuwah pe.

Bujayi bwa Madaimona muli Maawe Wabili

 • Poopo Francis Mutaanzi...Poopo Ucaalizya
 • Kutandila myaka yotatwe amyezi cisambomwe akataa Maawe Mutaanzi a Wabili
 • Nsondo yaakusumpulwa, myaka yotatwe amyezi cisambomwe iyootalikila waawo
 • Bangele bakawa bayoolibonya alimwi mbuli bamuzwakule naa ziseese
 • Zyuulunzuma zili myaanda yobile zyabantu bayoojayigwa 'abamuzwakule naa ziseese' eezi
 • Kujaya ooku kuyootola buyo woola lyomwe

Mucipekupeku eeci:
Ninzi ciyoocitika liya Maawe Wabili Waakuumputa Nyika!

Ciindi: 00:11:36
Zyakubuula: 1199
Kwaamba ncoyanda: 0 
3439 

Myezi Mpiya: Cipego ca Mulengi

 • Mazuba aaMyezi Mipya= Mbunga yamazuba
  aakukomba abikkidwe ambali
 • Ciindi cakulizeeza, kutontomana kuyeeya,
  akulicenka mumuuya wako
 • Ciindi cakuyandaula kulekelelwa zibi zyamwezi
  wainda akuyandaula lugwasyo lwamwezi uzya

Mucipekupeku eeci:
Mwezi Mupya...cipego ca Yahuwah cibekema!

Ciindi: 00:16:13
Zyakubuula: 1247
Kwaamba ncoyanda: 0 
3446 

December 31, 2022

Twaleka kusyoma kuti Poopo Francis ngo Mwami wa lusele mu cishinshimi. Nokuba boobo, tucizumanana kusyoma kuti bami/malundu aali ciloba mbaa poopo bali ciloba, lino kusanganya antoomwe a Poopo Benedict XVI uufwide kali mwami wa ciloba. Ooku kucinca mukuteelela kwesu kwakaboolela mu luzyibo lwa zintu ziyoocitika kumamanino nzyaakaambilizya Ezekiya. Yahuwah aakulesyelela canguzu akunyonyoona impi zya Russia, Turkey, a Iran mumalundu aa Isilayeli, Isilayeli uyootola myaka ciloba [Ezekiya 39:7] kubungila zilwanyo zya lumamba luyookomwa. Atweezyeezye lino kuti twayungizya kuli ceeci ciindi ciyandika kuti cisi ca Russia cikamaninizye kunyonyoona cisi ca Ukraine akupwanyangula mbungano ya NATO. Kuti caba boobo tunoolangila ciindi cilamfu kwiinda myaka eeyo poopo Francis njaceelede kulela.

Kuyungizya waawo, kaambo kali mu [Ciyubunuzyo 17:11] aako kapandulula kuti 'wa Lusele ngumwi akataa bali ciloba' kalatukopa. Cimwi ciyeeyelwa mu mpasulula balozi ya bulemu eeyi ncakuti ambweni ooyo poopo uutobela Francis unooli daimona lilicengeezya kuba Poopo John Paul II. Ikuti eeco cacitika , inga busanduluzi bwayelela kuti mwami wa Lusele ngumwi akataa bali ciloba. Aboobo Poopo Francis Mwami uuzuzika biyo ciindi nkaambo tali umwi akataa bali ciloba. Ncintu ca maanu kuti ciseese cilipeekezya kuba John Paul Ii cicilelema nkaambo nyika yoonse tiilibambide kubona zintu ziyoovwundumuka mumasena manjaanji, eezyo ziyoomanina mu kuboola kwa Yahushua.

Tulangila cakutontomana kuboola kwa Yahushua kuzyoolela masi aanyika kuzwa Ku Jelusalema. Pele tatukonzyi kubinzya mulongo wa ciindi cokwa Yahuwah pe.

Kupona Mubuleli bwa Poopo Wamamanino

 • Mwami Walusele alimwi Poopo Wamamanino mu Ciyubunuzyo
 • Francis Wakutaanguna Poopo uzwa kuba Jesuit
 • Myeembo ya Ciyubunuzyo ilaafwi Kulila!
 • Madaimona ayoolicengeezya kuba bamwi mbomuzyibede
 • Babamba Nsabata yamasimpe bayoopenzyegwa
 • Ŋanda Yakazekelo ilaafwi kujalilwa kubantu!

Mucipekupeku eeci:
Kupona Mubuleli bwa Poopo Wamamanino:
Tusimpe tuli Kkumi atubili Ntomweelede Kuzyiba!

Ciindi: 00:12:16
Zyakubuula: 1252
Kwaamba ncoyanda: 0 
4372 

December 31, 2022

Twaleka kusyoma kuti Poopo Francis ngo Mwami wa lusele mu cishinshimi. Nokuba boobo, tucizumanana kusyoma kuti bami/malundu aali ciloba mbaa poopo bali ciloba, lino kusanganya antoomwe a Poopo Benedict XVI uufwide kali mwami wa ciloba. Ooku kucinca mukuteelela kwesu kwakaboolela mu luzyibo lwa zintu ziyoocitika kumamanino nzyaakaambilizya Ezekiya. Yahuwah aakulesyelela canguzu akunyonyoona impi zya Russia, Turkey, a Iran mumalundu aa Isilayeli, Isilayeli uyootola myaka ciloba [Ezekiya 39:7] kubungila zilwanyo zya lumamba luyookomwa. Atweezyeezye lino kuti twayungizya kuli ceeci ciindi ciyandika kuti cisi ca Russia cikamaninizye kunyonyoona cisi ca Ukraine akupwanyangula mbungano ya NATO. Kuti caba boobo tunoolangila ciindi cilamfu kwiinda myaka eeyo poopo Francis njaceelede kulela.

Kuyungizya waawo, kaambo kali mu [Ciyubunuzyo 17:11] aako kapandulula kuti 'wa Lusele ngumwi akataa bali ciloba' kalatukopa. Cimwi ciyeeyelwa mu mpasulula balozi ya bulemu eeyi ncakuti ambweni ooyo poopo uutobela Francis unooli daimona lilicengeezya kuba Poopo John Paul II. Ikuti eeco cacitika , inga busanduluzi bwayelela kuti mwami wa Lusele ngumwi akataa bali ciloba. Aboobo Poopo Francis Mwami uuzuzika biyo ciindi nkaambo tali umwi akataa bali ciloba. Ncintu ca maanu kuti ciseese cilipeekezya kuba John Paul Ii cicilelema nkaambo nyika yoonse tiilibambide kubona zintu ziyoovwundumuka mumasena manjaanji, eezyo ziyoomanina mu kuboola kwa Yahushua.

Tulangila cakutontomana kuboola kwa Yahushua kuzyoolela masi aanyika kuzwa Ku Jelusalema. Pele tatukonzyi kubinzya mulongo wa ciindi cokwa Yahuwah pe.

Kulwanwa Madaimona Maawe Wakutaanguna

 • Ooyu ngo Maawe utaanguna muli yotatwe iitwaa kuti “Maawe”
 • Madaimona kaalicengeezya kuba bamuzwakule alwana nyika
 • Ayopenzya basofweede kwa mazuba aali mwaanda amakumi osanwe
 • Mbuli tubanze, ayoobaluma basofweede
 • Baluleme bayookwabililwa acaando ca Yahuwah
 • Poopo Francis Wakutaanguna … Poopo Ucaalizya

Mucipekupeku eeci:
Ninzi ciyoocitika liya Maawe Wakutaanguna Waumputa Nyika!

Ciindi: 00:17:31
Zyakubuula: 1209
Kwaamba ncoyanda: 0 
3398 

Kubaa Bululami bwa Yahuwah

 • Mulumbe nzi ooyo wakeelede “kukambaukwa
  kucilengwa leza cili coonse”? (Maako 16:15)
 • Mbubuti mulumbe wa Yahushua mbuutondezya
  nguzu zya Yahuwah zyakufutula bantu boonse?
 • Mbubuti mbotunga twabeleka milimo yokwa Yahuwah?
 • Mbubuyi mbotunga twabaa bululami bokwa Yahuwah

Mucipekupeku eeci:
Ninzi ciiminina kweenda cabululami mulusyomo!

Kubandika mu Milaka

 • Hena “Kubandika mu Milaka” kulajanwa mu Bbaibbele?
 • Ninzi cini ncolyaamba Bbaibbele eelyo nolyaamba kuti “milaka”?
 • Hena “milaka” mwaambo ncobeni wa Kujulu?
 • Mulimo nzi ngucaapedwa Cipego ca Milaka ku ekklesia?

Mucipekupeku eeci:
Kasimpe ka Bbaibbele aako kayubununa “Kubandika mu Milaka”!

Ninzi Caakankaminwa aCiciingano?

 • Bakolose 2- BWIINGUZI
 • Ninzi caakankaminwa aciciingano?
 • Ninzi “caalembedwe zyintu ziyandika”?
 • Caamba nzi kwaanguluka muli Yahushua?
 • Caamba nzi kuti “Kutabi  muntu uumubeteka
  mukani aa cakulya, cakunywa, . . . Mwezi
  Mupya nokuba Nsabata”?

Mucipekupeku eeci:
Kuvwuntauzya Bakolose 2 mu Bbaibbele

Kolyookezya mu Luumuno

 • Ncinzi citola busena kuti webo wafwa?
 • Hena bafwide balakonzya kubandika kuli ndiswe?
 • Hena bayandwa bangu bakafwa balindibwene ime?
 • Hena lufu ngamamanino? Hena lufu nkoluli lyoonse akutamani?
 • Hena kuli kulimvwa bulanga nolwiindide lufu?
 • Ninzi cini ncocaamba “muzumi”?

Mucipekupeku eeci:
Amwiiye Kwiingula kupedwe  kumibuzyo eeyi aimwi minjaanji!

Mapenzi Acaalizya muli Maawe Watatu

 • Maawe Watatu = Mapenz Acaalizya aali Ciloba!
 • Mapenzi ayooletwa kakwiina luse.
 • Mapenzi aayotola mazuba ali makumi otatwe.
 • Baluleme bayookwabililwa kuzwa kumapenzi aaya.
 • Penzi lya Ciloba: Bantu ba Yahuwah bayoofutulwa kuzwa kulufu.
 • Kusalazigwa kuyooba mumazuba makumi one awosanwe kaliindide Penzi lya Ciloba.

Mucipekupeku eeci:
Maawe Watatu azicitika kumamanino zyakopololwa!

Izina Lyakwe Munkumo

 • Cisyomyo Cilaanguzu!
 • Kusandula mizeezo
 • Cimbonimboni ca Ciimo ca Yahuwah
 • Ciindi cibotu cinyandya!
 • Cintu cilikke citolwa Kujulu
 • Kukona Kutamani

Mucipekupeku eeci:
Kutambula Cisyomyo ca Zina Lipya!

Yahuwah: Izina Lyacisyomyo

 • יהוה
 • Yahuwah
 • Izina Lyakwe Mwini Sikabumba
 • Lilabelesyegwa mu Mangwalo ziindi ziinda azyuulu
  zyosanwe amyaanda yosanwe.
 • Makanze aa Lufutuko alajanwa Muzina lya Taata
 • Mangwalo akulwaizya BOONSE kuti baite Yahuwah

Mucipekupeku eeci:
Kulikankaizya Cisyomyo cili Muzina lya Yahuwah Lisetekene!

Kamwiita Zina Lyakwe!

 • יהוה
 • "IME nde NDIME"
 • Izina lya Mulengi Lisetekene
 • “MWAMI” talisyi zina Lyakwe
 • “LEZA”talisyi zina Lyakwe
 • Mulengi ukulwaizya BOONSE kuti baite zina Lyakwe

Mucipekupeku eeci:
Amubbukizye Zina Liseketene lya Taata Wakujulu!

December 31, 2022

Twaleka kusyoma kuti Poopo Francis ngo Mwami wa lusele mu cishinshimi. Nokuba boobo, tucizumanana kusyoma kuti bami/malundu aali ciloba mbaa poopo bali ciloba, lino kusanganya antoomwe a Poopo Benedict XVI uufwide kali mwami wa ciloba. Ooku kucinca mukuteelela kwesu kwakaboolela mu luzyibo lwa zintu ziyoocitika kumamanino nzyaakaambilizya Ezekiya. Yahuwah aakulesyelela canguzu akunyonyoona impi zya Russia, Turkey, a Iran mumalundu aa Isilayeli, Isilayeli uyootola myaka ciloba [Ezekiya 39:7] kubungila zilwanyo zya lumamba luyookomwa. Atweezyeezye lino kuti twayungizya kuli ceeci ciindi ciyandika kuti cisi ca Russia cikamaninizye kunyonyoona cisi ca Ukraine akupwanyangula mbungano ya NATO. Kuti caba boobo tunoolangila ciindi cilamfu kwiinda myaka eeyo poopo Francis njaceelede kulela.

Kuyungizya waawo, kaambo kali mu [Ciyubunuzyo 17:11] aako kapandulula kuti 'wa Lusele ngumwi akataa bali ciloba' kalatukopa. Cimwi ciyeeyelwa mu mpasulula balozi ya bulemu eeyi ncakuti ambweni ooyo poopo uutobela Francis unooli daimona lilicengeezya kuba Poopo John Paul II. Ikuti eeco cacitika , inga busanduluzi bwayelela kuti mwami wa Lusele ngumwi akataa bali ciloba. Aboobo Poopo Francis Mwami uuzuzika biyo ciindi nkaambo tali umwi akataa bali ciloba. Ncintu ca maanu kuti ciseese cilipeekezya kuba John Paul Ii cicilelema nkaambo nyika yoonse tiilibambide kubona zintu ziyoovwundumuka mumasena manjaanji, eezyo ziyoomanina mu kuboola kwa Yahushua.

Tulangila cakutontomana kuboola kwa Yahushua kuzyoolela masi aanyika kuzwa Ku Jelusalema. Pele tatukonzyi kubinzya mulongo wa ciindi cokwa Yahuwah pe.

Bujayi bwa Madaimona muli Maawe Wabili

 • Poopo Francis Mutaanzi...Poopo Ucaalizya
 • Kutandila myaka yotatwe amyezi cisambomwe akataa Maawe Mutaanzi a Wabili
 • Nsondo yaakusumpulwa, myaka yotatwe amyezi cisambomwe iyootalikila waawo
 • Bangele bakawa bayoolibonya alimwi mbuli bamuzwakule naa ziseese
 • Zyuulunzuma zili myaanda yobile zyabantu bayoojayigwa 'abamuzwakule naa ziseese' eezi
 • Kujaya ooku kuyootola buyo woola lyomwe

Mucipekupeku eeci:
Ninzi ciyoocitika liya Maawe Wabili Waakuumputa Nyika!

Myezi Mpiya: Cipego ca Mulengi

 • Mazuba aaMyezi Mipya= Mbunga yamazuba
  aakukomba abikkidwe ambali
 • Ciindi cakulizeeza, kutontomana kuyeeya,
  akulicenka mumuuya wako
 • Ciindi cakuyandaula kulekelelwa zibi zyamwezi
  wainda akuyandaula lugwasyo lwamwezi uzya

Mucipekupeku eeci:
Mwezi Mupya...cipego ca Yahuwah cibekema!

December 31, 2022

Twaleka kusyoma kuti Poopo Francis ngo Mwami wa lusele mu cishinshimi. Nokuba boobo, tucizumanana kusyoma kuti bami/malundu aali ciloba mbaa poopo bali ciloba, lino kusanganya antoomwe a Poopo Benedict XVI uufwide kali mwami wa ciloba. Ooku kucinca mukuteelela kwesu kwakaboolela mu luzyibo lwa zintu ziyoocitika kumamanino nzyaakaambilizya Ezekiya. Yahuwah aakulesyelela canguzu akunyonyoona impi zya Russia, Turkey, a Iran mumalundu aa Isilayeli, Isilayeli uyootola myaka ciloba [Ezekiya 39:7] kubungila zilwanyo zya lumamba luyookomwa. Atweezyeezye lino kuti twayungizya kuli ceeci ciindi ciyandika kuti cisi ca Russia cikamaninizye kunyonyoona cisi ca Ukraine akupwanyangula mbungano ya NATO. Kuti caba boobo tunoolangila ciindi cilamfu kwiinda myaka eeyo poopo Francis njaceelede kulela.

Kuyungizya waawo, kaambo kali mu [Ciyubunuzyo 17:11] aako kapandulula kuti 'wa Lusele ngumwi akataa bali ciloba' kalatukopa. Cimwi ciyeeyelwa mu mpasulula balozi ya bulemu eeyi ncakuti ambweni ooyo poopo uutobela Francis unooli daimona lilicengeezya kuba Poopo John Paul II. Ikuti eeco cacitika , inga busanduluzi bwayelela kuti mwami wa Lusele ngumwi akataa bali ciloba. Aboobo Poopo Francis Mwami uuzuzika biyo ciindi nkaambo tali umwi akataa bali ciloba. Ncintu ca maanu kuti ciseese cilipeekezya kuba John Paul Ii cicilelema nkaambo nyika yoonse tiilibambide kubona zintu ziyoovwundumuka mumasena manjaanji, eezyo ziyoomanina mu kuboola kwa Yahushua.

Tulangila cakutontomana kuboola kwa Yahushua kuzyoolela masi aanyika kuzwa Ku Jelusalema. Pele tatukonzyi kubinzya mulongo wa ciindi cokwa Yahuwah pe.

Kupona Mubuleli bwa Poopo Wamamanino

 • Mwami Walusele alimwi Poopo Wamamanino mu Ciyubunuzyo
 • Francis Wakutaanguna Poopo uzwa kuba Jesuit
 • Myeembo ya Ciyubunuzyo ilaafwi Kulila!
 • Madaimona ayoolicengeezya kuba bamwi mbomuzyibede
 • Babamba Nsabata yamasimpe bayoopenzyegwa
 • Ŋanda Yakazekelo ilaafwi kujalilwa kubantu!

Mucipekupeku eeci:
Kupona Mubuleli bwa Poopo Wamamanino:
Tusimpe tuli Kkumi atubili Ntomweelede Kuzyiba!

December 31, 2022

Twaleka kusyoma kuti Poopo Francis ngo Mwami wa lusele mu cishinshimi. Nokuba boobo, tucizumanana kusyoma kuti bami/malundu aali ciloba mbaa poopo bali ciloba, lino kusanganya antoomwe a Poopo Benedict XVI uufwide kali mwami wa ciloba. Ooku kucinca mukuteelela kwesu kwakaboolela mu luzyibo lwa zintu ziyoocitika kumamanino nzyaakaambilizya Ezekiya. Yahuwah aakulesyelela canguzu akunyonyoona impi zya Russia, Turkey, a Iran mumalundu aa Isilayeli, Isilayeli uyootola myaka ciloba [Ezekiya 39:7] kubungila zilwanyo zya lumamba luyookomwa. Atweezyeezye lino kuti twayungizya kuli ceeci ciindi ciyandika kuti cisi ca Russia cikamaninizye kunyonyoona cisi ca Ukraine akupwanyangula mbungano ya NATO. Kuti caba boobo tunoolangila ciindi cilamfu kwiinda myaka eeyo poopo Francis njaceelede kulela.

Kuyungizya waawo, kaambo kali mu [Ciyubunuzyo 17:11] aako kapandulula kuti 'wa Lusele ngumwi akataa bali ciloba' kalatukopa. Cimwi ciyeeyelwa mu mpasulula balozi ya bulemu eeyi ncakuti ambweni ooyo poopo uutobela Francis unooli daimona lilicengeezya kuba Poopo John Paul II. Ikuti eeco cacitika , inga busanduluzi bwayelela kuti mwami wa Lusele ngumwi akataa bali ciloba. Aboobo Poopo Francis Mwami uuzuzika biyo ciindi nkaambo tali umwi akataa bali ciloba. Ncintu ca maanu kuti ciseese cilipeekezya kuba John Paul Ii cicilelema nkaambo nyika yoonse tiilibambide kubona zintu ziyoovwundumuka mumasena manjaanji, eezyo ziyoomanina mu kuboola kwa Yahushua.

Tulangila cakutontomana kuboola kwa Yahushua kuzyoolela masi aanyika kuzwa Ku Jelusalema. Pele tatukonzyi kubinzya mulongo wa ciindi cokwa Yahuwah pe.

Kulwanwa Madaimona Maawe Wakutaanguna

 • Ooyu ngo Maawe utaanguna muli yotatwe iitwaa kuti “Maawe”
 • Madaimona kaalicengeezya kuba bamuzwakule alwana nyika
 • Ayopenzya basofweede kwa mazuba aali mwaanda amakumi osanwe
 • Mbuli tubanze, ayoobaluma basofweede
 • Baluleme bayookwabililwa acaando ca Yahuwah
 • Poopo Francis Wakutaanguna … Poopo Ucaalizya

Mucipekupeku eeci:
Ninzi ciyoocitika liya Maawe Wakutaanguna Waumputa Nyika!


Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.