Biblical Christian Articles

2817 Articles in 22 Languages

యహువఃను గూర్చిన మన అభిప్రాయాన్ని ప్లేటో ఎలా ప్రభావితం చేసెను

చర్చి బెంచీలపై కూర్చున్న చాలా మంది క్రైస్తవులు యహువఃను గూర్చి తమ అభిప్రాయం కేవలం బైబిల్ నుండి మాత్రమే ఉద్భవించినదని నమ్ముదురు. అయితే, త్రిత్వ దేవునిపై వారి విశ్వాసం యొక్క మూలాలు లేఖనాల నుండి కాక, గ్రీకు తత్వశాస్త్రం నుండి వచ్చెనని వారు ఎప్పటికీ అనుమానించరు.

Comments: 0 
Hits: 55 
శేష వేదాంతం| సంఘము మరియు ఇశ్రాయేలు పై విభిన్న దృక్పథం

చారిత్రాత్మకంగా, ఇశ్రాయేలుతో సంఘానికి ఉన్న సంబంధానికి సంబంధించి రెండు ప్రధాన సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి. ప్రత్యామ్నాయ/భర్తీ వేదాంతంలో, ఇశ్రాయేలు స్థానాన్ని సంఘం భర్తీ చేస్తుంది, అలా ఇశ్రాయేలుకు విమోచన భవిష్యత్తు ఉండదు. విభజన వేదాంతంలో (దైవసంకల్పం యొక్క ఒక అంశం), యహువః సంకల్పంలో 1 ఇశ్రాయేలుకు భవిష్యత్తు ఉండుటవలన, ఇశ్రాయేలుకు మరియు సంఘానికి మధ్య వ్యత్యాసం ఉంటూ, ఇది అన్ని కాలాలలో కాపాడబడి, రెండూ ఎన్నడూ దేనికది వేరుగా ఉన్నవి.

ఈ రెండు ప్రజాదరణ పొందిన దృక్పథాలు తప్పుగా ఉన్నాయా? ఈ రెండిటికి మధ్యస్థ సత్యం ఉందా?

Comments: 0 
Hits: 42 
బైబిల్ ప్రకారం 'సువార్త ప్రకటించుట' అంటే ఏమిటి?

యహూషువః ప్రకారం, ఆయన మొత్తం పరిచర్య యొక్క ఉద్దేశ్యం ఏమిటి? మీరు ఆశ్చర్యపోవచ్చు!

Comments: 0 
Hits: 51 
ఆత్మతోను సత్యముతోను ఆరాధించుట

ఒకవేళ, మీరు ఒక చిన్న సమూహంగా, మీ సొంత కుటుంబంతో, లేదా మీరు ఒంటరిగా ఆరాధన చేస్తున్నా, ఇంట్లోనే ఆరాధిస్తూ విశ్రాంతిదినపు గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని పొందవచ్చు.

Comments: 0 
Hits: 45 
మరణించిన తరువాత ఏమి జరుగుతుంది?

ఒక ఆత్మ మరణించినప్పుడు, ఇక మీదట దానికి ఏమీ తెలియదని [స్పృహ ఉండదని] గ్రంథం వెల్లడిస్తుంది. బాధ లేదా ఆనందం లేదు. జీవమునిచ్చువాడు తన శక్తితో తిరిగి జీవంలోనికి పిలుచు వరకు ఆత్మ “నిద్రిస్తుంది”.

Comments: 0 
Hits: 43 
క్రైస్తవ మతం యొక్క ప్లేటో విధాన పరలోకం

ప్రారంభ క్రైస్తవ సంఘం ప్లేటో ద్వారా ఎక్కువగా ప్రభావితం చేయబడింది, మరియు నేటికీ ప్లేటో బోధన యొక్క ప్రభావాలను క్రైస్తవ మతంలో చూడవచ్చు. పరలోకం అనే అంశం విషయంలో ఇది ప్రత్యేకంగా యదార్థమై యున్నది.

Comments: 0 
Hits: 59 
ప్రతి నిజమైన త్రిత్వ/ద్విత్వ సిద్ధాంతీకులు ఆలోచించవలసిన ప్రశ్నలు

యహువః ఒక్కడే. యహూషువః, మెస్సీయ, ఆయన‌ యొక్క జనితైక మానవ కుమారుడు. ప్రసిద్ధి గాంచిన నమ్మకానికి విరుద్ధంగా, మెస్సీయ సృష్టికర్త అని, తండ్రీ మరియు కుమారుడు ఒ్కడేనని, లేదా బెత్లెహేములో పుట్టకముందే యహూషువః ఉనికిలో ఉండెనని గ్రంథం బోధించుటలేదు. నిజాయితీగల సత్యాన్వేషుల కోసం ఆలోచనను-రేకెత్తించే కొన్ని ప్రశ్నలు ...

Comments: 0 
Hits: 71 
మెల్కీసెదకు: ఒకప్పటి & భవిష్యత్తు రాజు

పూర్తిగా మానవునిగా ఉంటూనే మెల్కీసెదెకు యాజకునిగానూ మరియు రాజుగానూ ఉండెనను వాస్తవం యహూషువఃను గూర్చి చాలా ముఖ్యమైన పాఠాన్ని బోధిస్తుంది, అనగా, ఈయన కూడా పూర్తిగా మానవునిగా ఉన్న రాజు మరియు యాజకుడు. తనకు ముందుగల మెల్కీసెదెకు మాదిరిగా, యహూషువః ఈ ఉన్నత, పవిత్ర కార్యాలయానికి యహువః ద్వారా స్వయంగా నియమింపబడెను. ఇది యహూషువః యొక్క యాజకత్వాన్ని తమ తల్లిదండ్రుల వల్ల వారసత్వంగా పొందిన లేవీ యాజకత్వముకంటే ఉన్నతమైనదిగా చేస్తుంది.

Comments: 0 
Hits: 68 
జాగ్రత్త! భూమి ఖాళీ చేయబడబోతోంది!

చాలామంది క్రైస్తవులు క్రీస్తు రెండవ రాకడ తమ జీవితకాలంలో జరగదు అని అనుకుంటుంటారు. బదులుగా, ఇప్పుడు ఉన్నట్లుగానే జీవితం స్థిరంగా కొనసాగుతుందని వారు తలచుదురు. ఏదేమైనా, ఊహించని వరుస సంఘటనలు భూమిపై జీవితాన్ని మార్చివేయును . . . ఎప్పటికీ.

Comments: 0 
Hits: 62 
సృష్టి? లేక పరిణామము? మీరు దేనిని నమ్ముతారు?

ఆశ్చర్యకరమైన సంఖ్యలో క్రైస్తవులు వారి ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో రహస్య పరిణామవాదులు. ఇది రక్షకుని యొక్క ప్రాయశ్చిత్తాన్ని అర్థం చేసుకోకపోవడం ద్వారా పుడుతుంది. నువ్వు ఇదేనా?

Comments: 0 
Hits: 61 
దేవుడు-ఒక్కడే అను ఏకదైవవాదం ఎందుకు ఎక్కువ బైబిల్ దృక్కోణంలో ఉంది

త్రిత్వ సిద్ధాంతం తప్పు అని నిరూపించుట: దేవుడు-ఒక్కడే అను ఏకదైవవాదం మాత్రమే బైబిలు దృక్కోణంలో ఉండెనని వివరించు నాలుగు అంశాలు.

Comments: 0 
Hits: 58 
వెయ్యేండ్ల పాలన: పరలోకంలోనా? లేక భూమిపైనా?

వెయ్యేండ్ల పాలన పరలోకంలో జరుగునని WLC చాలాకాలంగా బోధించింది. అయితే, వెయ్యేండ్ల పాలన వాస్తవానికి యహూషువః తిరిగి వచ్చిన తరువాత భూమిపై జరుగునని లేఖనాల యొక్క నూతన అవగాహన వెల్లడి‌చేయుచున్నది.

Comments: 0 
Hits: 67 
రక్షణ: స్వీకరించబడుతుంది, సాధించబడదు!
సమస్త క్రైస్తవులు రక్షణ అనేది కృప యొక్క బహుమానము అని అంగీకరిస్తున్నారు. మరియు ఇంకా, ఈ హామీ ఉన్నప్పటికీ, క్రైస్తవులలో అధిక శాతం, తమకు తెలియకుండానే, వారు అంగీకరిస్తున్న నమ్మకానికి విరుద్ధంగా క్రియల ద్వారా రక్షణ అనే మనస్తత్వంలోనికి జారిపోతున్నారు. రక్షణ యొక్క అద్భుతమైన బహుమానమును మరియు దానిలో మీ పాత్రను గురించి గ్రంథం ఏమి చెబుతుందో చూడండి.
Comments: 0 
Hits: 483 
అత్యుత్తమ వార్త!
కప్పబడిన నీతి ఇవ్వబడిన నీతిలాంటిది కాదు. మోక్ష శాస్త్రాన్ని గూర్చి అద్భుతమైన సత్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఇది చదవండి.
Comments: 0 
Hits: 431 
క్రీస్తు ముందటి అవతారం: బైబులు సత్యమా? లేక పురాతన అన్యమత విశ్వాసమా?
ఒక త్రిత్వ భగవంతుని యొక్క సిద్ధాంతం ప్రాచీన అన్యమతం నుండి వచ్చినది, లేఖనం నుండి కాదు. ఈ సిద్ధాంతమును అంగీకరించుట ఒక సహజ ఆలోచన సృష్టించినది, తద్వారా రక్షకుడు తన జన్మమునకు పూర్వమే-ఉండెను అను నమ్మకం ఒక "సహజ ముగింపు" గా మారినది.
Comments: 0 
Hits: 579 
విశ్వాసం ద్వారా విమోచించబడుటలో గల బహుమానాలను గూర్చి నేర్చుకొనుడి.

విశ్వాసం ద్వారా విమోచించబడుట అనేది నిరంతరమైన బహుమానమై ఉన్నది. ఇది శాశ్వతమైన, ఎన్నటికీ అంతంకాని క్రీస్తు యొక్క సొంత నీతి యొక్క నిరంతర విరాళమై ఉన్నది, అది దానిలో ఇతర బహుమానాలను కలిగియుంటుంది.

Comments: 0 
Hits: 517 
దిగ్భ్రాంతికరమైన కొత్త ఆధారము క్రీస్తు నిజమైన స్వభావాన్ని వెల్లడిస్తుంది! (మరియు అది మీరు అనుకుంటున్నది కాదు!)

ఒక త్రిత్వ దైవము యొక్క సిద్ధాంతం శతాబ్దాలుగా క్రైస్తవ మతానికి పునాదిగా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, నిజానికి, ఒక “త్రిత్వ భగవంతుని” యొక్క సిద్ధాంతం పురాతన అన్యమతం నుండి నేరుగా వచ్చినది.

Comments: 0 
Hits: 504 
ఎలోహీం యొక్క అర్థం. ఇది మీరు అనుకుంటున్నది కాదు.

లేఖనాల యొక్క జాగ్రత్తయైన అధ్యయనం రక్షకుడు పూర్తిగా మానవుడు అని మాత్రమే కాక, ఆయన జన్మించుటకు ముందు ఉనికిలో లేడని కూడా రుజువు చేస్తున్నది.

Comments: 0 
Hits: 596 
వివాహం పరలోకంలో జరుగును

తమ జీవితాలలో మరియు వివాహాలలో యహువఃను గౌరవించాలని కోరుకొనువారు, లోకసంబధమైన డేటింగ్ యొక్క తప్పుడు ప్రమాణాలను ప్రక్కన పెట్టి, యహువఃను గౌరవించు విధానంలో ఒక భాగస్వామిని ఎన్నుకుంటారు. పరలోకం యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని కలిగియుండునట్లు జీవిత భాగస్వామిని కనుగొను విధానంలో ఒక వ్యక్తి తీసుకోవలసిన ఐదు దశలు ఉన్నాయి.

Comments: 0 
Hits: 592 
దైవిక నడిపింపు: యహువః యొక్క చిత్తాన్ని వ్యక్తిగతంగా ఎలా కనుగొనాలో తెలుసుకోండి!

భూమి యొక్క చివరి సంక్షోభం ద్వారా జీవించుటకు పరలోక తండ్రితో అపోస్తలుల కాలం నుండి కలిగియున్నదానికన్నా, మరింత ఎక్కువ ప్రాముఖ్యమైన, సన్నిహిత సంబంధం అవసరం. ప్రతి విశ్వాసికి వ్యక్తిగత నడిపింపు అవసరం ఎందుకంటే ప్రతి విశ్వాసి యొక్క వ్యక్తిగత పరిస్థితి చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. కావున తండ్రితో వ్యక్తిగత సంబంధాన్ని మాత్రమే కాక, ఆయన మాట్లాడునప్పుడు ఆయన స్వరాన్ని విని గుర్తించగల సామర్థ్యాన్ని కలిగియుండుట కూడా అవసరమవుతుంది.

Comments: 0 
Hits: 588 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.