Biblical Christian Articles

2889 Articles in 22 Languages

శ్రమల తరువాత సంఘం ఎత్తబడుటను మేము ఎందుకు విశ్వసిస్తున్నాము

శ్రమలకు ముందు సంఘ ఎత్తుబాటు సిద్ధాంతాన్ని తిరస్కరించడానికి పంతొమ్మిది కారణాలు!

Comments: 0 
Hits: 39 
మానవునితో ఆయన ఆలయం: తండ్రి హృదయం యొక్క రహస్య కోరిక!

క్రొత్తగా నిర్మించబడు భూమిపై దేవాలయం ఉండదు అనే ఊహను సాతాను ప్రోత్సహించాడు. ఆవిధంగా, సృష్టికర్త హృదయం యొక్క లోతైన కోరిక తెలియబడలేదు మరియు ప్రశంసించబడలేదు.

Comments: 0 
Hits: 45 
యహువఃతో జీవించుటకు సిద్ధపడుట

జచయించినవారికి ఇవ్వబడు గొప్ప బహుమానం అమరత్వం కాదు. బదులుగా, ఆ బహుమానం, భూమిపై రాబోయే రాజ్యంలో యహువః సమక్షంలో జీవించే అవకాశమై యున్నది. యహువఃతో కలిసి జీవించుటకు సన్నాహకంగా రక్షణను అంగీకరించుటకు మీరు మీ విశ్వాసాన్ని అవలంబించినప్పుడు, ఆ చర్య మీకు నీతిగా లెక్కించబడుతుంది.

Comments: 0 
Hits: 38 
తప్పిపోయినవారి వారి పట్ల యహువః ప్రేమను వెయ్యేళ్ల పాలన వెల్లడిస్తుంది!

రక్షకుడు తిరిగి వచ్చిన తరువాత వెయ్యేళ్ల పాలనలో తప్పిపోయినవారికి ఏమి జరుగుతుందో లేఖనం వెల్లడిస్తుంది . . . మరియు అది తండ్రి ప్రేమ యొక్క లోతును తెలుపుతుంది.

Comments: 0 
Hits: 40 
యోనాను గూర్చిన సూచక క్రియ

వ్యభిచారులైన చెడ్డ తరమువారు సూచక క్రియను అడుగుచున్నారు. ప్రవక్తయైన యోనానుగూర్చిన సూచక క్రియయే గాని మరి ఏ సూచక క్రియయైనను వారికి అనుగ్రహింపబడదు. యోనా మూడు రాత్రింబగళ్లు తిమింగిలము కడుపులో ఏలాగుండెనో ఆలాగు మనుష్యకుమారుడు మూడు రాత్రింబగళ్లు భూగర్బములో ఉండును. (మత్తయి 12:39-40, NKJV)

Comments: 0 
Hits: 43 
యహువఃను గూర్చిన మన అభిప్రాయాన్ని ప్లేటో ఎలా ప్రభావితం చేసెను

చర్చి బెంచీలపై కూర్చున్న చాలా మంది క్రైస్తవులు యహువఃను గూర్చి తమ అభిప్రాయం కేవలం బైబిల్ నుండి మాత్రమే ఉద్భవించినదని నమ్ముదురు. అయితే, త్రిత్వ దేవునిపై వారి విశ్వాసం యొక్క మూలాలు లేఖనాల నుండి కాక, గ్రీకు తత్వశాస్త్రం నుండి వచ్చెనని వారు ఎప్పటికీ అనుమానించరు.

Comments: 0 
Hits: 117 
శేష వేదాంతం| సంఘము మరియు ఇశ్రాయేలు పై విభిన్న దృక్పథం

చారిత్రాత్మకంగా, ఇశ్రాయేలుతో సంఘానికి ఉన్న సంబంధానికి సంబంధించి రెండు ప్రధాన సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి. ప్రత్యామ్నాయ/భర్తీ వేదాంతంలో, ఇశ్రాయేలు స్థానాన్ని సంఘం భర్తీ చేస్తుంది, అలా ఇశ్రాయేలుకు విమోచన భవిష్యత్తు ఉండదు. విభజన వేదాంతంలో (దైవసంకల్పం యొక్క ఒక అంశం), యహువః సంకల్పంలో 1 ఇశ్రాయేలుకు భవిష్యత్తు ఉండుటవలన, ఇశ్రాయేలుకు మరియు సంఘానికి మధ్య వ్యత్యాసం ఉంటూ, ఇది అన్ని కాలాలలో కాపాడబడి, రెండూ ఎన్నడూ దేనికది వేరుగా ఉన్నవి.

ఈ రెండు ప్రజాదరణ పొందిన దృక్పథాలు తప్పుగా ఉన్నాయా? ఈ రెండిటికి మధ్యస్థ సత్యం ఉందా?

Comments: 0 
Hits: 84 
బైబిల్ ప్రకారం 'సువార్త ప్రకటించుట' అంటే ఏమిటి?

యహూషువః ప్రకారం, ఆయన మొత్తం పరిచర్య యొక్క ఉద్దేశ్యం ఏమిటి? మీరు ఆశ్చర్యపోవచ్చు!

Comments: 0 
Hits: 108 
ఆత్మతోను సత్యముతోను ఆరాధించుట

ఒకవేళ, మీరు ఒక చిన్న సమూహంగా, మీ సొంత కుటుంబంతో, లేదా మీరు ఒంటరిగా ఆరాధన చేస్తున్నా, ఇంట్లోనే ఆరాధిస్తూ విశ్రాంతిదినపు గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని పొందవచ్చు.

Comments: 0 
Hits: 97 
మరణించిన తరువాత ఏమి జరుగుతుంది?

ఒక ఆత్మ మరణించినప్పుడు, ఇక మీదట దానికి ఏమీ తెలియదని [స్పృహ ఉండదని] గ్రంథం వెల్లడిస్తుంది. బాధ లేదా ఆనందం లేదు. జీవమునిచ్చువాడు తన శక్తితో తిరిగి జీవంలోనికి పిలుచు వరకు ఆత్మ “నిద్రిస్తుంది”.

Comments: 0 
Hits: 98 
క్రైస్తవ మతం యొక్క ప్లేటో విధాన పరలోకం

ప్రారంభ క్రైస్తవ సంఘం ప్లేటో ద్వారా ఎక్కువగా ప్రభావితం చేయబడింది, మరియు నేటికీ ప్లేటో బోధన యొక్క ప్రభావాలను క్రైస్తవ మతంలో చూడవచ్చు. పరలోకం అనే అంశం విషయంలో ఇది ప్రత్యేకంగా యదార్థమై యున్నది.

Comments: 0 
Hits: 127 
ప్రతి నిజమైన త్రిత్వ/ద్విత్వ సిద్ధాంతీకులు ఆలోచించవలసిన ప్రశ్నలు

యహువః ఒక్కడే. యహూషువః, మెస్సీయ, ఆయన‌ యొక్క జనితైక మానవ కుమారుడు. ప్రసిద్ధి గాంచిన నమ్మకానికి విరుద్ధంగా, మెస్సీయ సృష్టికర్త అని, తండ్రీ మరియు కుమారుడు ఒ్కడేనని, లేదా బెత్లెహేములో పుట్టకముందే యహూషువః ఉనికిలో ఉండెనని గ్రంథం బోధించుటలేదు. నిజాయితీగల సత్యాన్వేషుల కోసం ఆలోచనను-రేకెత్తించే కొన్ని ప్రశ్నలు ...

Comments: 0 
Hits: 115 
మెల్కీసెదకు: ఒకప్పటి & భవిష్యత్తు రాజు

పూర్తిగా మానవునిగా ఉంటూనే మెల్కీసెదెకు యాజకునిగానూ మరియు రాజుగానూ ఉండెనను వాస్తవం యహూషువఃను గూర్చి చాలా ముఖ్యమైన పాఠాన్ని బోధిస్తుంది, అనగా, ఈయన కూడా పూర్తిగా మానవునిగా ఉన్న రాజు మరియు యాజకుడు. తనకు ముందుగల మెల్కీసెదెకు మాదిరిగా, యహూషువః ఈ ఉన్నత, పవిత్ర కార్యాలయానికి యహువః ద్వారా స్వయంగా నియమింపబడెను. ఇది యహూషువః యొక్క యాజకత్వాన్ని తమ తల్లిదండ్రుల వల్ల వారసత్వంగా పొందిన లేవీ యాజకత్వముకంటే ఉన్నతమైనదిగా చేస్తుంది.

Comments: 0 
Hits: 126 
జాగ్రత్త! భూమి ఖాళీ చేయబడబోతోంది!

చాలామంది క్రైస్తవులు క్రీస్తు రెండవ రాకడ తమ జీవితకాలంలో జరగదు అని అనుకుంటుంటారు. బదులుగా, ఇప్పుడు ఉన్నట్లుగానే జీవితం స్థిరంగా కొనసాగుతుందని వారు తలచుదురు. ఏదేమైనా, ఊహించని వరుస సంఘటనలు భూమిపై జీవితాన్ని మార్చివేయును . . . ఎప్పటికీ.

Comments: 0 
Hits: 114 
సృష్టి? లేక పరిణామము? మీరు దేనిని నమ్ముతారు?

ఆశ్చర్యకరమైన సంఖ్యలో క్రైస్తవులు వారి ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో రహస్య పరిణామవాదులు. ఇది రక్షకుని యొక్క ప్రాయశ్చిత్తాన్ని అర్థం చేసుకోకపోవడం ద్వారా పుడుతుంది. నువ్వు ఇదేనా?

Comments: 0 
Hits: 114 
దేవుడు-ఒక్కడే అను ఏకదైవవాదం ఎందుకు ఎక్కువ బైబిల్ దృక్కోణంలో ఉంది

త్రిత్వ సిద్ధాంతం తప్పు అని నిరూపించుట: దేవుడు-ఒక్కడే అను ఏకదైవవాదం మాత్రమే బైబిలు దృక్కోణంలో ఉండెనని వివరించు నాలుగు అంశాలు.

Comments: 0 
Hits: 94 
వెయ్యేండ్ల పాలన: పరలోకంలోనా? లేక భూమిపైనా?

వెయ్యేండ్ల పాలన పరలోకంలో జరుగునని WLC చాలాకాలంగా బోధించింది. అయితే, వెయ్యేండ్ల పాలన వాస్తవానికి యహూషువః తిరిగి వచ్చిన తరువాత భూమిపై జరుగునని లేఖనాల యొక్క నూతన అవగాహన వెల్లడి‌చేయుచున్నది.

Comments: 0 
Hits: 111 
రక్షణ: స్వీకరించబడుతుంది, సాధించబడదు!
సమస్త క్రైస్తవులు రక్షణ అనేది కృప యొక్క బహుమానము అని అంగీకరిస్తున్నారు. మరియు ఇంకా, ఈ హామీ ఉన్నప్పటికీ, క్రైస్తవులలో అధిక శాతం, తమకు తెలియకుండానే, వారు అంగీకరిస్తున్న నమ్మకానికి విరుద్ధంగా క్రియల ద్వారా రక్షణ అనే మనస్తత్వంలోనికి జారిపోతున్నారు. రక్షణ యొక్క అద్భుతమైన బహుమానమును మరియు దానిలో మీ పాత్రను గురించి గ్రంథం ఏమి చెబుతుందో చూడండి.
Comments: 0 
Hits: 524 
అత్యుత్తమ వార్త!
కప్పబడిన నీతి ఇవ్వబడిన నీతిలాంటిది కాదు. మోక్ష శాస్త్రాన్ని గూర్చి అద్భుతమైన సత్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఇది చదవండి.
Comments: 0 
Hits: 486 
క్రీస్తు ముందటి అవతారం: బైబులు సత్యమా? లేక పురాతన అన్యమత విశ్వాసమా?
ఒక త్రిత్వ భగవంతుని యొక్క సిద్ధాంతం ప్రాచీన అన్యమతం నుండి వచ్చినది, లేఖనం నుండి కాదు. ఈ సిద్ధాంతమును అంగీకరించుట ఒక సహజ ఆలోచన సృష్టించినది, తద్వారా రక్షకుడు తన జన్మమునకు పూర్వమే-ఉండెను అను నమ్మకం ఒక "సహజ ముగింపు" గా మారినది.
Comments: 0 
Hits: 689 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.