Biblical Christian Articles

2978 Articles in 22 Languages

యోహాను సువార్త యొక్క మొదటి వచనం

"ఆదియందు వాక్యముండెను, వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను, వాక్యము దేవుడై యుండెను." ...దీని అర్థం ఏమిటి? బైబిల్ కోణం నుండి తెలుసుకోండి!

Comments: 0 
Hits: 26 
విశ్వాసి యొక్క పౌర విధి: రోమా ​​13 యొక్క నిజమైన అర్థం

అక్రమమైన చట్టాలను పాటించేలా మరియు నిరంకుశ విధానాలను సమర్ధించేలా క్రైస్తవులను మోసగించుటకు రోమా ​​13 విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది. అయితే, వాస్తవానికి ఇటువంటి వివరణలు లేఖనాలకు విరుద్ధం. దైవిక చట్టాన్ని ఉల్లంఘిస్తూ మానవ చట్టాన్ని పాటించాలని యహువః ఎన్నడూ, ఎవ్వరికీ ఆదేశించలేదు.

Comments: 0 
Hits: 19 
రక్షింపబడుటకు నేను ఏమి చేయాలి?

అపోస్తలుల చరిత్ర యొక్క ఈ ఉత్కంఠభరితమైన భాగం మానవ పెదవులచే రూపొందగల అతి ముఖ్యమైన ప్రశ్నను కలిగి ఉంది. ఈ ప్రశ్న ఆరోగ్యాన్ని, సంపదను, కీర్తిని లేక మానవ శక్తి మరియు గొప్పతనం యొక్క ఉన్నత స్థానాన్ని పొందుటకు నేను ఏమి చేయాలి అనేదానికోసం కాదు; కానీ వీటన్నిటి కంటే అనంతమైనది: “రక్షింపబడుటకు నేను ఏమి చేయాలి?”

 

Comments: 0 
Hits: 27 
లూకాను కోల్పోవుట మరియు యోహానుకు దూకుట

యహువః కుమారునికి సంబంధించి అడగవలసిన అతి ముఖ్యమైన ప్రశ్న అతని ఆవిర్భావం గురించి. అతడు ఎక్కడ నుండి వచ్చాడు, ఎప్పుడు మరియు ఎలా? మానవుని వలె కనిపించుటకు ముందు నిత్యత్వమందంతటను యహువః వలె నిత్యము ఉనికిలో ఉన్న వ్యక్తికి మరియు తల్లి గర్భంద్వారా ఉనికిలోనికి వచ్చిన వ్యక్తికి మధ్య చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుంది. నిజమైన మానవుడు, నిర్వచనం ప్రకారం, తన తల్లి గర్భంద్వారా ఉనికిని ప్రారంభిస్తాడు!

Comments: 0 
Hits: 41 
యహూషువః సువార్తను నమ్ముట

సువార్తను నమ్ముట రక్షింపబడుటకు; సువార్తను నమ్ముట శిక్షింపబడుటకు కాదు. కుమారుడిని నమ్ముట నిత్యజీవము పొందుట కొరకు; కుమారుడిని నమ్మకపోవుట నిత్యజీవము పొందుటకు కాదు కానీ యహువః ఉగ్రతకు లోనవుటకు. అందువలన, ఒకడు దేనిని విశ్వసిస్తున్నాడో లేదా విశ్వసించుటలేదో అనేది ఈ ప్రస్తుత జీవితానికి మించిన పరిణామాలను కలిగి ఉన్న చాలా ముఖ్యమైన విషయం. కానీ ఒకడు దేనిని నమ్మాలి? యహూషువః యొక్క సువార్త ఏమిటి? “కుమారుని నమ్ముట” అంటే ఏమిటి?

Comments: 0 
Hits: 27 
విశ్వాసమే విజయము!

నిజమైన సబ్బాతును అంగీకరించే వారందరికీ మానవ శక్తితో పరిష్కరించలేని సమస్యలు ఎదురవుతాయి. తన పిల్లలు ఆయనను వెదుకునట్లు యహువః అలాంటి పరీక్షలను అనుమతిస్తాడు. అధిగమించలేని సమస్యలు నిబంధనను- నెరవేర్చు యహువః యొక్క శక్తి ద్వారా పరిష్కరించబడినప్పుడే ఒక వ్యక్తి విశ్వాసం బలపడుతుంది మరియు నేడు విశ్వాసం అనేది యః పిల్లల యొక్క గొప్ప అవసరత.

Comments: 0 
Hits: 44 
రహస్య ఎత్తుబాటు: సాతానుని రహస్య ఆయుధం
సాతాను యొక్క అత్యంత విజయవంతమైన అబద్ధాలలో ఒకటి యహూషువః రెండవ రాకడ తరువాత పాపులకు రెండవ అవకాశం ఇవ్వబడును అనే అసత్యం. "రహస్య ఎత్తుబాటు" గా పిలువబడే ఈ అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన నమ్మకం, యహూషువః రహస్యంగా వచ్చి తన ప్రజలను భూమి నుండి తీసుకొని పోవునని బోధిస్తుంది. విచారకరంగా, ఈ బైబిలేతర సిద్ధాంతం క్రైస్తవులలో ఎక్కువగా ప్రాచుర్యం పొందింది.
Comments: 0 
Hits: 56 
బల్లపరుపు భూమి బైబిలు వచనాలు (200 కంటే ఎక్కువ)
బల్లపరుపు‌ భూమి విధానానికి మద్దతు ఇచ్చే 200 కి పైగా బైబిలు వాక్యాలు...
Comments: 0 
Hits: 46 
క్రీస్తుతో యహువఃలో దాగియుండుట
రూపాంతరం యొక్క రహస్యం క్రీస్తుతో యాహువఃలో దాచబడుట. ఇది దయతో యహువః అందించిన నిబంధన, తద్వారా విశ్వాసి దైవిక ధర్మశాస్త్రాన్ని ఖచ్చితంగా పాటిస్తున్నట్లుగా పరిగణించబడును.
Comments: 0 
Hits: 42 
మత్తయి 24: శ్రమల-తరువాత సంఘం ఎత్తబడుట!

శ్రమల కాలంలో సంఘటనలు చాలా దుర్భరంగా ఉంటాయి, ఎలా అంటే, క్రీస్తు రావడానికి సమయం ఆసన్నమైందని అనేకులు తలంచుదురు, ముఖ్యంగా గొప్ప శ్రమలకు ముందు ఆయన వచ్చునని బోధించు సంఘ జనులు అలా తలంచుదురు. వారు వేచి ఉందురు మరియు ఏ రోజునైనా ఆయన వచ్చునని ఎదురు చూచెదురు!

Comments: 0 
Hits: 56 
శ్రమల తరువాత సంఘం ఎత్తబడుటను మేము ఎందుకు విశ్వసిస్తున్నాము

శ్రమలకు ముందు సంఘ ఎత్తుబాటు సిద్ధాంతాన్ని తిరస్కరించడానికి పంతొమ్మిది కారణాలు!

Comments: 0 
Hits: 73 
మానవునితో ఆయన ఆలయం: తండ్రి హృదయం యొక్క రహస్య కోరిక!

క్రొత్తగా నిర్మించబడు భూమిపై దేవాలయం ఉండదు అనే ఊహను సాతాను ప్రోత్సహించాడు. ఆవిధంగా, సృష్టికర్త హృదయం యొక్క లోతైన కోరిక తెలియబడలేదు మరియు ప్రశంసించబడలేదు.

Comments: 0 
Hits: 92 
యహువఃతో జీవించుటకు సిద్ధపడుట

జచయించినవారికి ఇవ్వబడు గొప్ప బహుమానం అమరత్వం కాదు. బదులుగా, ఆ బహుమానం, భూమిపై రాబోయే రాజ్యంలో యహువః సమక్షంలో జీవించే అవకాశమై యున్నది. యహువఃతో కలిసి జీవించుటకు సన్నాహకంగా రక్షణను అంగీకరించుటకు మీరు మీ విశ్వాసాన్ని అవలంబించినప్పుడు, ఆ చర్య మీకు నీతిగా లెక్కించబడుతుంది.

Comments: 0 
Hits: 96 
తప్పిపోయినవారి వారి పట్ల యహువః ప్రేమను వెయ్యేళ్ల పాలన వెల్లడిస్తుంది!

రక్షకుడు తిరిగి వచ్చిన తరువాత వెయ్యేళ్ల పాలనలో తప్పిపోయినవారికి ఏమి జరుగుతుందో లేఖనం వెల్లడిస్తుంది . . . మరియు అది తండ్రి ప్రేమ యొక్క లోతును తెలుపుతుంది.

Comments: 0 
Hits: 82 
యోనాను గూర్చిన సూచక క్రియ

వ్యభిచారులైన చెడ్డ తరమువారు సూచక క్రియను అడుగుచున్నారు. ప్రవక్తయైన యోనానుగూర్చిన సూచక క్రియయే గాని మరి ఏ సూచక క్రియయైనను వారికి అనుగ్రహింపబడదు. యోనా మూడు రాత్రింబగళ్లు తిమింగిలము కడుపులో ఏలాగుండెనో ఆలాగు మనుష్యకుమారుడు మూడు రాత్రింబగళ్లు భూగర్బములో ఉండును. (మత్తయి 12:39-40, NKJV)

Comments: 0 
Hits: 91 
యహువఃను గూర్చిన మన అభిప్రాయాన్ని ప్లేటో ఎలా ప్రభావితం చేసెను

చర్చి బెంచీలపై కూర్చున్న చాలా మంది క్రైస్తవులు యహువఃను గూర్చి తమ అభిప్రాయం కేవలం బైబిల్ నుండి మాత్రమే ఉద్భవించినదని నమ్ముదురు. అయితే, త్రిత్వ దేవునిపై వారి విశ్వాసం యొక్క మూలాలు లేఖనాల నుండి కాక, గ్రీకు తత్వశాస్త్రం నుండి వచ్చెనని వారు ఎప్పటికీ అనుమానించరు.

Comments: 0 
Hits: 163 
శేష వేదాంతం| సంఘము మరియు ఇశ్రాయేలు పై విభిన్న దృక్పథం

చారిత్రాత్మకంగా, ఇశ్రాయేలుతో సంఘానికి ఉన్న సంబంధానికి సంబంధించి రెండు ప్రధాన సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి. ప్రత్యామ్నాయ/భర్తీ వేదాంతంలో, ఇశ్రాయేలు స్థానాన్ని సంఘం భర్తీ చేస్తుంది, అలా ఇశ్రాయేలుకు విమోచన భవిష్యత్తు ఉండదు. విభజన వేదాంతంలో (దైవసంకల్పం యొక్క ఒక అంశం), యహువః సంకల్పంలో 1 ఇశ్రాయేలుకు భవిష్యత్తు ఉండుటవలన, ఇశ్రాయేలుకు మరియు సంఘానికి మధ్య వ్యత్యాసం ఉంటూ, ఇది అన్ని కాలాలలో కాపాడబడి, రెండూ ఎన్నడూ దేనికది వేరుగా ఉన్నవి.

ఈ రెండు ప్రజాదరణ పొందిన దృక్పథాలు తప్పుగా ఉన్నాయా? ఈ రెండిటికి మధ్యస్థ సత్యం ఉందా?

Comments: 0 
Hits: 142 
బైబిల్ ప్రకారం 'సువార్త ప్రకటించుట' అంటే ఏమిటి?

యహూషువః ప్రకారం, ఆయన మొత్తం పరిచర్య యొక్క ఉద్దేశ్యం ఏమిటి? మీరు ఆశ్చర్యపోవచ్చు!

Comments: 0 
Hits: 179 
ఆత్మతోను సత్యముతోను ఆరాధించుట

ఒకవేళ, మీరు ఒక చిన్న సమూహంగా, మీ సొంత కుటుంబంతో, లేదా మీరు ఒంటరిగా ఆరాధన చేస్తున్నా, ఇంట్లోనే ఆరాధిస్తూ విశ్రాంతిదినపు గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని పొందవచ్చు.

Comments: 0 
Hits: 169 
మరణించిన తరువాత ఏమి జరుగుతుంది?

ఒక ఆత్మ మరణించినప్పుడు, ఇక మీదట దానికి ఏమీ తెలియదని [స్పృహ ఉండదని] గ్రంథం వెల్లడిస్తుంది. బాధ లేదా ఆనందం లేదు. జీవమునిచ్చువాడు తన శక్తితో తిరిగి జీవంలోనికి పిలుచు వరకు ఆత్మ “నిద్రిస్తుంది”.

Comments: 0 
Hits: 153 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.