Biblical Christian Articles

3975 Articles in 22 Languages

Asase Tɛtrɛtɛ: Twerɛnsɛm Nokorɛdie wɔ Ewiase a ɛntim faako mu

Asase Tɛtrɛtɛ" no mu nokorɛ a wɔagyina Twerɛnsɛm ne botaeɛ so asɔ ahwɛ.

Comments: 6 
Hits: 4109 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.