Help is requested!

The founder of this humble ministry hereby pledges to Father Yahuwah to give at least ½ half of his wealth to the poor, orphans, and widows. But he can’t carry out this task alone. He badly needs the help of other non-denominational truth-seekers to go about this undertaking. If you are burdened and convicted by Yah’s Spirit to play a part in this mission by contributing time and talent, please contact him at this link.

Biblical Christian Articles

3230 Articles in 22 Languages

Paniniwala sa Ebanghelyo ni Yahushua
Upang maniwala sa ebanghelyo ay para maligtas; upang hindi maniwala sa ebanghelyo ay para mahatulan. Upang maniwala sa Anak ay para magkaroon ng buhay na walang hanggan; upang hindi maniwala sa Anak ay hindi para sa buhay at darating sa poot ni Yahuwah. Malinaw, pagkatapos, ano ang paniniwalaan at hindi paniniwalaan ng isa ay sukdulang mahalagang bagay na may mga kahihinatnan nang lagpas sa buhay na ito. Ngunit ano ang dapat paniwalaan ng isa? Ano ang ebanghelyo ni Yahushua? Ano ito para “maniwala sa Anak”?
Comments: 0 
Hits: 261 
Pwersa sa Ilalim ng Awtoridad
Lahat ng ating pakikitungo kay Yahuwah at lahat ng pakikitungo ni Yahuwah sa atin ay pinagitan ng isang “awtorisadong mangangalakal” ng mga espiritwal na bagay, ang taong pinagtibay ni Yahuwah, si Yahushua ng Nazaret. Ang pagkapayak ng ating kredo, na naiiba mula sa nakakatindig-balahibong kaguluhan ng nahuling Trinitaryanismo, na tunay na sumira sa tuntunin ng ahensya, ay angkop na ulitin. Nawa'y ang ating mga anak ay hindi makalimutan na “Iisa ang Diyos at iisa ang Tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Yahushua.”
Comments: 0 
Hits: 296 
Bakit Kami Naniniwala sa Isang Matapos ang Dakilang Pagtitiis na Rapture
Labing-siyam na dahilan upang itapon ang doktrina ng bago ang panahon ng Dakilang Pagtitiis na Rapture!
Comments: 0 
Hits: 253 
Mateo 24: Matapos ang Pagtitiis na Rapture!
Sa panahon ng Matinding Pagtitiis, ang mga bagay ay magiging mas malala kaya maraming tao ang maiisip na panahon na para sa pagdating ni Kristo, lalo na ang mga taong Simbahan na nagturo na Siya ay ipinalagay na darating bago ang Matinding Pagtitiis. Sila'y patuloy na maghihintay at umaasa na makita Siyang darating anumang araw!
Comments: 0 
Hits: 204 
Iwanan si Lucas at Tumalon kay Juan
Ang pinakamahalagang katanungan na itatanong na may kinalaman sa Anak ni Yahuwah ay tungkol sa kanyang pinagmulan. Saan siya nanggaling, paano at kailan? Mayroong hikab ng pagkakaiba sa pagitan ng isang tao na umiral para sa walang hanggan bilang walang hanggang Yahuwah, bago nagkatawang-tao, at isa na nagsisimula sa sinapupunan ng kanyang ina. Isang marapat at lehitimong tao, sa kahulugan nito, ay nagsisimulang umiral sa sinapupunan ng kanyang ina!
Comments: 0 
Hits: 252 
Sina Enoc at Elias ay Wala sa Langit! Ngunit alam mo ba ang sinasabi ng Bibliya kung nasaan sila?
Ang mga Kristyano ay matagal nang naniwala na sina Enoc at Elias ay “inilipat” sa Langit. Ang paniniwalang ito, gayunman, ay batay sa isang maling pagpapalagay. Matutunan kung ano ang sinasabi ng Bibliya kung anong tunay na nangyari matapos silang kunin ni Yahuwah. Hindi ito ang sinabi sa iyo!
Comments: 0 
Hits: 370 
Gawin Itong Simple
Sang-ayon ka ba kay Yahushua o matapat ka pa rin sa tradisyon? Ang mga Kristyano ay dapat, sa kahulugan nito, may kaparehong kredo gaya kay Kristo!
Comments: 0 
Hits: 221 
Ano ang Dapat kong Gawin Upang Maligtas?
Ang nakakakilig na piraso ng apostolikong kasaysayan ay naglalaman ng pinakamahalagang katanungan na maaaring balangkasin ng labi ng tao. Ito'y hindi, Ano ang dapat kong gawin para makamit ang kalusugan, o ang kayamanan, o ang kasikatan, o ilang matataas na posisyon ng kapangyarihan ng tao at kadakilaan; ngunit walang hanggan na higit pa sa lahat ng ito: “Ano ang Dapat kong Gawin Upang Maligtas?”
Comments: 0 
Hits: 266 
Mga Berso ng Bibliya ng Patag na Daigdig (Higit sa 200)
Higit pa sa 200 mga berso ng Bibliya na nagtataguyod ng modelong Patag na Daigdig...
Comments: 0 
Hits: 583 
Ang Pakikibaka ng mga Iskolar para Mahanap ang Tatluhang Diyos
Isinisiwalat ang Doktrina ng "Trinidad": Ang teolohiyang literatura at ang partikular na ebanghelikong sulat ng pagtanggol sa pagtaguyod sa Trinidad ay nagtatangka upang gawin ang kaso nito laban sa isang tumataas na dami ng oposisyon mula sa matatag na eksegetiko at leksikong katunayan at ang makasaysayang pagsisiyasat ng Bibliya.
Comments: 0 
Hits: 369 
Ano ang ibig sabihin ng Bibliya sa 'Pangangaral ng Ebanghelyo'?
Ano, ayon kay Yahushua, ang layunin ng kanyang buong misyon? Maaari mong ikagulat ito!
Comments: 0 
Hits: 336 
Paano Naimpluwensyahan ni Plato ang Ating Pananaw kay Yahuwah
Maraming Kristyano na umuupo sa mga bangkuan ng simbahan ang naniniwala na ang kanilang pananaw kay Yahuwah ay nagmula lamang sa Bibliya. Sila’y hindi maghihinala, gayunman, na ang mga ugat ng kanilang paniniwala sa isang tatluhang Diyos ay nagmula, hindi sa Kasulatan, kundi sa Griyegong pilosopiya.
Comments: 0 
Hits: 593 
Ang Platonikong Langit ng Kristyanismo
Ang maagang simbahang Kristyano ay mabigat na naimpluwensyahan ni Plato, at ang mga epekto ng mga pagtuturo ni Plato ay maaari pa ring makita sa loob ng Kristyanismo ngayon. Ito ay partikular na totoo pagdating sa paksa ng Langit.
Comments: 0 
Hits: 563 
Ano ang Naiisip ni Yahuwah Tungkol sa Masturbesyon?
Ang masturbesyon ay hindi mailalarawang papakainin at papaalabin ang apoy na susunog sa anumang paninindigan ng isang lalaki o babae na ikinabubuhay para kay Yahuwah at para sa iba.
Comments: 0 
Hits: 414 
Paano Payuhan ang mga Kabataan Tungkol sa Masturbesyon
Praktikal na hakbang kung paano mapagtagumpayan ang adiksyon sa masturbesyon...
Comments: 0 
Hits: 299 
Bakit Unitaryan Monoteismo ang may Pinaka Biblikal na Katuturan
Isinisiwalat ang kamalian ng Doktrina ng Trinidad: Apat na punto na magpapatunay kung bakit ang Unitaryan Monoteismo ay ang tanging posisyon na may Biblikal na katuturan.
Comments: 0 
Hits: 391 
Mga Tanong na Dapat Pagnilay-nilayan ng Bawat Matapat na Trinitaryan/Binitaryan
Si Yahuwah ay iisa lamang. Si Yahushua, ang Kristo, ay ang tanging bugtong na taong anak Niya. Kabaligtaran sa tanyag na paniniwala, ang Kasulatan ay hindi itinuturo na ang Kristo ay hindi ang Manlilikha, na ang Ama at Anak ay iisang katauhan, o si Yahushua ay umiral na bago pa ang kanyang kapanganakan sa Bethlehem. Ilan sa mga nakapupukaw na katanungan para sa mga matapat na naghahangad ng patotoo...
Comments: 0 
Hits: 462 
Melquisedec: Ang Minsan at Hinaharap na Hari

Ang katunayan na si Melquisedec ay parehong saserdote at hari habang ganap na tao ay itinuturo ang isang napakahalagang aral tungkol kay Yahushua na, isang hari at isang saserdote rin habang ganap na tao. Si Yahushua, gaya ni Melquisedec bago niya, ay itinalaga sa mataas, banal na opisina ni Yahuwah mismo. Ginagawa nito ang kaparian ni Yahushua na nakakataas sa mga Leviticong kaparian na minana lang ito sa kabutihan ng kanilang kaangkanan.

Comments: 0 
Hits: 491 
Pinapatay ni John Calvin ang mga Kalabang Teologo: Pinangatuwiranan ng Masamang Interpretasyon ng Bibliya
Ang interpretasyon ng Bibliya ni John Calvin ay pinangatuwiranan ang pagpatay sa kanyang mga kalaban sa teolohiya. Siya mismo na hindi direktang pumugot sa ulo ng sinuman o magsindi ng apoy para sumunog sa mga erehe nang buhay, ngunit ang pagtuturo ni John Calvin mula sa Luma at Bagong Tipan ay inangkin ang mga pangunahing kaparusahang iyon na nakahanay sa mga interes ng Diyos. Anu-anong mga aral ang dapat nating matutunan mula rito?
Comments: 0 
Hits: 550 
Teolohiya ng Nalalabi | Isang Naiibang Pananaw sa Iglesya at Israel

Ayon sa kasaysayan, mayroong dalawang pangunahing teorya tungkol sa relasyon ng Iglesya sa Israel. Sa kahalili na teolohiya, ang Iglesya ay pinapalitan ang Israel dahil ang Israel ay wala nang pangtubos sa hinaharap. Sa pagbubukod na teolohiya (isang aspeto ng dispensasyonalimo), habang si Yahuwah ay mayroong hinaharap para sa Israel, mayroon isang pagkakaiba sa pagitan ng Israel at Iglesya na pinanatili sa lahat ng panahon, nang walang pagsasanib ng dalawa.

Posible ba na ang parehong tanyag na mga posisyong ito ay mali? Mayroon bang tagapamagitan ng katotohanan? Basahin natin...

Comments: 0 
Hits: 434 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.