Print

14 Na Dahilan Kung Bakit Hindi Ako Manonood Ng The Chosen

Ito ay isang hindi-WLC na artikulo. Kapag gumagamit ng mga pinagkukunan mula sa mga labas na may-akda, kami’y naglalathala lamang ng nilalaman na may 100% pagkakatugma sa Bibliya at sa mga kasalukuyang paniniwalang biblikal. Kaya ang ganitong mga artikulo ay maaaring ituring na parang direktang galing sa WLC. Kami’y lubos na pinagpala sa paglilingkod ng maraming tagapaglingkod ni Yahuwah. Ngunit hindi namin inaabiso ang aming mga kasapi na galugarin ang iba pang gawa ng mga may-akda na ito. Ang mga gawang iyon ay hindi na namin isinama mula sa paglalathala dahil ang mga iyon ay naglalaman ng mga kamalian. Nakalulungkot, wala pa kaming nahahanap na paglilingkod na walang dungis. Kung ikaw ay nagulantang sa ilang hindi-WLC na inilathalang nilalaman [artikulo/episodyo], tandaan ang Kawikaan 4:18. Ang aming pagkakaunawa ng Kanyang patotoo ay umuusbong, sapagkat mas maraming liwanag sa ating landas. Mas itinatangi namin ang katotohanan nang higit sa buhay, at hangad ito saanman ito matatagpuan.

the chosen at bakit hindi ko ito panonoorin

Tayo’y nabubuhay nang pinakamalapit sa pagbabalik ni Kristo Yahushua sa taimtim na araw ng pagbabayad-sisi. Kung ang Kristyanong buhay ay isang labanan at isang martsa, wala tayong panahon na dapat sayangin, sa mga dula-dulaang palabas pa kaya na nilikha ng mga nagkonsulta sa Antikristong kapangyarihan at mga pagtuturong espiritwal na pormasyon ni Ignatius.

Marami ang tungkol sa The Chosen na makakabahala sa mga matatapat na Kristyano. Ang palabas na ito ay hinahalo ang bawat pangunahing relihiyon sa isang palayok: isang mahiwaga, panteistiko, ekumeniko, pambabae, Heswita, at gintong baka ng Mormon. Ito’y matamis na pinahiran ng mga sanggunian ng Bibliya upang lumitaw na batay sa Bibliya habang itinuturing ang Salita ni Yahuwah bilang isa pang aklat lamang at pinapalabo ang anumang pagkakaiba sa pagitan ng nalalabing samahan ni Yahuwah at tumalikod na simbahan.

Tingin natin ang mga halimbawa kung paano ang palabas na ito ay binabaluktot ang Kasulatan at pinapababa ang loob ni Kristo.

#1 – “Sundan Ang Iyong Puso” — ngunit hindi si Kristo

Nakasama ni Yahushua si Nicodemo sa serye ng The Chosen, at marami sa kanilang pag-uusap ay tila maka-kasulatan. Mayroong mga tusong pagbabago, gayunman, gaya ng pagdadagdag, “Anong sinasabi ng iyong puso?”—isang tanyag na linya ng Disney. (Tandaan, sinasabi ng Bibliya, “Ang puso ay magdaraya ng higit kay sa lahat na bagay, at totoong masama.”) Huli sa serye, sinasabi ni Yahushua, “Daglian, itong lahat ay tungkol sa puso.” Ang pakatuso ay ang kalikasan ng ganoong mahiwagang pagtuturo.

Kapansin-pansing itala na sa kaparehong eksena na ito, lumuhod si Nicodemo sa mga paa ni Yahushua, at ang The Chosen na si Yahushua ay pinigilan siya, sinasabi kay Nicodemo na hindi niya kailangang sambahin siya. Ang Simbahang Katoliko ay napopoot sa pagsamba kay Yahushua, at ang The Chosen ay sumunod rito.

ang piniling Yahushua

#2 – Isang Sabi-Sabing Ebanghelyo

Sa buong serye, ang mga alagad gaya nila Mateo at Juan ay nakipagpanayam sa mga tao, may mga dala-dalang kwaderno at nagsusulat ng mga sabi-sabi na magiging kanilang mga inakalang Biblikal na aklat. Sa isang kaso, isang babae ang tumatakbo habang sumisigaw, “Pinagaling Niya ako!” Si Mateo, sa desperasyon, tinatawagan siya, sinasabing, “Pinagaling ka mula sa ano?” Ang palabas ay tinatangkang sirain ang pagpapukaw ng Kasulatan, inilalarawan ito bilang isang karaniwang aklat na binuo ng mga sabi-sabi.

Sinasabi ng Bibliya, “Nagsalita ang mga tao ng mga bagay na galing kay Yahuwah nang sila’y magpahayag sa ilalim ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu.” Ang 1 Juan 1:1-3 ay ipinapahayag ang mga ebanghelyo bilang mga talaan ng mga nagpapatotoo, at ang 2 Pedro 1:16 ay umaalingawngaw sa patotoong ito. Subalit ayon sa The Chosen, ang Juan 21:25 ay nagmula kay Maria Magdalena at hindi kay Juan mismo. Sa kanilang muling isinulat na ebanghelyo, ang The Chosen na Maria Magdalena ay gumanap ng isang kakaibang pambabaeng papel para sa panahong iyon at naging isang alagad, naglalakbay kasama si Yahushua. Mayroong isang tusong dekonstruksyon ng pagkapukaw, binabago ang Bibliya tungo sa isang aklat ng sabi-sabi at mga pabula sa halip na katotohanan.

Juan Bautista – the Chosen#3 – Isang Aroganteng Tagapagbalita

Sa The Chosen, si Juan Bautista ay arogante, walang galang, at patuloy sa pagkwestyon kay Yahushua. Sa isang eksena, sinasabi ni Yahushua na hindi siya handa na tumungo sa mga detalye, at sa isang medyo bastos na tinig, tumutugon si Juan Bautista, “Lumilitaw na ikaw ang hindi handang tumungo sa mga detalye sa isang dami ng mga bagay.” Sa isang naunang talakayan, nagsasalita si Yahushua kay Juan Bautista tungkol sa sekswal na relasyon at pangangalunya, nagsasabi, “Nauunawaan ko na ito’y labag sa kautusan ni Moises, ngunit naparito ako sa mas dakilang layunin kaysa sa paglabag sa mga tuntunin.” Ito’y nagbibigay ng sapantaha mula kay “Yahushua” na si Juan, na haharapin si Herod, ay hindi napukaw at walang patumangga—at si “Yahushua” ay walang pakialam tungkol sa Sampung Utos.

At parang naghahangad ng atensyon, sinasabi ni Juan kay Yahushua na nagpaplano siya ng pagmartsa sa palasyo ni Herod upang sabihin sa kanya nang lubusan at pagkatapos ay magdadagdag, “Ang aking mga tagasunod ay iibigin ito.” Hindi ito ang anumang nangyari! Sa Bibliya, ipinahayag ni Juan, “Ako nama’y maibaba,” kaya bakit ang The Chosen ay inilarawan siya na isang arogante?

#4 – Sinisira Ang Kasulatan Para Sa Panunuya

Habang si Juan Bautista ay binibigyan ng kahihiyan si Kristo, si Pedro naman ang walang galang sa kanya, tinatawag siyang “Katakut-takot na Juan.” Sa palabas, si Pedro at kanyang kapatid ay inilarawan si Juan Bautista, nagsasabi, “Narito ang kordero ng Diyos na siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan”—at ginagawa ito sa isang paraan na sinisira ang napakagandang kataimtiman ng sandaling iyon. Ang kapatid ni Pedro ay nagsisimula, “Sinabi niyang ‘narito’…” at si Pedro ay sumingit, “Kumakain ako ng kulisap.” Ang hingkod, lapastangang tangka sa katalusan ay nililibak ang pagkilala ni Juan kay Yahushua bilang Mesias at nagpapahina sa buong mensahe.

Sa palabas, dumating si Pedro kay Yahushua at sinasabing siya ay tutungo kasama Niya hanggang sa kadulu-duluhan ng daigdig, isang sanggunian sa Lucas 22:33. Biblikal na sinasalita, ito ay isang monumental na punto sa pagbabagong-loob ni Pedro. Ngunit sa The Chosen, ang sandaling ito ay nawasak noong tumugon si “Yahushua,” “Umaasa ako, Simon, ngunit tila naalala ko na mayroong isang problema… isang bagay tungkol sa mga paa ni Andres.” Ito ay nakasusuklam. Si Pedro ay mayroong isang hindi nagbabagong puso na ginagawa nitong imposible para sa kanya na panatilihin ang kanyang pangako kay Kristo, subalit ang mga manonood ng The Chosen ay hindi malalaman kung paano inilalabas ni Yahushua ang patotoo sa kanya.

The Chosen – Maria

#5 – Itinataas… Si Maria

Ang pagsambang Marian ay hinatid sa palabas na ito sa pamamagitan ng impluwensya ng Romano Katoliko. Sa Katolikong paniniwala, si Maria ay higit kay Kristo. Sa palabas, nagbibigay si Maria ng malakas na emosyonal na pagtataguyod. Sinasabi ni Yahushua ang mga bagay gaya ng, “Anong gagawin ko kung wala ka?” sa halip na pagpapakita ng Kristo na kumakapit sa Kanyang Ama, dahil malinaw na ipinapahayag ng Kasulatan. Ang mga manunulat ay nagdagdag ng teolohiya na hindi matatagpuan sa Bibliya kundi sa Katolikong tradisyon.

#6 – Isang Pagpapalit Ng Doktrina

Ang tagalikha ng palabas na si Dallas Jenkins ay ipinahayag sa isang panayam, “Ang aming mga intensyon ay naiiba mula sa mga intensyon ng Bibliya.”

Ang tagalikha ng palabas na si Dallas Jenkins ay ipinahayag sa isang panayam, “Ang aming mga intensyon ay naiiba mula sa mga intensyon ng Bibliya.” Ang intensyon ng Bibliya ay para itaas si Kristo Yahushua, kaya ano ang nasa kanya? Ipinapahayag niya na ang palabas ay “Ano ang ninanais at kinakailangan ng mga manonood na makita.” Ang palabas na ito sa telebisyon, ay maingat na ginawa upang hatakin ang iyong mga damdamin, hindi hinihikayat ang mga manonood na ialay ang mga niyakap na kasalanan. Ito’y tusong pinapalitan ang Kasulatan para sa mahiwagang Katolikong doktrina at mababaw na katalusan. Dagdag pa, ang manunulat ng palabas na si Tyler Thompson ay inaangkin na ang Bibliya ay isang “mabuting literatura” ngunit nagkakamali.

Sa panahon ng isang talakayan sa pagitan ng mga kasanggang Mormon at tagapagsalita ng palabas, sila’y nagbiro na ang aklat ng Pahayag ay nagtuturo sa atin na huwag magdadagdag sa Bibliya. Ang tagapagsalita ng palabas, si Dallas Jenkins ay sinisiyasat sa kanilang kung paano ayos lang na hayaan ang sinabi ni Juan sa Pahayag at nagdadagdag sa mga kwento ng Bibliya (para sa serye). Ipinahayag niya sa huli, sa isang ngiti—at pakiusap na huwag makaligtaan ito—“…ang mga tao na tanging nais lamang na magbasa ng Bibliya ay hindi manonood ng seryeng ito.”

Mga kaibigan, kung ang mga kasangga ng palabas ay inaangkin na ang mga manonood ay ganap na naninindigan sa Bibliya ay hindi manonood ng kanilang palabas, dapat tayong lumayo hangga’t posible. Tayo’y mga purista ng Bibliya!

#7 – Mga Alagad O Mga Lasenggero?

Sa palabas, maraming Biblikal na mga tauhan ay inilarawan bilang mga lasenggero. Sa palabas, ang ating unang tagpo kay Nathanael ay naglalarawan sa kanya bilang isang maglalasing at isang bigong arkitekto (si Nathanael ay isa lamang sa mga mali ang paglalarawan na biblikal na tauhan). Ang mga kalagayan ay nag-udyok sa kanya na lunurin ang kanyang kabiguan sa taberna, isang karaniwang senaryo sa serye. Bakit ipinapakita ng palabas na si Nathanael sa ganoong liwanag noong mismong si Yahushua ay ipinahayag, “Narito ang isang tunay na Israelita na sa kanya’y walang pandaraya.” Ang palabas na ito’y mangunguna sa atin na maniwala na ang mga bagay na ito ay magkatugma sa Kristyanismo.

#8 – Ang Pagsisisi Ay Hindi Kinakailangan

Bagama’t ang tunay na Yahushua ay nagturo ng pagsisisi, sa unang tatlong kapanahunan ng The Chosen, maaari mong marinig ang salitang nabanggit nang tatlo o apat na beses sa kabuuan—at nagkataon, nang walang paghatol. Ito ay sinasadya. Noong si Yahushua sa The Chosen ay inakalang sisipiin ang Lucas 5:32 sa palabas, tinatanggal niya ang salitang pagsisisi at sinasabi lamang na siya ay “nananawagan sa mga makasalanan.” Nananawagan sa mga makasalanan para ano? Ang palabas ay tinatawagan ang mga makasalanan sa isang huwad na ebanghelyo kung saan ang pagsisisi ay hindi kinakailangan.

The Chosen – Yahushua at mga alagad#9 – Isang Napaagang Pagdakip

Ang mga Romanong sundalo ay dinakip si Yahushua bago ang panahon sa Bundok ng Olibo, isang kwento na hindi matatagpuan saanman sa Bibliya. Ito’y idinagdag upang sirain ang pananalig sa pagkapukaw, sapagkat si Yahushua ay ipinahayag na hindi pa Niya oras.

#10 – Inaalipusta Si Kristo

Upang ibaba si Yahuwah sa ating antas, ang The Chosen ay isinama ang isang eksena kung saan si Yahushua ay naghahanda ng isang sermon at nagsasanay ng mga kilalang sipi, ginagawa nila na maramdaman na mas tao at karaniwan sa halip na napukaw sa Kanyang Ama. Ang kanyang ina ay inaabala siya sa isa sa mga kasanayang ito, at maaari mong makita ang pagkasiphayo sa kanyang mga mata. Sa panahon ng kaparehong pakikipag-ugnayan nina Yahushua at Maria, sinasabi ng kanyang ina, “Ipinagmamalaki kita,” na ito’y tutugunan ni Yahushua, “Marahil ay antayin mo munang sabihin iyan hanggang matapos ako, baka sakaling maguluhan ako sa dakilang madla.” …ITO SI YAHUSHUA! Ang palabas na ito ay nagbibigay ng kaluguran sa masamang puso sa pag-aalipusta sa ating Panginoon at Tagapagligtas.

#11 – Isang Hindi Maka-Kasulutang Sulat

Ang mga karagdagang hindi maka-kasulatang bagay ay pinaulanan ang The Chosen. Ang ilan ay tila hindi nakapipinsala, ang iba ay hayagang Katoliko, at ang ilan ay nalilibang sa imahinasyon habang nagtatanim ng duda. Noong sina Maria at Jose ay nawala sa kanilang paningin ang batang Yahushua, natagpuan nila ang bata sa templo, at ang Yahushua sa The Chosen ay tinanong sa kanila, “Hindi ninyo ba nalalaman na dapat ako ay nasa tahanan ng aking ama?” Ano? Sinasabi ng Bibliya, “Kinakailangan kong gawin ang mga bagay na may kinalaman sa aking Ama.” Ito ay isang tipikal na Katolikong napukaw na produksyon upang bigyang-diin ang isang simbahan sa halip na pagtalima sa Ama na nasa kalangitan.

Isa pang halimbawa ay nagaganap sa isang inakalang pagpapalit sa pagitan ng isang alagad at ni Maria Magdalena, kung saan ay tinanong siya noong una niyang nakita si Yahushua. Ang kanyang tugon: “Sa isang taberna.” Sinasabi ni Maria, “Inilagay niya ang kanyang kamay sa akin,” nagdadagdag, “na hindi anong parang katunog noon.” Inirekomenda niya na iniwan ni Juan ang bahaging iyon ng kanyang aklat kaya ang mga tao ay hindi malilito… isa pang paraan ng The Chosen na lumilikha ng mga katanungan at mga pagdududa.

Ang seryeng ito ay nagtatakda ng dakilang panganib buhat nang ito’y lumilitaw na “sundin ang Bibliya nang malapitan” at kaya maaaring manguna sa marami sa panlilinlang. Sa isang panayam, ang palabas ay inilarawan bilang isang maramihang linyang daang-bayan para sa mga relasyon kay Yahushua” (sa kadahilanang ito, ang palabas ay idinadagdag ang mga homosekswal, ateista, Katoliko, at mga mistiko para sa kanilang mga manunulat, aktor, at tauhan). Sinasabi ng Bibliya na masikip ang landas na humahantong sa buhay, at malapad ang landas patungo sa pagkawasak. Walang maramihang linya na daanan kay Kristo Yahushua.

#12 – Mga Panalangin Kay Maria Sa Likod Ng Mga Eksena

Pakikipag-usap sa Patay: Pakikipag-usap sa mga Demonyo

Pakikipag-usap sa Patay: Pakikipag-usap sa mga Demonyo

Ang aktor ng The Chosen bilang si Yahushua na si Jonathan Roumie ay medyo isa sa sumusunod, at nakakabahala kung paano ang kanyang impluwensya ay ginamit. Si Roumie ay mayroong isang “rosaryo sa ere” na brodkast na umaakit ng maraming manonood. Sa live stream, itinuturo niya sa mga manonood ang Katolikong rosaryo, upang manalangin sa mga patay na santo, manalangin sa isang patay na Maria, at makiusap sa kanya para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Marahil hindi mo napapanood ang kanyang rosaryo, ngunit ang kanyang hindi biblikal na paglalarawan kay Kristo ay lilibang sa iyo. Anong lugar ng kadiliman ang mayroong liwanag? Tayo’y dapat na magbibigay ng malakas na panawagan at tawagin ang mga tao palabas ng Babilonya, hindi manonood ng kanilang produksyon.

#13 – Isang Katolikong Kristo?

Ang mga panayam sa aktor ng The Chosen bilang si Yahushua na si Jonathan Roumie ay nagpapakita ng mga dapat ikabahala ng mga Protestante.

“Ang iyong paglalarawan ng Yahushua ay nakakuha ng atensyon ng mundo ng Katolisismo sa isang dakilang paraan,” sinabi kay Roumie sa isang panayam. (Inaamin niya na ang kanyang paglalarawan kay Yahushua ay napukaw sa Papa, na binisita niya at nagbigay sa kanya ng basbas.)

si Kristo ng The Chosen at ang papa

Nabalik-tanaw rin si Jonathan Roumie sa kanyang karanasan kasama ang isang babae na nawalan ng kanyang anak na lalaki. Ang babae ay nakumbinsi na kapag nahawakan niya ang lupi ng kasuotan ni Jonathan Roumie, magagawa niyang kumonekta sa kaluluwa ng kanyang anak na lalaki. Ito ay isang doktrina ng mga demonyo. Ang huwad na Yahushua na ito ay hindi naghahangad na itama ang babae at ipunto siya kay Kristo ngunit sa halip ay kinuha ang kaluwalhatian sa kanyang sarili. Hindi nakapagtataka na ang suwail ay kagaya niya!

#14 – Isang Nakakabagabag Na Tema At Mahiwagang Musika

Nakahihigit sa mga bagay, ang musika para sa The Chosen ay nilikha ng mga tao gaya ni Dan Haseltine, isang tapat na guro ng espiritwal na pormasyon, na nagsabi tungkol sa produksyon ng musika ng palabas na “nais niya ito na may bahagyang pagkabagabag.” Noong inihahanda na ang ponograma, sinabi ni Dallas Jenkins sa mga kompositor, “Walang tuntunin rito.” Ang kaisipan na iyon ay nagdadala tungo sa liriko ng palabas, sapagkat ang pagbubukas para sa bawat episodyo ay tumatakbo nang pauwi ang kanilang mensahe na si Yahuwah, “ay walang pagkabagabag sa gulo na inabot mo.” At habang hindi sila bukas na sabihin ito, ang mga mahiwagang panloob na katangian ay naglalarawan sa musika sa bawat episodyo.

manlilikha at aktor ng The Chosen at ang papa

Mga Huling Salita Ng Babala

Ang The Chosen ay mayroong dakilang kawalang-bahala para kay Kristo Yahushua at pinapababa Siya sa buong palabas. Kung wala nang ibang punto, sapat na ito upang iwaksi ito bilang isang matindi at mapanganib na kamalian. Subalit mayroon pang dose-dosenang puntong ganoon. Kung saan ang Bibliya ay pinapangunahan tayo sa kaligtasan, ang The Chosen ay pinapangunahan tayo nang napakababaw tungkol sa pagtotoo, pagsisisi, at sakripisyo ni Kristo para sa atin. Ang mga bahagi ng Kasulatan na mahalaga at ipinapakita ang pagbabagong-loob ay binaluktot upang malibang at mag-aliw.

Walang liwanag sa satanikong paglalarawan na ito at binaluktot na humanistang produksyon. Iyong mayroong kaalaman tungkol sa paghahanda sa pagdating ni Yahushua ay dapat na iwasan ang mga gawa ng kadiliman.


Ito ay isang hindi-WLC na artikulo ni Randal LaCelle.

Tinanggal namin mula sa orihinal na artikulo ang lahat ng mga paganong pangalan at titulo ng Ama at Anak, at pinalitan ang mga ito ng mga orihinal na pangalan. Dagdag pa, ibinalik namin sa mga siniping Kasulatan ang pangalan ng Ama at Anak, sapagkat ang mga ito ay orihinal na isinulat ng mga napukaw na may-akda ng Bibliya. -Pangkat ng WLC