Print

Întrebări pe care orice Trinitarian/Binitarian ar trebui să și le pună

Yahuwah este unul. Yahushua, Hristosul, este singurul său fiu născut. Contrar credinței populare, Scriptura nu învață că Hristos este Creatorul, că Tatăl și Fiul sunt, literal, aceeași ființă sau că Yahushua a existat înainte de nașterea sa în Betleem.

Mulți dintre frații și surorile preaiubite ale lui Hristos învață în zelul credinței că Tatăl nostru Ceresc și fiul Său sunt, de fapt, aceeași ființă. În acest articol, vom pune câteva întrebări cu privire la această învățătură și vom examina multe dintre pasajele folosite frecvent pentru a o susține. Vă provocăm să gândiți, dar argumentativ. Ținta noastră este să generăm lumină și nu fierbințeală.

Este speranța noastră că în timp ce aceste întrebări vor fi analizate cu rugăciune, veți îndepărta toate prejudecățile, presupunerile și tradițiile îndrăgite. Umilul nostru sfat este de a permite bibliei ca să fie singura ta cale de înțelegere.

Fie ca Duhul adevărului să vă conducă în tot adevărul!… (Ioan 16:13a)

Întrebarea #1: Dacă Tatăl și fiul sunt în mod literal aceeași ființă, cum poate Tatăl să nu fie ispitit când fiul său este?

Yahuwah nu poate fi ispitit:

Nimeni să nu spună când este ispitit:”Yahuwah m-a ispitit,” căci Yahuwah nu poate fi ispitit cu răul, și nici nu ispitește pe nimeni. (Iacov 1:13)

Yahushua a fost ispitit:

Și el a fost dus în pustie patruzeci de zile, să fie ispitit de Satana; și a fost între fiarele sălbatice; și îngerii îi slujeau. (Marcu 1:13; vezi deasemene Matei. 4:1 și Luca 4:2.)

De aceea, El[Yahushua] a trebuit să fie făcut în toate precum fraţii Lui, ca să poată fi un Mare Preot milos şi credincios în slujba lui Yahuwah şi să facă ispăşire pentru păcatele poporului. Pentru că El Însuşi a fost ispitit prin ceea ce a suferit, El poate să-i ajute pe cei care sunt încercaţi. (Evrei 2:17-18)

Căci n-avem un Mare Preot Care să nu poată avea milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care a fost ispitit în toate felurile, ca şi noi, dar fără să păcătuiască.. (Evrei 4:15)

Întrebarea#2:Dacă Tatăl și fiul sunt în mod literal una și aceeași ființă, cum știe Tatăl timpul revenirii lui Yahushua, de vreme ce Yahushua însuși nu cunoaște? Este fără sens să crezi că Tatăl are secrete fată de El Însuși!

”Dar ziua aceea și ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci Tatăl.” (Marcu 13:32)

Dar despre ziua şi ora aceea nu ştie nimeni, nici îngerii cerurilor, nici Fiul, ci numai Tatăl. (Marcu 13:32; deasemenea Matei. 24:36)

Întrebarea #3: Yahuwah este nemuritor și nu poate muri. Yahushua, totuși, a murit;el și-a dat viața de bunăvoie pentru noi. Dacă Tatăl și fiul sunt literal aceeași ființă cum a fost posibil?

Yahuwah este nemuritor:

Îţi poruncesc, înaintea lui Yahuwah, Care dă viaţă tuturor lucrurilor, şi înaintea lui Hristos Yahushua, care a depus o bună mărturie înaintea lui Ponţiu Pilat, să păzeşti fără pată şi fără reproş această poruncă până la arătarea Domnului nostru Yahushua Hristos, pe care binecuvântatul şi singurul Suveran, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor, o va descoperi la timpul potrivit, El, singurul Care are nemurirea, Care locuieşte într-o lumină de care nimeni nu se poate apropia şi pe Care nici un om nu L-a văzut şi nici nu-L poate vedea. A Lui să fie onoarea şi puterea veşnică! Amin. (1 Tim. 6:13-16)

“Singurul care are nemurire – Cuvântul aici - ἀθανασία athanasia –în înțeles propriu înseamnă pr ‘exempția morții,’ și pare să însemne că Dumnezeu, în natura sa proprie, deține o excepție a morții sigură și perfectă.” – Albert Barnes’ Note din Biblie

Yahushua a murit:

Yahushua, a strigat din nou cu glas tare şi apoi Şi-a dat duhul.(Matei. 27:50)

Însă Yahuwah Şi-a dovedit dragostea faţă de noi prin faptul că, în timp ce noi eram păcătoşi, Hristos a murit pentru noi. (Romani 5:8)

Dacă trăim, pentru Domnul trăim, iar dacă murim, pentru Domnul murim. Astfel, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Pentru acest scop a murit şi a înviat Cristos: ca să poată fi Domn şi al celor morţi, şi al celor vii. (Romani 14:8-9)

Să sugerezi că Tatăl și Fiul sunt, de fapt, o singură ființă aduce batjocură asupra crucificării și transformă totul într-o șaradă. Agățat de ideologia că Yahushua este Yahuwah înseamnă să crezi că Yahushua a avut o moarte aparentă și că era încă viu în ceruri. Vă rog opriți-vă și gândiți-vă la ramificațiile acestei doctrine. Fără îndoială ea reprezintă o negare a mesajului evangheliei.


Întrebarea #4: Dacă Tatăl și fiul sunt, literal, aceeași ființă, de ce Yahushua spune că Yahuwah a creat omenirea?De ce nu spune că el a creat-o?

Însă la începutul creaţiei Yahuwah „i-a făcut bărbat şi femeie“. (Marcu 10:6; deasemenea Matei. 19:4.)

Aceasta ar fi fost o oportunitate remarcabilă pentru Yahushua ca fiecare să cunoască că el este Creatorul. Dar el nici măcar nu a gândit asta. El nu a avut niciodată o astfel de pretenție.

Întrebarea #5: Dacă Tatăl și fiul sunt aceeași ființă, literal, de ce Yahushua continuă să se refere la Tatăl ca la o ființă distinctă de el?

Iar dacă Yahuwah îmbracă astfel iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, oare nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor?! (Matei. 6:30)

El nu est un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii, de aceea sunteți foarte rătăciți. (Marcu 12:27)

Şi oare Yahuwah nu le va face dreptate aleşilor Săi, care strigă zi şi noapte către El, măcar că întârzie faţă de ei?! (Luca18:7)

Întrebarea #6: Dacă Tatăl și fiul sunt aceeași ființă, literal, de ce Yahushua se referă la Yahuwah în mod repetat, ca la ”Dumnezeul”său. Are Yahuwah un ”Dumnezeu”?

…Eu mă urc la Tatăl Meu, și la Tatăl vostru; la Dumnezeul Meu și la Dumnezeul vostru”. (Ioan 20:17)

Şi pe la ceasul al nouălea, Yahushua a strigat cu glas tare: „Eli, Eli, lema sabactani?“, care înseamnă „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai părăsit?“ (Matei. 27:46; deasemene Marcu 15:34.)

Yahushua i-a zis:– Nu Mă Ține, pentru că încă nu M-am suit la Tatăl! Du-te însă la fraţii Mei şi spune-le: „Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru!“ (Ioan 20:17)

Yahushua se referă la Tatăl său ca la “singurul Dumnezeu adevărat”– separat și distinct de el însuși.

Și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine ca singurul Dumnezeu adevărat și pe Yahushua Hristosul pe care tu l-ai trimis. (Ioan 17:3)

Întrebarea #7: Dacă Tatăl și fiul sunt aceeași ființă, literal, de ce Yahushua se roagă la Tatăl? Se roagă la el însuși?

În vremea aceea, Isus a zis:„Te laud, Tată, Doamne al cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit copilaşilor! (Matei. 11:25)

El zicea: „Abba, Tată, la Tine toate lucrurile sunt posibile! Îndepărtează de la Mine paharul acesta! Totuşi, nu cum vreau Eu, ci cum vrei Tu!“ (Marcu 14:36)

Au dat deci piatra la o parte. Isus Şi-a ridicat ochii şi a zis: „Tată, Îţi mulţumesc că M-ai ascultat! Ştiam că întotdeauna Mă asculţi, dar am spus aceasta din pricina mulţimii care stă împrejur, pentru ca ei să creadă că Tu M-ai trimis.“ (Ioan 11:41-42)

După ce a spus aceste lucruri, Yahushua Şi-a ridicat ochii spre cer şi a zis:„Tată, a venit ceasul! Proslăveşte-Ţi Fiul, pentru ca şi Fiul să Te proslăvească pe Tine, ” (Ioan 17:1)

Întrebarea #8: Dacă Tatăl și fiul sunt aceeași ființă, literal, de ce Scriptura face distincția că Yahushua va judeca lumea și nu Tatăl? Cum poate aceeași entitate șă judece și ,în același timp, să nu judece?

Yahuwah ”va judeca lumea în neprihănire, prin omul [Yahushua]pe care l-a desemnat.” (Fapte 17:31)

Pentru că Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului: (Ioan 5:22)

Pentru că[Yahuwah] a stabilit o zi în care urmează să judece lumea cu dreptate, prin Omul[Yahushua] pe Care L-a desemnat pentru aceasta, dovedindu-le tuturor acest lucru prin faptul că L-a înviat dintre cei morţi!“ (Fapte 17:31)

[deasemenea: Matei. 25:31-32; Ioan 5:26; Fapte 10:40; Romani 2:16; 2 Tim. 4:1]

Question #9: Dacă Tatăl și fiul sunt aceeași ființă, literal, de ce Yahushua se referă adesea la Yahuwah ca fiind “tatăl”său? Este, Yahushua propriul său tată?

Nu oricine-Mi zice: «Doamne, Doamne!» va intra în Împărăţia Cerurilor, ci doar acela care face voia Tatălui Meu, Care este în ceruri. (Matei. 7:21)

De aceea şi Eu vă ofer o împărăţie, aşa cum şi Tatăl Meu Mi-a oferit-o Mie,; (Luca 22:29)

Dar Yahushua le-a răspun, Tatăl Meu lucrează de aceea și Eu lucrez. (Ioan 5:17)

Question #10: Dacă Tatăl și fiul sunt aceeași ființă, literal, de ce Yahushua a repetat despre el însuși că este “fiul” lui Yahuwah? Este, Yahuwah propriul Său fiu?

Simon Petru a răspuns:– Tu eşti Cristosul, Fiul Dumnezeului celui Viu! Isus i-a zis:– Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, pentru că nu carnea şi sângele ţi-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu, Care este în ceruri. (Mat 16:16-17)

Atenție la pasajul de mai sus!

  1. Peter mărturisește că Yahushua este “fiul Dumnezeului celui Viu.” (Petru nu spune că Yahushua este Viul Dumnezeu.)
  2. Yahushua confirmă mărturisirea lui și spune că Tatăl” a fost sursa revelație lui Petru..

Acela care învață că Yahushua este Dumnezeu îi acuză pe Petru și pe Yahushua ca fiind în eroare, în acest moment. Yahuwah interzice susținerea unei astfel de sugestii.

Când și de ce a fost numit Yahushua”fiul lui Yahuwah”?

Îngerul i-a răspuns:– Duhul Sfânt Se va coborî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri! De aceea Sfântul Care se va naşte va fi numit[„Fiul lui Yahuwah“. Luca 1:35

Yahushua a fost numit ”Fiul lui Yahuwah”deoarece a fost conceput în pântecele Mariei prin umbrirea cu puterea Duhului Sfânt . Cuvântul imutabil al lui Yahuwah, conceput în pântecul Mariei a devenit trup în mod literal.(Ioan 1:14)

Acest eveniment miraculos a fost profetizat de psalmist cu aproape 1000 de ani mai devreme. Yahushua, Mesia cel promis, urmașul lui David și moștenitor al tronului, urma să se nască la împlinirea vremii.

Voi vesti hotărârea lui Yahuwah:El Mi-a zis: „Tu eşti Fiul Meu!Astăzi Te-am născut! Cere-Mi şi-Ţi voi da neamurile drept moştenire şi marginile pământului în stăpânire! Tu le vei zdrobi cu un toiag de fier şi le vei sfărâma ca pe vasul unui olar!(Psalm 2:7-9)

Scriptura nu învață că Yahushua a preexistat în Ceruri înainte să devină bebeluș.

Înțelegerea Termenilor

 

Cum înțelegeau evreii cuvântul “Hristos”? Cine sau ce este un “Messiah”?

Noi cei din vest, înțelegem, adesea, greșit adevăratul înțeles al termenului Messiah și Hristos în funcție de autorii Bibliei, terminii semnifică “cel uns.” Ele, în nici un caz, nu implică puteri divine sau zeitate.Acest lucru este din belșug clarificat atunci când luăm în considerare că Cirus, regel persan, a fost remarcat ca “mesia” lui Yahuwah în Vechiul Testament.

Astfel spune Yahuwah către unsul său [H4899: mashiyach (messiah)], lui Cirus, pe care-l țin de mâna dreaptă, să supună națiunile înaintea lui; . . . (Isa. 45:1a)

Messiah/Hristos simplu, denotă cineva uns pentru un scop special.

Mashiyach înseamnă “cel uns.” (1) Un cuvânt important în înțelegerea atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament este substantivul mashiyach, de unde provine termenul mesia. (2) Este adevărat că verbul mashiyach implică o ungere pentru o lucrare oficială sau o funcție. (2a) Astfel, David refuză să rănească pe Saul deoarece el era “ unsul Domnului” (1 Sa 24:6) . . . (4) În Noul Testament titlul de Hristos derivă din grecescul Greek Christos care reprezintă echivalentul evreiescului mashiyach, pentru că ideia de bază este ‘ungerea cu ulei.’ Astfel termenul Hristos accentuează ungerea specială a lui Isus din Nazaret în rolul Său de ales a lui Dumnezeu. (The New Strong’s Expanded Dictionary of Bible Words)

Yahushua este “divin”?

Această întrebare a cauzat confuzie multora deoarece sensul cuvântului “divin” nu a fost clar determinat.

Webster’s Dictionary definește “divin” ca:

1 religie
a: provenind direct sau aparținând lui Dumnezeu sau unui zeu.
b: fiind o zeitate

Dacă întrebarea ar fi, “A provenit Yahushua direct din Yahuwah?” (Definiția 1a), atunci răspunsul este da. El provine din Yahuwah;el reprezintă cuvântul lui Yahuwah făcut trup. (El nu a existat înainte de miraculoasa sa concepție în pântecul Mariei.)

Și Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi( și noi am privit slava sa, slava singurului fiu născut din Tatăl,)plin de har și adevăr (Ioan 1:14)

Yahushua le-a zis.Dacă Yahuwah ar fi Tatăl vostru, m-ați iubi și pe mine, căci Eu de la Yahuwah am ieșit și am venit. Căci Eu nu am venit de la Mine Însumi, ci El M-a trimis. (Ioan 8:42)

La întrebarea :”Este Yahushua o zeitate? (Definiția 1b), răspunsul este nu. Yahushua a fost descendența promisă a lui David, o ființă umană născută dintr-o femeie virgină prin lucrarea miraculoasă a duhului lui Yahuwah.

”din Sămânța lui [David], conform făgăduinței, a ridicat Yahuwah un Mântuitor, Yahushua în Israel”. (Fapte 13:23)

Îngerul i-a răspuns:– Duhul Sfânt Se va coborî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri! De aceea Sfântul Care se va naşte va fi numit „Fiul lui Dumnezeu“. (Luca 1:35)

"şi care se referă la Fiul Său – născut din sămânţa lui David, în ce priveşte trupul, iar în ce priveşte Duhul sfinţeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea dintre cei morţi – adică la Yahushua Hristos, Domnul nostru," (Romani 1:3-4)

Apoi l-a înlăturat pe Saul şi li l-a ridicat ca rege pe David, despre care a mărturisit: «L-am găsit pe David, fiul lui Iese, ca fiind un om după inima Mea şi care va împlini toate planurile Mele.» Dintre urmaşii acestuia, Dumnezeu, după promisiunea Sa, a adus lui Israel un Mântuitor, pe Yahushua. (Fapte 13:22-23)

Ce înseamnă când Scriptura spune despre Yahushua că a fost “om”?

Exact ce se înțelege. Yahuwah, Tatăl nostru Ceresc, nu apare niciodată ca un “om.” Mulți creștin sinceri învață că natura lui Yahushua este:100% Yahuwah și100% om. Un non-sens strigător la cer, care nu poate fi găsit nicăieri în Scriptură.

Însă cu darul nu este ca şi cu greşeala. Căci dacă cei mulţi au murit prin greşeala unuia singur, cu mult mai mult harul lui Yahuwah şi darul făcut în harul unui singur om, Yahushua Hristos, s-au dat din belşug celor mulţi. (Romani 5:15)

Pentru că există un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și om, omul Yahushua Hristos (1 Tim. 2:5) [Notați că "omul Hristos Yahushua" este menționat ca fiind distinct "un singur Dumnezeu."]

Pentru că a stabilit o zi în care urmează să judece lumea cu dreptate, prin omul[Yahushua] pe care L-a desemnat pentru aceasta, dovedindu-le tuturor acest lucru prin faptul că L-a înviat dintre cei morţi!“ (Fapte.17:31)

Bărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea: pe Yahushua din Nazaret, bărbat adeverit de Yahuwah înaintea voastră prin faptele puternice, minunile şi semnele pe care Yahuwah le-a făcut prin El în mijlocul vostru, după cum voi înşivă ştiţi, (Fapte 2:22)

Notați atent afirmația lui Petru din ultimul pasaj. El spune că Yahushua este “bărbat adeverit de Yahuwah.” El nu spune că el este Yahuwah. La fel cum Pavel declară că Yahushua a fost “om” pe care Yahuwah l-a “desemnat.” (Fapte 17:31)

Există două divinități?

Mulți, recunoscând că Scriptura face distincție clară între Tatăl și fiul, admit că sunt ființe separate, dar totuși, rămân încă agățați de ideia că Yahushua este co-creator și preexistent în Ceruri înainte de a se naște în Betleem. O astfel de ideie e pune în fața unei contradicții clare.

Scripture arată fără echivos că Yahuwah singur este Creatorul și singurul Dumnezeu adevărat. Yahuwah este echad (unul).

Unul dintre cărturari venise şi-i auzise discutând. Când a văzut că Isus le-a răspuns bine, L-a întrebat:– Care este cea dintâi poruncă dintre toate? Isus i-a răspuns:– Cea dintâi poruncă este: „Ascultă, Israele! Yahuwah, Elohimul nostru, Yahuwah este unul. Să-L iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată mintea ta şi cu toată puterea ta.“ (Aceasta este cea dintâi poruncă.) ( Marcu 12:28-30.)

Aşa vorbeşte Yahuwah,Răscumpărătorul tău, Cel Care te-a ţesut în pântece: «Eu sunt Yahuwah, Cel Care am făcut toate lucrurile, Cel Care, singur, a desfăşurat cerurile, Cel Care, singur, a întins pământul; (Isa. 44:24)

Negarea acestui adevăr deplin a dus la respingerea Evangheliei de către evrei și musulmani. Yahuwah este unul El este singulul Dumnezeu. El este singurul Creator. Greșitele doctrine ale trinitarienilor/ binitarienilor a adus repulsie imediată din partea evreiilor și musulmanilor care cunosc că Dumnezeu este unul.În consecință, urechile lor sunt închise la adevărul dătător de viață așa cum este în Yahushua și nu sunt capabili să înțeleagă evanghelia glorioasă a harului și milei lui Yahuwah.


O cercetare mai atentă asupra celor mai frecvente pasaje răuinterpretate

Iată câteva dinte versetele pe care mulți dintre trinitarienii/ binitarienii sinceri le folosesc ca dovadă că Yahushua și Yahuwah ar fi una și aceeași ființă.

“Eu și Tatăl suntem una.” (Ioan 10:30)

Dacă urmărim contextual acestei afirmații înțelem că Yahushua nu afirmă că el și Tatăl sunt, literal, aceeași ființă.

27 Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, iar ele Mă urmează. 28 Eu le dau viaţă veşnică şi în veac nu vor pieri; şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea. 29 Tatăl Meu, Care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi; şi nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui. 30 Eu şi Tatăl una suntem.31 Iudeii au luat din nou pietre ca să arunce în El.32 Isus le-a zis:– V-am arătat multe lucrări bune de la Tatăl; pentru care din aceste lucrări aruncaţi cu pietre în Mine?33 Iudeii I-au răspuns:– Nu pentru o lucrare bună aruncăm cu pietre în Tine, ci pentru o blasfemie, pentru că Tu, Care eşti om, Te faci Dumnezeu!... puteţi spune voi despre Cel pe Care Tatăl L-a sfinţit şi L-a trimis în lume că rosteşte blasfemii, şi aceasta pentru că am zis: „Sunt Fiul lui Dumnezeu!“?! (Ioan 10:27-33)

Notați următoarele:

Încă o dovadă că Yahushua nu a afirmat că el și Tatăl sunt acceași ființă în mod literal se poate găsi în rugăciune din Ioan 17:

”Și slava pe care mi-a dat-o le-am dat-o lor; ca ei să fie una, așa cum și noi suntem una.” (Ioan 17:22)

Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, iar Eu vin la Tine. Sfinte Tată, păzeşte-i, în Numele Tău, pe care Mi L-ai dat, pentru ca ei să fie una, aşa cum suntem Noi! (Ioan 17:11)

Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, aşa cum şi Noi suntem una; (Ioan 17:22)

Yahushua, în pasajele de mai sus, se roagă ca ucenicii săi să fie una așa cum el și Tatăl sunt una. S-a rugat el ca noi să deveni o singură ființă în mod literal? Nu. El s-a rugat să devenim o singură minte, un accord, un spirit așa cum el și Tatăl sunt (Ioan 10:30). Pavel și Petru au susținut la fel.

Pentru ca, dintr-o singură inimă şi dintr-un singur glas, să-L slăviţi pe Yahuwah şi Tatăl Domnului nostru Yahushua Hristos! (Romani15:6)

În rest, fraţilor, bucuraţi-vă! Fiţi desăvârşiţi! Încurajaţi-vă unul pe altul! Fiţi de acord unul cu altul! Trăiţi în pace, şi Yahuwah al dragostei şi al păcii va fi cu voi. (2 Cor. 13:11)

Numai trăiţi-vă viaţa într-un mod vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că vin şi vă văd, fie că sunt absent, dar aud despre voi, să ştiu că rămâneţi fermi într-un duh, luptând cu un singur gând pentru credinţa Evangheliei, (Filipeni 1:27)

Faceţi-mi bucuria deplină şi aveţi o simţire, o dragoste, un duh şi un gând! (Filipeni 2:2)

În cele din urmă, toţi să aveţi aceeaşi gândire, să simţiţi unii cu alţii, să aveţi dragoste de fraţi, să fiţi plini de compasiune, să aveţi o gândire smerită, (1 Peter 3:8)

Alt verset răuinterpretat adesea…

Acum, proslăveşte-Mă Tu, Tată, în prezenţa Ta, cu slava pe care o aveam în prezenţa Ta înainte de a fi lumea!” (John 17:5)

Acest pasaj este adesea interpretat ca dovadă că Yahushua a preexistat cu Tatăl înainte de creerea lumii. Dar nu aceasta este ceea ce se afirmă. Yahushua, aici, se referă la slava pe care Yahuwah a preconizat-o pentru el înainte ca lumea să fie create( înainte ca el să se nască) Petru clarifică acest lucru.

Pentru că ştiţi că nu cu lucruri pieritoare – argint sau aur – aţi fost răscumpăraţi din felul vostru de viaţă fără rost, moştenit de la strămoşii voştri, ci cu sângele preţios al lui Hristos, ca al unui miel fără meteahnă şi fără pată. El a fost ales înainte de întemeierea lumii, dar a fost arătat în vremurile de pe urmă, pentru voi. Prin El sunteţi credincioşi în Yahuwah, Care L-a înviat din morţi şi I-a dat slavă, astfel încât credinţa şi nădejdea voastră să fie în Yahuwah. (1 Petru 1:18-21)

Noi vedem ideia de preconizare a fost comunicată în întregul Nou Testament. Planul lui Yahuwah de salvare stabilit mai înainte de întemeierea lumii nu s-a manifestat până la nașterea, moartea și învierea Fiului Său, Yahushua, Mântuitorul nostru.

”Ci cu sângele preţios al lui Hristos, ca al unui miel fără meteahnă şi fără pată. El a fost ales înainte de întemeierea lumii, dar a fost arătat în vremurile de pe urmă, pentru voi.” (1Petru1:19-20)

În El, Yahuwah ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără pată înaintea Lui. În dragoste, (Eph. 1:4)

El ne-a mântuit şi ne-a chemat cu o chemare sfântă, nu datorită faptelor noastre, ci datorită planului şi harului Său, pe care ni l-a dat în Hristos Yahushua înainte de vremurile veşniciilor, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru, Yahushua Hristos, Care a desfiinţat moartea şi a adus la lumină viaţa şi nemurirea, prin evanghelie. (2 Tim. 1:9-10)

În nădejdea vieţii veşnice, pe care Yahuwah, Care nu minte, a promis-o înainte de vremurile veşniciilor, iar la vremea potrivită Şi-a descoperit Cuvântul prin predicarea care mi-a fost încredinţată prin porunca lui Yahuwah, Mântuitorul nostru, (Titus 1:2-3)

Dacă ești tentat să te îndoiești de această explicație a pasajului Ioan 17:5, te rog să cintești integral rugăciunea. După ce el spune: “Și acum, O Tată,sfințește-mă la tine însuți cu slava pe care am avut-o la tine înainte ca lume să fie,” Yahushua continua rugăciunea astfel:

Şi mă rog nu numai pentru aceştia, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor, ca toţi să fie una, aşa cum Tu, Tată, eşti în Mine, iar Eu în Tine; mă rog ca şi ei să fie în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, aşa cum şi Noi suntem una; (Ioan 17:20-22)

În pasajul de mai sus, Yahushua spune că el a dat darul slavei și celor care încă nu s-au născut- celor care”vor crede în [el] prin cuvântul [ucenicilor săi].” El împărtășit slava sa cu noi mai înainte ca să ne fi născut

Aduceți-vă aminte, din nou, planul lui Yahuwah a fost stability înainte de creerea lumii. Acest lucru este revelat în Apocalipsa :„Mielul înjunghiat de la întemeierea lumii.” (Apocalipsa 13:8)

Concluzie:

Să fim corecți, există multe versete care apparent, par să susțină învățătura unui Hristos pre-încarnat. Trebuie să avem în vedere natura slabă, omenească a scriitorilor Bibliei, care erau asemenea nouă și au avut noțiuni preconcepute și tradiții moștenite –și intenționat sau nu, concepțiile lor apar în traducerile lor.

Mult mai multe lucruri se pot spune în acest sens , dar rugămintea noastră pentru TINE(cititorule) este să studiezi individual, asemenea unui cercetător sincer și onest Biblia. Adevărul nu se teme de investigația amănunțită.

Pentru că există doar un singur Dumnezeu, și un singur mijlocitor între Dumnezeu și om, omul Hristos Yahushua. (1 Tim. 2:5)

Lăudat fie Numele sfânt a lui Yahuwah!

man sitting in the woods, holding a Bible


Pentru o mai bună explicație a versetelor folosite în doctrina pre-încarnării lui Hristos urmăriți linkul:: https://www.worldslastchance.com/topical-biblical-studies/anti-trinitarian-studies

Pentru mai multe informații cu privire la erorile doctrine Trinității urmăriți linkul:: https://www.worldslastchance.com/directory#The-Trinity-(doctrinal-error