Print

Leven en Dood: De Bijbelse Waarheid

Menigten oprechte Christenen worden vandaag de dag misleid door de stelling dat de ziel nooit kan sterven, en dat de doden hun bewustzijn houden na hun overlijden. Deze steeds populairdere en misleidende stelling is ontzettend gevaarlijk, omdat het de weg baant voor Satans komende misleidingen om door ontelbare miljoenen mensen aangenomen en omarmd te worden. Eén daarvan is dat de geesten van duivels erop uit trekken om zich als overledenen voor te doen om niet-Bijbelse doctrines te verspreiden. We moeten onszelf nu stevig vestigen op Yahuwahs onfeilbare Woord – opdat, wanneer het uur komt, we niet misleid worden door de leugenachtige wonderen die de slechte voortbrengt. Dat gezegd hebbend, is de Schrift overduidelijk: De doden weten niets. Elke zogenaamde manifestatie van iemand die is overleden is het werk van Satan.

Toen maakte Yahuwah Elohim de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.” -Genesis 2:7

Opmerking: Adem/Geest van Yahuwah + het lichaam (dat uit stof gemaakt is) = “Een Levende Ziel".
 

 

 

Pred 9:5-6 
 

5Wie nog in leven zijn, weten tenminste dat ze moeten sterven, maar de doden weten niets.
6
Er is niets meer dat hen loont, want ze zijn vergeten. Hun liefde en hun haat, alle hartstocht die ze ooit hebben gehad, ging allang verloren. Ze nemen nooit meer deel aan alles wat gebeurt onder zon.

(Opm: De Bijbel verwijst meer dan 50 keer naar de dood als “slaap”.)


Pred 9:10

10Doe wat je hand te doen vindt. Doet het met volle inzet, want er zijn geen daden en gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het dodenrijk. Daar ben je altijd naar op weg.

 

 *Pred 12:7

7Wanneer het stof terugkeert naar de aarde, weer wordt zoals het was, wanneer de adem van het leven weer naar Elohim gaat, die het leven heeft gegeven.

Opm.: Hier zien we dat, wanneer we sterven,het lichaam weer tot stof wordt, en de adem/geest van het leven teruggaat naar Yahuwah. De twee elementen die een “levende ziel” vormen volgens Genesis 2:7 (1-adem van Yahuwah; 2-lichaam) worden geheel ontmanteld na het sterven. Logischerwijs is er geen bewustzijn na de dood.

Onthoud: Adem/Geest van Yahuwah + het lichaam (dat gemaakt is uit stof) = "Een Levende Ziel" (Zie Genesis 2:7 bovenaan deze pagina.)  

Pred 3:20

20Alles gaat naar dezelfde plaats: alles is uit stof ontstaan en alles keert terug tot stof.

Pred 6:6

6ook al leeft hij duizend jaar en nog eens duizend jaar… Zijn zij niet op weg naar dezelfde plaats?

 

Psa 6:5

5Want doden noemen Uw naam niet meer! Wie in het dodenrijk kan U nog loven?

Opm.: Dit vers zou onlogisch zijn als Yahuwahs getrouwen onmiddellijk naar de Hemel zouden gaan wanneer zij sterven, want zeker iedereen in de Hemel zou Yahuwah loven! Net als David begreep koning Hizikia dat er geen bewustzijn was in het graf; dit is waarom hij in tranen bij Yahuwah pleitte voor zijn leven. – Jesaja 38.

 

Psa 17:15

15Laat mij, recht gedaan, Uw gelaat aanschouwen, bij het ontwaken mij verzadigen aan Uw beeld.

Opm.: David, hier, kijkt uit naar de dag waarop hij ontwaakt [uit de slaap van de dood] in Elohims aangezicht bij de Tweede Komst van Yahushua- "Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van Elohim. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan Hem gelijk zullen zijn wanneer Hij zal verschijnen, want dan zien we Hem zoals Hij is.” (1 Johannes 3:2)  

 

Psa 30:10

10Wat baat het U als ik sterf, als ik afdaal in het [graf]? Kan het stof U soms loven en getuigen van Uw trouw?

Opm.: De psalmist bevestigt opnieuw dat er geen bewustzijn na de dood is. Na ons sterven gaat onze adem/geest terug naar Yahuwah en onze lichamen worden weer tot stof. Yahuwahs getrouwen zullen blijven slapen (zonder bewustzijn) tot de Tweede Komst van Yahushua. De slechten en berouwlozen zullen in slaap blijven (zonder bewustzijn) tot zij worden opgewekt voor de "tweede dood" na het millennium.  

Psa 49:16

16Maar mij zal Elohim vrijkopen uit de macht van het dodenrijk, mij zal Hij wegnemen

Psa 71:20

20U hebt mij doen zien veel ellende en nood, laat mij nu herleven, laat mij herrijzen uit de diepten van de aarde.

 

Psa 88:11-13

 

11Doet u aan doden wonderen, staan schimmen op om U te loven?
12
Komt Uw liefde in het graf ter sprake of Uw trouw in de afgrond?
13Weet men in de duisternis van Uw wonderen of van Uw weldaden in het land der vergetelheid?

 

Psa 104:29-30

29Verberg Uw gelaat en zij bezwijken van angst, ontneem hun de adem en het is met hen gedaan, dan keren zij terug tot het stof dat zij waren.
30
Zend Uw adem en zij worden geschapen, zo geeft U de aarde een nieuw gelaat.

 

*Psa 146:3-4

3Vertrouw niet op mensen met macht, noch op een sterveling bij wie geen redding is.

4Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde, op die dag gaat hij met zijn plannen/gedachten*) ten onder.

(Vergelijk met: Genesis 2:7… Pred.. 12:7… Job 27:3…)

Psa 115:17

17Niet de doden loven Yahuwah, niet wie zijn afgedaald in de stilte.

 

 
Job 14:12

 

12Een mens gaat liggen en staat niet meer op. Zolang de Hemel zal bestaan, ontwaakt hij niet, hij wordt niet uit zijn slaap gewekt.

Opm.: De Hemel zal vergaan bij de Tweede Komst van Yahushua op de “dag des oordeels”. (Zie 2 Petrus 3:7.) Het is dan wanneer Yahuwahs getrouwen opgewekt zullen worden (ontwaken uit de slaap van de dood).

 

Job 4:17

17Is een gewone sterveling rechtvaardiger dan Eloah? …

Opm.: De mens is sterfelijk. Yahuwah alleen is onsterfelijk. "[Yahuwah]… alleen is onsterfelijk en Hij woont in een ontoegankelijk licht; geen mens heeft Hem ooit gezien of kan Hem zien. Aan Hem zij de eer en de eeuwige kracht. Amen." (1 Tim 6:15-16)


Ezek 18:4

 

4Weet dat alle mensenlevens Mij toebehoren: zowel het leven van de ouders als dat van hun kinderen ligt in Mijn hand, en alleen wie zondigt zal sterven.

Opm.: De eerste leugen waarmee Satan de mensheid misleidde was “Jullie zullen helemaal niet sterven.” –Gen. 3:4.

Dan 12:2

2Velen van hen die slapen in de aarde, in het stof, zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd.

 

 

Dan 12:13

13“Maar jij, ga het einde tegemoet. Je zult te ruste gaan en aan het einde van de dagen opstaan om je bestemming te bereiken.”

Opm.: Daniël wordt gezegd dat hij zal “opstaan” “aan het einde van de dagen” om zijn bestemming te bereiken. Hem wordt niet gezegd dat hij zijn bestemming bereikt/erfenis ontvangt wanneer hij sterft.

Yahuwahs getrouwen zullen hun “bestemming/erfenis*)” bereiken bij de Tweede Komst van Yahushua: “Geprezen zij de Elohim en Vader van onze Meester Yahushua de Gezalfde: in Zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Yahushua de Gezalfde uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Er wacht u, die door Yahuwahs kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de Hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. … wanneer Yahushua zich zal openbaren/verschijnen*).” (1 Petrus 1:3-5, 7)

 
Jes 26:19

19Jullie doden zullen herleven; Samen met mijn dode lichaam zullen zij opstaan.*) Ontwaak, jullie daar in het stof, en jubel! … de aarde brengt haar schimmen weer tot leven.

Opm.: Jesaja’s hoop was in de opstanding van de rechtvaardigen aan het eind van de tijd.

 

Jes 38:18-19

 

18 Nee, het dodenrijk (Sheol,[het graf]) zal U niet loven, de dood prijst U niet, zij die in het graf [dodenrijk] zijn afgedaald verlaten zich niet op Uw trouw.

19 Maar hij die leeft – leeft! – zal U loven, zoals ik doe op deze dag. Ouders laten hun kinderen weten hoe trouw U bent.

Opm.: De profeet Jesaja, net als Koning Salomo, Koning David, en alle andere geïnspireerde schrijvers van de Bijbel bevestigden herhaaldelijk dat er geen bewustzijn bestaat na de dood. Alleen de levenden kunnen Yahuwah loven. Wanneer iemand sterft… “Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde, op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder.” (Psalm 146:4)

Joh 3:13

13Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel, behalve Degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon?

 

 

*Joh 5:25-29

 

25Ik verzeker u: er komt een tijd, en het is nu al zover, dat de doden de stem van Yahuwahs Zoon zullen horen en dat wie Hem horen, zullen leven. 26Zoals de Vader leven heeft in Zichzelf, zo heeft ook de Zoon leven in Zichzelf; dat heeft de Vader Hem gegeven. 27En omdat Hij de Mensenzoon is, heeft Hij Hem ook gezag geven om het oordeel te vellen. 28Wees hierover niet verwonderd, er komt een moment waarop alle doden Zijn stem zullen horen 29 en uit hun graf zullen komen: wie het goede gedaan heeft staat op om te leven, wie het slechte gedaan heeft staat op om veroordeeld te worden.

Opm.: Yahushua’s woorden kunnen niet duidelijker zijn hier. De hoop van de getrouwen is in de “opstanding van het leven” aan het eind van de tijd. Deze passage zou nergens op slaan als Yahuwahs getrouwen al in de Hemel zouden zijn vóór Zijn Tweede Komst.


Joh 11:11-13

11 Nadat Hij dat gezegd had zei Hij: ‘Onze vriend Lazarus is ingeslapen, Ik ga hem wakker maken.’ 12De leerlingen zeiden: ‘Als hij slaapt, zal hij wel beter worden Meester.’ 13Zij dachten dat Hij het over slapen had, terwijl Yahushua bedoelde dat hij gestorven was..

 

Joh 11:24

24Ja’, zei Marta, ‘Ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.

Opm.: Marta begreep goed dat onze hoop ligt in “de opstanding op de laatste dag”. Ze geloofde duidelijk niet dat Lazarus naar de Hemel ging na zijn dood.

 


Joh 14:1-3

 

1Wees niet ongerust, maar vertrouw op Elohim en op Mij. 2In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou Ik anders gezegd hebben (dus: als dat niet zo was*) dat Ik een plaats voor jullie gereed zal maken? 3Wanneer Ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom Ik terug. Dan zal Ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar Ik ben.

Opm.: Yahushua troost hier de discipelen met de belofte van Zijn terugkomst. Hij zegt hen dat Hij terug zal komen voor hen, opdat zij ook zullen zijn waar Hij is. Het is belangrijk te benadrukken dat Yahushua de discipelen niet troost door te zeggen dat zij direct bij Hem zullen zijn nadat zij sterven.

Han 2:29,34

29“Broeders en zusters, u zult Mij wel toestaan dat Ik over de aartsvader David zeg dat hij gestorven en begraven is; zijn graf bevindt zich immers nog steeds hier.34David is weliswaar niet naar de Hemel opgestegen, …

1 Kor 15:6

6Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen slapen [gestorven zijn], maar de meesten nu nog leven.


1 Kor 15:20
, 23

20Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de ingeslapenen*)/gestorvenen.23Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd: Christus als eerste en daarna, wanneer Hij komt, zij die Hem toebehoren.

Opm.: Ook weer, onze hoop is in de opstanding van de rechtvaardigen bij Yahushua’s Tweede Komst.

 

 

1 Tess 4:13-18

 

 

13Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de slapenden*)/doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. 14Want als wij geloven dat Yahushua is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat Yahuwah door Yahushua de doden naar Zich toe zal leiden, samen met Yahushua zelf. 15 Wij zeggen u met een woord van Yahuwah: wij, die levend*) zijn en blijven tot de Komst van de Meester, zullen de doden in geen geval voorgaan. 16Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van Yahuwah weerklinkt, zal de Meester zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, 17en daarna zullen wij, die nog levend zijn en blijven, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Meester tegemoet. Dan zullen we altijd bij Hem zijn. 18Troost elkaar met deze woorden.

Vergelijk: Johannes 5:25-29.

Opm.: Paulus’ geïnspireerde instructie voor ons over hoe elkaar te troosten wanneer we een geliefde verliezen, is niet te zeggen dat de overledene nu in de Hemel is. Paulus instrueert ons elkaar te troosten met de gezegende belofte van de opstanding van de heiligen bij Yahushua’s Tweede Komst.

Het is tragisch om te zien hoe vaak deze duidelijke instructies genegeerd worden… en de tegenstanders’ leugen herhaald wordt… ‘zij zullen zeker niet sterven’. (Gen. 3:4) ‘Ze zijn nu in de Hemel.’


 
1 Tim 6:15-16

[Yahuwah]…16Hij alleen is onsterfelijk, en Hij woont in een ontoegankelijk licht; geen mens heeft Hem ooit gezien of kan Hem zien. Aan Hem is de eer en de eeuwige kracht. Amen

Note: Yahuwah, alleen, is onsterfelijk. De mens is sterfelijk. "Kan een sterveling rechtvaardiger zijn dan Eloah?" (Job 4:17)

 

2 Tim 4:8

8Nu wacht mij de krans van gerechtigheid, die de Meester, de rechtvaardige Rechter, aan mij zal geven op de grote Dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar Zijn Komst hebben uitgezien.

Opm.: Paulus geloofde niet dat hij zijn beloning direct na zijn dood zou ontvangen. Eerder keek hij ernaar uit opgewekt te worden bij de verschijning van Yahushua op de laatste dag.

Rev 20:5

5Maar de andere doden [de slechten] kwamen niet tot leven voordat de duizend jaar voorbij waren. Dit is de eerste opstanding.

 
Rev 22:12

12Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden.

Opm.: Yahushua brengt de beloning met Zich mee wanneer Hij terugkomt. De mens krijgt zijn beloning (d.w.z. eeuwig leven) niet direct nadat hij sterft.

( *) Letterlijker vertaald uit de originele Geschriften, i.v.m. onjuiste gangbare Bijbelvertalingen.)


Conclusion:

Er is geen bewustzijn na de dood. Zowel de Rechtvaardigen als de Onberouwvollen zullen “slapen” totdat zij uit hun graven geroepen worden. De rechtvaardigen bij de "1e Opwekking," en de slechten bij de “2e Opwekking”. (Voor meer, zie "The Two Resurrections.")

De laatste vijand die vernietigd wordt is de dood.” -1 Corinthians 15:26


Algemene Misvattingen:

Velen zullen wijzen naar de verschijning van Mozes en Elia op de Berg van Verheerlijking (Mattheüs 17:3) als bewijs dat de heiligen wanneer zij sterven onmiddellijk naar de Hemel gaan. We moeten echter onthouden dat Elia nooit gestorven is. Hij werd direct naar de Hemel opgenomen ((2 Koningen 2)

Mozes, die inderdaad stierf (Deut. 34:7), is blijkbaar opgewekt geworden, omdat er een dispuut was met Satan over zijn “lichaam”. (Judas:1:9).


Related Content: