Print

Bautismo: Paano, Bakit, at para Kanino?

baptism Sa WLC, hanggang kamakailan lang, naniwala kami na tangi lamang iyong mga tao na ang mga kamay ay ipapatong para sa konsagrasyon bilang mga dyakono ang maaaring magsagawa ng bautismo ng ibang mananampalataya. Ang paninindigang ito ay isang pasulong na hakbang mula sa posisyon ng mga denominasyonal na simbahan na tangi lamang ang mga ministro ang maaaring magsagawa ng bautismo. Ngunit si Yahuwah Ama ay ipinakita sa atin na ang ating posisyon ay hindi angkop sa mga huling araw na ito, kung kailan may mga mahahalagang kaluluwa na nagnanais ng bautismo sa iba’t ibang bahagi ng mundo, at walang sapat na mga itinalagang dyakono upang magsagawa ng tungkuling ito (dagdag pa ang abala ng gastos sa paglilibot). Sa layuning ito, hinatid sa ating atensyon ni Yahuwah Ama ang Kanyang alinsunuran sa kaso ni Juan Bautista na itinalaga Niya na bautismuhan ang iba [tingnan ang katanungan at kasagutan sa ibaba nito] at mas kamakailan, ang kasaysayan ng matapat na Anabaptist, ang mga “Radikal na Repormador” ng Repormasyon. Matapos ang maraming pag-aaral ukol sa mga Anabaptists, nararamdaman namin sa napakaraming paraan ang kanilang karanasan at pag-uusig ay nagbibigay sa amin ng napakaraming aral kung paano makakaya ang panghuling krisis na babalot sa mga tapat kay Yahuwah sa katapusan ng panahon.

Tanong: Kung ang bautismo ay maaari lamang magawa ng mga “itinalagang” ministro, sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay, atbp. (na malinaw na alinsunuran sa Kasulatan), sino ang nagtalaga kay Juan Bautista?

Sagot: Sigurado na mismong si Yahuwah at dahil Siya ay hindi nagbabago, ginagawa Niya pa rin ang kapareho ngayon para sa mga tinawagang lumabas/hiwalay na mga mananampalataya sa pagbabalik ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng espiritu ni Elias kung saan si Juan ay nagpatakbo rin!

Tinanong at sinagot ni Yahushua ang katanungang ito:

Tanong: Saan ba nagmula ang bautismo ni Juan? Mula ba sa langit o mula sa mga tao? (Mateo 21:25)

Sagot: Sinasabi ko sa inyo, walang sinuman sa mga taong isinilang ang higit na dakila kaysa kay Juan [Bautista] . . . (Lucas 7:28)

Malugod na tingnan ang link sa ibaba upang matutunan nang daglian ang tungkol sa mga Anabaptists:

http://thirdmill.org/newfiles/jac_arnold/ch.arnold.rmt.10.html

Paglulubog: Ang mga Anabaptists sa kanilang maagang panahon ay hindi gumawa ng anumang isyu sa paraan ng bautismo. Nalalaman natin na maraming kasanayan ng pagbubuhos sa maraming taon bago sila dumating sa nararapat at matibay na paniniwala na ang paglulubog ay ang paraan ng bautismo sa Bagong Tipan. Naniwala rin sila na ang sinumang Kristyano ay maaaring bautismuhan ang kapwa niya Kristyano at ito ay hindi lamang ang tungkulin ng mga itinalagang ministro.

TANDA NG WLC: Bilang isang naghahangad ng patotoo, maaari ka na ngayong makiusap kay Yahuwah Ama na tulungang pangunahan ang ibang kaluluwa tungo sa Kanyang patotoo, at pagkatapos ay maaari na ninyong bautismuhan ang isa’t isa. Kung gagawin mo ito nang mag-isa, sabihin lamang kay Yahuwah [gaya ng ginawa ni Juan] “Tinatanggap ko ang bautismo sa ngalan ni Yahushua” at ganap na ilubog ang iyong sarili. HalleluYAH!

Ang bautismo sa ganap na paglulubog ay dapat na gawin sa orihinal na ibinigay na pangalang Hebreo – Yahushua – gaya ng ginawa sa aklat ng Mga Gawa [Mga Gawa 2:38, Mga Gawa 8:12, Mga Gawa 8:16, Mga Gawa 19:5]. Natanto natin na imposible na maisagawa ang banal na ordinansang ito sa pamamagitan ng sinumang itinalagang ministro ng mga kasalukuyang bumagsak na simbahan. Samakatuwid, nagiging mahalaga na ang bautismo o muling bautismo ay isasagawa ng mga nakatuon na indibidwal na niyakap ang ganap na patotoo at isinasabuhay ito sa kanilang mga buhay, at syempre, hiwalay mula sa lahat ng mga bumagsak na simbahan.

Lahat ng mga kandidato sa bautismo ay dapat na sumalang sa mga pamamaraan na itinakda sa ibaba dahil ang tungkuling ito ay hindi dapat kunin nang babahagya at hangga’t posible dapat nating sundin ang modelo na malinaw nating nakikita na binalangkas sa Kasulatan.

Kapag sinayasat mo ang teksto sa Gawa 2 nang maingat, agad mong makikita na ang lubos na pagtuturo, pagsesermon at pagtatagubilin, kabilang ang mahabang kasaysayan ng ‘lumang’ tipan at pakikilahok ng ating Tagapagligtas ay nauna at humantong sa salitang “pagsisisi” na inutos ni Pedro sa kanyang sumunod na pasya para sa kanilang bautismo. Iyong mga kasali sa pagsasagawa ng bautismo ay hindi pinabayaan ang lubusang pagtuturo ng mga kandidato. Si Yahushua at ang mga alagad niya ay nakibahagi sa personal na pagtuturo na sinusundan ng lahat ng mga bautismo. Pinayuhan ni Juan ang lahat ng mga kasali na ipakita ang bunga ng pagsisisi sa kanilang mga buhay bago ang bautismo (Mateo 3:7-12) Nagdagdag pa siya ng mga payo at tinawagan ang marami sa pagsisisi, subalit nakikita pa rin natin ang ilan na binautismuhan na niya ay nangangailangan pa ng karagdagang aral at aktwal na muling bautismo ng mga alagad (Mga Gawa 19:3-5).

“Ngunit nang naniwala sila kay Felipe na nangangaral ng Magandang Balita tungkol sa paghahari ni Yahuwah at sa pangalan ni Kristo Yahushua, sila ay nabautismuhan, mga lalaki at mga babae.” (Mga Gawa 8:12)

Tumungo si Felipe sa malalim na pag-aaral kasama ang isang taga-Etiopia na euniko na nakita ang Kanyang personal na pangangailangan para bautismuhan. (Mga Gawa 8:26-39)

Nakikita rin natin na ang bautismo bago ang ganap na pagkakaunawa at pamumuhay sa pagsunod sa salita ay maaaring magkaroon ng mga mapaminsalang resulta gaya sa kaso ni Simon. (Mga Gawa 8:13-23)

Si Saulo ay hindi binautismuhan hanggang matapos ang pagtuturo ng mga Ananias at nalaglag sa kanyang mga mata ‘ang bagay na parang mga kaliskis’ – na ang simbolikong kahulugan ay nakita niya ang mensahe at ang Kanyang bagong layunin nang malinaw – “Agad nalaglag mula sa mga mata ni Saulo ang bagay na parang mga kaliskis, at muli siyang nakakita. Tumayo siya at binautismuhan.” (Mga Gawa 9:18)

Ang paraan para maging handa para sa mahalagang ordinansang ito ay sa pamamagitan ng madasaling pag-aaral at pamumuhay sa pagtalima sa Salita ni Yahuwah. Ginawa itong malinaw ni Santiago na ang pananalig ay dapat na patunay ng mga gawa (Santiago 2:17-18). Ang mga gawa ay ang panlabas na patunay ng pananalig ng isang mananampalataya.

Ang kandidato ay dapat na maingat na turuan.

“Kaya't sa inyong paghayo ay gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, na binabautismuhan sila. . . at tinuturuan silang gumanap sa lahat ng mga bagay na ipinagbilin ko sa inyo.” (Mateo 28:19-20)

Ang kandidato ay dapat na turuan sa lahat ng bagay na inutos ni Yahushua.

Sa layuning ito, ang mga kandidato ay hinihikayat na kumpletuhin ang lahat ng eCourses sa https://www.worldslastchance.com/ecourses. Ang mga kursong ito ay nilikha para sa nakaayos na sistematikong pag-aaral at tiyak na may dakilang pakinabang kapag ang mga aralin ay pinag-aralan sa detalye.

Ang bawat kandidato ay dapat na tukuyin ang kahandaan para sa bautismo gaya ng ipinaliwanag sa http://www.worldslastchance.com/baptism/how-do-i-know-that-i-am-ready-for-baptism.html

...at dapat nasa ganap na pagkakasundo sa Aming Mga Paniniwala at mga tuntunin sa https://www.worldslastchance.com/about-us/our-beliefs.html