Print

Ang Tagapaghusay ng Sira

Ang banal na kautusan ay isang sipi ng katangian ni Yahuwah. Ipinapakita nito ang Kanyang pinakaloob na mga kaisipan at damdamin na dalisay, banal at mapagmahal. Ang kautusan ni Yah, gaya ng Kanyang trono, ay mananatili magpakailanman, hindi kailanman magbabago o isasantabi.

tulay (nasira) na isinasaayos muliNanguna si Satanas sa marami na labagin ang kautusan ni Yahuwah sa pamamagitan ng kamangmangan o pagpapalagay na ang kamatayan ni Yahushua sa krus ay pinapawalang-bisa ang kautusan.

Ang dakilang puso ng pag-ibig ni Yahuwah ay patuloy na nagnanais sa Kanyang mga anak na nalinlang. Sa awa, nagpadala Siya ng babala para sa ekklesia ng huling henerasyon. Ito’y tinatawag na Mensaheng Laodicean:

At sa anghel ng iglesya sa Laodicea, isulat mo: Ang sinasabi ng Amen, ang tapat at totoong saksi, ang pinagmulan ng mga nilikha [ni Yah]: Alam ko ang mga gawa mo; hindi ka malamig ni mainit. Nais ko sanang ikaw ay malamig o kaya'y mainit. Kaya dahil ikaw ay maligamgam, hindi malamig ni mainit man, iluluwa kita. Sapagkat sinasabi mo, ‘Mayaman ako, masagana, at wala nang kailangan pa.’ Hindi mo alam na ikaw ay aba, kawawa, dukha, bulag, at hubad.” (Pahayag 3:14-17)

Ang Ekklesia ng huling henerasyon ay pinagpala ng dakilang liwanag. Dahil dito, siya’y nagmataas na wala nang karagdagang liwanag ang kailangan – nalalaman niya ang lahat!

Nakikita ng Langit ang mga bagay na kakaiba. Nakikita ni Yahuwah na mayroong napakaraming kamalian at tradisyon, itinatag sa paganismo, kung saan ang Kanyang bayan ay kumakapit. Ang Makalangit na lunas para sa bulag na kondisyong Laodicean ay makikita, palagi, sa Tagapagligtas:

Kaya't, pinapayuhan kita na bumili sa akin ng gintong dinalisay sa apoy para yumaman ka, at ng puting kasuotan na maidadamit sa iyo upang hindi malantad ang nakahihiya mong kahubaran, at bumili ka rin ng gamot na pampahid sa iyong mga mata upang makakita ka. Sinasaway ko at dinidisiplina ang mga minamahal ko. Kaya magsikap ka at magsisi. (Pahayag 3:18-19)

Sapagkat ang espiritwal na pagmamataas na sinamahan ng espiritwal na pagkabulag ay isa sa mga natatanging katangian ng huling henerasyon na ekklesia, lahat ng maliligtas ay dapat tanggapin sa pananampalataya na ang mensahe ng Tunay na Saksi ay naaangkop sa kanila nang pang-indibidwal – kahit na nararamdaman na nila na sila ay mapagpakumbaba, matapat at nagsisisi na.

Kapag ang mensaheng ito ay tinanggap sa pananampalataya, ang Dakilang Manggagamot ay sisimulan na ang paghihilom. Siya’y magbibigay ng gintong dinalisay sa apoy, na sumisimbulo ng pananampalataya at pag-ibig. Binabalutan Niya ang nakakahiyang kahubaran ng Kanyang sariling pagkamatuwid at nagpapahid ng banal na pampahid sa mata para sa mga matang binulag ng kamalian at pagpapalagay.

Pinagkalooban ng espiritwal na kaalaman, ang mapagpakumbaba, nagsisising mananampalataya ay sa huli, nakikita hindi lamang ang kanyang tunay na kondisyon, kundi ang kalawakan ng kautusan ni Yah. “Aking nakita ang wakas ng buong kasakdalan; nguni't ang utos mo'y totoong malawak. Oh gaanong iniibig ko ang iyong kautusan! Siya kong gunita buong araw.” (Awit 119:96, 97, ADB)

babaeng tumitingin sa itaasAng patuloy na panalangin ng mananampalataya ay: “Idilat mo ang aking mga mata, upang ako'y makakita ng kagilagilalas na mga bagay sa iyong kautusan.” (Awit 119:18)

Habang ang kaisipan ay naliwanagan upang maunawaan ang kautusan ni Yah, ang mananampalataya ay humantong na makita na ang banal na kautusan ay palagiang umiiral sa lahat ng mga tao sa lahat ng panahon. Ito’y hindi napako sa krus, hindi ito sa anumang paraan ay “winakasan” ng kamatayan ni Yahushua.

Ipinapakita ng Kasulatan na bago ang Muling Pagdating, magtatayo si Yahuwah ng isang espesyal na grupo ng mga tao na, sa pamamagitan ng pananampalataya sa mga merito ng Tagapagligtas, ay magpapagana na panatilihing ganap ang kautusan ni Yah. Sila ang 144,000. Ang Bibliya ay inilarawan ang huling henerasyon bilang “tumutupad sa mga utos ni Yahuwah at patuloy na sumasampalataya kay Yahushua.” (Tingnan ang Pahayag 14:12.)

Ang katunayan na sila’y natatangi dahil pinapanatili nila ang mga kautusan ni Yah ay nagpapahiwatig ng isang kaibahan sa iba na hindi ito ginagawa. Bilang unang pangkat ng mga tao sa lupa na ganap na sumuko kay Yahuwah, pinapahintulutan ang Tagapagligtas na mabuhay sa Kanyang buhay sa kanila, sila’y inilarawan bilang:

Sila ay ang hindi dumungis ng kanilang sarili sa mga babae, sapagkat hindi sila nakipagtalik. Sumusunod sila sa Kordero saan man siya magpunta. Sila'y tinubos mula sa sangkatauhan bilang mga unang alay [kay Yahuwah] at sa Kordero. Walang lumabas na kasinungalingan sa kanilang bibig; walang anumang maipaparatang laban sa kanila.” (Pahayag 14:4, 5, FSV)

Ang 144,000 ay sumusunod kay Yahushua, at Siya sa kanila. Gaya ng Tagapagligtas na ganap na pinanatili ang banal na kautusan sa bawat partikular, sila rin, sapagkat Siya ay nabubuhay SA kanila.

“Ang sinumang mayroong ganitong pag-asa sa Anak ay naglilinis ng kanyang sarili, katulad niya na malinis. Ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay sumusuway din sa Kautusan. Sa katunayan, ang pagsuway sa kautusan ay kasalanan. Nalalaman ninyo na nahayag ang Anak upang alisin ang mga kasalanan, at sa kanya ay walang kasalanang matatagpuan. Ang sinumang nananatili sa kanya ay hindi patuloy na nagkakasala; ang sinumang patuloy na nagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala sa kanya.” (1 Juan 3:3-6)

Ang banal na kautusan ay niyayakap ang higit pa sa Sampung Utos, maluwalhating sinabi mula sa Bundok Sinai. Kabilang rin ang alituntuning ayon sa kautusan, na nagbibigay ng isang malapad na paggamit ng Sampung Utos.

Ang banal na kautusan ay walang hanggan at umiiral. Ito’y maninindigan magpakailanman. “Nalalaman ko, na anomang ginagawa ng [Elohim], magiging magpakailan pa man: walang bagay na maidadagdag, o anomang bagay na maaalis.” (Mangangaral 3:14, ADB)

Wala nang idadagdag pa sa kautusan ni Yahuwah at walang aalisin mula rito bilang hindi na umiiral. Mahigpit na utos ng Kasulatan: “Huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang salita na aking iniuutos sa inyo, upang inyong maingatan ang mga utos [ni Yahuwah ninyong Elohim] na aking iniuutos sa inyo.” (Deuteronomio 4:2, ADB)

Ang 144,000 ay ibabalik ang lahat ng banal na kautusan, kabilang ang mga alituntunin na nag-uutos sa pagtalima sa mga taunang araw ng pagsamba, tinatawag na “Mga Kapistahan ni Yahuwah” sa Bibliya. Ang mga kapistahang ito, na binalangkas sa Leviticus 23, ay mga alituntunin “magpakailan man sa buong panahon ng inyong lahi, sa lahat ng inyong mga tahanan.” (Tingnan ang Levitico 23: 14, 21, 31 at 41.)

Ang gawang ito ng 144,000, ibalik ang lahat ng kautusan ni Yahuwah, ay nahulaan sa Kasulatan at ito’y malinaw na idinugtong sa pagsamba:

At silang magiging iyo ay magtatayo ng mga dating sirang dako; ikaw ay magbabangon ng mga patibayan ng maraming sali't saling lahi; at ikaw ay tatawagin Ang tagapaghusay ng sira, Ang tagapagsauli ng mga landas na matatahanan. Kung iyong iurong ang iyong paa sa Sabbath, sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na kaarawan; at iyong tawagin ang Sabbath na kaluguran, at ang banal [ni Yahuwah] na marangal; at iyong pararangalan, na hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad, ni hahanap ng iyong sariling kalayawan, ni magsasalita ng iyong mga sariling salita: Kung magkagayo'y malulugod ka nga [kay Yahuwah]; at pangangabayuhin kita sa mga mataas na dako sa lupa; at pakakanin kita ng mana ni Jacob na iyong ama; sapagka't sinalita ng bibig [ni Yahuwah]. (Isaias 58:12-14)

Ang banal na kautusan ay inutos ang pagtalima sa mga kapistahan ni Yahuwah, karagdagan sa sanlingguhang Sabbath. Gaya nila Elias at Juan Bautista bago sila, ang 144,000 ay pinaparangalan si Yahuwah sa pagsunod sa Kanyang kautusan at nananawagan sa iba na magsisi at bumalik sa pagsamba kay Yahuwah sa Kanyang mga banal na araw.

Ang Lumang Tipan ay nagwawakas sa isang propesiya ng mga gagawa ng trabaho ng pagtawag para sa pagsisisi sandali bago ang Muling Pagdating ni Yahushua.

Narito, aking sinusugo ang aking sugo, at siya'y maghahanda, ng daan sa harap ko . . . Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod na aking iniutos sa kaniya sa Horeb para sa buong Israel, sa makatuwid baga'y ang mga palatuntunan at mga kahatulan. Narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan [ni Yahuwah]. (Malakias 3:1, 4:4, 5)

Ang katunayan na ang utos ay ibinigay upang “Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises” ay malinaw na ebidensya na ito’y nakalimutan. Ngunit ang utos ay hindi pa natatapos dyan. Ito’y hayagan na isinama ang mga alituntunin rin.

bukas na Bibliya na napapalibutan ng mga ulapAng pagpapanumbalik ng pagsamba sa lahat ng mga itinalagang banal na araw ng Langit ay isang tanda ng kalapitan ng katapusan ng sanlibutan.

Ang 144,000 ay pananatilihin ang mga kapistahan ni Yahuwah, dahil sila ay mga tagapanatili ng kautusan, hindi lumalabag nito. Ang kautusan ni Yahuwah ay napakahalaga sa kanila, at sila’y pinaparangalan ang kanilang Manlilikha sa pagbibigay sa Kanya ng mapagmahal na pagsunod.

Ang sinumang nagsasabing, “Kilala ko [Siya],” subalit hindi naman sumusunod sa Kanyang mga utos ay isang sinungaling; wala sa taong iyon ang katotohanan. (1 Juan 2:4)

Ang tunay na pagsubok ng pagkaalagad ay ang pagsunod o hindi.

Ganito natin nalalaman na minamahal natin ang mga anak [ni Yah]: kung minamahal natin [si Yah] at sinusunod ang Kanyang mga utos. Sapagkat ganito ang pagmamahal [kay Yah], na sundin natin ang Kanyang mga utos, at hindi naman mahirap sundin ang Kanyang mga utos. (1 Juan 5:2, 3)

Ang 144,000, mga mapagpakumbabang nagsisising mananampalataya mula sa huling henerasyon, ay pananatilihin ang lahat ng mga kautusan ni Yahuwah. Sila’y iniibig nang lubos dahil sila’y pinatawad nang lubos at ang kanilang pag-ibig ay naipakita sa pamamagitan ng ganap na pagsuko at pagsunod, ano pa man ang kapalit.

Isang hindi matatapatang gantimpala ang naghihintay sa lahat ng maghahangad sa Tunay na Saksi para sa paggaling mula sa kondisyong Laodicean at sumama sa Langit sa pagpapanumbalik ng karangalan ng kautusan ni Yahuwah: “Ang nagtatagumpay ay bibigyan ko ng karapatang makasama ko sa aking trono, kung paanong nagtagumpay ako at umupo kasama ng aking Ama sa kanyang trono.” (Pahayag 3:21)

Ang mensahe ng Tunay na Saksi ay patuloy na nananawagan, nagbabala sa lahat na magsisi. Piliin na maniwala na ang Tagapagligtas ay nalalaman ang kondisyon ng iyong puso nang higit kaysa sa nalalaman ng iyong sarili. Sumuko sa Kanya. Maging isang bagong nilalang sa pamamagitan ng Kanyang kagandahang-loob.

Maging isang Tagapaghusay ng Sira, isang Tagapagsauli ng mga Landas na Matatahanan. Ikaw rin ay maaaring magtagumpay gaya ni Yahushua na nagtagumpay at maupo kasama Niya sa Kanyang trono.


Nauugnay na mga Artikulo at Video: