Print

Lubbizyo: Munzila nzi, Nkaambo nzi, alimwi a Bani?

Munkamu ya WLC, kusikila mazuba masyoonto aayinda, twakali kusyoma kuti balikke aabo bakasetekwa akulazyika maanza mbabeelela kujata mulimo wabu dikoni akubbizya bamwi basyoma. Eeyi yakali ntaamu yakwaatuka muzeezo wa mbungano a zikombelo wakuti balikke bafundisi bakananikwa mbabeelede kubbizya. Pele Taata Yahuwah watutondezya kuti aawo mpotwiimvwi taayeleli mazubaano aamanino aanyika, eelyo nokunooli makunga aabayandwa bayanda kubbizyigwa munyika yoonse, aboobo kunyina badikoni banji bakonzya kubeleka mulimo ooyu (akuyungizya atalaa muulo wakubbadela misinzo). Mbocili boobu, Taata Yahuwah Walo wayinda akati Lwakwe akutweetela makani aa Johane Mubbizyi ooyo ngwaakasala kuti abizye bamwi [Langa mubuzyo abwiinguzi anselelo] alimwi mumazuba masyoonto aayinda, wakatweetela musela waba Anabbaputisiti, "Babambululi Bazuunyene" bamusela wa Kubambulula lusyomo. Nitwaamanizya kuswatisya ba Anabbaputisiti, munzila zinjaanji tulimvwa kuti eeyo nzila mobakainda akupenzyegwa itupa ziiyo zinji mbotweelede kweenda mumanyongwe aamamanino aayoozinguluka basyomeka bokwa Yahuwah kumamanino aamusela.

Mubuzyo: Ikuti kubbizya kakukonzya kucitwa buyo abafundisi "bananikidwe”, aabo bakalazyikwa maanza azimwi. (Eeco cilisalede kwaambwa mu Mangwalo), ino nguni wakananika Johane Mubbizyi?


Bwiinguzi: Ncobeni wakali Yahuwah Lwakwe, alimwi nkaambo kakuti Walo tacinci pe, nkokuti Walo mbweenya buyo mbwacicita mazubaano akataa baabo bakaitilwa anze/basyomi bakaandaanyigwa mukubambulula zintu zyoonse kwiinda mu muya wa Elijah oomo awalo Johane mbwakaandaanyigwa!

Yahushua wakabuzya akwiingula mubuzyo ooyu Lwakwe naakati:

Mubuzyo: Kubbizya kwa Johane, kwakazyila kuli? Kujulu, naa ku bantu? (Mateyo 21:25)

Bwiinguzi: Nkaambo Ime ndimwaambila kuti, akataa baabo bakazyalwa aabamakaintu, kunyina mupati kwiinda Johane Mubbizyi . . . (Luka 7:28)

Twakomba mutyanke mabala aajatene ansi aawa kutegwa mwiiye zinjaanji zyaba Anabbaputisiti:

http://thirdmill.org/newfiles/jac_arnold/ch.arnold.rmt.10.html

 

Kunyika: Ba Anabbaputisti mu mazuba aakutaanguna tiibakakwe kaambo mumakani aakubbizya. Tulizyi kuti banji akati kabo bakali kukuna meenda mukubbizyana kwa myaka minjaanji kabataninga sinsimuka kubona kuti kunyika mumeenda nje nzila iiluleme ya kubbizya mu Cizuminano Cipya. Bakali kusyoma kuti kufumbwa munakristu ulakonzya kubbizya munakristunyina akuti ooyu tiiwakali mulimo buyo wabafundisi bananikidwe balikke buyo.


KULAILILA KWABA WLC: Mboli muntu uuvwuntauzya kasimpe, yebo lino ulakonzya kumubuzya Taata Yahuwah kuti akugwasye kusolweda muntu umwi kukasimpe Kakwe; mpoonya inywe nyobile inga mwabbizyana. Ikuti koli olikke, kwaamba buyo kuli Yahuwah [mbuli Johane mbwaakali kunga waamba] “Ime ndatambula lubbizyo lwako muzina lyokwa Yahushua” mpoonya walinyika mubili woonse kunsaa meenda omwini. HalleluYAH!


Kubbizya kwa kunyika mubili woonse kunsaa meenda kweelede kucitwa munzila yakutaanguna [iipedwe] zina lyaci Hebulayo lyakuti - Yahushua – mbubakali kucita mubbuku lya Milimo.[Milimo 2:38, Milimo 8:12, Milimo 8:16, Milimo 19:5] Tulizyi kuti zimwi ziindi tacikonzyeki kubeleka mulimo wabulemu ooyu kakwiina bafundisi muzikombelo zya mazubaano. Aboobo, kulayandika kuti lubbizyo/ kubbizyulula kwacitwa abantu batonkomene aabo bakatambula kasimpe koonse alimwi bapona maumi aabo kweendelanya akasimpe aako, alimwi kabaandeene ku zikombelo zyakawa.

Boonse bayanda kubbizyigwa beelede kutobela malailile aapandaudwe ansi aawa nkaambo eeci taceelede kucitwa munzila yakusobanya alimwi lyoonse mbuli mbocikonzyeka, tweelede kutobela nzila iisalazyidwe mu Mangwalo.

Ikuti yebo walomya kuvwuntaulisya mu Milimo 2, yebo inga wafwamba kubona kuti bunji bwa ziyiisyigwa akulaililwa, kusanganya amusela wa cizuminano cakale, akubbizyigwa kwa Mufutuli wesu, zyakacitika akumaninizya mubbala lya "kweempwa" eelyo kyakalailidwe aa Petulo nibakayanda kubbizyigwa. Aabo babbizya tiibakayimpya kulaya baabo bakali kuyanda kubbizyigwa. Yahushua abasikwiiya bakalaa mulimo wa kulailila/kuyiisya kalutaninga sika lubbizyo. Johane wakakulwaizya boonse bayanda kubbizyigwa kuti balitondezye micelo ya kweempwa mu maumi aabo (Mateyo 3:7-12). Walo wakakambauka kapati akupa lwiiyo kubantu banji kuti beempwe, pele tulabona abamwi kababbizyigwa aakale akupegwa malailile mpoonya akwiinduluka kubbizyigwa aa basikwiiya (Milimo 19:3-5).

"Pele eelyo nibakasyoma, Filipo kakambauka zintu zijatikizya bulelo bwa Yahuwah azina lya Yahushua, bakabbizyigwa, boonse banalumi abanakazi." (Milimo 8:12)


Filipo wakabalisya Mangwalo amwaalumi muzibe waku Ethiopia ooyo wakalibona kuti awalo ulayandika kubbizyigwa. (Milimo 8:26-39)


Tulabona akuti kubbizyigwa kotaninga mvwisisya akweendelanya buumi bwako kujwi inga cakuletela mabyaabi mbuli bwaamucitikila Simoni. (Milimo 8:13-23)


Saulu taakabbizyigwa kusikila naakamanizya kupegwa malailile kuli Ananiasi alimwi 'makwa naakaloka kuzwa mumeso aakwe' – eeco ncitondezyo ciiminina kuti walo wakabona mulumbe akusalalilwa kuyanda Kwakwe kupya - "Mpoonya aawo kwakulumbuka kuzwa mumeso aakwe mbuli makwa: Nkabela wakatalika kubona alimwi, wakayumuka, akubbizyigwa." (Milimo 9:18)


Inzila yakulibambila mulimo mupati ooyu nja kubala amoyo wakupaila akupona kotobela Jwi lya Yahuwah. Jemusi ulasazya kuti lusyomo lweelede kulibonya kwiinda mu milimo (Jemusi 2:17-18). Milimo yaantangalala mbumboni bwa lusyomo. Muntu uuyanda kubbizyigwa uleelede kuyiisyigwa kabotu-kabotu.

"Mukayiisye masi woonse, akubabbizya. . . kubayiisya kutobela kufumbwa cintu nceekamulailila kutobela inywe." (Mateyo 28:19-20)

Sicikolo weelede kuyiisyigwa ncaakalayilila Yahushua.

Kusikila waawo, basicikolo beelede kukulwaizyigwa kumanizya ziiyo zyoonse abusena oobu: https://www. worldslastchance.com/ecourses. Eezi ziiyo zyakabambilwa kubalwa munzila iimvwugwa alimwi inga zyapa bulumbu kuti zyayiigwa mubukkwene. Omwe-omwe sicikolo weelede kulipima lwakwe mwini mpateene kulibambila kubbizyigwa mbuli busanduludwe aawa http://www.worldslastchance.com/baptism/how-do-i-know- that-i-am-ready-for-baptism.html
 

...alimwi weelede kumaninina kuzumina nzyotusyoma amilazyo iili 25 aawa https://www.worldslastchance.com/citonga/about-us/lusyomo-lwesu.html