This is why... It is most important to understand the one and only Gospel that Yahuwah revealed through His chosen messenger, Yahushua. Today, most have accepted a modified Gospel. To tweak Yahuwah’s Gospel has serious consequences. We do not dare to modify His Gospel. We gladly accept and proclaim His Gospel as it was proclaimed by Christ. Click here to know if you have been accepting the one Gospel or the modified version.
Contact US
Prayer Requests

Ang Tanda ni Jonas

Watch this video in other languages:
Nilalaman...

Ang Tanda ni Jonas

  • Tatlong Araw at Tatlong Gabi
  • Jonas: Sa Loob ng Tiyan ng Balyena
  • Yahushua: Sa Kailaliman ng Lupa
  • Yahushua... Ipinako sa Krus sa Ikaanim na Araw
  • Yahushua... Muling Nabuhay sa Unang Araw
  • Kailan magsisimula ang bilang?
Nilalaman ng Video:
Ang “tanda ni Propeta Jonas” ay ipinaliwanag!
Oras: 00:20:23
Mga Download: 362
Mga Nanood: 1184
Mga
Sariwang
Videos
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath – Bahagi 1
Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath!
Pagtutuli at ang Sanduguan
Mga Hudyo at ang Sabbath
Adiksyon sa Porno: Paano Iligtas ang iyong Anak!
Si Pablo at ang mga Taga-Galacia: Ang mga Sabbath at mga Kapistahan ay Napako ba sa Krus?
Masangkot sa Malayang Paglilingkod: Sa Panganib ng Kadiliman!
Daniel 11: Ang Sutil na Hari
Si Pablo, ang mga Taga-Roma at ang Sabbath
Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat
Panunuhol kay Yahuwah: Ang Erehya ng Ebanghelyo ng Kasaganaan