Contact US
Prayer Requests

Ang Tanda ni Jonas

Watch this video in other languages:
Nilalaman...

Ang Tanda ni Jonas

  • Tatlong Araw at Tatlong Gabi
  • Jonas: Sa Loob ng Tiyan ng Balyena
  • Yahushua: Sa Kailaliman ng Lupa
  • Yahushua... Ipinako sa Krus sa Ikaanim na Araw
  • Yahushua... Muling Nabuhay sa Unang Araw
  • Kailan magsisimula ang bilang?
Nilalaman ng Video:
Ang “tanda ni Propeta Jonas” ay ipinaliwanag!
Oras: 00:20:23
Mga Download: 639
Mga Nanood: 2074
Mga
Sariwang
Videos
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath – Bahagi 1
Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath!
Mga Hudyo at ang Sabbath
Adiksyon sa Porno: Paano Iligtas ang iyong Anak!
Si Pablo at ang mga Taga-Galacia: Ang mga Sabbath at mga Kapistahan ay Napako ba sa Krus?
Masangkot sa Malayang Paglilingkod: Sa Panganib ng Kadiliman!
Daniel 11: Ang Sutil na Hari
Si Pablo, ang mga Taga-Roma at ang Sabbath
Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat
Panunuhol kay Yahuwah: Ang Erehya ng Ebanghelyo ng Kasaganaan
Selyo Ni YAH: Pangako ng Proteksyon!