Contact US
Prayer Requests

Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath!

Watch this video in other languages:
Nilalaman...

Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag
na Daigdig at ang Lunar Sabbath!

  • Ang Order ng Heswita (Kampon ni Satanas):
  • ...ay nasa likod ng ilan sa mga pinakamalalaking panlilinlang
    sa kasaysayan.
  • ...tusong hinangad na itago ang Patag na Daigdig ni Yahuwah.
  • ...madayang itinayo ang kalendaryong Gregorian sa lugar ng
    Biblikal na Kalendaryong Lunar-Solar.
Nilalaman ng Video:
Hangad ng mga Hewsita na Itago ang Patag
na Daigdig at ang Lunar Sabbath!
Oras: 00:14:52
Mga Download: 705
Mga Nanood: 2349
Mga
Sariwang
Videos
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath – Bahagi 1
Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath!
Mga Hudyo at ang Sabbath
Adiksyon sa Porno: Paano Iligtas ang iyong Anak!
Si Pablo at ang mga Taga-Galacia: Ang mga Sabbath at mga Kapistahan ay Napako ba sa Krus?
Masangkot sa Malayang Paglilingkod: Sa Panganib ng Kadiliman!
Daniel 11: Ang Sutil na Hari
Si Pablo, ang mga Taga-Roma at ang Sabbath
Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat
Panunuhol kay Yahuwah: Ang Erehya ng Ebanghelyo ng Kasaganaan
Ang Tanda ni Jonas