Did you know... ...that Christ's ministry was all tied to the proclamation of the earthly kingdom of Yahuwah. In the parable of the sower, Christ warned that without accepting the Gospel of the kingdom, our sins will not be forgiven. This is a solemn truth, and explains clearly why almost all of Christians today reject the Gospel of the earthly kingdom of Yahuwah. By so doing, they are deny themselves the forgiveness of their sins. Click HERE for more information of this most important truth.
Contact US
Prayer Requests

Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat

Watch this video in other languages:
Nilalaman...

Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa:
Ang Pariseo sa ating Lahat

  • Makasarili, Kampante, Palalo, Mapagkunwari...
  • Mapagmataas, Mapangahas, Hambog, Mapaghari-harian...
  • Makaako, Sakim, Mapaghangad, Mapanupil, Mayabang...
  • Mapagpasikat, Mapaghalaga sa Sarili, Dominante...
  • Marangya, Pakitang-gilas, Imperyal...
Nilalaman ng Video:
Ang Diwa ng Pariseismo sa ating LAHAT!
Oras: 00:20:10
Mga Download: 301
Mga Nanood: 1279
Mga
Sariwang
Videos
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath – Bahagi 1
Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath!
Pagtutuli at ang Sanduguan
Mga Hudyo at ang Sabbath
Adiksyon sa Porno: Paano Iligtas ang iyong Anak!
Si Pablo at ang mga Taga-Galacia: Ang mga Sabbath at mga Kapistahan ay Napako ba sa Krus?
Masangkot sa Malayang Paglilingkod: Sa Panganib ng Kadiliman!
Daniel 11: Ang Sutil na Hari
Si Pablo, ang mga Taga-Roma at ang Sabbath
Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat
Panunuhol kay Yahuwah: Ang Erehya ng Ebanghelyo ng Kasaganaan