Contact US
Prayer Requests

Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat

Watch this video in other languages:
Nilalaman...

Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa:
Ang Pariseo sa ating Lahat

  • Makasarili, Kampante, Palalo, Mapagkunwari...
  • Mapagmataas, Mapangahas, Hambog, Mapaghari-harian...
  • Makaako, Sakim, Mapaghangad, Mapanupil, Mayabang...
  • Mapagpasikat, Mapaghalaga sa Sarili, Dominante...
  • Marangya, Pakitang-gilas, Imperyal...
Nilalaman ng Video:
Ang Diwa ng Pariseismo sa ating LAHAT!
Oras: 00:20:10
Mga Download: 756
Mga Nanood: 2817
Mga
Sariwang
Videos
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath – Bahagi 1
Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath!
Mga Hudyo at ang Sabbath
Adiksyon sa Porno: Paano Iligtas ang iyong Anak!
Si Pablo at ang mga Taga-Galacia: Ang mga Sabbath at mga Kapistahan ay Napako ba sa Krus?
Masangkot sa Malayang Paglilingkod: Sa Panganib ng Kadiliman!
Daniel 11: Ang Sutil na Hari
Si Pablo, ang mga Taga-Roma at ang Sabbath
Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat
Panunuhol kay Yahuwah: Ang Erehya ng Ebanghelyo ng Kasaganaan
Ang Tanda ni Jonas