Amubone Zyoonse
Home WLC NEWS!
Cishinshimi camu Bbaibbele, Ziiyo zya Bbaibbele, Zipekupeku, Zilembedwe, Azimwi Zinjaanji!
MULUMBE UUKASAALA Kwainda mvwiki zyongaye kuzwa nkamu ya WLC niyaamusunka "nobasilisi balusyomo" kuti muuluke mundeke zyenu kuya ku Wuhan ku China mukaakusilike boonse balaa nsiki ya Coronavirus. Kusikila ciindi cino, kunyina wakanyampuka kwiingula lwiito. Aboobo cino nceciindi cakuti bashinshimi babeji aaba balyeempe akuliyubulula kubeja kwabo. Kotyanka AAWA umvwe zinjaanji.
Prayer Requests

Izina Lyakwe Kulibotela | Cibeela citaanzi – Kamwiita Zina Lyakwe!

Watch this video in other languages:
Bupanduluzi...

Kamwiita Zina Lyakwe!

  • יהוה
  • "IME nde NDIME"
  • Izina lya Mulengi Lisetekene
  • “MWAMI” talisyi zina Lyakwe
  • “LEZA”talisyi zina Lyakwe
  • Mulengi ukulwaizya BOONSE kuti baite zina Lyakwe

Mucipekupeku eeci:
Amubbukizye Zina Liseketene lya Taata Wakujulu!

Ciindi: 00:10:15
Zyakubuula: 840
Mizeezo: 2040
Zipekupeku
Zipya
Musela wa Kkalenda lina Juliyasi
Mweengwe Wakupimya Mazuba Wakacinca: Hena Ayalo Nsabata Yakacinca Na?
Kusalilwa Kugeme Buumi: Kuumina Muya Wako Njuka
Cisesemyo Calusaalo
Nguni Munyama mu Bbuku lya Ciyubunuzyo?
Maseseke aa Bukatolika | Bugwebenga bwaba Jesuiti, bwayubununwa!
Cuumbwe Ceenda: Yahushua Wakaambilizya Poopo Wamamanino!
666: Mweelwe wa Munyama | Kutondezya Balaa Nguzu zyokwa Saatani!
Kuzungaana Nyika Yoonse Kwaambilizya Myeembo iili Ciloba
Lino Sikukazya-Kristu Wazyibwa Ncobeni!
Kamuzwa muli Nguwe, Nobantu Bangu!
Amelika Mucishinshimi ca Bbaibbele | Bumambi bwa Saatani Munyika Yoonse