Amubone Zyoonse
Home WLC NEWS!
Cishinshimi camu Bbaibbele, Ziiyo zya Bbaibbele, Zipekupeku, Zilembedwe, Azimwi Zinjaanji!
Prayer Requests

Izina Lyakwe Kulibotela | Cibeela citaanzi – Kamwiita Zina Lyakwe!

Watch this video in other languages:
Bupanduluzi...

Kamwiita Zina Lyakwe!

  • יהוה
  • "IME nde NDIME"
  • Izina lya Mulengi Lisetekene
  • “MWAMI” talisyi zina Lyakwe
  • “LEZA”talisyi zina Lyakwe
  • Mulengi ukulwaizya BOONSE kuti baite zina Lyakwe

Mucipekupeku eeci:
Amubbukizye Zina Liseketene lya Taata Wakujulu!

Ciindi: 00:10:15
Zyakubuula: 1406
Mizeezo: 3794
Zipekupeku
Zipya
Musela wa Kkalenda lina Juliyasi
Mweengwe Wakupimya Mazuba Wakacinca: Hena Ayalo Nsabata Yakacinca Na?
Kusalilwa Kugeme Buumi: Kuumina Muya Wako Njuka
Nguni Munyama mu Bbuku lya Ciyubunuzyo?
Maseseke aa Bukatolika | Bugwebenga bwaba Jesuiti, bwayubununwa!
Cuumbwe Ceenda: Yahushua Wakaambilizya Poopo Wamamanino!
Kuzungaana Nyika Yoonse Kwaambilizya Myeembo iili Ciloba
Kamuzwa muli Nguwe, Nobantu Bangu!
Amelika Mucishinshimi ca Bbaibbele | Bumambi bwa Saatani Munyika Yoonse
Kubaa Bululami bwa Yahuwah: Lusyomo mu Mulumbe Mubotu Lwamvwisyigwa!
Kubandika mu Milaka
Title: Ninzi Caamankaminwa Aciciingano? | Kumvwisisya Bakolose 2